לארשי ץראב וטאצול םייח השמ 'ר

רהז םייח

ב"ישת 'ל יניס


:ןכות
לארשי ץרא ישנא םע ל"חמר ירשק
ץראל תולעל ונוצר לע תויודע
לארשי ץראב ל"חמר
ל"חמר לש ותריטפ לע תועידי
ל"חמר ייח לע םירחאה תורוקמ
ץראב ל"חמר ייח
ותרובק םוקמ

וייח תא ראתל הסנמ רמאמה .לפרעב םיטול הב וייחו ץראל ל"חמר לש ותיילע :תיצמת
.אשונב םיקסועה תורוקמ קדובו ,ץראב

ל"חמר - לארשי ץרא ;םייח השמ וטאצול ;ל"חמר :חתפמ תולימ

םיקרפה םהב םיבר דוע ,םמות דע ושרפתנו ורקחנ אל ןיידע ל"חמר לש ויבתכו ותוישיא ,וייח
ויבתכ דוסל ,הלודגה ותוישיא יקמעמל רודחל חילצהש רקוחה ןיידע םק אל .םימותסה
המואב תלבוקמו תצרענ וז םינווגו םינפ תבר תוישיא .םירעוסה וייח תונופצלו םירישעה
.הימסקב ודוצינ םלוכ םיליכשמו םידגנתמ ,םידיסח .תובחרה היתובכשל

םינפ ינש .הכותב וייחו לארשי ץראל ותיילע :אוה ל"חמר ייחב םילפרועמה םיקרפה דחא
.ותיילע יעינמ רקחו יתדבועה דצה רקח - הז ערואמל

וייח לע ונל םיעודיה תורוקמה תא ררבלו הנושארה הלאשה לע בישהל יתלדתשה הז רמאמב
תולעהל המגמב םיטרפ יטרפל יתסנכנ ,תודבועה חותינ בגא .הכותב ותריטפו לארשי ץראב
תוערגמ ברו אוה טעומ ונידיבש רמוחה ךא ,ונניינעל עגונב תוירשפאה תונקסמה תא םכותמ
רבדב הינשה הלאשה ןורתפל עייסל לולע טעמה םג םלוא .רמגומו םלש ןיינב ויפל תונבל ןיאו
.ויבתכב קימעמ ןויע רחאל קר דומעל רשפא םהילעש ,ותיילע יעינמ

לארשי ץרא ישנא םע ל"חמר ירשק
ןמ םיבר םיחילש .םירעו םיקודה ויה ל"חמר לש ורודב הילטיאל לארשי ץרא ןיב םירשקה
.ןהיניב ופלחוה תורגיאו םיבתכמ .הבצמ רואתו התרושב תא ואיבהו הילטיאב ורבע ץראה
.הב וספדנו הילטיאב וצופנ לארשי ץרא ירופיס

םיישיאה םירשקה תא וקזיח רטע 'ן םייח 'רו וגיוור םהרבא 'ר תורובחב הילטיא ינב תוילע
.ןוכיתה םיה לש הז קלחב וטש תוידוהי רחוס תוניפס יכ ,תוחונ ויה םיכרדהו .ץראה ינב םע

תולודג םילוע תורובח .היבשותב הכמתו ץראה ןמ תושקבל הפי ןיעב התנענ הילטיא תודהי
ץראמ םיחולשה יובירל המרג תונעיהה .תיפסכ הכימתל הב וכז ,הנממ ואצי וא הכרד ורבעש
השענב םיניינעתמה לכל תורשפאה הנתינ ךכ .הילטיא תוליהקב ךשוממ ןמז והשש ,לארשי
םע םיישיא םירשק ידיל ל"חמרה םג אב וז ךרדב .ןושאר רוקממ הילע םיטרפ לבקל ץראב
.ץראה יחולש

יבא לצא םינמזומ ונייהש ט"פת 'ה ןויס שדוחב וניניע התאר רשא תא" .םירפסמ ןורבח יחולש
קיר אלש ,הנקסמל ואבו "הרות ירבד הזיאב" ותא ורביד םה ."תבשב ולצא לוכאל ידכ רוחבה
תיבב רצק ןמז והש הלא םיחולש .םירחא םירוחבמ רתוי ןיבמ וניאו הנוש וניא לבא ,אוה
.דבלב תיחטש התיה םתורכיהו הלבקה תודוסב םתא רביד אלש חינהל שיו ל"חמר

ולסכ 'גב האיציניו ינבר ינפב דיעמה ,תפצ חילש ,יחמק לארשי לאפר 'ר לביק ונממ רחא םשור
:ןושלה הזב צ"ת
בוטה םגהנמו םתדמכ ויבא 'עמ תיבבו תיבבו ותיבב יתדמעש 'ה ינכיז רשאב ,תמא"
".יתיארש המ יתיארו 'וכו ח"ת טרפבו םיחרוא תסנכה תוצמב קיזחהל

,רפסמו "דיגמה" יולג יטרפ ,ל"חמר לש ודומיל ךרדב תואיקב הלגמ יחמק לארשי לאפר 'ר
םתעד ווחיו םירבדה תא ונחביש ,תפצ ימכח ינפב םאיביש ,ויבתכמ ול קיתעה ל"חמרש
.םהיניב ורזתשנ םיבורק םיסחיש ,הארנ ןאכמ .םהילע

תמכסהל יתנווכ .ה"צת תנשב ל"חמרל היה לארשי ץרא ישנא םע ,רישי אל םנמא ,ףסונ עגמ
תא םה םיליפשמ םתמכסה ירבדב .הנש התואב טרופקנארפב ונקתנש תונקתל תפצ יחולש
רשפא .דועו ,"רעב רענ" ,"ףוצח" ,"םייתפש אמט" םיבילעמ םייוניכב ותוא םינכמו ל"חמר
.וז ריעל וסחי תא עבק רשא ,ושפנב םייוסמ עקשמ ריאשה הז השעמש

