הדלז - ןשיה תיבה תריש

טאלב םהרבא

ג"לשת ,ג"ע יניס


יאנפ ,הארנ יאה למרכה ,הדלז : חתפמ תולימ

תב הרש תומדב הירבע השא לש תיזויגילר הריש ימוחתב םיאב ונא הדלז תררושמה יריש םע
: הל םיצורע ינש רשא ,םיבוט
םלת לע םידמועה הריטו לכיה - אוה תיבהו ,חרוזה ימינפה ורואלו - ןשיה תיבל רומזמ
.םוהתה תברק ףא לע ,ןיאה ןוטלש חכונל
.םיכרחה ןיבמ ץיצמ תוומהשכ היוודה השאה לש ישיאה רישה
דחמ .תילוכנלמה המינה תא ילנוסרפה רישה טיטרמ ,רשואה שגר תא הלעמ תיבה רישש דועב
דמוע רישהש ךכ ,םירתסמב הכובה שפנה - ךדיאמו ,בס רכזו םא תיב לע ךופשה םסקה -
:לוציפ לש ןמיסב

תדקוי תושי ילוכ ינאו
םיהלאב החמש ,תישפח
תומכסמה ייולב הילעמ הכילשהש
ןבל דשאכ בחר בוש יבלו
"יאנפ"
(28 דומע)                                   

:רחא רשקהבו

תומא יתמ יל ער
יתוליסכ דבכ אשמ
קרה דבכ אשמ
יניע תא קשני אושל
.םיה חור
(56 דומע)                                   

הברהו ,בוטה לע ךרבמ אוהש םשכ ערה לע ךרבמה לש ,תיטילונומ תומלש ןאכ ןיא - ןכא
רשש ימו .רתויב ימיטיגל יוטיב הז ךא ,ןוחטבהו טקשה דעבמ םיעקוב םיאכנ תולוקו תוחור
רשקה תא ילג שירב הניגפמ וזה הרישה ."תלהק" לש תונויגה תולעהל םג יאכז "םירישה ריש"
.("םימשה תולולהל ףתש עונצה תיבה") םימש ימרג ןיבל ,ץראה לע תיבה ןיב יתוהמה
- רמולכ .תיבל תחתמש רפעה לא ןכו ,דוס םיפוטעה םיאשנתמה םירהה לא בורק םדאה-תיבה
,דוע אלו .ביצי תיבה ראשנ הז ףא לעו ,םמודהו חמוצה םלוע - ןהב ןומטש המ וא ,ויתודוסיל
איה .תמוצה ןאכ איה םאהו ,החמשו הבהא ,הרישו תודיסח היוור הריוא אלמ אוה תיבה
חוור תשגרה ,םילודג תיבה ירדח .לכה הז - תיב אל הז םאה יפלכ .היתוליפתב תננורתמ הלוכ
,םלועה תבש ןיבו השעמה םלוע ןיב םיקלחתמ םידיקפתהו ,ןידה אמלעמ אלש חור תוממורו
היווה יהוז .ןשיה תיבה לש היצקיפירולג וליפא שי הדלז לצא .ןשיה רודה םתוח עובט לכה ךא
לש היצקיפינוסרפ הווהמה בסהמ השוריב הילא הרבע רשא הנומא תשוחת חכב הקוציה
:אקיפסד אקיפס ירייש אלל תומילש

וניבא םהרבאכ
תולזמ רפס הילילבש
וארוב לא ארקש
ןשבכה ךותמ
דקע ונב תאש
.יבס היה
המלש הנומא התוא
תבהלשה ךותב
לולט טבמ ותואו
.םילג ךר ןקזו
גלשה דרי ץוחב
:וגאש ץוחב
ןיד ןיאו ןיד ןיא
ץפונמה ,קודסה ורדחבו
םיבורכ ורש
.הלעמ לש םילשורי לע
(24 דומע)                                    

