תודהיו םזינימפ

אובמ

:רמאמה ןכות
םירתוס תורוקמ
יאזע ןב לומ סונקרוה ןב רזעילא 'ר
השאה םע תוצעייתה
?ימ ירחא ררגנ ימ
השיאה דגנ םירואית
השיאה דעב םירואית
השיאה תא דבכל הבוח
הדיחא הדמע תעיבקב ישוקה
"ינרדומה םזינימפ"ה תא תמאות ל"זח תשיג

הארת וז הדובע .השיאה לא סחיב תורתוסו תונוש תודמע םיללוכ ל"זח תורוקמ :תיצמת
.ינרדומ םזינימפ לש סחי אוה השיאל ל"זח סחי יכ

.השיאה לע ל"זח ,םזינימפ ,השיאה דמעמ :חתפמ תולימ

הנה ןה ,בוטב ןתריחב דצמ 'ה תכאלמ - הכאלמה לא ברקל ןתוא ןבל בדנ רשא םישנה"
ןרדהלו ןרדאל ןרוד ימכח לעו ,הנה תפומ ישנ יכ ושדוק םוקמב הנוכשת 'ה רהב הנלעת
ןייעמ ת"וש ,יטלווקרה לאומש 'ר) ."ךועייסי םיימשה ןמו יחילצהו ישע ,ןהידי קזחל
(ג"יש היצנו ,םינג


לש םיטפשמל הטלוקפב האצרה חתפב ,עמוש לש ותלאשב הז רוביח לש ותדילו ותרוה
לאש אשונה תגצה םע דיימ ."ירבעה טפשמב השיאה דמעמ" אשונב ,ביבא לת תטיסרבינוא
,יבלב הטלחה הלמג עגר ותואב "?תודהיב השיאה דמעמ ,הזכ רבד ללכב שי" :תוניצרב אוה
1.אשונל יתותיעמ שידקהל

םינווגמ םיאשונ ובוחב ללוכ תודהיו םזינימפ לש אשונה .השק היתאצמו הכאלמל יתינפ
.רורבו דיחא וק אוצמלו תורוקמה םיב טוונל רומח ישוק ררועתמ לבא ,םה םיבר תורוקמהו

םירתוס תורוקמ
ךפהל םגו הפקשה לכל רשאכ ,הרואכל םירתוס תורוקמ רשקה לכב טעמכ תולגל יתמהדנ
רשא ,ןיידה תודוא לע עודיה רופיסל הבר הדימב ומד םירבדה .תורוקמב דה שי הנמיה רומגה
."קדוצ התא םג" ול קספו רחאה דצה תא עמש ןכמ רחאל ."קדוצ התא" עבקו דחא דצ עמש
תא םג" הל בישה ?םיקדוצ ויהי םידדצה ינש יכ ןכתי דציכ כ"חא ותשא ותוא הלאששמ
."תקדוצ

העד ףא םיתיעל ,תמדקומ העד םיבר םינייעמל שי ,םירחא םינועט םיאשונבכ ,הז אשונב
תכירבל םהיניעב םימוד תורוקמה .םתפקשהל םאתהב תורוקמה תא םישרפמ םהו ,תיפוס
לכ יכ ,אצמנ ונינפלש הרקמבש אלא 2.םהלש םתאובב םהב תפקתשמ רשא ,םילולצ םימ
.הב םיכמותה תורוקמ שי ירהש ,תקדוצ םג תמיוסמ הדימב איה וזכ העד

.רומגה ךפהה תא תסרוגה השיגב םיכמותה תורוקמ םג שיש ,רוכזל קר ךירצ

לש וא הקיטילופ לש תורחא תונועט תויגוסב ומכ ,תודהיו םזינימפ לש ,וז היגוסב יכ רבתסמ
ףיסוי - תעד ףיסוי" ,לבא .רתוי תצרחנ העד שבגל ןתינ ךכ ,עדימ תוחפל םיפשחנש לככ ,תד
דח אלו בכרומ אשונה המכ דע דמלמ תורוקמ לש לולכמב ןויעה .(חי ,א תלהק) "בואכמ
.תללוכ הפקשהל ביתנ וב סלפל השק המכ דעו ,יעמשמ

םידקהל הז ןיינעב ןתינ אל המכ דע שיחמת רשא ,תורוקמ לש הרוש רבד חתפב איבהל יתרחב
אל ןעמל ,אשונה לש ותובכרומ תא םינייעמה ינפב גיצהל הז אובמ לש ותילכת .עמשנל השענ
.ןהשלכ תוטלחומו תומדקומ תועד םע ,תוצרחנב וב ןייעל ושגיי

רוחבל םישנ תוכז :רבדב תוישממה תולאשב וקסעי אל ,אובמב ,ןלהל ואבויש תורוקמה
לוספ ,"ונוצרכ ינשעש" תכרבו "השיא ינשע אלש" תכרב ,םישנ ידי לע הרות דומיל ,רחביהלו
,תובכרומ תויגוס ב"ויכו תבה תשורי ,ןמרג ןמזהש השע תווצממ םישנ רוטפ ,תודעל םישנ
תלאשל וסחייתי רבד חתפב איבנש תורוקמה .םיאבה םיקרפב טרופמ ןפואב קוסענ ןלוכבש
ןלהל אבויש תורוקמה ףצר .היתונוכתלו הידועייל ,השיאל ל"זח לש השיגה רבדבדוסיה
וליפא ןכש ,תודהיב םזינימפ לש וז היגוסב העד שבגל השק ,ללוכ ןויע אלב יכ ,תוארהל דעונ
ןוויכל ,הרואכל ,דחא לכ םירומה םירורמתב ןייעמה לקתנ ,רתויב םיילאיווירטה םיניינעב
.רחא

