תודהיו םזינימפ

ונוקיתו ורביש ,ןוזחה - ב קרפ

:רמאמה ןכות
םדוקה קרפה םוכיס
"ןומדקה אטחה"
הוח תללק
?ןומדקה אטחב היה המ
תעדה םע אלו יזיפה ןוצרה םע םדאה ההדזמ אטחה תובקעב
םה םימוריע יכ ועדיו
תוירציל ףותיש ןיב
?ינויוושה ןוזחה לש ורבשל ןוקית שי םאה
תונוש הצוחנ - המלשה רשפאל ידכ
ףותישה תלוכיב עגפ אטחה
הווח לש היתומש ינש
לחרו בקעי

ינוש תריצי - אטחה לש ונוקית .תעדה לע תוירציה תפדעהל םרג ןומדקה אטחה :תיצמת
.רחא תוליעפו היחמ םוחת דחא לכל תתל ךכבו ,ותשאל שיאה ןיב

.םינימה ןיב ןויווש ,םירצי ,ןומדקה אטחה :חתפמ תולימ

םדוקה קרפה םוכיס
ולאש יפכ ,םדאה לש תוישיאה ידבור ינש ןיב תיסיסבה הנחבהה לע ונדמע םדוקה קרפב
.תישארב רפסב האירבה ירואית ןיב םייקה ינושב םיאטבתמ

םשל ול םיצוחנה םייסיסבה םיטקניטסניאב ןחינה ,םדאה לש יסיסבה דבורה ראותמ 'ב קרפב
.אוה דדוב - ותורמל םדבעשלו עבטה ינתיא תא שובכל דעונש ,ירציהו יזיפה םדאה .תודרשיה
.ילנויצקנופ הלועפ ףותישמ לידבהל ,ישגר סיסב לע ותלוז םע אלמ ףותיש לש סחי ול ןיא

,ינחורה םדאה והז .םיקולא םלצכ םדאה ראותמ תישארב רפס לש 'א קרפב ,תאז תמועל
תויחלו תלוזה םע תוירדילוס לשו הבהא לש םיזע תושגר שוחל לגוסמ אוה אלא ,דדוב וניאש
.אלמ ףותיש לש םייח

,תוחתפתה לש הקימניד השעמל םיפקשמ םירומאה האירבה ירואית יכ ךכ לע ונדמע ,ןכ ומכ
אוה ובש ,ימלוג בצממ ,הלשבהו תורגבתה לש ךילהת רבועה ,םדאו םדא לכ לצא תמייקה
.תלוזב תובשחתהו הניתנ לש סיסב לע םיישגר םייח חתפל לגוסמה םדאל ,ומצעב דקוממ

םע .וכרד תישארב םדא לכב יוצמה יסיסבה דבורה תא ראתמ תישארב רפס לש 'ב קרפ
יתרבחה םקרמב רבח תויהל לשב םדאהו תוישיאב רתוי קומעו ףסונ דבור לישבמ תורגבתהה
,האירבה רזנכו םיקולא םלצכ ודמעמ תא םדאל הנקמ הז דבור .ותוא בבוסה יתוברתהו
רבד לכב שיאל הווש השיאה ,האירבה לש הז רואיתב .תישארב רפס לש 'א קרפב ראותמכ
.לאידיאה והזו ןוזחה והז .ןיינעו

"ןומדקה אטחה"
.תוגיסנב םג תופוצר תושונאה תודלות ,לבא

םע לבא ,םיקולא םלצכ םדאל הווש השיאהו ,ןיטולחל תינויווש איה תישונאה אצומה תדוקנ
.רבשנ ןוזחה .תודחאהו ןויוושה םג ומגפנ המעו היסרגר הלח ןומדקה אטחה לש ותושחרתה
השיאל ה"בקה רמוא תעדה ץע אטח תובקעב

1."ךב לשמי אוהו ךתקושת ךשיא לאו ,םינב ידלת בצעב ,ךנרהו ךנובצע הברא הברה"

ויתוכלשהו ,תמדוקה תואיצמה לש תטלחומ הריבשל םרג תעדה ץע אטח יכ הארנ ,ללככ
היה וב ילאידיאה םלועה לש ןדעה ןגמ םדא שרוג אטחה תובקעב .םלוע תוקבוחו תופיקמ
ישונאה ןימה ידיחי לכ לע רזגנ תוומה ירהש ,תורודה לכ ףוס דע רקי ריחמ םלשמ אוהו ,יוצמ
הנממ יכ המדאה לא ךבוש דע םחל לכאת ךיפא תעזב" בותכה ןושלכ ,הז אטחמ האצותכ
2."בושת רפע לאו התא רפע יכ ,תחקל

הנישש אוה ןומדקה אטחה ,ל"זח לש םתפקשהל םאתהב יכ הלגמ םינושה תורוקמב ןויע
תואיצמל איבה אטחה .לילעב תינויווש יתלבל התוא ךפהו תילאידיאה תואיצמה תא
תויסיסבה תווצמה שולש ףאו ,הדילה ירוסייו ןוירהה רעצ תא תללוכה ,הנוש תיגולויב
ותואל ןוקיתכ ל"זחב תורהבומ ,תבש לש רנ תקלדהו הדינ ,הלח :השיאה לע תולטומה
לע הלודג הכשח הטימהש ,הלקתל המרג תעדה ץעמ לוכאל םדאל הנתנ רשא השיאה 3.אטח
השיאה הקילדמ ךכל למסכ .םלועב שדח רוא חיפהל המישמה הילע הלטוה ןכ לעו תושונאה
.התיבב שגרו רוא החיפמו תבש לש תורנ