ןמ תעדל ול רשפאש ,ץראה ישנא םע יעצמא יתלב עגמ היה ל"חמרלש ,רבתסמ רומאה ןמ
ול ויהש אוה ענמנה ןמ אל ,ץראה ימכחו יחולשל חותפ היה ויבא תיבש ןויכ .הב השענה
חתפתהב אלא ,דבלב תורכיהב םצמטצה אל עגמה .ונילא עיגה אל ןרכזש ,תופסונ תושיגפ
ועישרהש שיו ותוא וקידצהש םהמ שי .ל"חמר יפלכ םיחולשה דצמ הדמע תעיבקל דע םיתעל
.וימירחמל ופרטצהו

ןב לאיתוקיו ,ובר ,ויגירמ לטיו ןהכ ןימינב 'ר ,וילא םיבורקה ןמ םינשש ןייצל ןכ םג יואר
.לארשי ץראל היילעב םה ףא ולפיט ,וידימלתמ ,הנליוומ ביל הדוהי דיסחה

ץראל תולעל ונוצר לע תויודע
לש האצות וא וייחב םייוסמ הרקמל הבוגת וז התיה םא ,ץראל ל"חמר לש ותיילע לע ןוידב
םיזמרו תודבועב רזעהל רשפא ,תובר םינש ךשמב ובלב הנניקש תלחותו ךשוממ תעד לוקיש
.םייולג

תרבוחה ףוסב ספדנש ,ל"חמר לש ויצירעמו ויריבחמ ,ינאמילאק החמש לש וריש ףוסב
:וזכ אקסיפ האב "ןוראה תכונח"
ונדות רשא ,םיקולא לא ,ליחוה
םילשורי תוצוחב רישב דוע
תפסכנ ךשפנ רשא םויה אוה

איה וז תודע םנמא .ןויצל ויעוגעג לע ןמזב ןושארה זמרה םה ,ל"חמרל םינווכמה ,הלא םירבד
םיגופסה "תיבה תכונח" יריש רבחמ לע ןכש לכמו ידוהי לכ לע הרמאל ןכתיו רתויב תיללכ
.הלואג יפוסב

:רמאנ ,ץ"ת לולאב ,ןסב י"רל ל"חמר לש ובתכמב .תשרופמו הרורב היינשה תודעה םרב
הלאה תוצראה ןמ הבוט ץרא לא תכלל ותעושיבו ה"זעב ימצע יתעבק רבכ כ"ג ינאו"
םינש ורבעי אלש ינא הוקמ לבא ,םוי לא םוימ והושע לכוא אל יכ ,תמא .השודקה ץרא
."הברה םישדח םג ורבעי אלש ינא הוקמ 'ה ץופחי םאו

העוציב ןנכתו תוניצרב הילא סחייתהש ,ןמז ותואב ךרעב ובלב הלמג וז הטלחהש ,רבתסמ
.בורק דעומל

:ד"קת תנשב ול בתוכ קזח בקעי ודימלת
לא ואיבהו רוהטה ובל ייואמ 'ה אלמ - אחרט ךיראה יכ םגש ונעמשב ונברקב ונבל םק"
הרהטב 'ה תא דבועל ולרוג םיענ המו וקלח בוט המ .החלצהו החוורב השודקה ץראה
."ולש ןכשמ םש עוטנל הכזש ימ ירשא .הרשי ךרדב תכללו

:תפסונ תודע ילאו לש ודפסהב
ותקושת התיה הלודג ךכ לכו ק"מהיב ןברוח לע ברה תלעמ לבאתמ היה דאמ דאמ"
יאדוב אופיא יוארו .ץראל תכלל ידכ ונוממ לכו ותרוכשמ לכ בזעש דע י"אל תכלל
."וויזמ םעפ דוע הנהנ יכ .המלש ונתמחנ היהת זאו .ותחמש ןמזב ונינבמ תונהל

:ןלהל ךישממ אוהו
תווצמה תרימש לע ןד אוהש יפל ג"מסה תא הנש לכב םילשהל הוצמש ברה בתכ ןכו"
"םלוכ

.ץראב תויולתה תווצמ םג רמולכ

דע תובר םינש ל"חמר לש ובלב ןניק היילעל ןוצרהש ,קיסהל אופיא לכונ רומאה לכמ
.וימי ףוסב ומישגהש

לארשי ץראב ל"חמר
םיעודי םניא ותרובק םוקמו ותריטפ ןמז ,הכותב וישעמ ,ץראל ל"חמר לש ותיילע יטרפ
לולע רמוחה רוריב .תורתוס תויודעהו טעומ רמוחה וז השרפב .תקולחמב םייונשו רוריבב
.ותוישיא תנבהל עויס ןהמש ,תונורחאה וייח תונשב ויתודלות תאו ותיילע תובס תא ריהבהל

,ידנוריג .ש .מל ובתכמב רפסמ וייגיר םהרבא 'ר .ותיילע ךרד לע תמכסומ תודע ונידיב ןיא
ובר היהש ןאסאב והיעשי 'ר ברה ,השודקה ץראל ךליל וייגיר ריעב ל"חמר רבעשכ יכ"
."ו"כו ותיבב ןיליש הצר ,םדקמ

