תודהיו םזינימפ

אצומה תדוקנ - א קרפ


:רמאמה ןכות
הנוש תושי השיאה :ראובוב הד ןומיס
ןויווש :לאנברבא קחצי יבר
ןויוויש :שריה ברה
תישארבב האירב ירואית ינש :קיצייבולוס ברה
תוישיאב םינוש םידבר
תוישיאה לש םינוש םידבר תוחתפתה
גוזה ינב ןיב ףותיש
הבקנלו רכזל תחא תושי תמייק תומשנה םלועב

הז םינוש םירוצי ינש תאירבכ :םיכרד יתשב שרפתהל ןתינ םדאה תאירב רואית :תיצמת
םיארמ תישארב רפסב םדאה תאירב לש םירואיתה ינש .הזל הז םיווש םירוציכ ףא וא ,הזמ
.םינימה ןיב סחיה לש הלא םינפ ינש

.השיאה לע ל"זח ,םזינימפ ,השיאה דמעמ ,ראובוב הד ןומיס :חתפמ תולימ


הנוש תושי השיאה :ראובוב הד ןומיס
יארקמה רואיתב תשמתשמ The Second Sex 1 ילטנמונומה הרפסב ראובוב הד ןומיס
דמעמ רבדב התשיג תא ששאל ידכ ,ןושארה םדא לש ועלצמ הנושארה השיאה תאירב לש
:יכ תנייצמ איה .רבגה ןמ הנוש תושיכ השיאה

.םדא רצונ ונממש רמוח ותואמ אל ףאו ,םדא ארבנש העשב הרצונ אל הוח
אל םיקולא .תיאמצע התייה אל התדיל וליפא .ןושארה רכזה לש ועלצמ החקלנ איה
.התריציל הרומתב תורישי ודבועל - המצעל תילכתכ תוינטנופסב התוא אורבל רחב
.ותודידבמ םדא תא ליצהל תנמ לע ,םדאה רובע התוא דעיי אוה
,הלעמב םיינשה םיאורבה ןיבמ ודגנכ רזעה התייה איה .התילכתו הרוקמ היה הגוז ןב
.םייתוהמ תוחפה
.העבטמ העונכ ךא תעדומ היירב התייה איה
תא םישגהל הווקמ אוה .השיאב תופוכת רבגה הלתש תיאלפה הווקתה הנומט ןאכ
ולש תוריחה תשוחת תא רשאלו ,תרחא היווה לע םירשב תולעב תועצמאב היווהכ ומצע
.היישפוח שפנ לש התועינכ תועצמאב

יכ ,ךכל ונביל תמושת תא הנפמ ראובוב הד ןומיס .האירבה תשרפ לש בקונו השק חותינ והז
:םינימה לש תישונאה אצומה תדוקנ רואיתב הרואכל
אוה םדאה .הארוב תא דובעתש ידכ השיא אורבל הליחתכלמ רחב אל ארובה
םדאה תויה בוט אל"ש ןוויכמ קר הארבנ השיאה וליאו 2"הרמשלו הדבעל" ארבנש
.םיקולאה ןיבל השיאה ןיב הרישי הקיז לש סחי ,לוכיבכ ,אופא ןיא 3."ודבל
.ותודידבמ ועישוהלו ול עייסל הדעונ איהו השיאה לש הרוקמ אוה ןושארה םדא
."ודגנכ רזע" קר הב תויהל הדעונ השיאהש ,האירבה רזנכ ,ןכ לע ומצע האור שיאה

וליאו ,האירבה זכרמב רכזה דמוע ויפלו ,לילעב ינויווש יתלב אוה ,וז השיג יפל האירבה רואת
םה ךכ ןכא םאה .ותרשל הרטמ ךותמ ,ןכמ רחאל ארבנש ינשמ רוצי ןיעמ אלא הניא השיאה
4? םייסאלקה ארקמה ינשרפ יניעב םג םירבדה ינפ

ןויווש :לאנברבא קחצי יבר
המצע השרפ התוא תא שרפ רשא 5,לאנברבא קחצי יבר לש וירבד ונייוצי ,ילמסה רושימב
:וז ךרדב
ויניעב אהת אלש ידכ - לפש רתויה קלחה אוהש ,םיילגרה ןמ השיאה תא ארב אל ,הנהו
,עלצה ןמ הארב ,לבא .תיבה תרבגכ ויניעב אהת אלש ידכ שארה ןמ הארב אלו .החפשכ
.ותומכ תיבב אהתש ,ףוגה עצמאבש