ץוענ ,השיאה לע הלטוהש שארה יוסיכ תבוח לש הדוסי יכ 4שרדמב ונא םיאצומ ךכל המודב
םתונשיה עונמל ןתילכתש ,תועינצ תובוח המכש לע ולטוה ותמחמו ,ןומדקה אטחה תמירגב
.יותיפו אטח לש

הוח תללק
ארמגב אישל העיגמ ,םינימה ןיב ןויוושה רסוחל םרוגכ ,ןושארה אטחל ל"זח תוסחייתה
תא אטבמה קוספב םילימה ןמ תחאו תחא לכל ל"זח ונתנ רשא שוריפב 5ןיבוריע תכסמב
ךשיא לאו ,םינב ידלת בצעב ,ךנרהו ךנובצע הברא הברה" אטחה תובקעב השנועו הוח תללק
:ארמגה ןושל וז 6."ךב לשמי אוהו ךתקושת

;הוח הללקתנ תוללק רשע
;םילותב םד תחאו הדנ םד תחא ,םימד יפט ינש ולא - "הברא הברה"
;םינב לודיג רעצ הז - "ךנובצע"
;רוביעה רעצ הז - "ךנרהו"
;ועמשמכ - "םינב ידלת בצעב"
;ךרדל אצויש העשב הלעבל תקקותשמ השיאהש דמלמ - "ךתקושת ךשיא לאו"
;...הפב עבות שיאהו ,בלב [תושיא יסחי] תעבות השיאהש דמלמ - "ךב לשמי אוהו"
אופא והז ."העורפ השארו תאצל השוב" :י"שר ראבמ] לבאכ הפוטע :רמא ימיד בר
;[שאר יוסיכב השיאה בויחל ינושארה רוקמה
."הברה םישנ אשונ שיאהו ,הלעבמ ץוח םדא לכל הרוסאש" :י"שר] םדא לכמ הדונמו
וליאו ,םישנ יתש תאשל הרותה ןמ רתומ רבגלש ךכב ץוענה ןויוושה רסוח ,רמולכ
;[ןומדקה אטחה ןמ אוה ףא עבונ ,םירבג ינש תאשל רוסא השיאל
תועינצה תובוח ,רמולכ - "המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" :י"שר] ןירוסא תיבב השובחו
,אקווד השיאה םכש לע ולטוה ,יותיפו אטח לש םתונשיה עונמל ןתילכתש תומנפומהו
.[ןומדקה אטחה ןמ האצותכ

םייגולוכיספ ,םייגולויזיפ :םיאשונ לש הרושב ,ןויווש רסוח לכ יבא אופא אוה ןומדקה אטחה
םלוע - ונמלוע לש ותויהמ האצותכ ורצונ רשא ,תוויעו הללק הווהמ הז ןויווש יא .םייתכלהו
.וב ןומטה אטחה לאיצנטופמ רמשיהל בייחמה ,ירצי םלוע ,םלשומ אל

?ןומדקה אטחב היה המ
ירדסב ילקידר הכ יונישל םרגש ןומדק אטח ותואב וב היה המ ?עודמ :הלאשה תלאשנ
?תישארב

ותויה .דעל תויחל לוכי וניא ןכ לעו ,םלשומ יתלב םדאה לש ותויה תא שיחמה הז אטח ,ןכא
ילוא ןתינ ךכ .יחצנהו םלשומה ,םלשה ,יקולאה ןיבל וניב לידבהל בייחמ ,תועטל דעומו ישונא
.אטחה לש תיעבט האצותכ תוומה תרזגבש ימינפה ןויגיהה תא ןיבהל

?םינימה ןיב ןויוושה רסוח תא םג ויפנכב אטחה איבה עודמ ,לבא

לש םתפקשה יפ לע ,ויתואצותו אטחה תואיצמ לש הנבהב תאצמנ ךכל הבושתה יכ ,המוד
התייה עגר ותואל דע .ולכיהב ירצי םלצ סינכהו תעדה םלוע תא לליח ןומדקה אטחה .ל"זח
לעב רוציכ םדאה . בגשנה ןוילעה דבורה ןיבל ,ירציה ,ןותחתה דבורה ןיב הדרפה םדא לכב
,תוברתהו שוביכ ,גנוע אלא ול ןיא םתרגסמבש ,םייסיסב םיטקניטסניאו םיימויק םיפחד
תא ופקיש ,וחומב רשא הנובתהו תעדה ,תאז תמועל .ותוישיא לש יסיסבה דבורב ףקתשה
ומצעב טולשל ול תרשפאמה איהו ,תלכשמ שפנבו הנובתב ןחינה ,םיקולא םלצכ םדאה
.גנעמה ינפ לע ליעומה תא ףידעהלו

חווטה תוכורא תוכלשהה תא ןיבהל ילכש רשוכבו תינובת הריחב תלוכיב ןחינ םדאהש ןוויכמ
תא ןסרל הדעונ תעדה .גנעמה ינפ לע ליעומה תא ףידעי םדאה יכ תופצל היה רשפא ,וישעמ לש
.המהבה לע םדאה רתומ איהש ,תימצע הטילש רשפאלו םיירציה םיפחדה

