תודהיו םזינימפ

םישנ לש ןתעדו ןתניב ןתמכח - ג קרפ

:רמאמה ןכות
םימדוקה םיקרפה םוכיס
ל"זח ירבדב תוריתסה
תואיבנ םישנ
תיטקרפ השיגו תיביטיאוטניא תלוכי
ןה תוינמכח דחפלצ תונב
ריאמ 'ר לש ותשא ,הירורב
"ןהילע הלק ןתעד םישנ"
תעדו הניב ,המכח
אטחה תובקעב השיאל שיא ןיב םילדבה
"ךלפב אלא השיאל המכח ןיא" רזעילא יבר רמאמ רואיב

הלא םילדבה ריבסהל ןויסינ הז קרפב .השיאה לע םירתוס םירבד םיבתוכ ל"זח :תיצמת
םיארנה ל"זח ירבד תא ריבסהל ןתינ ךכבו ,תבשחתמו תיטקרפ השיאה לש התשיגש ךכב
.השאה תונגכ

.השיאה לע ל"זח ,םזינימפ ,השיאה דמעמ :חתפמ תולימ

םימדוקה םיקרפה םוכיס
אלמה ןויוושה לעו ,םיקולא םלצב דחאכ הבקנהו רכזה תאירב לע ונדמע םימדוקה םיקרפב
םשה יכ ,המארע קחצי 'ר לש וירבד לע םג ונדמע .םדאה לש ילכשהו ינחורה דבורב םהיניב
- שיאל הנויווש תא אטבל דעונ אטחה םדוק הוחל ןתינש "השיא"

המכו תוהמאה ושעש ומכ ,תודיסחו לכש ירבדב חקיו ליכשהלו ןיבהל לכות והומכו"
1."'אצמי ימ ליח תשא' טשפ הרוי רשאכו תואיבנו תוינקדצ

ירבדב הרואכל תוריתס לש ףצרל ןורתפ ,הז קרפב אוצמל שקבנ וז הרורב אצומ תדוקנ רואל
.השיאה לש היצנגילטניאה תייגוסל םיסחייתמ םהש תעב ,ל"זח

ל"זח ירבדב תוריתסה
הרתיה התניב תא םישיגדמ ל"זח םהבש ,תורודה לכ ךשמב ,םיבר תורוקמ םיאצומ ונא ,ללככ
תורוקמ ןיבל םניב בשייל שקבנ ןכמ רחאלו ,הלא תורוקממ רחבמ ןלהל רוקסנ .השיאה לש
.תרחא חור הרואכל תבשונ םהמש

תואיבנ םישנ
ל"זח .רתויב הבגשנהו תינחורה הגרדכ תספתנה ,האובנה איה אולה - הגספה ןמ חתפנ
,םירמ ,הרש :לארשיל ואבנתנ תואיבנ עבש" יכו םירבגכ םישנ וליפעה וז הגרדל יכ םינייצמ
2."רתסאו הדלוח ,ליגיבא ,הנח ,הרובד

ונדמל" :ראבמ י"שר 3"הלוקב עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ" קוספל סחיב ,ךכמ הרתי
ןוויכמ ,הרש לוקב עומשל הווטצנ םהרבא ,רמולכ ."תואיבנב הרשל לפט םהרבא היהש
.ולשמ תממורמו הבגשנ התייה התואיבנ תגרדו ונממ תואר הקיחרה איהש

לידבהל ,"לוקב עומשל" חנומה יכ ,הז רשקהב ןייצמו ףיסומ שריה לאפר 'רב ןושמש ברה
וילע םינוממהו וידקפמ ,וירומ ,וירוה לוקב עמוש םדא .תויצ ועמשמ ,"רבדל עומשל" חנומהמ
ןוויכמ ,תאז .םתעד ףוסל דרוי וניא םא ףאו וחור יפל םניא םהירבד םא ףא - םהל תייצמו
אלו ,הרש "לוקב עומשל" הווטצנ םהרבא .םתעד לוקיש לע ,ךומסל ביוחמ וא ,ךמוס אוהש
וביט לע דומעלו ןיבהל הקימעה הרשש ךכמ שריה ברה ירבדל עבנ הז רבד .הירבדל עומשל קר
יכרד לא ןטבמב רודחל תוקימעמ םישנ ללכ ךרדב ירהש" ,םהרבאמ רתוי לאעמשי לש
."יפואה

אל ,האובנ לש תבגשנו תינחור הגרדמל עיגהל תלגוסמ השיא יכ תורוקמב אופא םיאור ונא
תונוכת לש טופישב יסחי ןורתי ןהל הנקמה היציאוטניאב ונחינ םישנו ,רבגה ןמ תוחפ
.םישנא לש םנקנק לע הדימעבו תוישונא

עגונב וז תלוכי תחתנמה 4ארמגב היוצמ השיאה לש תילאוטקלטניאה תלוכיל תוסחייתה
.תימנושה השיאל

:תימנושה השיאה לש התיבב רקיב עשילא איבנה יכ ,רפוסמ 5םיכלמ רפסב
השענ ,דימת ונילע רבוע ,אוה שודק םיקולא שיא יכ יתעדי אנ הנה ,השיא לא רמאתו"
רוסי ונילא ואובב היהו הרונמו אסכו ןחלשו הטימ םש ול םישנו הנטק ריק תיילע אנ
."המש

אל הלעב וליאו ,אוה שודק שיא יכ עשילא איבנב הריכה תימנושה השיאה יכ הלוע הז קוספמ
."שיאה ןמ רתוי םיחרואב תרכמ השיאהש ,ןאכמ" ןכ לע םיקיסמ ל"זח .ךכב ןיחבה

תיטקרפ השיגו תיביטיאוטניא תלוכי
תיביטיאוטניאה תלוכיל הברה םתכרעה תא תאטבמה ,ל"זח לש תפסונ הביהרמ תוסחייתה
תקולחמ ןוחבלו ץומה ןמ רבה תא רובל ידכ הב שיש ,תיטקרפה ןתשיגלו םישנ לש
סחייתהב 6ןירדהנס תכסמב ארמגב וניצמ ,תיתואיצמ הייאר תיווזמ תינורקעו תיגולואידיא
.תלפ ןב ןוא - חרוק לש ותדע לע ונמנש םישנאה ןמ דחאל

,הז רשקהב .ותשא לש התנובת תוכזב - רבד ול עריא אל תאז לכבו םיעשר תדעב ללכנ ,ןוא
התייה ונבר השמל חרוק ןיב תקולחמהו רעסה המה ביבסמש העשב יכ םיראתמ ל"זח
תישעמה האנהה תבוטו תלעותה יהמ :ותוא הלאשו תלפ ןב ןוא לש ותשא התנפ ,המוציעב
הכזי חרוק םא ,ךשפנ הממ ןה ?וז תקולחמב תוברעתהמ - ןוא - ךל חומצל היושעש
הנתשי אל בוש - הכרעמב הכזי השמ םאו ,גיהנמל - תלפ ןב ןוא - התא ךופהת אל ,הכרעמב
.ךלש ךדמעמ