לאנברבא קחצי יבר 'ר ואר ,ראובוב הד ןומיס םירבדה תא התאר ובש ןפואל דוגינב ,רמולכ
.םינימה ןיב ןויוושל למס ,עלצה ןמ השיאה תאירבב

רפס לש 'ב קרפב האירבה רואיתל סחייתמ ראובוב הד ןומיס לש החותינ יכ ,שגדוי ןכ ומכ
ונא םש .תישארב רפס לש 'א קרפב עיפומה ,ירמגל רחא רואית םג םייק ,לבא .תישארב
:םיאצומ
6.םתוא ארב הבקנו רכז ,ותוא ארב םיקולא םלצב ,ומלצב םדאה תא םיקולא ארביו

,יקולאה םלצה ,יכ הארנ ,ןכ ומכ .דחאכ ורצונ הבקנהו רכזה יכ ,תוטשפב ,עמתשמ הז רואיתמ
ויתויוכזל םדאה דובכל יביטמרונ רוקמ הווהמו םיארבנה ראש לכ לע םדאה רתומ אוהש
7,תובותכ תכסמב רהבומ הז רואת תובקעב .דחי םג הבקנה תאו רכזה תא ןייפאמ ,ודמעמלו
תא ארבש םשכ ,גוזכ ישונאה ןימה תא אורבל ה"בקה ינפלמ הבשחמב הלע הליחתכלמ יכ
ידכ ,תחא תושיל םינימה ינש תא דחאל ה"בקה רחב ךכ רחא ,לבא .הבקנו רכז ,תויחה
ואולמו םלוע אוה םדאו םדא לכ יכ ,שיחמהלו ,ידיחי ארבנש םדאה לש ותוידוחיי תא שיגדהל
יהשלכ תיתוהמ הנחבא אטבל ןווכמ וניא האירבה רואית יכ ,אצמנ 8.םלועה ארבנ וליבשבש
.השיאה ןיבל שיאה ןיב

שמישו רכזה אקווד ארבנ ,ידיחי םדאה תא אורבל ה"בקה רחבשמ עודמ לאשנ אמש ,ןכ םא
ןושארה םדא יכ ,םינייצמ ל"זחש יפכ ,איה ךכל הבושתה ?ךפהל אלו ,הבקנה תריציל סיסב
אוה 'םדא' ראותהו ,יבקנה דצה ןהו ירכזה דצה ןה וב םילולכשכ ארבנ אוה 9.דבלב רכז וניא
.המדאה ןמ רצונש ,ולוכ ישונאה ןימל ללוכ םש

האר ,וז האירב רחאל קר .דחאכ םינימה ינש תא ללוכה ,ינימ וד רוציכ ,אופא ארבנ םדאה
תויושי יתשל ומצע םדא ותוא קליח ךכ םושמו ,"ודבל םדאה תויה בוט אל" יכ ה"בקה
לש היתועלצ ומכ ,דצ - ועמשמ הז רשקהב "עלצ" חנומה ,ךכל םאתהב .הבקנו רכז לש תודרפנ
םשכ - "םדא"ה יכ העמשמ םדא לש ועלצמ השיאה תריציו ,רה עלצ ומכ וא ,תיסדנה הרוצ
.יבקנ דצו ירכז דצ .םידדצ ינשל קלחנ ,ישונאה ןימל ללוכ

םדאב םהינש וללכנו ןמזב וב וארבנ הבקנהו רכזהש ןוויכמ יכ רורב ,וז הנבהל םאתהב
הידיצ תא םיווהמ םהינש ירהש ,אלמ ןויווש םהיניב םייקש ירה ,םיקולא םלצ אוהש ,ןושארה
.והנשמ ינפ לע והשלכ ןורתימ הנהנ םהמ דחא ןיאו המצע תושי התוא לש