חתופו לפואה ןמ רוא בצוחה ,הקוצמו שואיי לומ ,לצומ שוג תומלגתהכ ,התרישב - עיפומ בסה
ךותמ לבא ,הליפת וא הניחת הנניא התריש .ולוכ םוקיה לא הנממו שפנה םינפ לא דסח ירעש
הייפוצה 'ד תארי השיא .היתומא 'דב המלוע רשא תרהרוהמו תימולח תומד הלוע היריש
.ץוחבו תלדל רבעמ םישחרל םג הבושק הנזא יכ םא ,התיב תוכילה

תוחור ינפב דמועה (לע ילב ןבא תיבב יתחרפ) יטאטסה ןבאה םלועב - תררושמה לש התעפוה
.םילשורי לש היזרב רקיעבו ,ךשוחב םגו רואב הדוכל איהש דועב תורעוס

הכות ךותב םידילומ םיפונ לא תולכתסהה .םיבכוכמ םימש יהבג לומ תמעפנ תבצינ תררושמה
חרוז יפוי םויה דוע האור םיינרדומה םיררושמהמ ימ .האירבה תודוס לש תומעפתהה תא
.םיבכוכב

אוה הדלז לש הריש .ורשנש םילבורטציאכ םיבכוכהו םהיתובילב והוב וכפה םימשה ןה
תונומרא לא התוא תוליבומה תוארמהו הריש ןיב רישי רשק שי .םייניע הארמ לש הדלות
רשק חכבו ,תימוימויה ונתואיצמו םיהולא השעמ ןיב תוציחמה תא ץורפל הצור איה .הבשחמ
תמא הליבשב למסמ ויקמעבו ויבחרמב ותראפתב םיה ןכלו ,השעמהו הבשחמה ןיב רשגל הז
,סומסוקה לש אלא ,לבגומה ןטקה ישונא בוחרה לש הז אל ,רחא דמימ ןוכנ רתוי וא ,הדימ
.הי םלוע לש

- הרובע - םיה ...םיימיטניא םייריל תודוסי איה הלוהמ ךא תינרמש הריש איה הדלז תריש
וליפא"ש דע םיינועבצ םימצעו ,רופצל ,חמצל ,יפויל השיגר איה .םיקפוא ביחרמה ,ןנער דוסי
,רגוסמה התיבל רומג דוגינ ילוא איה וז תושיגר ."יתבשחמ ןוויכ תא תונשל לולע ינועבצ ןוליו
.ןביאב ואלכנ ולש תויצר וא תונוצר הברהש םדא לש ובצמל תנבומ איה לבא

רודב תיתיב תינשייב השיא לש הפר לוק .םוהת וליפאו ,ץייח םייק תואיצמהו הדלז תריש ןיב
הדלזל שי ,ךסכוסמ םלוע לש ,םוסרפו רכממ ישנא רוד לש טהל ותוא דגנכש אלא ,םילאו זע
םע הבילו ,ילאיצוס קיפאל םג הטונ הריש .הינפ לע םיככוס הנומאה יפנכ .תומלוע י"ש
יאנפ שי םיהולאל קרו ,ותלוז תאירקל םוטא םדאה ראשנ ררופתמ םלועב .ףייעה םעו דומלגה
לש תקהבומה הזיתיטנאה אוה ןמזה דמימ תורחא םילימב וא ,יאנפה .םירירעה יכבל בישקהל
רשוכ תא דביא רשא להובמ רוד לש הציר הציא התוא .תררושמה העיבצמ הילע ,הז ונירוד
תומדה שוטשטל םרג ,ללח לש ץרמב ומצע םתרו ,ונופצמ לש ,ובל םלוה לש העימשה
תחתו ונפג תחת שיא" לש ,טקשב האטבתה תי"כנתה האידיאה .יאנפ םדאל ןיא .תישונאה
ןדיע לש סומתירה איה תודוונה םויכ ךא .ותודוונ התיה ןיק הצירש שנועה וליאו "ותנאת
:קרו .וילע ןיעשהל ןיאש - ץוצר הנק אוה םדאה ,תררושמה יפלכש ןאכמ .הנרדומה