דצה לע ךא - היגולואידיא לש םיחנומב בשח אוה .וז הלאש לע הנעמ אלל רתונ תלפ ןב ןוא
ךרדב טועשל ךישמהל ץלאנ אוה יכ ,ותשא ינפל ןייצ ,תאז םע .ללכ ותעד תא ןתנ אל ישעמה
ינאו בש" ותשא העיצה ,ךכל סחיב 7.הרצונש תיתרבחה תוביוחמה חכונל ,לחה הבש
רבודמ ירה השמב חרוק ישנא תדירמ ףא לע יכ ינא תעדוי :הרמאו הפיסוה איה ."ךליצא
רעשב השיא וב תבשויש ,להואל וסנכיי אלו םה םישודק םיישיאה םהייחב רשא םישנאב
חתפב הבשי ןכמ רחאלו ,הלהוא יככותב ותוא הנילה ,ןיי הלעב תא התקשה ,ןכ לע .יולגו רותס
ירהש ,וב שוגפל היה לוכי אל - תלפ ןב ןואל אורקל אבש ימ לכ .הלוגמ השאר רעששכ התיב
השיא םע דחייתהלמ עתרנ ןכש ,וריעהל להואה יככות לא סנכנ אל םג שיא .ימינפה רדחב ןשי
הבעמב ועלבנ ותדעו חרוק .יטירקה ןמזה ףלח ,הכו הכ ןיב .עורפ השארשכ חתפב תבשויה
.ולהואב םירשי תנש ןשי תלפ ןב ןוא דועב ,המדאה

,תלפ ןב ןוא לש ותשא וז - 8"התיב התנב םישנ תומכח" בותכה תא ל"זח ושרד ךכ לע
9.חרוק לש ותשא וז - "ונסרהת הידיב תלואו"

דגנל האר אוה .ונבר השמב דרמל ףרטצהו םלוע ןקתל הצרש ,לודג ןכפהמ ונינפל ,ןכ יכ הנה
ךרדמ העבנ ותלצה .ולש תישיאה תיווזה תא ןוחבל רצע אל ךא תולודגה תואידיאה תא ויניע
?"ןיינעה לכמ ךל אצי המ" :תוטשפב הלאש רשא ,ותשא לש תיטקרפה התבישח

.םישנ לש ןתמכחל המגודכ ל"זחב אבומ הז הרקמ

הרותב רבכ יוצמ ךכל ינושאר רוקמ 10.םישנ לש ןתמכחל תויוסחייתהב השודג ל"זח תורפס
.ונבר השמ תא ןתמכחב וכיבהש דחפלצ תונב לע רופיסב המצע

ןה תוינמכח דחפלצ תונב
,ןה תוינשרד ,ןה תוינמכח דחפלצ תונב" יכ אתיירבה ירבד הז רשקהב םיאבומ 11דומלתב
:ארמגה תראבמו ."ןה תוינקדצ

םא ,ןבכ הלחנ ונל הנת - ןיבושח ונא ןב ומכ םא :(ונבר השמל) ול ורמא וןה תוינמכח
12.ונמא םביתת - ואל

ןתינ אל השוריה יניד ךרוצל ןכש ,דחפלצ תונב לש הרקמב הרצונש ,תינבומ הריתסב רבודמ
ךרוצל ,תאז תמועל .ותלחנ תא לבקל ידכ ןהיבא לש וכרד תוכישממ ובשחנ אל ןהו דמעמ ןהל
םאה הלכי אל ןכ לעו ,תיראשו םש םיקהל אלב תמש ימכ ןהיבא תא ואר אל ,םובייה יניד
,ץחומ ןועיטכ השמ ינפל דחפלצ תונב ולעה וז הריתס .דחפלצ לש ויחאל אשניהלו םבייתהל
,הרובגה יפמ יניסב הרות לביקש שיאהו םיאיבנה ןודא יכ ,קרשו לחכ אלל ,ןיוצמ הרותבו
ינפל ןיינעה תא איבהל השמ ץלאנ ומצעב הז ישוק רותפל תלוכי רדעיהב .הנעמ אלל רתונ
תוכיבמ םישנש הדבועהו ,ל"זחב םיראובמו ,הרותב םיאבומ םירבדה יכ בל לא םשוי . 13
:רמאנ דחפלצ תונב לע ,הברדא .יהשלכ דובכ תותיחפל תבשחנ הניא השמ תא וזכש הרוצב
14."השמ לש וניע התאר אלש המ ןניע התארש דיגמ"

ריאמ 'ר תשא ,הירורב
הלבקתה הבש תויעבטב היוצמ םישנ לא ל"זח לש תאזכ תוסחייתהל העודי אמגוד דוע
,ןוידרת ןב אנינח 'ר אנתה לש ותבו ,(סנה לעב) ריאמ 'ר אנתה לש ותשא ,הירורב לש העפותה
.אלמ ןפואב םהל הוושכ ,םיאנתה ילודג לש םדיצל - םייתכלה םינוידב הפתתשה רשא

האמוט ינידל תעגונה הלאש לאשנ איננח ןב ןועמש יבר אנתה יכ 15אתפסותב וניצמ ךכ
,ותב תא ןהו ןוידרת ןב אנינח יבר לש ונב תא ןה הווש הדימב הז יתכלה ןוידב ףתישו הרהטו
עמשנ הז יתכלה ןוידבש דבלב וז אלו תרחא הבושת הנתנ תבה ,תחא הבושת ןתנ ןבה .הירורב
הפי" איה הנקסמהו ,ןבה ירבדמ ופדעוה ףא הירבדש אלא ,ירמגל ינויווש ןפואב תבה לש הלוק
."ונבמ ותב הרמא

ילודג םע תקולחמב הווש דמעמל הכוז הירורב הבש 16אתפסותב רתוי דוע םידח םירבדה
הפדעוה הז הרקמב םג .הירורבו םימכח ,ןופרט יבר ןיב תקולחמ םש תאבומ ךכ .םיאנתה
."הירורב הרמא הפי" :ורמואב ןוידה תא םכסמ הדוהי 'רו הירורב לש התעד

,םיווש ןיב הוושכ הירורבל תוסחייתה ובו םיאנת ןיב חיש וד אבומ 17םיחספ תכסמב
םש ןיוצמ .בכרומ אשונ לש דומילל םיאנתל שרדנה ןמזה קרפל הדימ הנק הווהמה הדימלתכו
,ותשקבל ןנחוי 'ר בריסשמ 18.ןיסחויה רפס תא ודמליש ןנחוי 'רמ שקיב יאלמש 'ר אנתה יכ
ןנחוי 'ר ול בישה ךכ לע .םישדוח השולש לש ןמז קרפ ולו ךכל שידקי יכ יאלמש 'ר וב ריצפה
אל ,דחא םויב ,םינוש םימכח תואמ שולשמ תוכלה תואמ שולש התנשש הירורב המ :ורמואב
השולשב תאז דומלל רמייתמ התא ,םינש שולשב ןיסחויה רפס תא דומלל הקיפסה
19?םישדוח