(די ,המ) םיליהת רפסב עודיה קוספב חתפנ
."השובל בהז תוצבשממ , המינפ ךלמ תב הדובכ לכ"

.התיב ירדגב המוחתו תמנפומ תויהל השיאה לע יכ ,הרואכל םידמל ןאכמ

:אבה רואיתב תילאידיאה ליחה תשא תראותמ (זט-די ,אל) ילשמ רפסב ,תאז תמועל

, המחל איבת קחרממ ,רחוס תוינואכ התיה"
,היתורענל קחו התיבל ףרט ןתתו הליל דועב םקתו
." םרכ העטנ היפכ ירפמ ,והחקיתו הדש הממז

.המחל קחרממ האיבמו םרכ תעטונ ,הדש תממוז ,התיבמ אופא תאצוי תילאידיאה השיאה
?" המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" ויפל ןורקיעה םע םירבדה םיבשייתמ דציכ

היה גוהנ [לבבל ברעממש לארשי ץראב] אברעמב יכ ילבבה דומלתב אצמנו וז הריקסב ךישמנ
3."אצומ" וא "אצמ" ויאושינ רחאל ןתח לואשל

:םיאבה םיבותכה ינש ןיב תמייקה הריתסל וסחייתה םירבדה
:רמאנ (וכ ,ז) תלהק רפסב
,הידי םירוסא הבל םימרחו םידוצמ איה רשא ,השיאה תא תוממ רמ ינא אצומו"
."הב דכלי אטוחו הנממ טלמי םיקולאה ינפל בוט

4.ונמיה קחרי 'ה דבוע רשא ,תווממ רמ ,ינומד והשמכ הז קוספב אופא תראותמ השיאה

רמאנ (בכ ,חי) ילשמ רפסב ,תאז תמועל
."'המ ןוצר קפיו ,בוט אצמ - השא אצמ"

ולא םיבותכ יכ ןכתי ,ןכא .תילכתב וז תא וז תורתוסה ,תוינללוכ תורדגה יתש אופא ונינפל
תעב ,ארמגה הרואכל תנווכמ ךכל .תונוש םישנ ןיב םייקה ילאודיבידניאה ינושל םיסחייתמ
וא "אצמ" קוספב תרדגומה וזכ איה ותשא םאה ,ותנותח רחאל לאשנ ןתחה יכ תנייצמ איהש
טקילפנוקה תא תבשיימ הניא - ןתחה לאשנש הלאשה ,לבא ."אצומ" קוספב תרדגומה וזכ
הרקמל קר סחייתמ וניא בותכה .הללכה רצוי בותכה ןכש ,םיקוספה ןיב הרואכל םייקה
?דציכה .וזל וז תילכתב תודגונמו תויבטוק ןהש ,תורדגה ונינפל הרואכלו ילאודיבידניא

- וניצמ שרדמב ,דועו תאז
- ול אציש הצור םדא ןיא םירבד השולש"
,חמקב בשע
ןייב ץמוח
- וינבב הבקנו
5."וארבנ םלועה ךרוצל םתשלשו

:ןירדהנס תכסמב רתויב םידח םירבדה
.הלילב ןשי אל הדחפמ ,אוש תנומטמ היבאל תב"
,התפתת אמש - התונטקב
,הנזת אמש - התורענב
,אשנת אל אמש - הרגב
.םינב הל ויהי אל אמש - תאשינ
,תובקנ אלבו םירכז אלב םלועל רשפא יא
6."תובקנ [וידליל הנווכה] וינבש ימל יוא ,םירכז וינבש ימ ירשא

ןמ קלחל הרואכל ויהנ ףא םירבדה .ילאידיא אל רבד לביק תב ול הדלונש ימ יכ ,עמשמ
ךירב" תליפת תרגסמב רמאנ ,הרותה תאירק ינפל שדוקה ןורא תחיתפ םע רשאכ ,הליפתה
."['ה ןוצר תא םישועש] ךתוער ןידבעד [םירכז םינב] ןירכד ןינב [יל ןתתו] יל בהתו" - "הימש

:ארמגה ןושלבו ,ןב הל דלונ רשאכ הנטב ירפב רתוי החמש םאה ףא יכ ,עמשמ הדינ תכסמב
הרואכל רהבומ רבדה ?ימל ימ ןיב םולש 7."םלועב םולש אב ,םלועב רכז אבש ןוויכ"
- אבומש תעב םירבדה ךשמהב

הבקנו [םימי] העבשל [הדילה תאמוטמ תרהטנ ומא] רכז ,הרות הרמא המ ינפמ"
?רשע העבראל
דוע תוצרל אלש הדילה רעצ תעב התטלחהמ תדלויה] תטרחתמ ,וב םיחמש לכהש ,רכז
,[םימי] העבש רחאל [תושיא יסחיב
."רשע העבראל [תדלויה] תטרחתמ ,הב םיבצע לכהש הבקנ

."םלועב םולש אב" תניחבב ,הז םע הז גוזה ינב םימילשמ רכז תדיל םע קר יכ עמשמ ןאכמ
:ארתב אבב תכסמב דומלתב ונא םיאצומ ,תאז תמועל

8."םינבל הפי ןמיס הליחת תב ,אדסח בר רמא"

רחאל םינב תדילל הפי ןמיסכ תב תדילל תילטנמורטסניא איה תוסחייתהה יכ רמאת אמש
:ןייצמה אדסח בר ירבד תא האיבמו ארמגה הכישממ ,ןכמ