ותחונמ םיהולא
ודבל אוה
ודי תא קיזחמ
(42 דומע)                                    

:וא
יאנפ שי םיהולאל אלה
עיקרמו םוהתמ קומע
םירקמה יכבל בישקהל
(39 דומע)                                    

ןאכמו ,תרחא התיה ןמזה תשגרה ,רחא היה רבעה ךא ,תרחא םויה שקונ ןמזה לש ןיגולרואה
.רחא היה תובאה םלוע םגש

יאנפ לש יומס רצוא ונל היה
.רקבה ריואכ ןידע
,םיגחו תוקישנ ,תועמד ,םירופיס לש יאנפ
תודודהו אתבס ,אמיא לש יאנפ
,ויז לש הריסב תחנב תובשוי
םולשה תיגודב טא טא תוטש
תולזמה םעו חריה םע
(80 דומע)                                    

,םדא ייחב גחה ,הוולשה הפלח "יאנפ"ה ףוליח םע .הרומת ותיא איבה ןמזה דמימ יוניש
לע םיבורכ ורש אבס לש ורדחב .ונוקל םדא ןיב םלועה תסיפתב םולשהו ,תוירבה ןיב םולשה
אוה ,ךפיהל ,תודידב שיגרה אל ידוהיה .דודיעו ןוזמ השמש וזה הניגנמהו ,הלעמ לש םילשורי
.הנוילעה החגשהה םע קתני לב רשק םירושק תומדא ילע וידעצ לכ יכ עדי

טקש ,טלחומ טקשו תישפח הדמע לש םדא והז .הדלז תרישבש האידיאה אוה - הז ידוהי םדא
."םדא יל השעי המ אריא אל יל 'ה" לש

ןב חסונב דוחי ריש םנמא הז ןיא .תבשה יריש לש הפונתה איה התרישב תרתוכה תלוג םלוא
קפס ןיא לבא ,יעיבשה םויל לארשי םע ןיב תירבה לע םירתכ רשוקה יולה הדוהי וא לוריבג
.תורוד לש תבש םע האלמ תוהדזה ןאכ הנשיש

השוריה תוהגנ ףסכה תוטומפ
הקיתע הריטל ירדח תא וכפה
המילבב לובזל ,םימשב הריטל
.תיבכוכ
תראפת יריש םה ףסכה תוטומפ
,תועמדב םיקרממ םירתכ
םהיפולגב םיחמשמה
בלה תא
(27 דומע)                                    
:וא
תולכיה - רנה תוצוצינ
תולכיהה ךותבו
םימשל תורש תוהמא
(31 דומע)                                    

- גשומל םיכפוה םהו ,ךשמהו ףצר םילמס םה הלא .תורנל לוביק ילכ ןאכ םניא - תוטומפה
רנה .תוקונית ןוששו םולש רוא לע םיזמרמ םהיעיבגו יכב םיגופס הלא תוטומפ .תפסכנ הריטל
.םידורו םיציצ לש רהנ לכה ךפוה ותבהלש רואלו ,השודק לש אוה

תורנה בוהבה לבא ,תרגינ העמד םג ילואו ,תוומ תורעיו גלש לע הקוחר הבשחמ תצבצבמו שי
.תורודה לגעמ לא הריזחמ

אצמ רשא יממע ביטומ והז .ויתוקושתל יוטיב ןתמ ךות םעה תהימכ םע תררושמה ההדזמ ךכ
רומג בוטיק םייק לוחו תבש ןיב .ררושמ לש העדותב םע לש ודועי - ישיא יודיווב ותמלשה
.ןילקרטל רודזורפ ןיעמל לוח םוי ווה רבעבש דועב ונימי לש תררושמ לצא