לש הביהרמ תונשרפב יוטיב ידיל האבה תישונאו תחכופמ הייארל המגוד םג איה הירורב
לבס - ריאמ 'ר אנתה - הירורב לש הלעב יכ 20תוכרב תכסמב ארמגב וניצמ ךכ .תורוקמה
תאזו ,םנויליכל ללפתהש ךכ ידיל םירבדה ועיגהו תובר ותוא םירעצמ ויהש ,םינוירבה וינכשמ
הנקית הירורב ךא 21."םניא דוע םיעשרו ץראה ןמ םיאטח ומתי" קוספה תא ושוריפ רואל
ומתי" אלא "םיאטוח ומתי" רמאנ אל בותכבש ,ךכל וביל תמושת תא התנפהו הלעב תא
הרמא ןכ לע .ישיא אלו יניינע אוה חוכיווה .םיעשרה אלו העשרה הלכת יכ ונייהד ,"םיאטח
םימחר שקבל וילע הברדא אלא ,םיעשרה לש םנויליכל ללפתהל ול לא יכ ,ריאמ 'רל הירורב
22."םניא דוע םיעשרו" אליממו בטומל ובושי יכ םהילע ללפתהלו ה"בקהמ

"ןהילע הלק ןתעד םישנ"
תנבהב בר ישוק ררועתמ ,וילאמ ןבומו רורב רבד השיאה תמכחב םיאורה ולא תורוקמ עקר לע
."ןהילע הלק ןתעד םישנ" היפל הללכהה

אנתה לש ויתורוק רואית בגא םש תאבומה 23,תבש תכסמב היגוסב הרימאה לש הרוקמ
תאו המדקה תא םירג ןב הדוהי חביש הכלהמבש ,החיש תאבומ ארמגב .יאחוי רב ןועמש יבר
ענמנש ימכ יסוי 'ר קתש ולא םירבד עמשמל .לארשיל ימור לש הנוטלש איבהש היינבה תפונת
םירבדה תא רקיב יאחוי רב ןועמש יבר ,ותמועל .םירבדה ןמ בהלתמ וניא םג ךא קולחלמ
.התימ תוכלמה וילע הרזג וז תרוקיב תמחמו תופירחב

לכואמ ונוזינ םהו ,רזעלא 'ר ונב םע שרדמה תיבב יאחוי רב ןועמש 'ר אבחתה ,הליחתב
בשיו הרעמל שרדמה תיבמ יאחוי רב ןועמש 'ר חרב ,םישופיחה ורבגשמ .ותשא םהל האיבהש
.םינש הרשע םיתש הב

ןפ ששחב הרעמל ותחירב תא ונב ינפל קמינ ,יאחוי רב ןועמש 'ר יכ ,ארמגה תנייצמ ךכל סחיב
.םאובחמ םוקמ תא הלגת איהו ןוזמו םימ םהל האיבמה ותשאל םייוניע םיאמורה ובסי
."הלק ןתעד םישנ" יכ ןועמש יבר רמא הז יפיצפס רשקהב

יכ ,אוה וב רמאנש לכו ,םישנ לש היצנגילטניאה תדיממ תיחפהל ידכ ומצעלשכ ןיא הז רוקמב
24.םינכוסמ םיבצמל ןתוא ףושחל יואר אל ןכ לעו םייזיפ םייוניעל רתוי תושיגר םישנ

ןתינ אלש רשקהב 25,ןישודיק תכסמב םג עיפומ "ןהילע הלק ןתעד םישנ" יוטיבה ,תאז םע
םע תדחייתמ תחא השא לבא ,םישנ יתש םע םדא דחייתי אל" :עבקנ םש .המוד ךרדב ושרפל
תולק ןתעד םישנו ליאוה ,והילא יבד אנת" הרמואב ךכל םעט תנתונ ארמגה ."םישנא ינש
."ןהילע

."ורבחמ שוב דחאהש" ינפמ םירבג ינש םע תחא השיא תודחייתה לש רוסיא ןיא ,רמולכ
,תאז תמועל .רחא םדא תוחכונב תושיא יסחי םייקל ללכ ךרדב םיגהונ םניא םישנאש ןוויכמ
תוחונ ןהיתשו הלק ןתעדש ינפמ" י"שר ריהבמ .םישנ המכ םע דחייתהל רבג לע רוסיא שי
."התומכ השעת איה ףאש ,התרבחמ וז ארית אלו תותפתהל

החונ השיאה ןיאו תותפתהל חונ שיאה המ ינפמ" שרדמה ירבד םע םירבדה םיבשייתמ דציכ
םימ לש הפיט הילע ןתונ התאש ןוויכ ,המדאמ ארבנ םדא [עשוהי 'ר] םהל רמא ?תותפתהל
וניא םימב םימי המכ ותוא הרוש התא וליפאו ,םצעמ הארבנ הוחו ,תירשנ איה דימ
הריבע רבדל תותפתהל תוחפ הטונ השיא ,הברדא יכ ונא םיאור הז שרדמב ןה 26?"הרשנ
.שיאמ

תקהבומ המגוד רומאכ הווהמה הירורבל ל"זח תוסחייתה תא הז רשקהב תוארל ןיינעמ
,םיינרותה יווההו םיכרעה תא המינפהש הדימה לע ,ל"זח ידי לע ,חבשל תניוצמ ףאו המכחל
27.הרותה תבהאו תועינצה ימוחתב

הירורב לש התוחא תא ליצהל ריאמ 'ר אנתה ץלחנ ובש הרקמ ראותמ הרז הדובע תכסמב
תא ריאמ 'ר רמא דציכ תראתמ ארמגה 28.תונוז תיבל םיאמורה ידי לע התבשנש (ותשא)
הז הרקמ תובקעב .(סנה לעב - ריאמ 'ר :ומש ןאכמו) סנב לצינו "יננע ריאמ יקולא" םילימה
.לבבל חרבו לצינ ריאמ 'ר ךא .תוצוח לכ שארב ססונתה ונקוידו שקובמל ריאמ 'ר ךפה
השעמ" םושמ לבבל ריאמ 'ר חרב היפל ,הנוש העד העיפומ ,הז ידומלת רופיס לש ומויסב
תולגל ריאמ 'ר אנתה ץלאנ ותמחמ רשאו הירורב םע הרקש השעמ ותוא והמ ."אירורבד
.םוקמ םושב ונל ראבמ דומלתה ןיא תאז ?לבבל

:םיאבה םימיהדמה םירבדה תא ןייצמ י"שר ,םלואו

םישנ" [ב"ע פ ןישודיק תכסמב היגוסב] םימכח ורמאש לע [הירורב] הגלגל תחא םעפש
.םירבדל תודוהל ךפוס ,ךייח [הלעב ריאמ 'ר] הל רמאו ,"ןהילע ןה תולק ןתעד
.הרבע רבדל התוסנל וידימלתמ דחאל הוויצו
!תיצרתנש - דע ,םיבר םימי [ובר תווצמב ,ריאמ 'ר לש דימלתה] הב ריצפה
.המצע הקנח - הל עדונשכו
29.השובה תמחמ [לבבל] ריאמ 'ר קרעו