."[םינב רשאמ רתוי] ינבמ [יל תופידע] יל ןפידע [תונב] ןתנב [יתניחבמ] ידידלו"

אלא ,דבעידב ,לבסנ והשמכ אל ,תב לש התדילל ירמגל הנושו תיבויח תוסחייתה אופא ונל ירה
.הלעמב הנושאר תופידע לעב עוריאכ

םימיב אב ,ןקז םהרבאו" קוספה שוריפל סחיב היגוס התואב יוצמ וז תקולחמל ףסונ יוטיב
?'ה ידי לע הב ךרבתנ םהרבאש ,"לכב" ,תללוכ הכרב התוא יהמ 9."לכב םהרבא תא ךרב 'הו

.['ןב' הלימל הירטמיגב הווש 'לכב' הלימה] תב ול היה אלש ,רמוא ריאמ יבר"
."המש "לכב"ו תב ול התיהש ,רמוא הדוהי יבר

ךרבתנ הבש ,הכרבה תועמשמ יהוז ירהש ,תב לש התדלוהל הרתי הביח תעמתשמ וז העדמ
םדאל הכרב יהוז םאה .רבסה הנועט ריאמ יבר לש ותעד ,תאז תמועל .ה"בקה ידי לע םהרבא
הב ךרבתהש תללוכה הכרבהש ךכ ידכ דע ,תב לש התדיל איה העורג םאה ?תב ול ןיאש
דיל וז תובצינ ולא תויבטוק תועד יתש ,םוקמ לכמ ?תב ול הדלונ אלש ,התייה וניבא םהרבא
.חונעפ בייחמה ימינפ ןכות םיפקשמ םיינוציחה םירסמה יכ רבדה טלובו ,וז

יאזע ןב לומ סונקרוה ןב רזעילא 'ר
רזעילא 'ר לש ורמאמ תא ונא םיאצומ ,אסיג דחמ .םירחא םימוחתמ תואמגוד תאבהב ךישמנ
,םיאצומ ונא אסיג ךדיאמ 10."תולפת הדמול וליאכ הרות ותב תא דמלמה לכ" סונקרוה ןב
:וניצמ 11תוכרב תכסמב ,ןכ ומכ ."הרות ותב תא דמלל םדא בייח" יאזע ןב תעד תא ,םש
,הנמק תוננאש םישנ" רמאנש ,םישנאה ןמ רתוי םישנל ה"בקה ןחיטבהש החטבה הלודג"
12."יתרמא הנזאה תוחטוב תונב ,ילוק הנעמש

המכח ןיא" יכ רזעילא 'ר לש ותעד תא 13אמוי תכסמב ,אסיג דחמ ,ונא םיאצומ ךכל המודב
איה העודיו 14."ווט הידיב בל תמכח השיא לכו" רמאנש [היווט ילכ] ךלפב אלא השיאל
תא םיקולא 'ה ןביו" רמאנ אסיג ךדיאמו 15"ןהילע הלק ןתעד םישנ" יכ ,הרימאה
ןתנש דמלמ" - הניב ןושלמ םג אלא ,ןינב ןושלמ קר אל ,"ןביו" :ל"זח םישרוד 16,"עלצה
?ל"זח יניעב השיאה ןכ םא יהמ 17."שיאבמ רתוי השיאב הרתי הניב ה"בקה

השאה םע תוצעייתה
לש תוצעוויהה תלאשב ל"זח םיוותמש תוגהנתהה ייווקב םינייעמש תעב תמצעתמ הריתסה
:רמאנש ,םנהיגב לפונ ותשא תצעב ךלוהה לכ :בר רמא" 18וניצמ ,אסיג דחמ .ותשאב םדא
19."ותשא לבזיא ותוא התסה רשא ,'ה יניעב ערה תושעל רכמתה רשא באחאכ היה אל קר"
ןחג הצוג ךתשיא" תוירבה רמאמ םע ולא םירבד םיבשייתמ דציכ ,דימ השקמ םש ארמגה
?הב ץעוויהל וילעו ותשא לע אשנתהל םדאל ול לא יכ הלוע הנממש הרימא 20,"הל שחלו

םיימימש םיניינעב ךא ,םיימשג םיניינעב השיאב ץעוויהל שי יכ ארמגה הבישמ ךכ לע
.התצע רחא תכלל ןיא - םיינחורו

ביגה אוה ,הירזע ןב רזעלא יברל הבישיה תואישנ תא ועיצה רשאכ יכ ,וניצמ אסיג ךדיאמ
,ותשא ןיבל ןוניב קתרמ חיש-וד ארמגה תראתמ ןכמ רחאל 21."יתיב ישנאב ךלמאו ךלא"
ףא םהיתושנב םיצעייתמ לארשי ילודג היפל המגוד אופא ונינפל .הז ןיינעב ךלמנ המעש
.תינרות הרשמב הנוהכל םיעגונה םיאשונב

23."ותשא ירחא חונמ ךליו" ביתכד היה ץראה םע חונמ ,ןמחנ בר רמא" 22:וניצמ ןכ ומכ
יכ ארמגה תצרתמ ?םישנ ירחא וכלה יכ וניצמ עשילאו הנקלא יבגל םג ןה ,ארמגה השקמ
."התצע ירחאו הירבד ירחא" אלא ,יזיפה ןבומב השיא ירחא וכלה אל עשילאו הנקלא