םלוע לש וכות לא ורדח הייצרהו רציהש ךכ ,וז הנחבה לטיבו תעדה ץע אטח אב עתפל
.ופוג תעדה

אלא ,התוא ףקתש בער תמחמ אל םגו ,ברע וירפש ןוויכמ תעדה ץעמ לוכאל הרחב אל הוח
הריחב ךותמ השענ תעדה ץע אטח ."ליכשהל ץעה דמחנו םייניעל אוה הוואת"ש ןוויכמ
המצע היצנגילטניאב שמתשה םדאה .םיימויק םיפחדמ האצותכ אלו ,לכשומ ןפואב ,תינובת
אטחה יכ אצמנ ךליאו ןאכמ .ןוכנהו ליעומה לע גנעמה תא ףידעהו וירצי תא תובלל ידכ
.המצע הריבעמ םישק הריבע ירוהרהו םדאה לש וחומב אקווד ליחתמ

הניפ דוע הרתונ אלו ותעדבו וחומב םג אלא ובילב קר אל תוגונעת באת םדאה ךליאו ןאכמ
ורצי ורבחמ לודגה לכ" ,הברדא .ינתוואת ןוצרמ תדחושמ יתלב תעד לשו הרוהט הנובת לש
.אטחה לש ומעט םג תעדה םע אב םדא לש ותורגבתה םעו 7,"ונממ לודג

תעדה םע אלו יזיפה ןוצרה םע םדאה ההדזמ אטחה תובקעב
וימד ומה ןומדקה אטחל דע יכ ,וריהבהב ןומדקה אטחה תאצות תא שיחממ 8רלסד ברה
לש ולכש ,תאז תמועל ."ךל יואר" ,"ךל יאדכ" ןושלב ,ינש ףוגב וילא םרבדב םדא לש
ותעד םע התהדזה םדא לש ותעדות ."ינא" ןושלב ,ןושאר ףוגב וילא ורביד ותנובתו םדאה
וימדש ךכ ,יתוהמ יוניש ללוחתה ןומדקה אטחה רחאל ,לבא .םדאל ינוציח היה אטחה וליאו
לכשומה דצה ,תאז תמועל ."הצור ינא" ,"יל קשחתמ" :רומאל וב םימוה םדא לש
."ךל םיאתמ אל ,"ךל יאדכ אל" :ורמואב ינש ףוגב ורבד תא עימשמ םדאה לש ותוישיאב
.תעדה םע אלו יזיפה ןוצרה םע אקווד םדא לש ותוישיא אופא ההדזמ תעדה ץע אטח תובקעב
,העדותה זכרמ לא קשחה תא רידחה ,םדא לש ותוישיאב הכיפהמ אופא ללוח ןושארה אטחה
.גנעמה לע ליעומה תא ףידעהל תשקבמה ,הרוהטה הנובתה תא ,הצוחה הנממ קחדו

ףא םימעופה ,ויתונוצר םע רתוי השק תודדומתה דדומתהל םדאה ץלאנ ךליאו אטחה תעשמ
ונופצמ לוקל עומשל עומשל ץלאנ אוה ורצי תא שובכל ידכ רשאכ ,ותעדותו ולכש יכבנב
9.ומצע לע - רבגתהלו ,ול הצוחמ לוכיבכ אצמנה

םה םימוריע יכ ועדיו
ותוא לש האצות איה ףא התייהש ,ופוג םוריעב םדאה לש ותשוב תרבסומ וז העפות עקר לע
.אטח

אטחה רחאל ךא 10."וששובתי אלו ותשאו םדאה ,םימורע םהינש ויהיו" רמאנ אטחה ינפל
תראותמ השובה 11."הנאת הלע ורפתיו ,םה םימוריע יכ ועדיו ,םהינש יניע הנחקפתו" רמאנ
ןיבל תעדה ץע אטח ןיב רשקה והמ ,איה העודי הלאשו ,תעדה ץע אטח לש האצותכ אופא
?ףוגה לש ומוריעב השובה

ירבאב רצונש תוויעה והמ 12.יוסיכלו השובל ונל םרוג םיוסמ רביאב תוויע יכ ונלבוקמ
?תעדה ץע אטחמ האצותכ הייברה

ירבא תוברל ,ףוגה ירהש ,ופוג םוריעב שייבתהל הביס לכ ול התייה אל םדא לש ותאירב םע
הוח תא עדי םדאהו" קוספה לע י"שר .וב שייבתהל שיש השעמ םושל שמיש אל ,ובש הייברה
תשגדה ."ןדע ןגמ דרטנו אטחש םדוק" תושיא יסחי םייק םדא יכ ,ריהבמ 13"ותשא
ה"בקה לש ותכרב הברדאו ,אטח רדגב םניא תושיא יסחי ,ל"זח יניעב יכ ,ונדמלל האב יותיעה
יכ ,ןכ לע שיגדמ י"שר 14."הושבכו ץראה תא ואלימו וברו ורפ" :איה ותריצי םע דימ םדאל
יסחי יכ ךדמלל .הוח םע תושיא יסחי םדא םייק אטחה םרטש ילאידיאה םלועב םג
.ול םירתוס םניאו ילאידיא םלוע לש ומויקמ הנבומ קלח םיווהמ תושיאה