ןויוויש :שריה ברה
חקל רשא תא עלצה תא םיקולא 'ה ןביו" קוספה תא ןכ לע שרפמ שריה לאפר 'רב ןושמש ברה
:(בכ ,ב תישארב) "השיאל םדאה ןמ
ןויוושה לע בותכה םתח ךכ .םיינשל התעמ היה דחא רוצי קר הליחת היהש המ
.השיאל רומגה

קרפבש האירבה רואיתל וסחייתהב 10תידוהיה השיאה ורפסב וז ותשיג דדחמ שריה ברה
:תישארב רפסב 'א
ארב הבקנו רכז ,ותא ארב םיקולא םלצב ,ומלצב םדאה תא םיקולא ארביו"
ץראה תא ואלמו וברו ורפ :םיקולא םהל רמאיו םיקולא םתא ךרביו .םתא
11."ץראה לע תשמרה היח לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו ,השבכו
יוויש לע הרומ ,השאו שיא לש תיתישארבה םתגצהב םיברל דיחימ םייוניכה יוניש
ארבנש םדא גשומב השיא לשו שיא לש םתודיחא אולמ לעו טלחומה םתוליצא
.ודועייבו ומלצב
םהינש .םדא גשומ םיצממ וידחי השאו שיא .םינימה ינש תא ףיקמ "םיקולא םלצ"
."םתוא ארב הבקנו רכז" :תיתילכת הייצר התואבו תורישי התואב 'ה ארב

ןפואה ןמ ןיטולחל הנוש ןפואב ,תיתישארבה אצומה תדוקנ תא אופא גיצמ שריה ברה
:ותשיגל .ראובוב הד ןומיס וב התוא הגיצהש
.ןיטולחל שיאל הווש השיאה
.תיתילכת המר התואבו תורישי התואב ה"בקה ארב םהינש תא
.םיקולא םלצ ותואב ונחנ שיאהו השיאה

טלחומה ןויוושה תא ןייעמה אצומ ,םדאבש םיקולאה םלצ - איה הייארה תיווז רשאכ ,ןכאו
.שיאל המודב ה"בקה לא השיאה לש הרישיה הקיזה תאו ,םינימה ןיב

רפס לש 'ב קרפב עיפומה האירבה רואית ירהש ,רואיב םינועט ןיידע םירבדה ,תאז םע
שמשל אוה השיאה תילכת יכ ,ראובוב הד ןומיס לש הירבדל רתוי הרואכל םאות תישארב
לש 'ב קרפב עודמ הלאשה תלאשנ שריה ברה לש ותשיג רואל אקווד .רכזה לש "ודגנכ רזע"כ
?ןויוושה ןכיה ?ול תרזוע השיאהו זכרמב רכזה בצינ תישארב רפס

תישארבב האירב ירואית ינש :קיצייבולוס ברה
'י ברה הבחרהב דמע תישארב רפסב םינושארה םיקרפה ינש ןיב הרואכל תמייקה הריתסה לע
לש ןמויקב ץוענ ולא םירואיתב ינושה יכ ריהבמ אוה .הנומאה שיא ורפסב קי'צייבולוס 'ד
.םדאו םדא לכב - םינפ יתש

רצי תוברל ,ונממ םיעבונה םירציהו ימויקה טקניטסניאה אוה ,םדאב םייקה ןושארה ןפה
תב וא ןב .דדוב רוצי אוה עבטה ינתיא םע דדומתמה ,שבוכה םדאה .תוטלתשההו שוביכה
ףותיש לש םייח חתפל לגוסמ וניא אוה ךא ,ילנויצקנופהו ינכטה רושימב ול םיעייסמ גוזה
םייקה הז ינשוחו יסיפ ןפל סחייתמ 'ב קרפב האירבה רואת .תוימויקה ויתויווח לכב אלמ
.םדאב
ךכמ עבונה ,םדאב םייקה ינשה ןפה והז .םיקולא םלצכ םדאה ראותמ 'א קרפב ,תאז תמועל
,תוברת ,םילאידיא םג שי םדאל .חור ראשו המשנמ םג אלא חורו ףוגמ קר אל בכרומ םדאהש
.רתוי יכרעו רתוי בוט ,רתוי הפי ותושעלו תוכלמב םלוע ןקתל ףאוש אוה .קדצ שוחו שגר
.וגוז תב וא ןב םע האלמ תופתוש םייקמ ,הזה םדאה