וז ןיאש ,יצנמלא ריעה רבכו .הילטיא ךרד םדרטשמאמ הצרא הלע ל"חמרש ,רומאל ותנוכ
םדרטשמאמ וכרדב רבעו ןכתיי יכ ריעמ ,וז תודע םייקל הצר רשא ,גרובצניג .ש ר"ד .תמא
ט"צת תנשב רטפנ ןאסאב והיעשי 'רש ונידיב לבוקמש ,הזב העטו - וברמ דרפהל ידכ וייגר ךרד
ויה ןמז ותואב .םדרטשמאמ ותולעב הילטיא ךרד רבע אל ל"חמרש ,תנתונ העדה .(1739)
.דנאלוהמ העיסנ תורשפא לקנב אוצמל היה רשפאו לארשי ץראו דנאלוה ןיב רחסמ ירשק
הזחמה תא םדרטשמאב םסריפ ג"קת תנשב .זומתב ב"כ ינפל ,ג"קת תנשב הצרא עיגה ל"חמר
,ןאכמ .שקירניא אגייוו אד לחרו שיוואג יד בקעי תנותחל תודידי ריש - "הלהת םירשיל"
.ג"קת עצמאב ךרעב לעופל האצי ץראל ותעיסנש

חלשנש ,םדרטשמאב וידימלתל רצקה ובתכמ איה לארשי ץראמ ל"חמר לע הנושארה העידיה
הנה םנמא" :ראשה ןיב בתוכ אוה וב ,אקיסנופ אד דודו סדנימ וקנארפ דוד לש תבותכה יפ לע
רחא ןמזב ךא ,םלא יכונא ךירצ רשא תורגאה תומולא לכל ןתונ ןמזה ןיא יכ ,תעה ריצק תע
."ןמז רחאל עורפל הוול התע יתאצמנו ךיראהל לדתשא ,קסעה טעמיו יאנפה הברי רשא
."ג"קת זומת שדחל ב"כ 'א םוי ,וכע" :בתכמה ךיראת

רוא" לעב דימלת ,יטיניוגנס יח לאעמשי םהרבא 'ר לש ועסמ רופסב תאצמנ היינשה העידיה
ןושחרמ עצמאב םילשורימ אצי אוה .ג"קת תנשב ובר תריטפ רחאל ץראה תא בזעש ,"םייחה
םשו" :רפסמ אוהו וכעל אב ,ד"קת ולסכ שדוח שאר ,'א םויב .ה"קתב ונרווילל עיגהו ד"קת
י"ע ףסונ] ל"ז וטצול םייח השמ ר"רהומכ םלשה םכחה תופי םינפ רבסב יתוא לביק וכעב
אלש ליבשב [תירכונ האיפ] אקוריפו [עבכ = וליפאק ילוא] ואיפק יל חלשו ותיבב [קיתעמה
דילי] וקנארפ אוהש ימ לכש ןודיצבו וכעב גהנמה אוה ןכש [םיכרד סמ] ר"אפאג םלשל
.רבד םוש אלו [תועקרק סמ] גראפ אלו ר"פאג אל םלשמ וניא [אפוריא

ירבח לכ םשב ,הבודאפב ל"חמר דימלת ,קזח בקעי 'ר לש ותרגיאב איה תישילשה העידיה
וזה תרגאה הראשנ הארנה יפל" .יצנמלא ריעמ וז תרגא לע .ד"קת רייאב 'ח םוימ שרדמה תיב
רמש רשא 'בהו ל"חמרל חלש רשא תוקתעה 'ב הנממ השע וא ,הכרדל הכלה אלו בתוכה לצא
."ושרדמ תיב יבתכב ונלצא

:קזח בקעי 'ר בתוכ ראשה ןיב
ועיגה רבכו !ולש ןכשמ םש עוטנל הכזש 'וכו ךיראה יכ םגש ונעמשב ונברקב ונבל םק"
ר"רהמכ ראופמה ריבגה י"ע םינינפמו זפמ ונילע םיברעה ,םידמחנה ויבתכמ ונילא
הברי ןכ ותואירבו ובצמ בוט תא ונעמש רשאכ ונדובכ לגיו ונבל חמשו ו"רנ חקר המלש
."םימיה לכ ץורפי ןכו

תורחאה תועידיה .ונידיל ועיגהו וייחב ובתכנש לארשי ץראב ל"חמר לע תועידיה ןה ולא
.ןמזב תורחואמ ןהש וא ,ותריטפל תועגונ

ל"חמר לש ותריטפ לע תועידי
ישדחמ תאמ תרגא תחאה ,םיתש ןהב תוירקיעהו תועידי המכ ונידיב תויוצמ ותריטפ לע
.הירבט ינואגו ינבר זורכ הינשהו ,ףיסי רפכב בושיה

םימותחו םוקמה יבשות ידיב ז"קת לולא ו"טב הבתכנ ףיסי רפכב ידוהיה בושיה ישדחמ תרגא
תוצופתב בבסש ,רפכה דסימ ,ידאבע המלשל הצלמה בתככ הנתנ תרגאה .םישנא הרשע הילע
:לא הנופ איה .םוקמה תבוטל םיפסכ ףוסאל הלוגה
,תפרצ ,ריטלגנע אדנאלוא ,זנכשא ,איינמור ירעב רשא םהרבא יקלא םע יבידנ וניחא"
לכו סינותו ילופירט ברעמ תולילגו הקייאמח ,אדאברב והאסרוק םיה ייא ,איילטיא
."'וכו םהיתוביבס

:תרמואו םוקמה לש וחבשב תרפסמ תרגיאה
םיאנת ,אערא יפיקת םיפלא ירש עראב ולבד ירפוש ינה םתקאנ תא םיקולא עמשיו..."
ישוחו טפש ןב עשילא ןוגכ הניכש הנחמב הנושאר םיבשויה ןוילע ישודק ,םיארומאו
'ר ברהו לוריבג 'ן המלש 'ר ברהו יסא 'רו ימא 'רו אבב ןב הדוהי 'רו יארוהנ יברו יכראה
ירשי לכ םהיחאו וטסול םייח 'ר ברהו ה"הלז יכלמ השמ קהבומה ברהו ארזע 'ן םהרבא
."...ךלמה י"רישא לארשי ינב יליצא המכו המכ בל