לש ותעדותל םיינתוואתו םיירציי ,םיינתנהנ םילוקיש תרידחל איבה תעדה ץע אטח ,לבא
ימינפה ךרוצה המעו השובה האב ,וישעמ לש ולא םיטביהל םדא לש ויניע וחקפנשמ 15.םדא
םיבגשנהו םיילאידיאה םישעמה ףאו ,תוגונעת באתל ,ירציל םדאה תא ךפה אטחה .תוסכתהל
לש ותוישיאב טלוש חוכ הווהמו ,העדותה זכרמ תא קשחה שבוכ וב ,ףסונ דמימ ולביק ,רתויב
.םדא

:שדוקה תרגיאב ןכ לע ריהבמ ן"במרה
ויהש יפל ,אטחה םדוק הז לכ - וששובתי אלו ותשאו םדאה םימורע םהינש ויהיו"
אלו תוינפוגה תואנהה ירחא וטנשכ םנמא .םיימש םשל םתנווכ לכו ,תולכשומב ןיקוסע
."םה םימוריע יכ ועדיו" םהילע רמא ,םימש םשל ונווכתנ

ןיבהל ונל עייסת ,םדאה לש ותוישיא תניחבמ תעדה ץע אטח לש ויתואצות לע ,וז היאר תיווז
יאו דורפה תא םג ויפנכב אטחה איבה עודמו ,ילאידיאה םלועה לש ורבשל אטחה םרג עודמ
.םילאידיאו תעד לש םלועב וררש אלש ,ןויוושה

תוירציל ףותיש ןיב
שיש םייח ,םיוסמ לאידיא ןעמל יח םדא ובש םלועב ללוחתמ םינימה ןיב ןויוושו אלמ ףותיש
עיבשהל קקותשמ םדאהשכ ,תאז תמועל .ותוישיא לש יסיסבה ירציה דבורה לע תולעתה םהב
םג וב שיש ,תמא ףותיש ףתשמ וניא ירציהו ןתנהנה םדאה .ומצעב דקמתמ אוה ,וירצי תא
תוגזמתהו האלמ הינומרה תויהל הלוכי אל ,תוקושת םע ההדזמ םדאה ובש םלועב .רותיו
האצות םניהש ,םיינויווש אל םיגייסו םירדג םירצוי ,יותיפו םירצי ,תוקושת .תלוזה םע המלש
תישארב) "ךתקושת ךשיא לאו" םילימל וכמסנ "ךב לושמי אוהו" םילימה .לאידיאה תוויע לש
הבהאהו "דחיב"ה ןמ "דוחל"ה קזח ,םיינתוואת תונוצרו םיסרטניא לש םלועב ןכש ,('זט ,'ג
גוז ינבל רמול ןכ לע גהנ רלסד ברה 16.הבהאה הלטב רבדה לטב רשאכש ךכ ,רבדב היולת
המשגהל םורתל ידיב שי המ" םיבשוחו םוי ידימ םימק םה דוע לכ יכ םהיאושינ תעשב
ובש םויב ,ךא .ףתושמה םרשואלו לאידיאה תמשגהל םה םירתוח - "גוזכ ונינש לש תללוכה
17.םרפיהל ףותישה לחה - "יל םרות גוזה ןב המ" לאושו גוזה ינבמ ימ םק

תע התואמ .תעדה םלוע לש וכות ךות לא ינתוואתה בערה תא ןכ םא רידחה תעדה ץע אטח
.םיישיא םייוואמ עיבשהל תונוצרמו םיסרטניאמ ,תוקושתמ הייקנה הרוהט הניפ ןיא ךליאו
לש רתויב םייסיסבהו םינותחתה הידבר םע גזמתהו ללוח םדאה לש בגשנהו ןוילעה דבורה
. לחוימהו ילאידיאה םלועב ררשש ינויוושה ןוזחה לש ורבשל םג ררג הז רבש .תוישיאה

?ינויוושה ןוזחה לש ורבשל ןוקית שי םאה
תואיצמה ףא לע ינויוושה ןוזחה לש ורבשל ןוקית שי םאה ?יוחיאל ןתינ יתלב רבש והז םאה
?הרצונש השדחה

.תעדה ץע אטח תובקעב ראותמה םיחקלה תקפה ךילהב היוצמ ךכל הבושתה יכ הארנ

הבושתהו ?הזה רבדכ תישע דציכה "?הכייא" םדאה תא ה"בקה לאש ,אטחה תובקעב
ידמיע תתנ רשא השיאה" :התייה ,תמא לש עגרב ויקולאל םדא רמואש הבושת איהש ,הנתינש
התייה הווחל וניב תוירדילוסה יכ ,התייה םדאה לש ותנעט 18."לכואו ץעה ןמ יל הנתנ איה
אל .ומצע לשמ יאמצע תעד לוקישו היחמ בחרמ ול הריתוה אל יכ דע ,ידמ הקודהו תטלחומ
ךכ .ןיינעו רבד לכל ותפתוש - הוח לוקב עומשל אלש ול רשפאיש הנושו דרפנ םויק ול היה
:ורמואב הז קוספ שריה ברה שרפמ