יבר לש שפנה תוריסמ תראותמ הבש 24תובותכ תכסמב היגוסה איה העודי ,ךכ לע ףסונ
ושרדמ תיבב הרות דומלל ידכ הנש הרשע םיתש ותיבמ רדענ אביקע יבר .לחר ותשאו אביקע
רבעמ עמש ,תיבל לעופב סנכנ םרטב ךא ,ותיבל אביקע 'ר בש הז ןמז קרפ רחאל .בר לש
בצמ לובסל הנכומ אהת יתמ דע ,התוא לאש הלה .ןכש םע תחחושמ ,לחר ,ותשא תא ,לתוכל
הרשע םיתש בשוי היה , יל עמוש ילעב וליא :התייה התבושת ?הלעב ייחב "תונמלא" לש הז
לע אביקע יבר בש ,לחר לש וז התרימא חכונל יכ ,תנייצמ ארמגה .הרות דמולו תופסונ םינש
תושרב םייולת םירבדה יכ ,עמשמ .תופסונ םינש הרשע םיתש הרות דומלל רזחו ויבקע
.הז ללכב חורבש םיניינע ףאו ,התצעבו השיאה

?ימ ירחא ררגנ ימ
דומלתב םיאצומ ונא דחא דצמ :הרואכל הריתס םהיניב שיש םיאבה תורוקמה תא וניצמ דוע
- הרז הדובע תכסמב
,[םכח דימלת] רבחל תאשנש תחא השאב השעמ :רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר"
.ודי לע ןיליפת ול תרשוק התייהו
25."ודי לע סכומ ירשק ול תרשוק התייהו סכומל תאשנ

רחא דצמ .איה התומדב תיבה תומד תא תבצעמ הניאו ,הלעב רחא תררגנ השיאה יכ ,עמשמ
וניצמ
.םינב ודימעה אלו תחא הדיסחל יושנ היהש דחא דיסחב השעמ"
.השרגו ךלה .םולכ ה"בקל םיליעומ ונא ןיא ,ורמא
.עשר ותוא התשעו תחא העשר אשנו הז ךלה
.קידצ ותוא התשעו דחא עשרל תאשנו וז הכלהו
26."השיאה ןמ לכהש יוה

.רבד קשיי היפ לעו תיב לש ורקיע איה איה השיאה יכ ןאכמ

ןיידע םימיה םתואבש העש הרובדל האובנה הנתינ עודמ ,והילא יבד אנתב הלאש וניצמ דועו
27:איה ךכל תנתינה הבושתהו ?ןהכה רזעלא ןב סחנפ יח

- ץראה תאו םימשה תא ילע ינא דיעמ
,יוג ןיב לארשי ןיב
השיא ןיב שיא ןיב
.וילע הרוש שדוקה חור ךכ - השוע אוהש השעמה יפל לכה

,ורמא ךכ
:ותשא ול הרמא ,היה ץראה םע הרובד לש הלעב
,הלישבש שרדמה תיבל םתוא ךלוהו תוליתפ ךל השעאו אוב
.אבה םלועל הכזת םירשכ םישנא ןיב ךקלח היהי םא ילוא
...הבורמ ןרוא היהיש ידכ תובע תוליתפ השוע התייה איהו
?אבה םלועל הכזו םירשכ םדא ינבב וקלח היהש תודיפלל םרג ימו
...ותשא הרובד רמוא יווה
28."התיב התנב םישנ תומכח" רמוא אוהב אצויכ לעו

דוגינב תאזו איה התומדב תיבה תומד תא תבצעמה איה השיאה יכ ,אופא הלוע וז היגוסמ
.הרז הדובע תכסמב הייגוסה ןמ הרואכל הלועל

השיאה דגנ םירואית
תראותמ השיאה םהבש תורוקמ ונינפל םייוצמ .ךכל רבעמ הברה ףא םיגרוח םירבדה ,לבא
:ןוגכ ,םישק םירואיתב

29."תלשבמ התרבח המ עדיל הרדקה תא הלגמ השיא"
30."הער הניע השאהו [ועבטמ בידנ אוה ,רמולכ] הפי וניע שיאה"
31."שיאה ןמ רתוי םיחרואב היניע הרצ השאה"
32."ולוכ םלועה לכ דחאו ,םישנ ולטנ העשת ,םלועל ודרי החיש םיבק הרשע"
33."תושירפו ןיבק העשתמ תולפתו בקב השא הצור"
34:תוינתאנק ,תוינלצע ,תוינתייצ ,תוינרגרג ,םישנב ורמאנ תודימ 'ד ,ירמא ןנבר"
.(ו ,ג תישארב) "לכאתו וירפמ חקתו" (תעדה ץע יבגל) רמאנש ,הוחמ - תוינרגרג
.(י ,חי תישארב) "להאה חתפ תעמש הרשו" - תוינתייצ
.(ו קוספ םש) "תלוס חמק םיאס שלש ירהמ" - תוינלצע
.(א ,ל תישארב) "התוחאב לחר אנקתו" ביתכד - תוינתאנק
.תוינרבדו ,[טפשמו ביר תובהוא ,רמולכ] תוינטטסיא ףא ,רמא הימחנ רב הדוהי יבר
.(ה ,זט תישארב) "ךילע יסמח םרבא לא הרש רמאתו" - תוינטטסיא
.(א ,בי רבדמב) "השמב ןרהאו םירמ רבדתו" תוינרבדו
.(טי ,אל תישארב) "םיפרתה תא לחר בונגתו" רמאנש - תויבנג ףא רמא יול יבר
.(א ,דל תישארב) "הניד אצתו" - תוינאצוי

וניצמ אל םירבג לצא יכו ,םישנ יפלכ ולאכש תוללכה ורמאנ עודמ :ישוק םיררועמ ולא םירבד
תושעלו ללכה לע טרפה ןמ דומלל ןתינ םאה ,ללכבו ?םינוש םידיחי ושעש םימוד םישעמ
?ןווגמ הכו בחר הכ רוביצל סחיב וזכש הללכה