:קזבכ השעמה ימי םיפלוח יולה הדוהי 'ר לצא

םידבעכ ךל השעמ ימי תשש
םידודנ עבשא םהב דובעא םא
םידחא םימי םה יניעב םלכ
- - - - - - - - - - - - - -
הכאלמ תושעל ןושאר םויב אצא
הכרעמה תבשה םויל ךורעל

תואלתה לכ תא חכוש יולה הדוהי .תבשה םויל תוכרעהה םלוסב םיבלש קר םה לוחה ימי יכ
:ינאש - הדלז לצא - הכלמה תבש לש הנילקרטל ותוא םיסינכמ םהש אוה רקיעה יכ ,ןילוח לש

לוח לש ןושאר םויב לבא
תכלשמ ישפנ
השבי ףוחל סוניקואה בלמ
םמושו רצו ךורא
(32 דומע)                                    

.ונתוא םידרוטה לוחה ימיב םג תינחורה תבש לש הדוחיי לע רומשל השק ונימי לש תואיצמב
הל אוה לוח םויל תבשה םוימ רבעמה - "רחא בכוכמ יתאבש ינוונחה דימ שיגרי תונחל יאובב"
.תוטינאלפ ןיב רבעמ

לש הזופרומטמ ןיעמל ,לצאנ םלועל תרחא תואיצמל הציפק וא ,רבעמ הל איה תבשה יכ
לכב תורנ קילדהל ,שדוק תדובע הל איה תבשהש שפנ תאירק איה הלש האירק .שפנה
.תומלועה
תבש יהוז
תבש -תורנ קילדהל
תורוצנ תרה שפנ תצפק וז
ןירותסימ ,הב שיש ,רדהנ םיל
.העיקשה שא לש
ךפהי תורנה יקילדהב
רונ-יד רהנל ירדח
יבל עקוש תקרב תודשאב
(32 דומע)                                    

.הקומע הנומא לש סותימ והז .היווח וא דבלב הגרע לש אל העיבק יהוז

 

םע גולונומ תמייקמ איה .שפנה תונעו שפנה תוממורתה לש .הדלז לש התרישל םיצורע ינש
תובצעה ןיבל ףסכנה רשואה ןיב ענ הריש .הייח תובוצרח תא חתפל ןוצרו השפנ םע ,המצע
לא הרצח ןמו ,הריט לא ,רגוסמה תיבה ןמ אלא ,םייניב ךרד תאצומ הנניאו הכוסנה
.סונייקואה

תשמתשמ אל איה ךא ,ארקמה ןמ םיבוצחה םיינושלו םייריבחת תודוסיב רושק הריש
.תחא השקמבכ וב קוציה הריש ישרשל ותוא תבלשמ ,ךפיהל .יטסידוראפ ךרוצל ארקמב

םע דוס חיש ןיעמ אוה .עבוקה אוה יתסלפה בוצעה אל .תונומת ירויצב תילגתמ הניא התריש
.חרפהו ברעה םע ,המד םע ,המצע

התניפב איהו הל הצוחמ אוה םלועה .התוא בבוסה לכ לע היתוכילהב ,המצעב תרהרהמ איה
לבא םייניע תחוקפ איה .שחרתמל הרע איה .תומימת הב ןיא .המצע לא תחרובו וילע תבשוח
הרפס לש המתוח והז .הרצבמ - התיבו ןשיה תיבה תריש איה התריש .לצב תראשנ איה
."יאנפ" ןושארה

תינוציחה תוהמה םע דבב דב יכ ,תישפנ הרומת הלח "הארנ יאה למרכה" ינשה הרפסב
ימינפ ףונ לש תימינפ תוהמ הדלז לצא תחמוצו הלוע ,ןיעל םיארנה ףונהו תיבה תא תמלגמה
.רשואה תיצמת םע בלתשמהו הרשבב קוקחה