.יליבשב עבוק היה הנוצרו [תעדה ץע ירפמ לוכאל יל] הנתנש איה וז השיא
השעש ,תוטשפב לצנתה אלא .ותוא התתיפ ותשאש וא ,וילע רבגתמ ורציש ןעט אל םדא
.ותשא ןוצר תא
.ותשאל שיא ןיב תויהל דעונש ,ינומרהה ןויוושה הלגתמ ןאכ

ינבמ דחא לכל תיאמצע תושי רדעיה לש האצות היה אטחה יכ ןעט ןושארה םדא ,רמולכ
לש ותלחנ היה אל ,ויתויצר תא ותעדות יככותל םדא רידחה ובש ,יתמרדה ערואמה .גוזה
ןיב תידדהה תוירדילוסהו הינומרהה רשאב ,םדא תא םג הז רשקב הפתיש השיאהו ,דיחי
ןב תליפנ .יטמוטוא טעמכ ןפואב שיאה ןוצרל ךפה השיאה ןוצרו ,םיטלחומ ויה השיאל שיאה
הרקבו ןוזיא לש ךרעמ םהיניב ומייקי גוזה ינבש אלב ,והער תליפנ תא ןכ לע הררג דחאה גוזה
.(Checks and Balances) תידדה

תונוש הצוחנ - המלשה רשפאל ידכ
הצוחנ ,הז תא הז םילשהלו ןזאל גוזה ינבל רשפאל ידכ יכ ררבתה ,םדא לש הז ןועיט רואל
תאו ותוישיא תא חתפי ובש ,ולשמ ידוחיי היחמ רכ ץוחנ םהמ דחא לכל .תמיוסמ תונוש
.ולשמ ירוקמו יאמצע תעד לוקישל םוקמ ול רתוויש ךכ ,תוילאודיבידניאה ויתונוכת

ולשמ תידוחיי הניפ םהמ דחא לכל אהתש ךכ ,גוזה ינב ןיב ינוש תריצי ןכ לע התייה האצותה
19."םחל לכאת ךיפא תעזב" אטחה תובקעב םדאל רמאנ ךכ םושמ .ףותישה ייח תרגסמב
,תאז תמועל .ויפא תעיזב ודבעל וילע רזגנו ,ותיבל ינוציחה ,הדשה תכאלמ לע דקפוה אוה
אמוי תכסמ תליחתב הנשמה ןושלכו ,םינפה תלשממ אוה השיאה לש ידוחייה היחמה םוחת
םתוישיא בוצע לעו תיבה לש ויתוחרוא לע העיפשמה איה השיאה 20."ותשא וז ותיב"
.אקווד םאה יפ לע םדא לש ותודהי תעבקנ ןכ לעו - תיבה ינב לש םכוניחו

,(תישארב רפס לש 'ב קרפב ראותמה) םדאה לש רתויב יסיסבה דבורה תא אטבמ שיאה
םדאה לש ינשה דבורה תא תאטבמ השיאהו ,םמיע דדומתמו עבטה יבחרמ תא שבוכה
םינכמ ונאש תונוכתבו תוירדילוסב ,שגרב ןחינה (תישארב רפס לש 'א קרפב ראותמה)
ישונאה לולכמה תא רצוי , םדאה לש תונוש תועלצ םיווהמה ,גוזה ינב ןיב בולישה .תוישונא
.שגרל חוכ ןיבו בלל חומ ןיב היוארה הגיזמה תאו

עבנש ,תעדה ץע אטחל ירוטסיה ןוקית רוציל ודעונ ולא םידרפנו םיידוחיי היחמ ירכ
וניא הז ןוקית .גוזה ינב ןיב ןוזיאו הרקב ינונגנמ רדעיהל המרגש תוהזמו רתי תוירדילוסמ
ונניא דיחיכ םדאה תעדה ץע אטח תובקעבו ,תושונאה לע הרזגנש הרזגה עור תא לטבל לוכי
,תוהמאה תיווח תא הווחת רשא ,השיאה תוכזב םייקתתו ףיסות ללככ תושונאה ךא .דוע יחצנ
תא םדאה ארקיו" קוספה תא שריה ברה ראבמ ךכ .םיאבה תורודל םייח ליחנתו םידלי דילות
21:"הוח ותשא םש

.וירחא וינבב םוקיו שיאה םג היחי השאה תוכזב
םש לע [הוח] הל ארוק אוה ךא ,ןדע ןגמ דרטנ היטעבש ותשא לע סועכל םדאה היה לוכי
םדאה השענ התוכזבו ,םייח תנתונה איה ,תוומה ןמ הליצמה איה.. !הידיקפתבש לודגה
.תוומלא ןב [תושונאל הנווכה]

לכ היה לוכי ךכ .םינימה ןיב הנחבהה תריציו םידיקפת תקולח היה אטחל ןורתפה ,ןכ םא
ןב לש םירקובמ יתלבה ויתונוצר תא ןזאלו ולשמ יאמצע תעד לוקיש ליעפהל גוזה ינבמ דחא
.יוצר וניאו ,ילאידיא וניא הז ןורתפ ,לבא .רחאה גוזה

ויהי אלא ,םהלשמ יטסיאוגא תויצר םלועב ודקמתי אל גוזה ינב יכ היה ירוקמה ןויערה
.אלמ ןויווש לש סיסב לע ףותישו הבהא ,תוירדילוס וב שיש ,ללוכ יתחפשמ את ןנוכל םינוכנ