,םיחיכומ תורחא תורוסמב רפוסמל הב םירבקה ןויצ םוקמ ןיב האוושההו תרגיאב ןויעה
.תרגיאה ירבד תא תורחאה תורוסמה לכ תורתוס ,תרחא תרוסמ ויבגל ןיא רשא דחאל טרפש
.םהיניעב התיה הבושח םיקידצו םילודג ירבק לש וז הלעמו םוקמה תא ראפל ושקיב היבתוכ
םמוקמ תא תונייצמ תורחא תורוסמ וליאו ,םילודג ירבק רפכה ךותב םייוצמ םהירבדל
תוכומס תומדאב םיאצמנה םירבק לע רפסל אלא ונווכתה אלש ןכתיי .הבורקה הביבסב
,רתויב ריהז תויהל בייח ל"חמר לש ותרובק םוקמ תא וז תרגיא יפ לע עובקל אבה לכ .רפכל
החלשנ איהו תיתלומעת המגמ תרגיאלש בל םישל שי .ותריטפל ךומס הבתכנ וזש המ תורמל
.םידימלתו םיצירעמ יגוח ל"חמרל ויה ,ןהבש ,דנאלוהו הילטיאל םג תוצראה ראש ןיב

:רמאנ ל"ז [ל"חמר] ברה לש ותריטפ עידוהל ב"בות הירבט ינואגו ינבר ובתכש תרגיאב
דדב הבשי הכיא .יהנו יכב אשא םירהה לע :תרמואו תזרכמ אירבטמ תאצוי לוק תב"
םימש ועמש .אוה רשיו קידצ ,לוע ןיאו הנומא לא ,טפשמ ויכרד לכ יכ ,ולעפ םימת רוצה
,לארשיב היהש רוא וישרפו לארשי בכר ,יקלאה לבוקמה ,ללוכה ברה יכ ,ץרא יניזאהו
ותיב ינב לכו אוה רטפנ וטאצול םייח השמ ר"רהומכ אנברו אנרמ ,אשידק אניצוב
אביקע יבר לצא ,אירבטב רבקנו ,אירבטל ךומס א"קא ריעב רייא ו"כב 'ה ינפל הפגמב
לודג המכ וארו ואצ .ונישאר תרטע [ה]לפנ יכ ונל יואו ב"העבו ז"העב וקלח ירשא ה"ע
ךליל לוכי היהש רשפא אלד רבדב תוענמנה ןמ התיה יכ הזה קידצה לש ותוכז היה
וצראב ואיבהו םירשנ יפנכ לע וחקל תוביבס בבסמש ה"בקה לבא אשידק אעראב
תושעל ורהזה ןכל רייא שדחל ו"כב רטפנו אביקע יבר לצא ב"בות יבצה ץרא השודקה
התיה תמא תרות יכ 'ה ףרש רשא הפרשה [ה]לודג :ונל הז דבכ לבא יכ ,לודג דפסה
ןיא התעו השמכ לארשיב םק אל .ןועמ בישה םיברו ויתפשב אצמנ אל הלועו והיפב
ןוצר יהיו .וניד קידצו אוה קידצ ,תמא ןייד ךורב :רמולו ןידה תא קדצל םא יכ ונידיב
.ר"יכא השודקה ותציחמב [ונ]קלח היהי ה"עבש

דחא ידי לע תרגיאה הבתכנ ותעדל .תפייוזמ איהש הנקסמל עיגהו ירעי .א קסע וז הדועתב
:םיקומינ המכו המכ איבמ והירה וירבד סוסיבל .הפוריאב וידימלתמ