וייוואמ תא םישגהל שקבמה ,םדאה לש יסיסבה טקניטסניאב העוטנ הייארה תיווזש לככ
תונויסינ לש ,תורחת לש םיסחי םיררועתמו םינימה ןיב חתמ יוצמ ,םיינשוחהו םייסיפה
לככו ,םילאידיא םישגהל ףאושו הלעתמ םדאהש לככ ,תאז תמועל .תוידדה יא לשו שוביכ
תינויוושה תוסחייתהה תטלוב ךכ ,שבוכו ינשוח רוציכ אלו םיקולא םלצכ לעופ אוהש
לש תונוש תוצובקב יכ ,אופא אלפ ןיא .םינימה ןיב האלמהו תיתוהמה תופתושהו
קחוד םלוע לש ומורבש םיאשונב קוסיעהו ,םינימה ןיב תוינויוושה תשגדומ םיטסילאידיא
.םהיניב ררושה ינימה חתמה תא ףאו םינימה ןיב ינושה תא הדיצה

ורואית ןהו ראובוב הד ןומיס לש הרואית ןה ,םה םינוכנ יכ ,אצמנ וז הפקשה תדוקנ יפל
רואת .םדאה לש תונוש םינפל םיסחייתמ םהינשש אלא ,שריה ברה לש תילכתב הנושה
.ולש םיקולאה םלצ תא ,םדאה לש ינחורהו ילאידיאה ןפה תא ףקשמ ,שריה ברה יפל האירבה
םויקה טקניטסניא שגדומ ובש ,םדאה לש רחא ןפל תסחייתמ ראובוב הד ןומיס ,תאז תמועל
.ולש רתויב יסיסבה

לש ינשוחהו יזיפה ןפה לע קי'צייבולוס ברה לש וירבד ןיב בר ןוימד םייק יכ רבדה ןיינעמ ,ןכאו
ברה .םהמ דחא לכ לש ךכ לכ הנושה עקרה ףא לע ,ראובוב הד ןומיס לש החותינ ןיבל ,םדאה
:ורמואב ותוישיא בוציעב םייטננימוד וירציש םדאה תא ראתמ קי'צייבולוס

הניחבה ןמ ,הוח לש התרבחב יוצמ אוהשכ תויחונבו החטבב שח ןושארה םדאה
לוכי אוה ןיא תיתוהמ הניחבמ יכ הדוי אל םלועל .תיתוהמ הניחבמ אלו - תישעמה
.הוח ילב םייקתהל
.דחי םימייק םניא םה לבא ,םידעי תארקל דחי םירתוחו דחי םילעופ הוחו םדא
םהל ןיאו "ינא" תשוחת שי דחא לכל ;וזל הז םיכייש םניא םה תיגולוטנוא הניחבמ
."ונחנא" תשוחת
םיינוציח םישיא ינש ןיב םה תרושקתה ייווק לבא ,וזב הז םירשוקמ םה ,יאדו
ןאכ ןיא ;םיקוחש ןושל תועבטמב םירבדמהו ,החלצהל םיפאושה ,הדובעב םיקסועה
רוביד תרבדמ ןהמ תחא לכ אלא ,קודה סחיב וזב וז תורושקה תומשנ יתש ןיב תרושקת
ץראה תא ואלמו וברו ורפ :םיהלא םהל רמאיו םיהלא םתא ךרביו" .הל דחוימה
."ץראה לע תשמרה היח לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו השבכו
אל םה ,םרב .החלצהב לועפל ידכ תודחא ךותמ לועפל םארוב ידי לע ונמוז הבקנו רכז
.םהייח תא שדקלו לואגל ,רהטל ידכ תודחאב םייקתהל ועבתנ