ףותישה תלוכיב עגפ אטחה
םידרפנ היחמ ירכ ורצונו ינויוושה לאידיאה הנוש ותמחמו ,ףותישה תלוכיב עגפש אוה אטחה
ליבויש יאמצע תעד לוקיש חתפל םהמ דחא לכל רשפאתיש ןפואב ,גוזה ינבמ דחא לכל
ינב ינשמ תללוכ תחא תומלש רוציל ,אופא איה תנקותמה תילכתה .םהיניב םייכרע םינוזיאל
דחא לכל הדחוי ,ןכ לע .ודוחיי תא דבאי םהמ שיאש אלב ,תיסיסב תונוש לע םירמושה - גוז
םיינויח גוזה ינב לש ולא תוידוחייו ינוש אקווד ןכש ,תוירדילוסה ףא לע ,ולשמ הניפ גוזה ינבמ
.הנוכנו האלמ תימצע המשגהל ליבויש ןפואב ףתושמה לאידיאה שומימל םה

ובש ,ירצי םלועב קר הצוחנ ,תרשל הדעונ איהש םינוזיאה םע דחיב ,וז םידיקפת תקולח ,לבא
רזוחו ירציה ומלועל לעמ הלעתמ םדאה ובש בצמל רוזחל איה הפיאשה .תעדה תכלממ הללוח
ררוש ,םירצי ידי לע םיענומ םניאש היווהה יבחרמב .הרוהטה הנובתה תטלוש ובש םלועל
תטלחומ תוירדילוס תמייק םא םג תימצע המשגהל עיגהל לוכי םדאהו טלחומו אלמ ןויווש
.םינוש היחמ יבחרמבו תונושב ךרוצ אלב ,גוזה ינב ןיב

הווח לש היתומש ינש
22.קחצי תדקע ורפסב המארע קחצי 'ר לש םיעודיה וירבד תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע
,תונוש תויונמדזה יתשב ,םינוש תומש ינש השיאל ןתנ ןושארה םדאש ךכל סחייתמ אוה
.הרדגה םג אלא יוניכ קר אל אוה ,הז רשקהב ,םשה רשאכ

ידי לע וינפב התגצהו השיאה תאירב םע םדאה לש ותבוגת תאבומ 23,תישארב רפסב
."תאז החקל שיאמ יכ השא ארקי תאזל ,ירשבמ רשבו ימצעמ םצע םעפה תאז" :םיקולאה

.שיאה םע ןויוושל יוטיב הווהמ "השיא" ראותה םש

איה יכ .הוח ותשא םש םדא ארקיו" רמאנ - תעדה ץע אטח תובקעב - 24תאז תמועל
רידגהל ךכבו ,הוח ,ףסונ םשב ותשאל אורקל ןוכנל אצמ םדא ,רמולכ ."יח לכ םא התייה
.ושנועו אטחה תובקעב התייווה תא שדחמ

ולא תומש יכ המארע קחצי 'ר בישמ ךכ לע ?השיאל הנושו ףסונ םש תאירקל םדא שרדנ עודמ
.השיאה לש תונוש תוילכת יתש םיאטבמ

.םינימה ןיב אלמ ןויווש לע דיעמ אוהו אטחה םרטב התוהמ תא רידגה "השא" ןושארה םשה
הווהמהו שיאל הוושה תושי ,"ורשבמ רשבו וימצעמ םצע" התויה חכונל השיאל ןתינ הז םש
.ןיינעו רבד לכל אלמו הווש ףתוש

.ךשמה רוד האיבמה יח לכ םאכ השיאה לש הינשה התילכת תא ףקשמ - "הוח" ינשה םשה
ןיב תילנויצקנופ הדרפה הרצונשמ ,אטחה תובקעב השיאל הנתינש תידוחייה הדוקנה יהוז
םלועל םידלי איבהל ,השיאה לש וז היינש תילכת יכ ,שיגדמ המארע קחצי ברה ,לבא .םינימה
היינשה הרדגהה יהוז ."ןטקה תילכתה" :ונושלבו ,השיאה לש תילושה תילכתה איה ,םלדגלו
שיאל הוושה - 'השיא'כ הנושארה הרדגהה הרתונו התייה השיאה לצא רקיעה וליאו ,תינשמהו
אוה ל"זח תפקשה יפ לעש ,םירצימ ענומ וניאש םלוע ,ילאידיא םלועב ,ןכאו .ןיינעו רבד לכל
אלמ ןויווש ררושו ,םינימה ןיב םינוש היחמ יבחרמ לש םמויקב ךרוצ ןיא ,בוט ולוכש םלוע
.םהיניב

לחרו בקעי
הקעזו האב וזש תעב ,לחרב בקעי ףא הרח עודמ המארע קחצי 'ר ריהבמ ,וז השיגל םאתהב
,בקעי לש וז הרעג לע םיהמת ל"זח 25."יכנא התמ ןיא םאו םינב יל הבה" הביל רמב וינפב
השיאה יפלכ בקעי לש וז תוגהנתה רשפ והמ 26 .הנמיה םתרוקיב טבש תא םיכסוח אלו
?תופיצרב םינש הרשע עברא ןבל תא דבע התגשה םשל רשא ,בהאש הדיחיה