לולע אפוריאמ םדא לבא ,ךכ ובתכ הירבט ינברש ןכתי אלו תשבושמ איה א"קא הלימה
הירבט בותכל עדיש ,הפוריא שיא יכ ,תרוקיבה ינפב תדמוע וז הנעט ןיאש הארנ יל .תועטל
הז הרקמב םיכסהל רשפאו .וכע לש ביתכה תא םג עדיש וילע הקזח ,הנוכנ הרוצב אביקעו
.רבדב קיתעמ וא ףיסומ דיש
.ה"ע אביקע 'ר לצא אירבטב רבקנו אירבטל ךומס א"קא ריעב רייא ו"כב" :בותכ תרגיאב
לכל הווש הירבטל וכע ןיב קחרמה יכ ,ךכ םיבתוכ ויה אל הירבט ינברש ,קדצבו ןעוט ירעי
וז קר אלו .תפסות ןאכ שיש ,רבוסה גרובצניג תעד לבקל שי הז הרקמב םג ךא .י"א לש הבחר
רבקנו אירבטל ךומס" םילמה קר אלו ליעל יתאבה רשא ,אקסיפה הפסונ יתעדלש אלא ,דבלב
- "רייא ו"כב רטפנו אביקע 'ר לצא..." בוש רמאנ ךשמהבו תויה ,"ה"ע אביקע 'ר לצא אירבטב
ןמש הלא תואקספ יתש ןיב הריתס תמייק ןכ ?רבד ותוא לע םיימעפ רוזחל םיבתוכה ואר המו
רטפנש הנושאר האירקב רבתסמ היינשהמו הירבטב רבקנו וכעב רטפנש רבתסמ הנושארה
הירבט ינבר תרגיאשו וכעב ל"חמר ייח לע עדי רשא ,רחואמ קיתעמש רשפא .הירבטב רבקנו
םא העטנ אלו .הז טפשמ ףיסוהו תורוסמה יתש ןיב הריתסה ריבסהל אב ,ויניע דגנל התיה
תערכמ היאר ןיאש יפ לע ףאו .תרגיאה לש ןושארה הסיפדמ ידנוריג .ש .מל תפסותה סחיינ
םירבדה .ךכ לע תעדה תא ,הנושארל תרגיאה המסרפתנ וב "דמח םרכ"ב ןויעה ררועמ ,רבדל
םילימה ינפל ."...אקא ריעב רייא ו"כב] 'ה ינפל הפגמב ותיב ינב לכו אוה רטפנ" :ךכ וספדנ
לכ ןכו .סופד תועט וז יתעדלו ךכ רחא תורגסמ ןניאש ,םיירגוס לש ןמיס ספדנ "רייא ו"כב"
י"כב רבכ התיה וז תפסותש ןכתיו .םכותב ידנוריג תרבסה וז תרגיאב םיירגוס וב שיש םוקמ
.תיפרגואיגה תועטהו א"קא בותכה תא הריבסמ וז החנה .ידנוריג יניעל היהש
םוקמ לע תועידי ןיא יכו ץראה בחורל היוג ולטלטי הפגמ תעשב יכ ,חינהל ןיאש ,ןעוט ירעי
ודמעמו הפגמה לע םיטרפ ונידיב ןיא יכ םא ,תקדוצ הנושארה ותחנה .הירבט דיל א"קא םשב
ילעב תומוקמ המכ שי הירבט תוביבסב יכ ,ריעהל שי הינשה ותנעטל .לארשי ץראב ל"חמר לש
.וכע יבגל תאז השוע אוהש הדמב הב א"קאל םפילחהל לוכי רזש ,המוד םש
אלש ןמז לכ וז הנעטב שממ ןיאש ,רורב .םידימלת תצרעהב תרגיאה הבותכ ,ירעי ירבדל
הללגבש הביס ןאכ ןיא ,ויה וליפאו .ל"חמרל םיצירעמ םידימלת ויה אל הירבטבש ,חכוה
.הכותב רוגל ל"חמר ךרצוה
היאר ןאכ ןיא ,יתעדל ךא .םימתוחה םינברה תומש ואב אל תרגאה ףוסבש ,ריעמ ירעי
.ךיראתהו םוקמה ומכ ,הספדהב וטמשנ םהו ןכתי יכ ,לוספל
אל וז ריעב בושייה יכ ,תרמשנ תרוסמה התיה הירבטב ל"חמר רבקנ ילמלאש ,ןעוט ירעי
םיפארגויבה לכ לש םתרוסמ ןכו וז הנעט םירתוס ונאדילוט .ב ירבד םנמא .םינשה לכ קספ
ותודע ,םרב .ונימי דע םירחאהו ח"צקת - יצנמלא ,ז"צקת - ידנוריג .ש .ממ לחה ,ל"חמר לש
אדבוע .קודבל ילבמ הזמ הז וקיתעה םימדוקה םיפארגויבהו .תרחואמ איה ונאדילוט לש
ויה הלאו .אירבטב םירקבממ וא ,אירבט ישנאמ ל"חמר לש ורבק לע תרוסמ ונידיב ןיאש ,איה
.הדבא תודעהש הז הרקמב חינהל ןיא .םיבר

הרבוח הדועתהש ,קיסמ ינא ,םירחא תורוקמ םע האוושהו תורחאו וז הדועת חותינ דוסי לע
םיברוקמה ,םישנא ידיב המתחנו הרשוא איהו ,הילטיאב ל"חמר לש םידימלת יגוח ידי לע
הניא יכ ףא ,תפייוזמכ התוארל ןיא .הילטיאב םהיחילש ידי לע וא ,הירבט ינואגו ינברל
התיה הירבחמלו ל"חמר לש ותריטפ ןמזל ךומס הרבוח איה .םיקייודמ םיטרפ תרסומ
.ותריטפל רשקב תוקייודמ תועידי םהל ורסח ,םרב .ובתכ רשאכ בותכל תוכמסה

:יתוחנה ססבל הסנא
ידיב הילטיאב הבתכנ וזש ,רובס ינאו הבתכנ וב םוקמל זמר לכ ןיא תרגיאב :ןושאר קומינ
הילטיאבש עודי יכ ,"הירבט ק"היע ינואגו ינבר" ראותב שמתשהל ושרה םהל התיהש ,םישנא
י"א יחולשב םיכמותה ישארמ ויה וז ץרא ידוהיו הירבט יחולש םינשה ןתואב ובבס
.הירבט ןרק יאבג ויהש ,האיציניומ חקר המלשו האודפ ללה לע תועידי ונידיב .היתובישיבו

רזענו הילטיא תוליהקב הירבט תבישי חילש הרוטיו םייח 'ר ההש (ה"קת-ב"קת) ולא םינשב
.הלא םיאבג י"ע הברה

רזע אוה .ל"חמר לש וגוחל עייסמ היה חקר המלשש ,םידמל ונא ל"חמר תורגיא ךותמ
.ולש רחסמה ירשק ידי לע ,הבודאפב וידימלת םע עגמב אובל םדרטשמאב ותויהב ל"חמרל
ןמזב וידימלתל ל"חמרמ םיבתכמה תא םג ריבעהש ןכתייו דבלב ךוותמ היה אל אוהש ,הארנ
.וכעב ותויה

ויהש הלאמ םיפפור ךא .הבודאפ ללה םע םירשק וגוחלו ול ויהש םידמל ונא ל"חמר תודלותמ
.חקר המלש םע ול