תוישיאב םינוש םידבר
קרפב עיפומה רואיתה ןיבל תישארב רפס לש 'א קרפב עיפומה רואיתה ןיב הריתס אופא ןיא
ברה םג .םדא לכ לש ותוישיאב םינוש םידברב רבודמ אלא ,תינשרפ תקולחמ ונינפל ןיאו 'ב
יכ ,תידוהיה השאה ורפסב ןייצמ ,םינימה ןיב ןויוושה טנמלא תא רומאכ שיגדמה ,שריה
,שוביכ רציב ןחינ שיאה ,וירבדל .םינימה ןיב יתוהמ לדבה שי ובש ,רחא ןפ םדאה לצא םייק
הז שוביכ רצי ידי לע שבכיהלו ףחסיהל לולע אוה ,לבא .תושונאה תוחתפתהל ינויח וניהש
הרבח רוציל - תושונאה לש הלודגה הרטמה תא חכוש אוהש ךות ,לוכה תילכת תא וב תוארלו
םדא לש וז הייעת יכ סרוג ףא שריה ברה .תתברותמו רתוי הבוט ,תנקותמ ,תעייסמ ,תבשחתמ
.תישונאה הירוטסיהה תוכופהת לכל חתפמה איה ,שבוכה יסיפה דצה לא ינחורה דצה ןמ
תמרותה איה השיאה ."ףורצה - הזה ישונאה לא םדאה תא הריזחמה איה השאהו"
ךופהל ול תעייסמו ,תויארפה ויתושוחת לע ,םדאה תא ןזאמהו ןסרמה ןפה תא תושונאל
השיאה וליאו םדאה לש ןושארה דבורה תא אופא ףקשמ שיאה .רתוי ישונאו ןנובתמ ,ןיבמל
.םדאה לש בשחתמהו ינחורה ,ינשה דבורה תא - עלצה תא תפקשמ

ןויעל אצומ תדוקנ הווהמ ,םדא לש ותוישיאב םינושה םינפה ןיב וז הנחבה יכ הארנ ןלהל
תוינש םיאור ל"זח אלא ,םינימה אצומל תמצמטצמ הניא וז הנחבה ןכש ,םינושה תורוקמב
תאירב זאמ ולעופ תא לעופה ,ךשמנ ךילהתכ ,תושונאה לש םינושה הידיצ ןיב וז (הימוטוכיד)
.םימיה ץקל דעו םדאה

תוישיאה לש םינוש םידבר תוחתפתה
.םדאו םדא לכב השעמל םייק ,תוישיאה לש םינוש םידבר תוחתפתה לש ,הז ךילהת
ומויק םשל ול ץוחנה ,ירטנצוגאה דצה אוה ותוישיאב יטננימודה דצהשכ דלי ארבנ הליחתכלמ
וא ,רענל ךפוהו רענ תויהל לדח םדאהשכ ,ןכמ רחאל קר .תילאודיווידניאה ותוחתפתהו
תרמאנה הרותה תכרב רמאמכ - 'םלוע ייח' וב םיעטינ ,"ומצעמ תאצל" םדאה לגוסמ ,הרענל
.היתושוחת תא שוחלו תושונאה תליהקב רבחל ךופהל לגוסמ םדאהו ,הווצמה רבב הנושארל
קלח רשאכ ,ותורגבתה ךילהמ קלחכ רענה תא תופטוש ולא תוירדילוסו תוילאידיא תושוחת
תובצעתמ ולא תולוכי .הווחאו ףותיש לש םייח תויחל ותלוכיב אטבתמ תוישיאה שוביגמ
וא ןב םע אלמ ףותיש לש םייחל תולשבה תרצונ ,רתוי רחואמ םדקתמ בלשב יכ דע תוכלוהו
.גוז תב םע
- םדאל היאושינו השיאה תאירב רואת רחאל ,הז רשקהב ונל רמוא בותכה
12."דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו ,ומא תאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע"