םא יכ הירבד לע לחרב רועגל ןוכנל אצמ בקעי יכ ביהרמו קומע ןפואב ריבסמ המארע קחצי 'ר
העבנ וז הרימא .("יכנא התמ - ןיא םאו םינב יל הבה") הייחל םעטה רס םידלי הל ןיא
ןיאו ,יח לכ םא ,'הוח'כ התילכת תא המישגמ השיאה ןיא םידלי רדעיהב היפל הפקשהמ
תילכת איה םידלי לודיג ,ןכא .וז הפקשהל לוכו לוכמ דגנתה בקעי .המויקב םעט לוכיבכ
תימצעה המשגהה - איה הלש תירקיעה תילכתה .השיאה ייחב לכה תוזח וז ןיא ךא ,הבושח
.הלש הייח לש

שיגדהל שקיב אוה ךא ,התקעומב סג היה אל וביל .תשעתת ןעמל - לחרב ןכ לע רעג בקעי
הלש הדועיי תא םישגהל הדיב ןכש ,דלת אל הלילח םא ףא הייחל בר םעט שי יכ הינפב
םינבמ בוט ,םשו די" ומצעל תושעלו ימצע שומימל עיגהל ודיבש ,םיקולא םלצכ ,המלועב
27."תונבמו

ןוזח לש ותווקת הדבא אל ,םינימה ןיב רציש הדרפההו ןומדקה אטחה רחאל םג ,ןכ יכ הנה
תרבוע תימצע המשגהלו הינומרהל ךרדה ,תעדה לע םירבוג םירציה ובש םלועב ,ןכא .ןויוושה
תשגדה .םיפתושמה םהייחל ליבקמב ,םינימה ןמ דחא לכל םינוש היחמ יבחרמ תאיצמב
תיאמצע תוישיא חתפל םהל עייסל ידכ הצוחנ םהמ דחא לכ לש תונושה דוחייה תודוקנ
ןוזיאו הרקב לש תכרעמ חתפלו ירוקמו יאמצע תעד לוקיש לע רומשל ולכוי ןעמל ,םהלשמ
.םהיניב ידדה

הז םידרפנ הייחמ ירכב םידקמתמה םינוש ןיב הלועפ ףותיש הניא תיתימאה תילכתה ,לבא
ותוישיאב גזממ גוזה ינבמ דחא לכ רשאכ ,םיווש ןיב ןויווש לש ךרדב ינומרה ףותיש אלא ,וזמ
הז תא ןהו ,םוקיהו עבטה ינתיא לש שוביכה חוכב ןחינה הז תא ןה ,םדאה לש וינפ ינש תא
.האירבה רזנכו םיקולא םלצכ ,ישונאהו ינחורה

ןיב אלמה ףותישה ררתשהל בש ,םילאידיא לש םלועל ,תעדה םלועל רזוח םדאה רשאכ
28.ףואשל שי הילאש תלחוימהו הווקמה תילכתה יהוזו םינימה