ונא ץראל ותיילע לעו "הרות רוא" תסנכה תיב לע ל"חמר דימלת לאיתוקי 'ר לש ורופסמ
המלש לש ודוסימ הז תסנכ תיבב .חקר המלש ריבגה ןיבל וניב םיקודה םירשק לע םיעמוש
.ל"חמר תרובח הדמל ,חקר

הלאו ,התבישיו הירבט יחולש םע םירשק ויה ל"חמר ידימלתלש ,קיסהל רשפא רומאה ןמה
.הירבט ינבר םשב וז תרגיא ומסריפ

ל"נה הנקתה םויק ספוט" :רומאל בותכ הבש תפצ יחילש תמכסהב ונא םיאצומ המוד רבד
ק"הע ינואג ינבר ימכחמ ונל רוסמה חכב אניתא":ךשמהבו "א"בבות י"א ינבר ימכח תריזגו
םינומטה םיאנת ראשו ל"ז י"בשרה יקולאה אנתה חכב רוזגלו רבד לכ םייקל ב"בות תפצ
.המיתחב ךכ לע םירזוח ןכו ."ל"זנה ןוילעה לילגב

םינברה םעטמ תמיוסמ האשרה הארנכ התיה ץראה חילשלש ,רבתסמ ולא תואמגודמ
.םמשב םירבד םסרפל םוחלשש

ויהש ,הירבט יחולש תמכסהב ,הילטיאב המסרופ תרגיאהש ,חינהל רשפא רומאה דוסי לע
:תורטמ יתש ויה וז תרגיאל .ל"חמר יגוחל םיבורק

.םיפסכ ףסוא יכרצל ריעה םוסריפ
.אביקע 'ר לש הז דיל ורבק םוקמ ןויצ ידי ע ל"חמר לש ורכז רואפ

ןוימדב אוצמל רשפא ,ל"חמר לש וגוחמ םישנא י"ע הבתכנ הדועתהש ךכל עויס :ינש קומינ
.ילאו .ד .מ 'ר הארנכ אוהו וידימלתמ דחא ידי לע ל"חמר לע אשינש ,דפסה ןיבל הניב רשא

:דפסהבו ,ונלש הדועתב בתכנ "ןוועמ בישה םיבר" .ןושלב םגו ןכותב םג אטבתמ ןוימדה
דוע הנהנ יכ המלש ונתמחנ היהת זאו" :רמאנ דפסהה םויסב ."הבושתב ריזחה םישנא המכ"
."ר"יכא ותציחמב [ונ]קלח היהי ה"עבש ןוצר יהיו" :תרגיאה םויסבו "וויזמ םעפה

שומישה טלוב - ןושלל רשא .לארשי ץראל תולעל םיברה ויצמאמ לע רבודמ דפסהבו תרגיאב
,"הזה קידצה לש ותוכז היה לודג המכ" - "המכ" הלמבו "הבשי הכיא" "קידצ" ראותב רזוחה
."ברה תלעמ היה זירז המכ"

עטקב םיזמרנ םה לבא םישרופמ םניא םירבדה .הירבטב ל"חמר לש ומש רושקל ןויסנ דפסהב
םלועב יקלח יהי רמא י"רש ארמגב ונל שי ...ונמזב תבש לבקל ברה תלעמ היה זירז המכ" :הז
."תבשה תא לבקל םימידקמה אירבט יבשוי םע אבה

םירכזנ אלא ,ל"חמר לש ותריטפ תנש העיפומ הניא הבש תפסותבו תרגיאב :ישילש קומינ
ותריטפ תנשב הבתכנ תרגיאהש םושמ םא תויהל תולוכי ךכל תוביסה .דבלב שדוחהו םויה
ךיראת היה אל םירבחמלש וא ,הפוסב וא התליחתב אלא הפוגב תאז ןייצל םוקמ היה אל ןכלו
אלש וא החכשנ הנשהו ןורכז םויכ םידימלתהו החפשמה לצא ורמשנ שדוחהו םויה .עודי הז
.שארמ הרורב התיה

דוסימ הב שיש םיריקומו םידימלת תצרעה ,הבר הצרעהב הבותכ תרגיאה :יעיבר קומינ
ךכ םירבדה תא ה"בקה בבס הללגבש ל"חמר לש הברה ותוכז לע רופסה אוה הזכ .הדגאה
תנווכ .אביקע 'ר לצא ץראל ואיבהו םירשנ יפנכ לע םיקולא וחקל תובכעמה תועינמה תורמלש
םג ומכ ,הדגא-ילולכמו השודק-ויז ותומ תובסמ לע תוטעהלו ל"חמר תא םמורל םירבדה
.הירבט ריעל תמוסרפו הלומעת תושעל

שי הנשה יבגל וליאו םיעודי ,רייאב ו"כ ,שדוחהו םויה .קפסב תלטומ ל"חמר לש ותריטפ תנש
.ז"קת םירחאו ו"קת םירבוסה

יכ ,םינוש תורוקמ לע תוכמתסהמ האצות םינושה םיכיראתה ןיאש ,חכווינ רבדב ןייענ םא
ותיב ינב לכ םע תמ ,רייא ו"כ םויב ז"קת תנשל בורק יכ" :בתוכה ,יצנמלאמ ובאש םלוכ
ול ואלמ םרט ,אירבטב ,דובכ ותחונמ התיהו (ד"קת תנשב םג היה המשו) וכע ריעב ,הפגמב
ןבו" :61 'מע ,II ,ח"כב בתכש ,ידנוריג .ש .מ אוה יצנמלא ירבדל רוקמה .םיעבראה תנש
תקתעומ ךכ רחאו "...ולכיהב רקבלו 'ה םעונב תוזחל לעמ םימשה לא ארקנ הנש םיעברא
,הרמאש ,תרוסמ דוסי לע התשענ ותריטפת נש תעיבקש ,רבתסמ .הירבט ינואגו ינבר תרגיא
.ז"סת תנשב דלונש ,בושיח יפלו םיעברא ןבכ ךרעב ותויב רטפנש

