הקדמה כללית [לספר "משנה תורה"]

מאחר שקדם לנו החיבור המפורסם שבו כללנו פירוש כל המשנה ומטרתנו באותו החיבור היתה להסתפק בביאור עניין כל הלכה והלכה שבמשנה, וכוונתנו בו לא היתה לכלל דין כל מצווה עד תום ולהקיף כל מה שצריך מאיסור ומותר וחייב ופטור, כמו שמתברר למי שמעיין באותו החיבור - ראיתי גם לנכון לקבץ קבץ שיכלול את כל דיני התורה ומעשיה עד שלא ידח ממנו נידח. ו[בקבץ זה] אשתדל, כמו שמנהגי לעשות, להמנע מלהזכיר המחלקות והדברים שנידחו, ולא אקבע בו אלא הלכה פסוקה, כך שיהיה אותו הקובץ כולל כל דיני תורת משה רבנו - הן הדרוש מהם בזמן הגלות והן מה שאינו דרוש.

הספר לא יכלול שמות חכמים
וישר בעיני להשמיט ממנו האסמכתות והבאת הראיות על ידי הזכרת נושאי הקבלה, כך שלא אומר "דברי ר' פלוני" ולא "ר' פלוני אומר כך וכך" בכל דבר ודבר אלא אזכיר את חכמי המשנה וחכמי התלמוד כולם, עליהם השלום, הזכרה כוללת בתחילת הקובץ. ואומר שמשפטי התורה כולם - והיא תורה שבעל פה - מקבלים [ונמסרים] מפלוני, ופלוני מפלוני עד עזרא, עד משה רבנו. ואזכיר יחד עם כל אחד מן המקבלים את האישים המפורסמים שבדורו שקבלתם כקבלתו כל זה מתוך בקשת הקיצור.

החיבור בלשון המשנה - ויכלול כל התורה
וכן ראיתי לנכון שלא אחברנו בלשון כתבי הקודש, כיון שאותו הלשון המקדש מצמצם מדי בשבילנו היום להשלים בו כל ענייני הדינים. גם לא אחברנו בלשון התלמוד, כיון שאין מבינים אותו היום מבני עמנו אלא יחידים, ומילים רבות זרות וקשות אפילו לבקיאים בתלמוד; אלא אחברנו בלשון המשנה, כדי שיהא קל לרוב בני אדם. ואכלול בו כל מה שנתקיים ונתברר מדברי התורה, עד שלא תחרוג שום שאלה שצריכים לה שלא אזכירנה, או שאזכיר [לפחות] יסוד שבעזרתו תתברר אותה השאלה בקלות בלי עיון עמוק שכן מטרתי בו הקיצור עם השלמות, עד שיקיף הקורא בו כל מה שנמצא במשנה ובתלמוד ובספרא ובספרי ובתוספתא, ויתר על כן כל מה שגדרו וסייגו הגאונים האחרונים, זכרם לברכה, ומה שביארו ופירשו בענייני איסור ומותר, וטמא וטהור, ופסול וכשר, וחייב ופטור, ומשלם ואינו משלם, ונשבע ופטור מלשבע -

כללו של דבר: שלא יהא צורך אחרי התורה בספר אחר זולתו, כדי ללמד ממנו שום דבר ממה שצריך בכל התורה, בין מדאורייתא בין מדרבנן.


מבנה הספר
כאשר כוונתי בדעתי אל התכלית הזאת, תרתי במחשבתי באלו פנים [צריכה להיות] חלקת החיבור הזה וסידורו לשערים: אם אחלקנו כחלקת המשנה ואלך בעקבותיה, או אחלק חלקה אחרת ואקדים ואאחר כפי מה שיחייב העיון, שהוא הראוי והקל ביותר ללמוד.

אז נתברר לי, שחלקתו הטובה ביותר תהיה שיסודר הלכות הלכות במקום המסכתות שבמשנה, כך שיאמר בו:
"הלכות סוכה,
הלכות לולב,
הלכות מזוזה,
הלכות ציצית";
ושאחלק כל [הלכה] כוללת לפרקים והלכות כמו שעושה המשנה, עד שיהיה דרך משל בהלכות תפילין: פרק ראשון ופרק שני ופרק שלישי ורביעי; ושכל פרק יהיה מחולק הלכות הלכות, כדי שידיעתו על פה תקל למי שירצה ללמד ממנו איזה דבר על פה.