.ינחורהו ינובתה רושימב השיאל ל"זח לש םתוסחייתה תא ןוחבל רובענ וז אצומ תדוקנ רואל


:תורעה


.זט ,ג תישארב .1
.טי ,ג תישארב .2
."תבש רנ תווצמ הל ןתינ ךכיפל ןושארה םדא לש ותמשנ התביכש ידי לע" :ז"י הבר תישארב .3
רנ תקלדה תבוח ויפל 'ג ףיעס ג"סר ןמיס ,םייח חרוא ,ךורע ןחלושב הקוספה הכלהב אבומ רחא םעט
."תיבה יכרצב תוקסועו תיבב תויוצמש ינפמ" םישנ לע תלטומ תבש לש
השיאה דועב ,הלוגמ ושאר אצוי שיאה המ ינפמ" :"תא ולאש" ליחתמה רוביד ,ז"י הבר תישארב .4
,םדא ינבמ שייבתמ אוהו הרבע רבעש דחאל לשמ [עשוהי יבר] םהל רמא ?הסוכמ השאר [תאצוי]
"הסוכמ השארו תאצוי ךכיפל
.ב"ע ק ןיבוריע .5
.זט ,ג תישארב .6
.א"ע בנ הכוס .7
'ר ירבד יפ לע ,138 'מע ,'ב קלח ,(ג"לשת-ב"כשת קרב ינב) והילאמ בתכמ ,רלסד והילא ברה .8
:"ןיינעהו" ליחתמה רוביד ,ה"גהב 'ו קרפ 'א רעש ,םייחה שפנ ורפסב ןי'זולוומ םייח
ץופחי רשא לכל ומצע תוטהל רומג הריחב לעב היהש יאדו יכ םא ,אטחה םדוק יכ ןינעהו
םנמא ,אטח ךכ רחא ירה יכ םגו ,האירבה ללכ תנווכ תילכת הז יכ ,םולשו סח ךפהל וא ביטיהל
,ירמגל רשי םדא היה אוה יכ ,וכותב םילולכ ויה ערה תוחוכש תמחמ ותריחב ןיינע היהש אל
,רומג בוט ,םיככוזמו םישודק םירשי םלוכ ויה ויניינע לכו ,דבל השודק תוחוכ ירדסמ קר לולכ
ץוח ,םמצע ינפב ןיינעו ,דצל םידמוע ויה ערה תוחוכו ,ללכ ךפיהה דצל הייטנו בוריע םוש ילב
סנכיל הריחב לעב אוה םדאהש ומכ ,םולשו סח ערה תוחוכ לא סנכיל הריחב לעב היהו ,ונממ
אל ,תותפל ץוחבמ אובל שחנה ךרצוה ,ואיטחהל 'ארחא ארתיס'ה הצרשכ ןכל .שאה ךות לא
ומצע אוהש םדאל המדתמו ,ומצע םדאה ךותב אוה םדאה תא התפמה רציהש ,התע אוהש ומכ
.והתפמ ונממ ץוח רחאש אל ,ןוועה תושעל ךשמנו הצורה אוה
תילאוטקלטניא הריחב התייה וז לבא .ערל בוט ןיב הריחבב םדא ןחינ אטחה ינפל םג ,קודו .9
ריינ רוכמל וא שוכרל םא םדא לש הריחבל המודב ,ינובתה רושימב התשענ םדאה לש ותטלחהשכ
הכפה ערל בוט ןיב הריחבהו ןוצרה ןמ ילרגטניא קלחל רציה ךפה אטחה תובקעב ,תאז תמועל .ךרע
תמחלמ תא .ומצעב םוחלל ץלאנ םדאה רשאכ ,תוקושתהו תויצומאה לומ טקלטניאה לש תובצייתהל
אלא וניא וב הכפמה 'הרוהטה הנובתה' לש הלוק םאה ,תישממ העידי אלל ףא םייקל םדאה לע רציה
.ירצי םרוקמש םיסומכ םייוואמל הווסמ
.הכ ,ב תישארב .10
.ז ,ג תישארב .11
ש"ע ןרקה תאצוה) ה"יארה ירמאמב , קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה ריהבמ הז טקניטסניא חכונל .12
,ךכב (גי ,זי ארקיו) םייח לעב תטיחש תעב םדה יוסיכ תווצמ תא ריבסמ ,27 'מע ,(ם"דשת ,ץרהדלוג
רצונש תוויעו האירבה לש לאידיאה ןמ הייטס הווהמ ותליכא ךרוצל םדא ידי לע םייח לעב תגירהש
.הז רבדבש השובה ןמ אופא תעבונ םדה יוסיכ תבוח .הב
.א ,ד תישארב .13
.חכ ,א תישארב .14
בוטה תעידיו" :ריהבמ (זי ,ב תישארב) "ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו" קוספה לע ק"דרה .15
אוה בוטו .לגשמה תוואת םדאב דילוה אוהה ץעה ירפ יכ ,לגשמה תעידי םישרפמה ושריפ ערהו
וב התייה אלש אלא ,ערל בוט ןיב ןיחבהל ,היה תעד אלמ ןושארה םדאו .רוסאה אוה ערו רתומה
."לגשמה תוואת
."הבהא לכ" ליחתמה רוביד 'מ קרפ 'א אחסונ ,ןתנ יברד תובא ,תונטק תותכסמ .16
(ליעל אובמה קרפב ונדמע הילעש) א"ע ח תוכרב תכסמב ארמגל רואיבה אוה הפי הז רשקהב .17
,תפתושמה תרגסמב ומצע ולש ותבוט תא םדאה שפחמ םא ."ינא אצומ" וא "אצמ" ןתחה לאשנ ויפל
תא שפחל דוע ךישממ וניאו ויאושינ םע ורשוא תא אוה אצמ םא ךא .ףותישה ייח ומתיי ךכבש ירה
ף"יר : 'ר םיפסונ םירבסהל ."'המ ןוצר קפיו בוט אצמ השיא אצמ"ש ירה ,תיכונאהו תישיאה ותבוט
יכ והילא ברה ;"םהיניב הניכש" ליחתמה רוביד ,ב"ע ח תוכרב תכסמ ,"בקעי ןיע" לע "ףסוי ףנע"ו
.ינימש קרפ ,ותיבו שיא ,בוט
.בי ,ג תישארב .18
.טי ,ג תישארב .19
ירהש ,השיאה לע רקיעב תועינצה תובוח ולטוה עודמ ןיבהל ןתינ הז עקר לע .א ,א אמוי הנשמ .20
ל"זח תפקשה יפל ןכש "המכוח םיעונצ תא" יכ אוה ללכה .םדא לש ותוימינפל חתפמה איה תועינצה
.ימינפה ונכות תא תפקשמו םדאה לש ותמכחל תוא איה
.כ ,ג תישארב .21
.יעישת רעש ,(א"כשת ,םילשורי) קחצי תדקע ,המארע קחצי 'ר .22
.גכ ,ב תישארב .23
.כ ,ג תישארב .24
.א ,ל תישארב .25
,הבר תישארב) "?תוקיעמה תא םיבישמ ךכ יכו [בקעיל] ה"בקה ול רמא" :ל"זח ןושלבו .26
.("ףא רחיו" ליחתמה רוביד א"ע
.ה ,ונ היעשי .27
םיבוהאה םיער חמשת חמש" :גוז ינב לש םהיאושינ תעב תרמאנה הכרבה רשפ והז יכ המוד .28
תא םיפתושמה םהייחב םישגהל וכזי יכ ,םה ריעצה גוזל םילוחיאה ."םדקמ ןדע ןגב ךריצי ךחמשכ
ינב ןיב אלמ ףותישו םיטלחומ הינומרה ייח וררשש תעב ,אטחה םרטש ילאידיאה םלועב ררשש ןוזחה
.גוזה


תודהיו םזינימפ ןכותל רוזח