השיאה דעב םירואית
תמועל ירהש ,הב עוגפל ןוצרמ וא השיאב לוזלזמ עבנ םישנל ל"זח לש םסחי יכ חינהל השק
:םיאבה םידהואה םירואיתה תא ונא םיאצומ ,םישק השיאה ירואית םהבש ליעלד תורוקמה

35."הליטב תבשוי תויהל השיאה ךרד ןיא"
36."ןה תוינמחר םישנ"
37."שיאה ןמ רתוי םיחרואב תרכמ השיאה"
38."קוחשב תוצורפ אלו המר לגר אלו תוינלוק אל ,לארשי תונב לש ןכרד"
39.חבזמה ומכ התיב לע תרפכמ התיבב העונצ השיא
40."תווצמב תוזרדזמ ןהש ?הליחת םישנל (הרותה תעצהב השמ הנפ) המל"
םדא [עשוהי 'ר] םהל רמא ?תותפתהל החונ השאה ןיאו תותפתהל חונ שיאה המ ינפמ"
,תאז תמועל הוח .תירשנ איה דימ םימ לש הפיט הילע ןתונ התאש ןוויכו ,המדאמ ארבנ
41."הרשנ וניא םימב םימי המכ ותוא הרוש התא וליפאו ,םצעמ תארבנ
."הבוט אלב ,הכרב אלב ,החמש אלב יורש השא ול ןיאש םדא לכ
."הניכש אלב םהינש אלו שיא אלב השא אלו השא אלב שיא אל"
בותכה הוושה - [דחאכ םירבגו םישנ ינפל] "םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו"
."הרותבש םיניד לכל שיאל השיא

,התנענ ,(לגעמה ינוח לש ודכנ) היקלח אבא לש ותשא לש התליפת יכ וניצמ 42תינעת תכסמב
הדמע הבש הניפה ןמ תולעל םשגה יננע ומידקה ךכל תואכו ,הלעב תליפתל הנענ ה"בקהש ינפל
43.הללפתהו איה

.םישנא חוכמ םישנ חוכ הפי ,רמוא ןתנ 'ר
,"המירצמ הבושנו שאר הנתנ" (ד ,די רבדמב) םירמוא םישנא
44."וניבא יחא ךותב הזוחא ונל הנת" (ד ,זכ רבדמב) תורמוא םישנו

אלו םירבגה קר ,ל"זח יפ לע ,ורבע ,לארשי םע יאטחבש םירומחהמ אוהש ,לגעה אטח תא
ינזאב רשא בהזה ימזנ וקרפ ,ןרהא םהילא רמאיו" (ב ,בל ,תומש) רמאנ וילא סחיב .םישנה
:ל"זח םירמוא ךכ לעו ,וז השקבל ועמשנ אל םישנה ,םלוא ."םכיתונבו םכינב ,םכישנ
ונל השעש ה"בקב רופכנש םולשו סח :ורמאו םהילע [םישנה] ודמע ,םישנה לצא וכלה"
.הרז הדובע השענו ולאה תורובגהו םיסנה לכ
"םהינזאב רשא בהזה ימזנ תא םעה לכ וקרפתיו" םש ביתכ המ ,םעל ועמש אלש ןוויכ
. 45"םהינזואב רשא" אלא ,רמאנ אל "םהישנ ינזואב רשא" ,(ג ,בל תומש)

.לגעה אטחב ואטח אלו םירבגה ןמ רתוי םירצמ תאיצי לש סנה תא וכירעה םישנה יכ ,עמשמ
לש ןתלעמ הלודג יכ ל"זח ירבדל רוקמ הווהמ הז רבדו ,םירבגה קר אופא ואטח הז אטחב
46.םירבגה לשמ רתוי םישנה

.השיאל ללה ריש ולוכש ,('אל קרפ) ילשמ רפסב ליח תשא רומזמ ,ןבומכו

השיאה תא דבכל הבוח
:וניצמ לשמל ךכ .הריקוהלו השיאה תא דבכל רבגה לע תצרחנו הרורב הבוח ועבק םג ל"זח
... ופוגמ רתוי הדבכמהו ופוגכ ותשא תא בהואה ,ןנבר ונת"
47."ךלהוא םולש יכ תעדיו" רמוא בותכה וילע

,ותשא דובכב ריהז םדא אהי םלועל ,ובלח 'ר רמא"
,ותשא ליבשב אלא םדא לש ותיב ךותב היוצמ הכרב ןיאש
,"הרובעב ביטיה םהרבאלו" ('זט ,'בי תישארב) רמאנש
48.ורשעתתש ידכ םכיתושנ וריקוה :וריע ינבל אבר רמא ךכו

."םכמא דובכב ורהזיה" םהל רמאו ותריטפ םרטב וינבל ארק אישנה הדוהי יבר

שיו ומצע םכחה דימלתה דובכב אוה בייחש םשכ םכח דימלת תשא לש הדובכב םדא בייח
49.הלעב ינפב םימקש םשכ הינפב םוקל

לש וניע התאר אלש המ ןניע התארש דיגמ" דחפלצ תונבל סחיב ,ןייצלמ םיעתרנ םניא ל"זח
50."השמ
,ודעב ךשח םלוע ,וימיב ותשא התמש םדא לכ"
51."תלפונ ותצע ...תורצקתמ ויתועיספ