.םידיגכ םה םישק םירבדה

?ןכ תושעל רומחה רוסיאל דוגינב הירורב הדבאתה דציכ
ןתעד םישנ" יכ ןורקיעה תא הל חיכוהל ידכ קר ותשא תא תותפל דימלת ריאמ 'ר חלש עודמ
?"ןהילע הלק
שממתה אלש יותיפב רבודמ יכ הרואכל הארנ ?שיא תשא תותפל דימלת ותוא םיכסה דציכ
םג ךא 30.תותפתהל הב הררועתהש תונוכנה םצעב ישיא ןולשיכ התווח הירורב יכו ,לעופב
וניארש העשב הילע הלק התעד יכ הירורב לע רמול ןתינ דציכ :םפוגל םירבדה םישק ךכ
?רבד םשל ויהש ,התמכחו התניב לש םיבגשנ םירואית תובר תויגוסב

יבגל בצמה אוה הנוש יכו ?יותיפל תנתינ םישנבש הלוגדה וליפא יכ הדבועה ונל החיכומ המו
רקוב ידימ ונא םיללפתמ םניח יכה ?ךכב ותוא םיסנמ םא יותיפל דעומ שיאה ןיא יכו ?םירבג
דציכ .םירצי ינפמ תוניסח ןיא םדא םושל ןה ?"ןויזב ידיל אלו ןויסינ ידיל אל ונאיבת לא"
?"הלק ןתעד םישנ" יכ ללכה תא הירורב לש הז ןויסינ אופא חיכומ

יכ החנהמ אצוי דומלתה רמולכ] המכח השא הלאש" 31:אמוי תכסמב יוצמ המוד ישוק
"?הווש ןתתימ ןיא המ ינפמ ,ןיווש לגעה השעמש רחאמ :רזעילא יבר תא [איה המכח תלאושה
,ןרוסיאב תוושו הרז הדובע תווהמ ,לגעה תא םעה דבעש ,תודובעה ינימ לכש רחאמ ,רמולכ
הרזגנ אלו [ןקורדיה הנוכמה םייעמ ילוחו הפגמ ,ףיס] תונוש תותימ שולש וניצמ המ ינפמ
?לגעה ידבוע לכ לע הווש התימ

וב םיווטש ילכ] "ךלפב אלא השיאל המכח ןיא" :[המכח השיא התואל רזעילא 'ר] הל רמא
32."ווט הידיב - בל תמכח השיא לכו" רמוא בותכה ןכו [םיטוח

לש ופוגל וז הלאש בושייל יול לשו בר לש םהירבסה ארמגב םיאבומ ןכמ רחאל דימ
היגוסה ךשמהב הנודנ וז הלאשו המכחכ תרדגומה תלאוש לש הלאש אופא ונינפל 33.ןיינע
לא רזעילא 'ר אנתה חלש המצע תלאושה תא ,תאז םע .יולו בר ידי לע הנעמל היואר תאצמנו
ןיא יכו ?"ךלפב אלא השיאל המכח ןיא" יכ וז הרימא לש הרשפ המ .רבד הל בישה אלו ךלפה
?טשפומ ינויע אשונ ןיבהל תלגוסמ השיא

רשאו תווצמב תובייח םישנ ובש ליגה יכ 34הדינ תכסמב םיאצומ ונאש תעב םצעתמ ישוקה
רמאנש ןוויכמ ,תאז .םירבג תמועל הנשב םדקומ ,הרשע םיתש אוה ןהירדנב םיבשחתמ וב
םג אלא ןיינב ןושלמ קר אל - "ןביו" :ל"זח םישרודו 35"עלצה תא םיהלא 'ה ןביו"
."שיאבמ רתוי השאב הרתי הניב ה"בקה ןתנש דמלמ" ,הנובת ןושלמ

תבייחכ התרדגהל םירושקה םיאשונב ףא אטבתמ רבדהו ,הרתי הנובתב אופא הנחנ השיאה
עודמו ?תעד תלק לאכ הילא תוסחייתהה רשפ המ ךכ םא .רדנ לש ותוהמ הניבמכו תווצמב
?ךלפב אלא הל המכח ןיא יכ רמאנ

תעדו הניב ,המכח
םהב השענש ,םיחנומה תשולש לש םביט לע דומעל חרכהה ןמ יכ ,הארנ וז היגוס ןיבהל ידכ
.הנוכנ הרדגה - הנבה תישאר ירהש ,תעדו הניב ,המכח :םה אלה ,ליעלד תורוקמב שומיש

:(ג ,אל תומש) י"שר ידי לע םיראובמ ולא םיחנומ
;דמלו םירחאמ עמוש םדאש המ - המכח
;דמלש םירבד ךותמ ובילמ רבד ןיבמ - הנובת
.שדוקה חור - תעד

המנפהה איה "הנובת" ,םירחאמ ודמללו וב תתלו תאשל ןתינש רבד איה "המכח" ,רמולכ
תויתריציה לש ףסומה ךרעה איה "תעד"ו ,תדמלנה המכחה לש םושייה תלוכיו תישיאה
."שדוקה חור" בגשנה ראותב הנוכמה ,םדאב העובטה

תרהבהב ביחרמ ,(תעד ,הניב ,המכח - תובית ישאר) ד"בח תיבל ןושארה ר"ומדאה
36:ןמקלדכ אינת ורפסב ולא םיחנומ לש םרשפ

"המכח" הלימה .םירחא לש םהיפמ ינויע דומיל תדמלנה תטשפומה הירואיתה איה - המכח
הלבקה ימכח ידי לע הנוכמה ,המכחה .ימלוגה ןויערה - ונייהד ,"המ חכ" תוביתה ןמ תבכרומ
אוהש ,ינויערה לאיצנטופה תא תאטבמ 37,תישארבה תדוקנכ רמולכ ,"יאמדק הדוקנ"כ
ידי לע ןיינב לש ותינבת טוטרש איה המכחל המגוד .וירחא ואוביש םושייה יבלשל סיסבה
.לעופה לא חוכה ןמ תינויעה תינכותה לש האצוהל םדוק בלשכ ,לכירדא

תא לטונה יאנבה לש והשעמכ ,טשפומ ןויער לעופה לא איצוהל ישעמה ןורשכה איה - הניב
הצע הברמ" :רמאנ ןכ לע .תינכותה סיסב לע תיבה תא הנוב ונורשכבו ,לכירדאה לש טוטרשה
.המכחה םושייב ליכשמ ןויסינ ילעבב ץעייתמש ימ 38"הנובת הברמ