רוציכ ,ולש דדובהו ירטנצוגאה בלשה ןמ םדאה תוחתפתה יבלש ןה תושונאה תודלות ,רמולכ
לע ויפנכ תא סורפלו ולש יטרפה אתה ןמ שורפל לגוסמה םדאל ,וילע ךכוסמו וביבס בס לכהש
תכפוהו ,רחא תיבמ האבש ,ותשא םע דוחיאו תוקבד לש םייח אוה חתפמ הז בלשב .ותלוז
ןיב תודחאבו תוקבדב קסועה ,הז קוספ שרפמ שריה ברה ,ןכא .וימצעמ םצעלו ורשבמ רשבל
םירוצימ לידבהל ,םדא ינב .םיאורבה ראש ינפ לע ישונאה ןימה לש ודוחייל יוטיבכ ,גוזה ינב
תילנויצקנופ תורבחתה וז ןיא .ותלוזל דחאה תישגר רבחתהל םתלוכיב םה םיבגשנ ,םירחא
תימצע המשגה לשו האלמ תופתוש לש ,הבהא לש בגשנ סחי םהיניב חתפתמ אלא ,דבלב
:ונושלבו .תללוכ הדיחיב
םג .םדאה לש ןיאושינה ייח ןיבל םירוציה ראש לש ןימה ייח ןיב קומעה לדבהה ןאכמ
ןיא ,דרפנב המדאה ןמ ואצי םינימה ינש ךא .הבקנל רכז ןיב םיקולח םייחה ילעב ראש
קרו גוויזה ךרוצל קר וז תא הז םיאצומ םה .םהייח דועיי יולימל הזל הז םיקוקז םה
:םדאב רבדה ןכ אל .ול שורדה ןמזה רועישל
."ודגנכ רזע" .שיאה ןמ קלח איה השיאה
."םדא" םייורק דחיב םהינש קר .ומיע ותשא ןיא םא ,תואמצע לוטנו עשי רסח שיאה
קבדו" :רמוא אוה םדאב קר .וז םע הז םרוביח תא םישרוד םתועמשמ לכ לע םייחה
.ןיאושינ ייחל הכז םדאה קר ."ותשאב

גוזה ינב ןיב ףותיש
יסיפה ,יכונאה ,ירטנצוגאה טנמלאה רשא ,הלשב תוישיא לע אופא רשבמ גוזה ינב ןיב ףותישה
לעו ישגרו ינחור ןפ םג שי הז םדאל .ודבל תויהל ול בוט אלש ,םדאל ומוקמ תא הניפ ,דדובהו
- ותוישיא לש הז ינש דצ םע תוהדזהל לגוסמ וניא םדאהש דוע לכ .רתוי אלמו םלש אוה ןכ
תכסמב ארמגב ונא םיאצומ ,ןכ לע .ל"זח ידי לע תראותמ וזש יפכ ,"םדא" תרדגהמ קוחר אוה
13 :תומבי
ארקיו ...םארב הבקנו רכז" רמאנש ,םדא וניא השיא ול ןיאש םדא לכ ,רזעלא 'ר רמא"
14."םדא םמש תא

."םדאה רצוי" תכרב איה םדא לש ויאושינ תעב תורמאנה תוכרבה עבשמ תחא ,ךכמ הרתי
תושיכ ,תיקולא הריציכ םדאה .ויאושינ תעב אלא ,םדא לש ותדיל תעב תרמאנ הניא וז הכרב
טילחמ אוהש תעב ,תומלשו הלשבה ידיל עיגמ ,תלוזב תובשחתה תלוכיו חור ראש הב שיש
רמגומה לע ךרבל ןתינ ,ויאושינ תעב קר ,ךכ םושמ .ותלוז םע הווחאו ףותיש לש םייח תויחל
םיבלשב ירהש ,הדילה תעשב רמול היה ןתינ אל וז הכרב .םדאכ ותריצי לע תודוהלו
םייסיסבה םיטקניטסניאה תא חתפמ אוהו םיידיימה ויתונוצר קופיסב דליה עוקש םינושארה
ןמ אוה קוחר ,ותוישיא לש ינשה דבורה שומימל םדא עיגה אל דוע לכ .דורשל ידכ ול םיצוחנה
.("!םדא ןב - "שנטעמ" - זעלב ותונכל גוהנש ןבומב") "םדא"כ הרדגהה ןמו תומלשה
ירקיא [ףוג קלח] אפוג גלפ [הבקנ] אבקונ אלב [רכז] רכד" : 15רהוזב וניצמ ךכ
: 16רמאנ םש ,ךל ךל תשרפ לע רהוזב םינייעמש תעב דחוימב םידח םירבדהו ,"[ארקנ]
אבקונו רכד [הזה םלועל תומשנה םלועמ תומשנה תואצוישכ] ןיקפנ ןיתמשנ דכו
רתבל [דחאכ הבקנהו רכזה המשנ התואב תולולכשכ ןה תואצוי] ןיקפנ אדחכ
אד [ןה תודרפנ] ןשרפתא [הז ונמלועב תומשנה ותחנשמ] יתחנד ןויכ [כ"חא]
אוה ךירב אשדוקו [הז דצל וזו] אד ארטסל אדו [דחא דצל וז] אד ארטסל
.[כ"חא] רתבל [ןתוא גווזמ] ןול גווזמ [ה"בקה]
אלא [רחאל רסמיהל הלוכי גוויזה תכאלמ ןיאו] ארחאל אגוויז ביהייתא אלו
[עדויה אוה ןכש] עדי והיאד [דבלב ה"בקל אלא] יודוחלב אוה ךירב אשדוקל
רכזה ויה ובש ,תומשנה םלועב - ןרוקמב ולא תומשנ לש גוויזה תא] ןוהלד אגווז
הזה םלועב םג ןרבחל] תואי אקדכ ןול ארבחל [תללוכ תחא המשנ ונינפלש הבקנהו
המצע המשנ התוא לש ינשה קלחה םע דחאתמ רכזב ןתינש המשנה קלחש ךכ ,תואיכ
.[הבקנב ןתינש
ליזאו [וישעמב אוה יאכזש] יודבועב יכזד [םדאל ול איה תוכז] שנ רב אוה האכז
ארקעמ ווהד ומכ שפנב שפנ רבחתאד ןיגב [תמא ךרדב] טושק חרואב [ךלוהו]
ויהש יפכ - הבקנה שפנל רכזה שפנ םירבחתמ ובש ,םיאתמה גוויזל אוה הכוז ןכש]
שנ רב אוה אד [וישעמב אוה יאכז םא ןכש] יודבועב יכז יא אהד [הליחתכלמ
.[תואיכ] תואי אקדכ [םלשה םדאל ךפוהו ,וגוויזל אוה הכוז] םילש