,ד"קת םינשה ןובשחב תואב .רטפנ ןהב םינשה תולובג םה םירורב ירה ,תרחא וא ךכ םא
דוסי לע תאזו ,םייחב ןיידע היה ןושחרמ שדוחב ד"קת תנשבש ,ונל עודי .ז"קת ,ו"קת ,ה"קת
תרגיא יפ לע ,םיתמה ןיב היה ז"קת לולאבש ,עודי ןכו .ליעל ונאבהש ,יטיניוגניס לש ובתכמ
.ףיסי רפכב בושיה ישדחמ

ל"חמר ייח לע םירחאה תורוקמ
:םהו .ותומ רחאל ובתכנ ותריטפו ץראב ל"חמר ייח לע םירחאה תורוקמה

הב .דיפסמה לש ותומ תנש אוה ,ז"לקת ינפל בתכנ ,ל"חמר לע ילאו .ד .מ 'ר לש ודפסה
ידכ ונוממ לכו ותרוכשמ לכ בזעש דע" ,י"אל תולעל ל"חמר לש הלודגה ותקושת לע תודע
.ונב םע רטפנש ןכו "הפגמ לש ןמזב רטפנ ברה תלעמ" :רמוא אוה ןלהלו "ץראל תכלל
,"המכח ךרד" םירמאמל "ש"ראה תרמז" םשב המדקהב בתוכ סדנימ וקנארפ דוד
השמ ר"רהומכ" :(ג"מקת רדא ז"י) "זונגה רוא רמאמ"ו "םירקיעה רמאמ" ,"תודגהה רמאמ"
."השודקה ץראב הרהטב האצי ותמשנ וטאצול םייח
ר"רהומכ יפמ יתעמש ינא" :רמאנ 231 'מע ,"הילטיא ינואגו לארשי ילודג תודלות"ב
לודג ברש ןמאנ שיא ול רפיס זיראפב ותויהבש ,וגול ק"קב ץ"מ ו"רנ םינקזהמ דוד המלש
םימי הזיא ושמישש וטאצול ברה רטפנשכ וכעב אצמנש ,ול דיעה יכאלמ ר"רהומ ת"שכ דיסחו
."א"עיז לארשי ץראב ורבקל וכילוהל ומצע חרט הז ליבשבו דאמ וינע ואצמו ותריטפ םדוק
,הדיעמ איה ,םרב .תוריהזב הילא סחייתהל שי ,םישנא המכ ךרד הלגלגתהש ,וז תרוסמ
לוכי אוה ךא ,רכזנ אל םוקמה .לארשי ץראב ותרובק םוקמ יכו הב רטפנו וכעב יח ל"חמרש
היה אלש ינפמ םוקמה םשב ובקנ אל הארנכ .לארשי ץראב אוהש ,ריעה לש הלובגב תויהל
.עודי
ועיגהבו י"אל תכלל עסנו וינתמ רגח וטאצול ברהש דע" :רמאנ ,229 דומע רוקמ ותואב
:ורמא ויגרטקמו וירצ יכ םימעט ינשל קלחנ ערואמה הז םגו הלעמ לש הבישיל שקבתנ וכעל
ר"רהומ דיסחהו שודקהו ודי לע ומיכסה אל םימשה ןמ יכ תוא הז ירהו ודיב התלע המ ,ואר
ץוצינ היהש ינפמו לודג רוא היהשו ותמשנ לדוג רתוי חיכומ הז אברדאד ,בישה ןסב והיעשי
םירבדה .י"אל סנכיל והומכ הכז אל ךכליה ,השמ ומש ןכ םג היהש ומכ ה"ערמ תמשנ
לש ותריטפו ותיילעל רשקב תועדה ךלה לע ונתוא םידימעמ ,תיגולונורכ הניחבמ םישבושמה
"הירבט ינואגו ינבר תרגא" תא ןיבהל ילוא רשפא הלא םירבד תאירק ךותמ .ל"חמר
.ץראב רבקנו רטפנש החכוהב ל"חמר לע הקיטגולופאכ
םילשוריב 'ה רהל" ל"חמר הלעשכש רפוסמ ,1864 השראוו ,"שדחה םילודגה םש"ב
אדיסח אשידק אניצוב םשבו ןואג ראות ול ונתנו ודגנ םע יתבר ריעה ינקז ודרח ב"בות ק"היע
תגרדמל הכז יכ םלוע ילודג זא וילע ודיעה םג .ורכזלו ומשל דובכ ונתנו ותוא וארק אשירפו
ומש שדקל תטלוב המגמב ,הדגא ירבד אלא םניא ולא םירבדש ,רורב ."בוטל רוכז והילא יוליג
.ל"חמר לש

ספדנ רישה .ל"חמרל סחוימה ,"אירבט ימחל ריש ליכשמ" רישה לע בכעתהל יואר ,ףוסבלו
ץנארפ תאמ די בתכב ולביקש ,רעוואכפאט בקעי ידי לע 21 ןוילג ,ב"לרת ,"דיגמה"ב הנושארל
ט"ס הנאסב והילא ןוד תאמ קתענ" רישה יכ ,דיעמה לאהטנעזור ר"דמ ולבקש ,ץטילעד
לקשמכ וניא ולקשמ רשאב ףיוזמ אוהש םירקוחה בור וילע ומיכסהו ."א"עקת תנשב רימזאב
וניא ףונה רואית םג .ל"חמר לש וזמ הנושו הלכשהה ירפוס ןושלל הבורק ונושלו ל"חמר יריש
ןיא ומצע רישהמ .קפקופמ אוה רישה עיגה ונממש רוקמהו הירבטל םיאתמ וניאו יתואיצמ
.הירבטב אל םג בתכיהל היה לוכי אוה ;תונקסמ לכ קיסהל