תא עדי םדאהו" תניחבב ,המישמב תוקבד ךותו תושיחנב םושייה ןורשכ איה - תעד
בוליש . ותייווהל ץוחמ היהש רבדל תיביטמיטלואה תורבחתהה יהוזש 39,"ותשא הוח
לש ףסומ ךרע אופא םיקיפמ ,הב הדמתההו לעופה לא האצוהה ןורשיכ םע תינויעה המכחה
תעב ,המישמב תוקבדה לש יתריציה ףסומה ךרעה תא םיווח ונא .תעדה יהוז - תויתריצי
דב וב םיכפמ םישדח תונויער דציכ שח אוה םיבר םירקמב .הריצי בותכל ותעדב שוחנ םדאש
40 .עוציבה בלשל םדוק םימייק ויהש אלב ,הביתכה םע דבב

41."ואלמי םירדח תעדבו ,ןנוכתי הנובתבו ,תיב הנבי המכחב" רמאנ ןכ לע
;המכחה איה - תיבה תיינב ןונכת לש הליחת הבשחמ :רמולכ

המישמב תוקבדה אוה השעמה ףוס .הנובתה תועצמאב תישענ עוציב ללכל תינכותה תאבה
ידיל אבה ףסומ ךרע םירצויה ,לעופה לא האצוהה ןורשיכו תינויעה המכחה ןיבש בולישהו
.תעדה יהוזו םירדחה יולימב יוטיב

םה יכ הארנו ,םישנ לש ןתעדו ןתניב ,ןתמכחל סחיב ליעל ואבוהש תורוקמב תעכ ןייענ
.ינושאר ןויעב ףקשנה הזמ ןיטולחל הנוש ןבומ םילבקמ

המכחה םוחתמ לידבהל יכ ,העמשמ ,שיאלמ רתוי השיאל הרתי הניב הנתינש הרימאה
42.תימושייהו תיטקרפה הבישחה םוחתב רורב יסחי ןורתי שי השיאל ,תטשפומה תינויעה

םוחתב ןכש ,"רהה תא ןידה בוקיי" לש תרשפתמ יתלב השיגל הליבומ תטשפומ הבישח
הבישח תאז תמועל .דוסיה תונורקע לע רותיווכ תספתנ הרשפ לכ ,יטרואתהו יגולואידיאה
.תוישונאלו הרשפל ,תושימגל םוקמ הריתומ יטקרפה טביהב תדקמתמה ,תיטמגרפ

הנוכתב אלא תישנה היצנגילטניאב תקסוע הניא "הלק ןתעד םישנ" הרימאה יכ הארנ ךכיפל
.טשפומ ינורקע ןויער םושייב תשקיעה תוקבדהו ,הטלחהה תושיחנ איהש "תעד"כ תרדגומה
הדימ התוא ןהב ןיאו ,םירבגה לש וזמ רתוי הבר תושימגב ונחינ םישנ יכ ,איה רבדה תועמשמ
תורשפ תרסח תושיחנ ,תונשקע םיבייחמה םיטשפומ תונורקעכ םירבד האורה "תונתעד" לש
44.ללככ הלק אלו ,ןהילע הלק ןתעד םישנ 43.םמושיי םשל ףרוע תוישקו

סחיב םג אלא םישנל סחיב קר אל 45דומלתב וניצמ "ןהילע הלק ןתעד" חנומה תא ,ןכאו
וא ידג) םהל שגומה טירפתב םידיפקמ םניאש ,(דחאכ הכלמהו ךלמה) ,הכולמה תחפשמ ינבל
."הלק ןתעד" ןכש ,(חספה ןברוקב הלט

.תושימג ףקשמ "הלק ןתעד" חנומה יכ ןבומ הז רשקהב

דימעהל אלש דיפקהל ל"זח ושקבי ,תיתבשחמ תושימגו תויטקרפ לש ,וז האלפנ הנוכת תמחמ
תרשפתמ יתלב הדימע תלוכי איה תשרדנה תירקיעה הנוכתה םהבש ,טקילפנוק יבצמב םישנ
יבצמ םע תודדומתה לע השקמ הניא תושימג ,ןכא 46.אהי רשא ריחמה אהי ,תונורקע לע
,תעד לוקיש רסוח םושמ "תעד תולק" הנוכמה וז תושימגב תוארל ןיא יכ ןבומו ,אקווד תומיע
םירבד האור וניא ללכ ךרדבו םירותיוול רתוי ןוכנ שימג םדא ,לבא .תוירחא רסוח םושמ וא
.םייטקרפ תונורתפל עיגהל הטונ אוהו ,דבלב "ןבל רוחש" יעבצב עובצ וניא ומלוע .םיטלחומכ
תויעבטה תויטנה תא םידגונה םישדוקמ תונורקע םיבצינ ןהבש תויצאוטיסב ,ךכ םושמ
ןהבש תישונאהו תיתבשחמה תושימגהש ירה ,תשקיעו השקונ הדימע תשרדנו תוישונאהו
דיקפהל ןיא יכ א"מרה לש וקספ ןבומ וז ךרדב 47.ץעורל הל דומעל הלולע השיאה הנחינ
הלק התעד השיא" ןכש ,לקהל םידדצ שישכ רתיהו רוסיא לש םיאשונב הערכה השיא ידיב
48."לקהל

,איה הווש אצומה תדוקנ ירהש ,םינימה ןיב לדבה ןיא ילכשה רושימב יכ ליעל ונרהבה ,ןכא
אטח ,תאז םע .םיקולא םלצב הארבנש תחא הירב לש הידיצ ינש אלא םניא הבקנהו רכזהו
באת םדאה ךליאו תע התואמו ,םיינתנהנ םילוקישב תעדה לוקיש רהוט תא אמיט תעדה ץע
תריצימ סונמ היה אל הז ירצי םלועב 49.ותעדבו וחומב םג אלא ובילב קר אל תוגונעת
הז סיסב לעו ול תידוחיי הרטמ םהמ דחא לכ םישגי ןעמל ,הבקנלו רכזל םינוש היחמ יבחרמ
םהל ינויחה ,(Checks And Balances) תידדה הרקבו ןוזיא לש ךרעמ גוזה ינב ןיב םייקתי
.םהילגו םייחה ירבשמ םע םתודדומתהב

אטחה תובקעב השיאל שיא ןיב םילדבה
דדומתמ ,םויקה לש יסיסבה דבורה טלוש ובש םלועב ,אטחה תובקעב יכ םיאצומ ונא ןכ לע
אתה לש םויקה ךשמהב תדקמתמ השיאה וליאו ,םייפא תעיזב הדשה שוביכב שיאה
ירהש 50,תונוש תוישיא תולוגס לש חותיפ ובייח ולא םינוש םידועיי .תורוהבו יתחפשמה
רמאמכ ,ןמז ךרואל דדומתמ אוה ןמעש תולטמל תומיאתמה תולוכיבו תונוכתב ןחינ םדא
.אשמה לוע וילע לטומ למגה לש האישנה רשוכ יפל - "אנחיש - אלמג םופל" 51ארמגה
תויודדומתהה ןיבל םייחה יישק םע דדומתהל םדא לש ורשוכ ןיב םאתמ םייק ,רמולכ
.ול תונמדזמה תונושה