הבקנלו רכזל תחא תושי תמייק תומשנה םלועב
תימעפ דח העפות הניא ,דחאכ הבקנו רכז ללוכה רוציכ םדאה תאירב יכ סרוג רהוזה ,רמולכ
דחאו דחא לכ לש ותריצי תא ןייפאמה עוריא אלא ,ןושארה םדאה תאירב םע העריאש
וד המשנ .הבקנלו רכזל ,תללוכ ,תחא תושי קר תמייק תומשנה םלועב ,הליחתכלמ .ונתאמ
.האירבב וניארש המל המודב ,הבקנלו רכזל קלחנ םדאהו ,הדילה תעב תלצפתמ וז תיתוהמ
רושקה ,"רחאה ודיצ" תא אצמי םדאהש ךכל גאודו םיגוויז גווזמ ,ה"בקה ,ןכמ רחאל ,לבא
תאטבמ וז תומלש .המלש תחא הריצי בוש רצווית ןיאושינה תעבש ידכ ,ותמשנ שרושב ומיע
זאמ השעמל םהיניב םייקה קומע ישפנ רשקב ץוענ גוזה ינב ןיב ףותישה יכ הדבועה תא
וזב הז םירושקה גוזה ינב תודחאתה לש יגאמ דוסי ול שי רהוזה יפ לע רשאו 17םלועמו
.םלועה ריוואל םאוב םרטב דוע םתמשנ שרושב

תאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע" רומאה קוספה לש ואיש תא ןיבהל ןויסינב ,הז קרפ םייסנ
ריהבי בותכה יכ םיפצמ ונייה ליעל אבומל םאתהב 18."דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו ומא
,הנהו .והשלכ דועי תמשגהל וא ,רתוי המלש תוישיא תריציל ליבות ותשאל שיא ןיב תוקבדהש
יהוז םאה ,הלאשה תלאשנ ."דחא רשבל ויהו" לש ילאיווירטה רציב ונא םילקתנ תאז ףלח
ןבב קבדו ומא תאו ויבא תא שיא בזוע םמשל רשא ,לודגה לאידיאהו תיביטמיטלואה תומלשה
?גוזה