לש תושממ תלוטנ הריפסומטאל תטלחומ תעדומ רמואה יטנדצסנרט דוסיל רושק הז ףונ
"םיבשע ןוגינ" ,"םיעיקר הגנ" לש תלצאנ תואיצמב םייוטיב תא םיאצומה ,חור יפוסיכ
קיתע ןוימד םלועב תנגועמ איהו ,חטשל דעבמ תרדוחה תיטפוניס הייאר ."םיננע תחמש"ו
תושממ םא יכ ,םימיה תירחאל ןויזח תניחבב םניא םיכאלמ שחלו ןדע ןגה םש םוקמ ,ןימוי
.תוימשג תלוטנ

תוכלמל ונתוא הריבעמ איהו ,תילילצ תינבתבו הקירופטמב הפורצ איה הדלז לש וז הריש
.םולח היוטע ןירותסמ

תאז םע ךא ,וניניב םילידבמ רוא תונש יפלא רשא המוסק שפנ לש יגאמ םלועב םייורש ונא
.םוקיה דוס םעו םימש ימרג םע תוהדזה ידכ ידע ,ונל םיבורק הכ הז ךשוחו הלא םימש

תימיספה המינה רשאכ ,תוסחו שפנ דעס אוצמל ההימכה ,תונמלאה תעקוב הלא םירישב
.ךשוח ףוטע אוה לבא ,לכיה לע םולח םנמא ונשי .ססוכל הליחתמ ( "?רכזת יכ שונא המ")

ןיב היצקינומוקה קותינל םידע ונא .ומוקמ תא שטונ בסהו ,ךושחה לכיהב םיכוב םאהו באה
.תורודה תויוברת

תוקרושה יתובשחמ למשח
םידק חורכ
הכרה ימא תא דיחפמ
תיבב הנופסה
היניע תא תמצוע איהו
תוכבל לכותש ידכ
המאו היבא יראוצ לע
.הלגנב ליבש םהילא ןיאש
(13 'מע)                                     "הארנ יאה למרכה"

דוע יסיפטימה םלוסה .םאהו תבה ןיב םייוואמה ינוש ףא לע םילג םיכמ דוע ימינפה ףונב
."הלגנ ליבש םהילא ןיא" :עטקנ - יזיפה ,הלגנה ליבשה ךא ,תומלועה ןיב רשגמ
ההכה שבדב" ההוזמה תודליה רות גפ ,("הארנ יאה למרכה") הדלז לש ינשה הרפס םע
."רמתה ירפ לש

דמוע דכנה וליאו ,דבלב בהז יזמר באה ייחב ולת ,תישמשה החירזה תא למיס בסהש דועב
: תישפנ הרומת הלח ןאכ .תימויק תודידב ןמיסב

ועסנש בהזה ילע
םויו הליל
יבל םד ךותב
.םתינבת ונש
(20 דומע)                                    

םימימ ,קחושה ריואה ןמ ,ץראהמ תחא תבב הקתינ תררושמהו קיר תיבה ךפה לעבה תומ םע
.תונליאה יפיו םירהה ןמ ,תוניעו

תיארנה תוהמה ןמ רבעמ לח יכ ,ללחב טטושל הליחתמ שפנהו האוג תימינפה תומתיה שגר
יכ םא ,חורבל שקבמ אוה .הנוי לש וליצ תא שפחמ עגפנש םדאה .תימינפה תוהמה לא ןיעל
תובקעב תלהנתמ תררושמה לש הכרד .ול ונוכנ ,םימחרה ,רחואמ קרו ,םעזהש עדוי איה
םינפ יונישב םילגתמ בויא לש והארמו הנוי לש וליצ .ושבתשנ וילא םיליבשה יכ םא ,הולאה
.תררושמה ייחב רבשמה בקע

,הכובה "ינאה" לש הקוצמה תשוחת תא היבגמו םידחפ ךלהמ ילאיצנטסיסכאה ןומישיה
.החטה לש קבא הב שי רשא

חורו תוליל רצוי
הז םויא יכב ךדגנ אלה
(23 דומע)                                    