הדיחא הדמע תעיבקב ישוקה
ל"זח תויוסחייתה יכ ,חכוויהל ןייעמה לוכי הז קרפב ואבוהש תורוקמה ןמ רבכ ,ןכ יכ הנה
םימייק יכ קפס ןיא .יבטוק ןפואב וזמ וז תונוש תונמוזמ םיתיעלו ,ןה תובר תובר אשונל
.תילכתב םינוש תורוקמ םג שי ,תאז םע .םתנבהב ץמאתהלו דדומתהל שיש םישק תורוקמ
יכ שח וז היגוסב ןייעמה ,ןכ לע .ירשפא וניא תורוקמה ןמ קלחב ןויע ךמס לע העד שבגל ןויסינ
:םילקש תכסמב רמאנש המל המודב ,ףירח ינויע רגתא וינפב םיביצמ תורוקמה

,ורמע ,ורצק ,ורדע ,וחסיכ ,ושכינ ,וערזו ושרח םינושארה"
,ופאו ופטיק ,ושל ,ודיקרה ונחט ,וררב ,ורז ,ושד
52."לוכאל המ ונל ןיא - ונאו

ךורעו רודס לכהו ,רופסמ םיבר הדגאו הכלה ישרדמ וניניע דגנל םיחנומש ףא לע ,רמולכ
.הנוכנ םניבהלו םירבדב דיחא ינויע וק אוצמל השק ןיידע ,ונינפל

הנועטו תבכרומ היגוסל ל"זח תוסחייתהב םיחנמ םיווק אוצמל ,םיאבה םיקרפב הסננ ןכ לע
וק ןייעמה ינפב גיצהל םיסנמ ונאש ךות ,םיישעמו םיטשפומ ,םינוש םיטביהמ הב ןודלו וז
.ףוצרו דיחא הבישח

"ינרדומה םזינימפ"ה תא תמאות ל"זח תשיג
םע ,בשייתהל םירומא םניאו ,םיבשייתמ םניא ,ןלהל וחנויש ןויעהו הבשחמה ייווק יכ ןבומ
הלע יכ הארנ ,תאז םע 54.ונמעמ בגשנ ,הזכש רבד .תועדה ןווגמ לכ םעו תורוקמה לכ
תויבקע לש דממ םהל קינעמו םיברה תורוקמב ינשה טוחכ רבועה יסיסב ןויער רתאל ונידיב
תא לוגל הסננ קרו ,ונמצעמ רבד יצחו רבד שדחנ אל יכ המוד ןכ ונתושעב .תללוכ הנבה לשו
ל"זח תשיג ללככ יכ הארנ הז רשקהב .םלועמו זאמ היתחת היוצמה תילגרמ לעמ ןבאה
55."ינרדומה םזינימפ"כ ןתונכל םויה לבוקמש תוירואיתל קהבומ ןפואב הדוסיב תמאות

ןלהל קוסענ אל ,הז רוביח לש ללוכה ומש ףא לע יכ ןייצל יואר רבד לש וחתפ םויסל
הבחר וז הרות .םייתרבחו םייתוברת ,םייאדיא םידברל תוסחייתמה תויטסינימפ תוירואיתב
דמעמ תאוושהב קוסענ אל םג הז םעטמ .הז ונירוביחב הב קוסענש ידכמ בחר הפקיהו םי ינמ
ףצר אוה ןייעמה ינפב איבנש לכ .תורחא תויוברתו תותד יפ לע הדמעמ תמועל תודהיב השיאה
םלועה תפקשהבו דוסיה תונויגהב חתפנ .ריהב הבשחמ וק לע עיבצמה תורוקמ לש יגול
רואל תויפיצפסו תויטקרפ תויגוסב ינטרפ ןפואב קוסעל רובענ ןכמ רחאלו ל"זח לש תללוכה
.וז םלוע תפקשה:תורעה