ץראב ל"חמר ייח
.איה תפלאמ וז העפות ףאו תועידיה דאמ תוטעמ ץראב ל"חמר ייח לע

תועידי ונל ןיא ,ונידיל עיגה אלש ,הבודאפל בתכמהו םדרטשמאב וידימלתל ויבתכמל טרפ
חיטבה ומצעב אוה ןכש ,רבדה הימתמו .יטיניוגנס לש ותודע תא ףיסוהל שי ןהילע .ונממ
ןכאו .ץראב בתכש רוביח םוש ונידיב ןיא ןכ ומכ .ויבתכמב ךיראיו םהילא בותכיש ,וידימלתל
תונש עברא וא שולש ךשמבש ,םידומילב ותדיקשו הביתכב ותוירופ םע בשחתהב איה האילפ
ןכמ תוחפ ההש ילואש הבשחמה לא ונליבוהל הלוכי וז הקיתש .רבד בתכ אל ץראב ותוהש
ךיראת תמדקה .ד"קת תנשל דע ,רשפאה לככ ותריטפ ןמז תא םידקהל ,אופיא שיו ץראב
.ץראב וייח תשרפ תנבהב ונל עייסל הלוכי הריטפה

ותרובק םוקמ
רחאל תוטעומ םינש בתכנ ונידיב רשא רמוחהש ,ןובשחב תחקל יאדכ ותרובק םוקמל סחיב
רשקב רכזנ ל"חמר לש ומשו םירבקהו תומוקמה תא ראתמו הירעו י"אב ןד אוהו ותריטפ
ילמלא .ץראב םסרופמ היה אל ומשש ,חינהל ןיא יכ ,רכזנ ותרובק םוקמ ןיאש אילפמ .םהל
ונל ןיא דואמ תרחואמ תודעל טרפ ,ךכ לע ונל םירפסמ ויה ותריטפ םוקמ תא םירקבמה ועדי
ךומס רבכש ,קיסהל רשפא ןאכמ .וז תא וז תורתוסה תודועתה יתשמ ץוח ,ורבק לע תרוסמ לכ
.ורבק םוקמ עדונ אל ותריטפל

:תרמואה "ןויצ תבהא"ב אקסיפה
ינע אוה םא וא ,סנוא ראש וא ,תבש ברעב תמש ןוגכ ביציל וכילוהל יאנפ ןיא םאו"
"וכעבש תורבקה תיבב ותוא ןירבוק
המצע תבשב וא תבש ברעבש רשפאו הפגמב תמ ל"חמר .ותרובק םוקמ רבדב הרעשהל תעיסמ
וליפא אבוה אלו ,לארשי ץראכ בשחנש ,וכע לש הלובגב רבקנ ןכלו (ותריטפ תנשב יולת רבדה)
םיאתמ הז רבסה .וילע תרוסמ לכ הראשנ אלו חכשנו יערא היה הז הרובק םוקמ .ףיסי רפכל
רשפא ,יתעדלו ףיסי רפכב בושיה ישדחמ תרגיאל דגונ וניא - ליעל ונקתעהש םינושה תורוקמל
.הירבט ינבר תרגיא םע םג ובשיל

ןכו בוט היה ובצמ ,וידימלת םע םירשק לע רמש אוה ;ץראב וייח לע םיבר םיטרפ ונידיב ןיא
וא דומילל ותנווכ םא תעדל ןיא ,קסעה יובירו יאנפה טועימ לע ןנואתמ אוה .ותואירב
.הסנרפל

חול לע השורח ותבהא יכ ונתמחנ תאז יהתו שדיח הזיא ונעידויש" ונממ םישקבמ וידימלת
ורבעוה םה .םיבתכמ חולשמל החונ ךרד התיה ל"חמרל .העודי הניא ותבושת ךא ,"ונבל
.ותליהקב הירבט יאבגו רחוס היהש ,חקור ריבגה תרזעב

םוקמה יקוח תא עדיש יפלו וכעב הריד ל"חמרל ול התיהש ,רבתסמ יטיניוגניס לש ותודעמ
.ריעב ורבעש םידוהי ידיב עייס

גהנש רשפא .עבק לש הדובעב הב קסע אלו וכעב ובשומ תא עובקל ל"חמר ןיווכתנ אל ,יתעדל
דחאל רבעמ תנחתכ ול השמיש וכע .תולבוקמה םיכרדב ומויק תא חיטבהו ורוד ינב ךרדכ
תנש רחא תכלל ומעמ הבסנ התיה תאז יתעד יפלו" :יצנמלא רפסמ ןכו .םישודקה תומוקמה
."(םילשוריב דוע רחב אלו חרזמה ירעב תוחילשב ךלה זיגאח וביוא זא יכ) םילשוריל ג"קת

ינבר תרגיאבש אקסיפב שיו ןכתי .תופגמו םיכרדב םישוביש לשב וצפח זוחמל עיגה אל אוה
."אשידק אעראב ךליל לוכי היהש רשפא אלד רבדב תוענמנה ןמ התיה יכ" :רבדל זמר הירבט

:רמול רשפא לארשי ץראב וייח יטרפ םוכיסכ .ויתוינכת עוציב תא המידקה הפגמב ותריטפ
רבקנו ואוב תנשל ךומס רייא ו"כב רטפנ ,וכעב יח ,ג"קת תנשב שדוקה ץראל הלע ל"חמרש
עייתסנ אל רבדה לבא ,ץראב םישודקה תומוקמה דחאל עיגהל היה ותנווכב .וכע תוביבסב
.ודיב