תושקונ ,סופסח לש תמיוסמ הדימ בייח הז רבדו ,השקה תינוציחה ותביבס םע דדומתה רכזה
.'תעד'ה איה אולה - תיבקע הדימע תלוכיו

יפ לע ךנחל שי דלי .םכוניחו םידליה לודיג לוע ,תורודה ךשמב ,לטוה ,תאז תמועל ,השיאה לע
השיאה לש יסחיה הנורתי ןאכמ .תושימגו תושיגר ,תונלבס ,ךור לש הבר הדימב 52וכרד
שיאה םהיפל ,שריה ר"שרה לש וירבד תא םג וניאר ליעל 'א קרפב הז רשקהב .ולא םירושימב
תא תפקשמ השיאה וליאו בחרמה שוביכ לש רציב ןחינה םדאה לש ןושארה דבורה תא ףקשמ
.רתוי ישונאהו בשחתמה ינחורה - םדאה לש ינשה ודיצ תא - עלצה

וקל רורב ןפואב אופא תומיאתמ "תעדו הניב ,המכח" לש םוחתב השיאל תוסחוימה תונוכתה
ינויווש וניאש םלועב םינימה ןיב ולחש םייונישל סחיב ל"זח ירבדב ונא םיאצומ ותואש
.םדוקה קרפב טרופמכ ,אטחה תובקעב רצונש ,ילאידיאו

תא אטבמכ "הלק ןתעד םישנ" יוטיבה ןבומ ,תעדו הניב ,המכח לש דוסיה יחנומ ורהבוהשמ
םג ,תובשייתמו ,םישנ תנייפאמה ,רתוי הכרהו תישונאה ,תיטקרפה השיגה תאו תושימגה
.הז קרפב ןהילע ונדמעש ,הרואכל תוריתסה ראש

"ךלפב אלא השיאל המכח ןיא" רזעילא יבר רמאמ רואיב
היגוסב ןויע ."ךלפב אלא השיאל המכח ןיא" יכ רזעילא יבר לש ורמאמ שדח רואב ראומ ךכ
תבחרנ תולאש תרדסמ קלח איה ,המכח השיא התוא לש התלאש יכ הארמ 53התוללכב
םעטהו תונוש תולתמאב ןלוכ לע בישהלמ קמחתה רזעילא 'ר רשא ,דומע ותואב העיפומה
ובר יפמ עמש אלש רבד רמא אלש ינפמ" :םש רהבומ תובושתה ןתמ יאל יתימאה
תרדגומה השיאה לש התלאשב הלילח בולעל הנווכ אופא ןיא ולא םירבדב 54."םלועמ
רזעילא 'ר יכ ,ןואג ארירש 'ר ידי לע רהבומכ אוה םירבדה רואיבו המכחה השיאכ ןווכמב
ןוכנ אל יכ ,תלאושה ינפב ןכ לע ןייצ רזעילא יבר אנתה .הלתמאכ קר בישהש יפכ הל בישה
,תוישעמ תוכלשה לכ לוטנ ,טשפומ ינויע םוחתב תוקסועה תולאשב קוסעל הנפתש רבדה
םניא םירבדה יכ תוארהל ידכ .ךלפב - ימושייה םוחתב אוה השיא לש יסחיה הנורתי ירהש
, המכח השיא איה תלאושה יכ ריהבהל חרוט דומלתה .תלאושה לש התמרב הלילח םימגופ
55.הרומאה הלאשל הבושת ןתמב לאומשו בר לש תקולחמ תאבומ ןכמ רחאל דיימו

ירבד תנבהל ינויח ילכ אופא הווהמ "תעד"ו "הניב" "המכח" םיחנומה לש הנבהה
רבסהה .תוביקעב תונושה תויגוסב רוזשו רבועה ינשה טוח תייארלו ,לולכמכ וז היגוסב ל"זח
תושימג העמשמש תעד תולקבו ,יטקרפה רושימב הרתי הניבב ונחנ םישנ ויפל ,ליעל עצומה
םינימה ןיב אצומה תדוקנ יכ הדבועה תא רתוס וניא ,תואיצמה לש תיטמגרפ הסיפתמ תעבונה
היחמה יבחרמ .והנשמ ינפ לע דחא ןימל ילאוטקלטניא ןורתי ןיאו ןיטולחל איה תינויווש
ךכו םהינפב ובצינש םייחה יישק םע הבקנה לשו רכזה לש הנוש תודדומתה ובייח םינושה
ןיאו והשלכ ילאוטקלטניא ינוש ףקשמ וניאש ,לדבה רצונ .תונוש תויונמוימו תונוכת וללכתשה
הבישחה יכלהו תונוכתה לש תויטננימודל סחייתמ הז ינוש .םינימה ןיב תויוכיא לש גרדמ וב
םדאה רשאכ ,תורודה תצורמב םהלש קוסיעה ימוחתמ ועבנש ,הבקנהו רכזה לש םינושה
םהינשו ,םדאה לש רתוי ישונא ,ינש דבור תאטבמ השיאה וליאו םדאה לש דחא דבור גציימ
.תומלשלו הינומרהל עיגהל הפיאש ךות ,הז תא הז םינזאמ