היהו םימיכ תוליל ימיע השע ,םיכרפמ הדובע ימי םותב רשא ,יביבר םתור רמל בל ברקמ הרוסמ יתדות .1
.אוה ולש - םכלשו ילש .רפס ילע ותאלעהו ודוביע ,רמוחה ףוסיא תכאלמב ןמאנ ףתושל יל
ולכתסה םיאיבנה לכ" יכ ל"זח רמאמ תא ריהבמ 'ב 'ל ,םילכ תכסמל תוינשמה שוריפב ם"במרה .2
ךרד תוקולאה תוארמב ןייע השמ יכ - "הריאמה הירלקפסאב לכתסה ונבר השמו הריאמ הניאש הירלקפסאב
ראש תאז תמועל .םדאב וינעה היה ןכש ,ולש תויכונא תויטנ חכמ רכעיי הארמהש אלב "הפוקש תיכוכז"
םג םדא האור הבש - הארמ ךרד ה"בקה תא ואר ןכ לעו ,השמ לש תויכונאה קוליס תגרדמל ועיגה אל םיאיבנה
ןיב הנחבהה יהוזו תיביטקייבואה תואיצמה תסיפת ןפוא לע הכילשמ תיביטקייבוסה אצומה תדוקנ .ומצע תא
.ובל ירוהרהמ םג םדא האור הבש ,הארמב םיקולאה תייאר ןיבל ,רוהט הארמ אוהש - "םיקולא הארמ"
.ח"נקתת ןמיס ילשמ ,ינועמש טוקלי 'רו ,א"ע ,ח תוכרב .3
,רתכ תאצוה) הנומא ירפס השמח ורפסב ,'ץיבוביל והיעשי 'פורפ לש םיביהרמה וירבד 'ר הז ןיינעל .4
םג ךא ,(ט ,ט תלהוק) "תבהא רשא השיא םע םייח האר" ורמואב םישנל סחייתמ תלהוק :52 'מעב (1995
ידוהיה ףוסוליפה בתכ הנש םייתאמכ ינפלש ריכזהל יאדכ .('וכ ,'ז ,םש) "...השיאה תא תווממ רמ ינא אצומו"
סחייתמ ןוסלדנמ .הרשע הנומשה האמה לש יטסימיטפואה םזינמוהה חורב ,תלהוק רפסל שורפ ןוסלדנמ השמ
תואמ שולשו םישנ תואמ עבש ול ויה יכ השיאה תא תווממ רמ אצמ המלשש רמואו תלהוק לש לע וירבדל
ןייצמ 'ץיבוביל 'פורפ .תאז רמוא היה אל - דואמ בהוא היה התוא רשא ,תחא השיא ול התייה וליא .םישגליפ
םהיניב הבהאה לעו ותשא המורפ ןיבו ןוסלדנמ השמ ןיבש םיסחיה קמוע ונל עודי" רגסומ רמאמב הז רשקהב
אוה ןוסלדנמ לש ושוריפ" :ןייצמו הז רבסה לבקמ וניא 'ץיבוביל 'פורפ ,תאז םע ."ונדיב ורתונש םיבתכממ
אוה הילעש המצע השיא התוא ,השיאה תא אלא ,םישנ תואמ עבש תוממ רמ אצומ וניא תלהוק ךא ,הפי שוריפ
ןחוב תלהוק" :יכ תוטשפב ןכ לע אוה 'ץיבוביל 'פורפ לש ורבסה ."תבהא רשא השיא םע םייח הארו" :רמוא
ראשכ הומכ ,ולא םירבדבש הלילשה ,רמולכ ."לבה לכהש אצומו ,הז ללכב השיא תבהאו ,ףוגה תוגונעת לכ תא
תוכילומ ןהש ופוס ,ןהירחא ךשמנ אוה םאו ,םדאה לש תוימשגה ויתולועפ לכ םה לבה יכ עבוקה תלהק ירבד
.תחפ יפ רבעל ותוא
."ןקז םהרבאו" ליחתמה רוביד ,'ג ןמיס הרש ייח תשרפ ,אמוחנת שרדמ .5
.ב"ע ק ןירדהנס .6
."רכז םולש" ןכ לע הנוכמ רכז ןב לש ותדיל רחאל הנושארה תבשה .ב"ע אל הדינ .7
'ר ןכ ומכ ."אדסח בר לש ותעד םע יל בשייתנ אלו" םש י"שר לש ותעד 'ר יכ םא ,א"ע א"מק ארתב אבב .8
."רודה ילודג וינתח ויהש יפל" תונב ףידעה אדסח בר יכ ראבמה םש תופסות
.א ,דכ תישארב .9
.א"ע כ הטוס .10
.א"ע זי תוכרב .11
.ט ,בל והיעשי .12
.ב"ע וס אמוי .13
.הכ ,הל תומש .14
."םישנ 'ב םע" ליחתמה רוביד ב"ע פ ןישודיקב י"שר ןכו ,ב"ע גל תבש .15
.בכ ,ב תישארב .16
.ב"ע המ הדינ .17
.א"ע טנ אעיצמ אבב .18
.הכ ,אכ א םיכלמ .19
.םש ,םש .20
.ב"ע זכ תוכרב .21
.א"ע אס תוכרב .22
.אי ,גי םיטפוש .23
.א"ע גס תובותכ .24
.א"ע טל הרז הדובע .25
.ג"כ זמר תישארב תשרפ ינועמש טוקלי .26
.(ץקמ תשרפ) 'ט קרפ אבר והילא רדס ,והילא יבד אנת .27
.א ,די ילשמ .28
.אביקע 'ר תעד ,זט ,ח תורהט אתפסות .29
.ח"משת זמר חלש תשרפ ינועמש טוקלי .30
.א"ע זפ אעיצמ אבב .31
.ב"ע טמ ןישודיק .32
.א"ע 'כ הטוס .33
."ירש רמאתו" ליחתמה רוביד ,ה"מ הבר תישארב .34
.א"ע ,ל ,ה קרפ תובותכ ,ימלשורי .35
.ב"ע די הליגמ .36
.ב"ע י תוכרב .37
."וילע רבעו" ליחתמה רוביד 'ט הבר רבדמב .38
."הניד אצתו" ליחתמה רוביד 'ו ןמיס חלשיו תשרפ ,אמוחנת שרדמ .39
רמאת הכ" הרות ןתמב רמאנש קוספל איה תוסחייתהה ."וילא ארקיו" ליחתמה רוביד 'חכ הבר תומש .40
..."םישנה ולא - בקעי תיבל רמאת הכ" :ל"זח םישרודו ('גי ,'טי תומש) "לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל
.הרות ןתמב השמ ידי לע אופא ומדקוה םישנה ."...םישנאה ולא "לארשי ינבל דיגתו"
."תא ולאש" ליחתמה רוביד ,ז"י הבר תישארב .41
.ב"ע גכ תינעת .42
הנושאר סנכת יכ ותשאמ שקיב היקלח אבא יכ ןיוצמש תעב ,תוגהנתהב קרפ דמלנ םג היגוס התואב .43
.לארשי ימכח וסנכנ ףוסבלו אוה סנכנ הירחאל קר ,תיבה לא
.ג"לק ,רבדמב ,ירפס .44
."דחפלצ תונב הנברקתו" ליחתמה רוביד ,א"כ הבר רבדמב .45
ועמש ... הכרבל ונורכז ןקזה ירומ יפמ יתעמשו" :הז רשקהב ןייצמ ב"ע בכ הליגמ תכסמ לע י"שר .46
.ליצהל חוכ וב ןיאש הכסמו לספ תושעל םיצור םתא :ןהל ורמא אלא ,ןהילעבל ןהימזנ ןתיל וצר אלו םישנה
םלועלו ,םישנאה ןמ רתוי םישדח ישאר תורמשמ והיש ,הזה םלועב םישנ לש ןרכש אוה ךורב שודקה ןתנו
."יכירוענ רשנכ שדחתת רמאנש ,םישדח ישאר ומכ שדחתהל תודיתע ןה אבה
.ב"ע בס תומבי .47
.א"ע טנ אעיצמ אבב .48
.ב"ע ל תועובש .49
.ז ,זכ רבדמבב י"שר .50
.א"ע בכ ןירדהנס .51
.ב"ע גי םילקש .52
יכ המוד הז רשקהבו ,"יניסמ השמל הכלה" תניחבב הנניא תעבומה העד םוש הז גוסמ תויגוסב ,ללככ .53
ןמ השעמ התילכת ןיאש הנומא תרבסב םימכחה ןיב תקולחמ שישכ" :יכ עבוקה ם"במרה ירבדמ שיקהל שי
תאז תמועל .(ג ,י ןירדהנס ;ה ,ג הטוס ם"במרל תוינשמה שוריפ) "ינולפכ הכלה םש םירמוא ןיא - םישעמה
ןכתית יתכלה אשונבש דועב יכ ריהבמה ,353 'מעב 'ג ךרכ ,"והילאמ בתכמ" ורפסב רלסד ברה לש וירבד 'ר
תונוש הפקשה תודוקנ תווהמ תונושה תועדה אלא תקולחמ ןיא "הדגא רבד" הנוכמה אשונבש ירה ,תקולחמ
:ונושלבו ,תואיצמ התואל
םצעב לבא ,תושעל ךיא השעמל עגונב קר הזב םגו ,הכלה רבדב אלא תקולחמ ךייש אל"
יתשד ,שוריפ .םייח םיקולא ירבד ולאו ולא ל"ז םרמאכ ,תקולחמ ךייש אל ןיינעה ןכות
,ויבע דצמ ךא ונארי דחאהו ,ריינ לש ןויליג חקנ םא ,לשמל .תמא םיטבמ ינש - תועדה
םהיניב תקולחמ ץורפת אלה ,יחטשה דצמ ךא ונארי ינשהו ,ונממ ריתסנ יחטשה דצו
ךיאו .ירמגל העוט ורבח יכ ולכשב המדי דחאו דחא לכו ,דח וא יחטש אוה ריינה םא
...םידדצ ינשמ ונייה ,םיטבמ ינשמ ךא ,ומצע ןויליגה ותוא םיאור םהינש ?תמאב אוה
,ל"נכ אוה רואיבהו תקולחמ ךייש אל הלבקו הדגא ינינעבד רהז ינוקתב שרופמ הנהו
."ותניחבב דחא לכ תמא םיטבמה ינשד םושמ
.אנד היגוסל תחא היאר תיווז הווהמה ,הפקשה תדוקנ אופא אוה םיאבה םיקרפב הוותנ ותואש הבשחמה וק
םימעטמ רבגל הווש הפתוש תויהל תלגוסמ הניא השיא יכ הנעטה תא רותסל הסינ ןשיה םזינימפה
השיאה יכ חיכוהלו םיכרד ץורפל ןכ לע התייה ןשיה םזינימפה תרטמ .םייגולוכיספו םייסיפ
תושעל השיאה םג הלוכי ותושעל רבגה רישכו לוכיש המ לכו הירושיכבו היתונוכתב רבגל הווש
,םירבגל תווש םישנ יכ חיכוהל הסנמ וניא ינרדומה םזינימפה ,תאז תמועל .רתוי בוט ףא ילואו
לשמל ואר הז ןיינעל .םהיניב תולפהל םוקמ לכ ןיא ,םינימה ןיב םייקה ינושה ףא לע יכ - אלא
השיאה תוחתפתהו תיגולוכיספה הירואיתה ,הנוש לוקב ,ןגיליג לורק לש עדונה הרפס
'מע ,םזינימפ ךרעב ,'ב םיאולימ ךרכ , תירבעה הידפולקיצנאה ;(1995 ,םילעופה תיירפס)
.951-950
תא םכסל ביטיה ."ינרדומה םזינימפ"ה תשיגל תמאות ל"זח תשיג יכ יתטישו טרופמ ןפואב הארנ ןלהל
ימ ליח תשא" הנוכמה קרפב (תישילש הרודהמ) ותיבו שיא ורפסב בוט יכ והילא ברה ,תיצמתב םירבדה
:ה"כק 'מע "אצמי
ןכש ,הדובכ תרזחה לעו השיאה תויוכז ןויווש לע םירבד םיברמ םניא לארשי ימכח
היתויוכז תא השיאה ןמ וללש אל םלועמ ותרותו 'ה יקוח יפ לע םייח םהש לארשי
ינש - השיאהו שיאה .יהשלכ תפסות היתויוכז לע ףיסוהל וצרי אלו ולכוי אל םג םלועלו
ןימה ךותב םינימ ינש .םהלשמ תומלוע ינשב םתוכלמו ,םירתכ ינשב םישמשמה םיכלמ
ןיאו ,תודבכנו תודרפנ תולעמ יתש .תויוכז יגוס ינשו םהינשל םידיקפת ינש .ישונאה
.המינ אולמכ וליפא התרבחב תעגונ תוכלמ


תודהיו םזינימפ ןכותל רוזח