ורפסב זר החמש רפוסה הילע דמעש הטודקנאב תוטשפב שחמומ הז קוספל רבסהה יכ המוד
רמאו אפורל דחא םוי אב הירא 'ר יכ ,םש רפוסמ 19.היה קידצ שיא ,ןיול הירא ברה לע
וזו גוז ינב ןיב ףותישה ייחב איש ןכא והז ."ונל - תבאוכ יתשא לש לגרה ,רוטקוד" ול
ףותיש ייחב ןוילע ךבדנ תופקשמה ,"דחא רשבל ויהו" םילימה לש תממורמה תועמשמה
ינב םיווח םהבש םיסחיב רבודמ .גוזה ןב באכ לש תיזיפ השוחת ידכ דע ,םיאלמ תוירדילוסו
- ומא תאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע .תללוכו המלש תחא תוהמכ ,םיאלמ תוהדזהו תוהז גוזה
ייח תויחל לגוסמה םדאל ךופהלו ירטנצוגא רוציכ ותוא תפטועה הירטמה ןמ תאצל ידכ
.בהא רשא גוזה ןב םע םיאלמו םילענ תוירדילוס

ותריצי םע ןושארה םדא ןותנ היה הבש ,תילאידיאה תואיצמה ,יכ אצמנ וז השיגל םאתהב
התוא לש םיאצח ינש ולא ירהש ,הבקנל רכז ןיב ןויווש יא ןכתי אל .ירמגל תינויווש התייה
םתוגזמתה תעב תומלשל בוש העיגמו הבקנלו רכז התדיל תעב הדרפנ רשא ,תינחור תושי
ןמ לידבהל ,םדאבש ילאידיאה דבורב יכ ,הארנ םיאבה םיקרפב ,ןכא . גוזה ינב לש תשדוחמה
שי וילאש לודגה ןוזחה והז יכו ,םינימה ןיב אלמ ןויווש לש סחי אצמנ ,ולש ירציה דבורה
.ףואשל:תורעה


.ישפוח םוגרתב ליעל טטוצמ עטקה ,Simon De Beauvoir, The Second Sex (London, 1989) .1
.(וט ,ב תישארב) "הרמשלו הדבעל ןדע ןגב והחיניו םדאה תא םיקולא 'ה חקיו" .2
.(חי ,ב תישארב) "ודגנכ רזע ול השעא ,ודבל םדאה תויה בוט אל םיקולא 'ה רמאיו" .3
תונווגמו תובר תועדה ןכש ,תויעמשמ דח תובושת תתל ןיא הז אשונב ,אובמה קרפב ונרהבהש יפכ .4
רוביד ,חי ,ב תישארבב ק"דרה ירבדב ראובוב הד ןומיס לש התשיגל הכימת הרואכל אצמנ ךכ .ןה
."רזע ול השעא" ליחתמה
לבוקמ יביטמרונ גשומ היה אל השיאה דמעמ הבש הפוקתב ,-15ה האמב יח לאנברבא קחצי 'ר .5
.יתוברתה חישב
.זכ,א תישארב .6
.א"ע ח תובותכ .7
וליאכ בותכה וילע הלעמ - לארשימ תחא שפנ דבאמה לכש ךדמלל ,ידיחי םדא ארבנ ךכיפל" .8
...אלמ םלוע םייק וליאכ בותכה וילע הלעמ - לארשימ תחא שפנ םייקמה לכו ,אלמ םלוע דביא
.(םש י"שר 'רו א"ע זל ןירדהנס) ".םלועה ארבנ יליבשב :רמול בייח דחאו דחא לכ ךכיפל
.'א ,'ח הבר תישארב .9
.א"י 'מע ,תידוהיה השיאה ,שריה לאפר 'רב ןושמש ברה .10
.חכ-זכ ,א תישארב .11
.דכ ,ב תישארב .12
.א"ע גס תומבי .13
.ב ,ה תישארב .14
.'ב 'מע 'ז ףד ,ארקיו תשרפ ,רהוז .15
.'ב 'מע ה"פ ףד ,ךל ךל תשרפ ,רהוז .16
(א"ע בכ ןירדהנס) ".ינולפל ינולפ תב :תרמואו תאצוי לוק תב דלוה תריצי םדוק םוי םיעברא" .17
.דכ ,ב תישארב .18
.(ז"לשת ,םילשורי) היה קידצ שיא ,זר החמש .19


תודהיו םזינימפ ןכותל רוזח