:תורעה


.יעישת רעש ,(א"כשת ,םילשורי) קחצי תדקע ,המארע קחצי 'ר .1
.א"ע די הליגמ .2
.בי ,אכ תישארב .3
.ב"ע י תוכרב .4
.ט ,ד 'ב םיכלמ .5
.א"ע יק ,ב"ע טק ןירדהנס .6
וארקי םאש םהל יתעבשנו תוצעייתה התואב ותדעו חרוק םע יתייה ,השעא המ" :שרדמה ןושלבו .7
."םהמיע ךלא יל
.(א ,די ילשמ) "ונסרהת הידיב תלואו התיב התנב םישנ תומכח" .8
.א"ע יק ןירדהנס .9
הכלהה רפס) ,הרורב הנשמב היוצמ ,יתכלהה רושימב םישנ לש ןתמכחל תניינעמ תוסחייתה .10
תואבומ ובש ("םייח ץפח"ה יוניכב עודיה אטילבש ןידאר ריעה ןמ ןהכה ריאמ לארשי 'ר לש ילטנמונומה
תקולחמ 'הרורב הנשמ'ה איבמ לשמל ךכ ."השירדה" רפס רבחמ לש ומא תארוה יפ לע ועבקנש תוכלה
םיכרבמ יכ ןידל סחיב ("הבושת ירעש"ב 'ה ףיעס ,ג"סר ןמיס) "םהרבא ןגמ"ה ןיבל "בטיה ראב"ה ןיב
הנשמ'הו .ותקלדה ינפל השיאה תכרבמ וילעש תבש לש רנל דוגינב ,ותקלדה רחאל בוט םוי לש רנ לע
רשא השיא איהו ,(רוטה לע) "השירד" רפס רבחמ ןואגה םא תעדכ" הקספנ הכלהה יכ ,עבוק 'הרורב
."המכוחב הביל האשנ
.ב"ע טיק ארתב אבב .11
.םוביי תווצמ יהוזו ,תמה חאל םש םיקהל ותנמלא תא ויחא אשונ ,םידלי אלב תמש יושנ םדא .12
.ה ,זכ רבדמב .13
.ז ,זכ ,רבדמבב י"שר .14
יתמיאמ רונת" - איננח ןב ןועמש יבר אנתה לאשנ וב ,זי ,ד קרפ אמק אבב םילכ אתפסות .15
?"ותרהט
.ו ,א קרפ ,אעיצמ אבב םילכ אתפסות .16
.ב"ע בס םיחספ .17
.םימיה ירבד רפסל שרדמו תותיירב ץבוק .18
.תירבעל ילש םוגרתב ןאכ תואבומו תימראב רוקמב תועיפומ תויגוסה .19
.א"ע י תוכרב .20
.הל ,דק םיליהת .21
,הלילח ער םהל עראי יכ אלו ,בטומל ובושי ולא םיעשר יכ ללפתהל ,ןכ לע איה ךרדה .22
."ךשוחה ןמ הברה החוד רואה ןמ טעמ אלא ,תולקמ םע םישרגמ אל ךשוח" עודיה םתכמה ןושלכו
ינוח לש ודכנ ,היקלח אבאל סחיב ,ב"ע גכ תינעתב ארמגב ןיוצמ הירורב לש הזל המוד הרקמ
םהינשו תיבה גג לא ותשא םע הלע אוה .םימשג תדיריל ללפתי יכ השקבב וילא ואב רשא ,לגעמה
לש תיווזה ןמ - ועיגה רטמה יננעו התנענ הליפתה .תרחא תיווזב ותשאו תחא תיווזב אוה .וללפתה
ךכ לעו ,אוה ותליפתמ רתוי ותשא לש התליפת התנענ עודמ היקלח אבא תא םימכח ולאש .ותשא
הללפתה ותשא וליאו ,םהל עלובי יכ םהילע אוה ללפתה ,ותונכשב םינוירב ורג רשאכ יכ בישה
.ונממ איה תממורמ ךכב .בטומל םתרזחל
.ב"ע גל תבש .23
סרוקל רלימ סילא םשב תלייח לבקל בריסש תעב ןוחטיבה דרשמ ידי לע הלעוה המוד ןועיט .24
םיבצמל ןתפישחל איבהל לולע תוסייטכ םישנ לש תוריש יכ ששחב ראשה ןיב קמונ בוריסה .סייט
.107 ,104 ,(4)טמ ד"פ ,'חאו ןוחטיבה רש 'נ רלימ 4541/94 צ"גב 'ר הז ןיינעל .יבשב ןתליפנ תעב םישק
תמייקה תינוחטיבה תואיצמב היה לבוקמ הכ דע" :ריוואה ליח דקפמ ירבד םיטטוצמ הז ןיד קספב
יוכיסה ,המיחל תועוצקמב הכורכה ןוכיסה תדימ רואל תאז ,תיזחל םיאצויש םה םירבגה יכ לארשיב
ןמדירפ 'ד 'פורפ לש ורמאמב ןייועי ןידה קספ חותינל ."יבשב הליפנה תנכסו ביוא ינפ לומ המיחלל
.27 ,'ד טפשמה ,"לטנה תקולחב ןויוושו המיחל תועוצקמב םישנ תוריש"
.ב"ע פ ןישודיק .25
.'ח ןמיס ז"י הבר תישארב .26
דמלש םיאנתה ןמ דחאל הירורב לש התיינפ תא (ב"ע גנ ןיבוריע) ארמגב וניצמ ךכ .27
ומכ .ובלב ושירשהלו ודומלת תא רוכזל ונוצרב םא ,םר לוקב דומלל וילע יכ ,שחלב הרות
ךלנ ךרד וזיאב" :הל רמא .הירורב תא שגפו ךרדב ךלה ילילגה יסוי יבר יכ ,םש אבומ ןכ
היה ?"השאה םע החיש הברת לא" - םימכח ורמא ךכ אל ,הטוש ילילג" :ול הרמא "?דולל
תורתוימ םילימב שמתשהש לע אנתל הריעה הירורב ,רמולכ ."?דולל הזיאב :רמול ךל
.השיאה םע החיש תוברהל תורסואה תועינצ תוכלהל דוגינב המע ותחישב
.ב"ע-א"ע חי הרז הדובע .28
."אירורבד השעמ םושמ ירמאד אכיאו" ליחתמה רובידב ,םש .29
,"הירורבל תיליל ןיב" ,ץכ-ןיול לעי לש הרמאמב םירכזנה םיברה תורוקמב ןייועי הז ןיינעל .30
.םש -34ו 32 םיילוש תורעהבו 91 'מעב ,89 'מע ,ו"נשת ,תורפסב תיתד הריציל - עובמ
.ב"ע וס אמוי .31
.הכ ,הל תומש .32
השיא האצמנ תאז לכב" הרמאמב ,ןמטפואה תידוהי 'פורפ לש הירבד םה םיפי הז רשקהב .33
ךכל בלה תמושת תא התנפה המכחה תלאושה יכ ,"ץראה" לש ס"שת הנשה שאר ףסומ "המכח
תמייק רשאכ ,הטוסה שנוע תא הריכזמ םימב ברועמ אוהשכ ןוחטה לגעה בהז תייקשה לש התימהש
הטוסל הלבקהה .הלעבב תדגובה השיא ןיבל לגעה אטחב ויקולאב דגובה לארשי םע ןיב הלבקה
,לגעב םיאטוחה לש הרבעה ישעמב ינושמ עבנ םישנועב ינושה יכ ,לאומשו בר לש ץוריתב םג תרכינ
הדוקנ הריאה תלאושה יכ תנייצמ ןמטפואה 'פורפ ."קשינו ףפיג" :ןוגכ םישעמל תוסחייתה ךות
."המכח השיא"כ התרדגהל הליע התלאש הווהמ ןכ לעו ,וז תידוחיי
דמ הרז הדובע) ל"זחב העיפומ לגעה אטח חוכמ תררועתמה הטוסה תשרפ לש היצאיצוסאה ,ןכאו
'רו) "תוטוסכ ןקדובל אלא ןווכתנ אל - ('כ ,'בל ,תומש) "לארשי ינב תא קשיו םימה ינפ לע רזיו" (א"ע