.הולאה ימוחנת תשקבמ איה יכ ,ץוע ץראמ שיאה לש ולוק תא הלעמ איה

קחרת לא
ץיחכ ודמעי לא
רוא תונש ינוילמ
.בויא ןיבו ךניב

אלו התיה אל"ו ,דחמ םינמזה לכב התיה רשא תיבויאה תומדה תא דילומ םירוסיה עקשמ
.ךדיאמ - "התיה לשמ אלא הארבנ

הפוצ ררושמה ךא .רעשה דיל הדימעה איה ותלוכי לכו הנוציחה רצחה דע העיגמ םדאה תמחנ
דוסי וב האור איה יכ ,תיקולאה תושיה תמחנב תוכזל ידכ ,תויושרה ןיב הציחמה תא ריסהל
.חצנל למסו םלוע

םניאש םילילצו תוארמ םה הלא .תצאומ השוחת וזיא לש החימצ תניחבב איה הדלז תריש
הכ ,קומע הכ אוה הבצעו ,תדדובה השפנ םע תחחושמ איה .רהנ ימכ םימרוז םא יכ םיבתכנ
ןה וז הריש תולוגס .הקד הממדל תכפוהה העיריה תא םילימבו תויתואב הסכמ איהש ,סומכ
.םישרושב תעגונו ,םות דע התמשנ קמועב המותח איה יכ ,תועקפל הלוציפב

תשוחתל ךפה רצבמ הווה רשא תיבהו ,תישפנ תלופמ הדלז לש המלועב ורצי לעבה תוקלתסה
:ןויפר
ידמע תייה רשאכ
םישישק תיב ינב תוריקה ויה
.תוקיתע תוישעמ ורפסש

הסחמ םניא תוריקה וישכע
םתקיתשב ורגתסה םה
.ילפנב וחיגשי אלו

תיבה קיר הנהו
.חרק לש ןומרא ומכ
(29 דומע)                                    

תומד .התומתה ןב תא שבוכה תמה ביטומ הלוע ,ימיטניא יודיו לש תודדוב תונומת תועצמאב
הוולמ תררושמה תא .ותוקלתסה םע הרתונ רשא המוגפה היווחה תשגרה תא הריבגמ לעבה
וליאו ,הנומאו ןסוח םע ההוזמ לומתא לעבה תוחכונ .תישיא היווח איהש ןדבואה תוזח
.לעבה תונקורתה לע ,תודוסיה תוררופתה לע דיעמ - םויה - תוומה

.ויתובקעב איבה תוומה רשא תילרוג הרומת םא יכ יריש יומיד וניא "קירה תיבה"

:ינתלהבה יארוב
,ללחב ךמע תועגל
םיקולא לומ יכ
.ןשעכ םימש םג
(30 דומע)                                    

.לעבה תומ לע לבאה ףא לע ףקות רתוי תלבקמ איהו ,תמייק ןיידע טלחומב הנומאה

ילנוסרפה שואייה .גומנ לכה תיקולאה תולגתהה לומ ,הנומא םא יכ ,יכרע וד סחי ןאכ ןיא
הלענה לש הרכהה םוחת תא ןייצמ יקולאה לוקה יכ ,הנומאה םוסרכ ידכל עיגמ וניא
.טלחומה

 

העובט התואיצמ .תירויצה הנושלבו יכרעה המלועב ,תיביאנ טעמכ ,תיתד תררושמ איה הדלז
.תיחצנה הסיפתה ןיבו ישיאה םוחתה ןיב

הקיטנמנרוא לכמ םיגרוחה תוננובתה יכרדו ,תילמיס ןושלב בבודמה יטסימ םלוע והז
.תינוציח

קיתע רבע ינפ לע ערתשמה ,הלבקו ך"נת ,תויממעו תודיסח לש הגיזמ אוה הדלז לש המלוע
תרגוס תונמלאה רשא ,רעצב הלולב השא ישחרל דחוימו יטנתוא חיש - התרישו ,ימינפ הווהו
.הירהו םילשורי לש העקר לע ןבא תמוחכ הילע