התייה ,התלאשב המכחה השיאה תנווכ ןכא םא וניניינעב קפס ,תאז םע .('כ ,'בל תומש לע י"שר דוע
םא וניניינעב קפס ,ןכ ומכ .הטוסה השיאה לש השנוע ןיבל לגעב םיאטוחה לש םשנוע ןיב הקיז רוציל
.ארמגב יולו בר לש םתבושת רשפ ןכא והז
.ב"ע המ הדינ .34
.בכ ,ב תישארב .35
.'ג קרפ םירמא יטוקיל ,אינת ,ידאל ריעה ןמ ןמלז רואנש 'ר .36
ארב אמכוחב" ימלשוריה םגרתמ ,"ץראה תאו םיימשה תא םיקולא ארב תישארב" קוספה תא .37
והות לש בצמב יורשו ילויה דוע לוכה רשאכ ,הריציה לש ינושארה רוקמה אופא איה המכחה ."'ה
.והובו
.ז ,ב תובא .38
.א ,ד תישארב .39
דוסב לולכ םדאה תויה דוס אוה ,ךל זמור ינאש ,העידי דוס הנהו" שדוקה תרגאב ןייצמ ן"במרה .40
דוס אוה רוהטה רוביחהו ,הנובתה דוס השיאהו ,המכחה דוס אוה םדאה יכ ,תעדו הנובתה ,המכחה
."תעדה
.ד-ג ,דכ ילשמ .41
םידקמתמה ,םירבג לש הנושה הבישחה תרוצ לש םוי-םויה ייחמ תעלוק השחמהל .42
ביהרמה ורואית 'ר ,םייטקרפה םיטביהל בל תומשה ,םישנ לש הבשחמה ךלה תמועל ,טשפומב
םש תראותמ .10-7 'מע ,(1997 ,רתכ) רתוי קורי ןכשה לש וטספה רפסב רנקנד ןונמא לש עשעשמהו
,"םיצימ תיישעל הנוכמ"מ בהלתמ לעבה .םייתיב למשח ירישכמ תקלחמל עלקנש גוז לש הדוזיפא
לע ולע אלש ,םיטושפ םיטביה המכל ובל תמושת תא הנפמ ,תינייפוא תיטקרפ הנובתב ,השיאה וליאו
.ללכ ותעד
תואב טי ,אי םירבד לע המימת הרות ורפסב ןייטשפא יולה ךורב ברה 'ר רחא ןיינעמ שוריפל .43
.ח"מ תואב בכ ,ב תישארב לע ןכו ,ח"מ
:Margot Fonteyn לש הירבד הז רשקהב םיפי .44
The one important thing I have learned over the years is the difference between
s self seriously. The first is's work seriously and taking one'
taking one .
imperative and the second is disastrous .ב"ע חפ םיחספ .45
הדימעהל לכיש עדיממ ותשא תא רדמל שקיב יאחוי רב ןועמש יברש הביסה וז יכ המוד .46
תועינצ תוכלהב השיאה םע ל"זח תדפקהל ירשפא רבסה םג והז יכו ,יוניעו יבש לש הרקמב ןוכיסב
םהבש םיבצמ םע דדומתהל ךרוצה תא השיאה ןמ ךוסחל ושקיב ל"זח .ליעל הראותש יפכ דוחייו
םוחתב םינימה ןיב םילדבהל םיעגונ םניא םירבדה .ינימה םוחתב רשפתהל יתרבח ץחל הילע לעפומ
,לבא .השיאה רשאמ רתוי יותיפל חונ שיאה יכ ןייצמ שרדמה הז רושימב הברדא .ישגרה וא ירציה
לש בצמב התדמעהמ ענמיהל ל"זח ושקיב רשפתהלו שמגתהל תלוכיב הנחינ השיאהש ןוויכמ
.תינורקעו השקונ ,תשקיע השיג יוליג ךות ןויסינב הדימע אקווד תשרדנ ובש ,טקילפנוק
אשונ איהש ,ץמח תקידב יבגל (א"ע טנ ןיבוריע) תופסותב וניצמש המל רבסהה םג והז יכ ןכתי .47
יכ ,תילטנמה התושימגו השיאה לש תיטקרפה הייטנה דגנכ םישדוקמ תונורקע הז דגנכ הז םיבצינ ובש
ץמח תקידבד םושמ" העצבל תונמיהמ םישנ ויה אל ,אתיירואדמ תביוחמה הקידבב רבודמ היה וליא
."בר קודקד ךירצ
.'ג ףיעס ז"כק ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש לע א"מרה תהגה .48
ןייצמ ,139 'מע 'ב ךרכ ,(ג"לשת-ב"כשת ,קרב ינב) והילאמ בתכמ ורפסב רלסד ברה .49
ערהו בוטה וכותב וברעתנו ורבחתנש ('ט ,'ב ,תישארב) 'ערו בוט תעדה ץעו' :הז רשקהב
."עודיכ תורבחתה השוריפ תעד יכ ,שממ הז ךותב הז ,דחי
הבקנה חומ"ב ןדה קרפב (תרדושמ הטיסרבינוא) חומב ליחתמ ןימה ,(ראוביונ) רואנ יבצ 'פורפ .50
יסחי ןורתי הל םיקינעמו הבקנה לצא רתוי םילודגה חומב םירוזא ינש םימייק יכ ןייצמ "רכזה חומו
לע לשמל םיארחאה חומב םירחא םירוזא םיחתופמ רכזה לצא ,תאז תמועל .היציאוטניאה ימוחתב
םידליה ילומלמ םע הדדומתה השיאהש ךכמ עבונ רבדה רואנ 'פורפ ירבדל .בחרמב תואצמתהה
.םייביטיאוטניאהו םיילאברווה םימוחתב יסחיה הנורתי ןאכמ .םהיתויושיגרל הרע תויהל השרדנו
.א"ע זס תובותכ .51
.(ו ,בכ ילשמ) "הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג וכרד יפ לע רענל ךונח" .52
.ב"ע וס אמוי .53
,ובר יפמ עמש אל םתואש םיאשונב בישהלמ רזעילא 'ר ענמנ םש ,א"ע חכ ,ב"ע זכ הכוס םג 'ר .54
יריאמה ריהבמ וז הנוכתל סחיב .רזעילא 'ר תא תונייפאמה תונוכתה שמחמ תחאכ םש רדגומ הז רבדו
חוטב אהי אלו ,לודגה ןויעה רחא אלא ותרבס לע ךומסל אלשו הארוהב ארי םדא אהי םלועל" :םש
."םכח יפמ וב לבוקמ אוהש וא ,ובר יפמ עמשש המב אלא תורוהל ומצעב
םישנה תמכחש ,רמול ונוצר" :ריהבמה ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר םג םירבדה תא שרפמ וז ךרדב .55
דחמ םינפהל תלוכימו בלה תנובתמ תעבונ תיטקרפה היישעה ,רמולכ] בלה יפנע םיידיהו ,בלב הרקיע
םוי לש ופוסב ענומ םדא] בלהמ םיכשמנ הלועפה תוחוכ לכ יכ [תטשפומה המכחה תא ךדיאמ םשיילו
תוחוכב רמול הצור - ךלפב השא תמכח ןכ לעו [חומה לש תטשפומה ותמכחמ אלו בלה תויצרמ רקיעב
."הלועפה
קידצה תקדצ ;ו"כ םירקע דקופ ;ז"טק ןכו א"צ םירמא יטוקיל ,ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר 'ר הז ןיינעל
.43 'מע קדצ רבוד ;ו"מק


תודהיו םזינימפ ןכותל רוזח