וברור שאם תהיה החלוקה כך - בין שהמצווה המסימה "עשה" או "לא תעשה" אין ראוי לחלק דיניה בין שתי הלכות כלליות אלא כל החלקה הדרושה תעשה בתוך הפרקים שבאותה ההלכה הכוללת. ופעמים תהיינה בהלכה כוללת אחת מצוות מספר, או מפני שיש להן עניין אחד הכוללן, או שתהיינה מצוות רבות [נוגעות] לתכלית אחת.

למשל: כשאדבר על עבודה זרה, אקבע להלכה כוללת זו את הכותרת: הלכות עבודה זרה, ואז אדון בהלכה כוללת זו על מצוות מספר: מסית ומדיח, ומעביר למלך, ומתנבא בשמה, ועובד אותה וזולתן מן המצוות המייחדות לעניין עבודה זרה.

וכן אם אומר "הלכות איסורי מזבח", אדבר באותה הלכה כוללת על שאור ודבש ובעלי מומין ואתנן ומחיר וכיוצא בהן, כיון שכל המצוות האלה יש להן עניין אחד הכולל והוא: שאלה דברים שאסור להקריבם.

מניין המצוות
בגלל מטרה זו ראיתי לנכון למנות תחילה בהקדמת הספר את מנין כל המצוות, עשה ולא תעשה, כדי שתכלול חלוקת הספר את כולן, ולא תשאר מהן מצווה שלא נדבר על דיניה בשלמות; אם בנפרד - כגון: הסוכה והלולב והציצית והתפילין, כיון שכל אחת מהן אפשר לדבר עליה לבדה - אם על כלל מצוות, כגון מה שהזכרנו לעיל, כי נמנה אותן ונאמר: אילו הלכות עבודה זרה יש בהן כך וכך מצוות עשה והן אלו ואלו, וכך וכך מצוות לא תעשה והן אלו ואלו. כל זה כדי להשמר לבל ימלט ממני איזה דבר שלא אדבר עליו; אבל כשאקיף אותן במנין המצוות אהיה בטוח [ונשמר] מזה.

שיטת חלוקת המצוות
כאשר התברר לי עניין זה וחפצתי לחבר את הספר ורק להזכיר את המצוות כולן ולמנותן בהקדמת הספר, תקפני צער שכבר נצטערתי בו זה שנים, והוא: שמניין המצוות כבר דימו בו עניינים שלא אוכל לתאר עצם זכותם.

כי כל מי שעסק במניינן או בחיבור ספר על משהו מן העניין הזה - כולם נמשכו אחר בעל "הלכות גדולות", ולא נטו מכוונותיו במניינן אלא נטיה מעטה, כאילו קפאו הדעות במאמר האיש הזה. ואפילו בעל "ספר המצוות" המפורסם, ראיתי ששם לב לחלק קטן מדמיונות בעל ההלכות, והיה רחוק לדעתו למנות ביקור חולים וניחום אבלים כמו שמנה בעל ההלכות; ומה שהיה רחוק בעיניו הוא באמת רחוק אלא שהוא הרחיק יותר ממנו ונמשך אחריו במה שהוא יותר מוזר, כמו שיתברר למי שיעיין בדברנו זה.

וה' יתעלה יודע ועד, כי ככל שהרהרתי על דמיונותיהם במה שמנו - שהם מונים מה שנראה [אפילו] בעיון ראשון שאין למנותו, ושנמשכו זה אחר זה בעניין זה בלי התבוננות - גדל בעיני אסוננו ונתאמת הכרח איומו ית' עלינו:
"ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום,
אשר יתנו אתו אל יודע הספר לאמר: קרא נא זה,
ואמר לא אוכל כי חתום הוא" (ישעיה כט, יא).
מחברי "אזהרות" השתבשו בעקבות "הלכות גדולות"
וכן כל פעם ששמעתי את ה"אזהרות" רבות המספר שנתחברו אצלנו בארץ ספרד, נהפכו צירי עלי מחמת מה שראיתי מפרסום הדבר והתפשטותו. ואף על פי שאין להאשימם, כי מחבריהם פייטנים, לא רבנים, ואת הראוי להם מצד אמנותם, היינו: מתק הדיבור ויפי החריזה, כבר עשו בשלמות - אבל בתוכן השיר נמשכו אחר בעל "הלכות גדולות" וזולתו מן הרבנים האחרונים.

מאחר שהרהרתי בכך וידעתי את פירסום המניין הזה שבידי העם, ידעתי כי כשאזכיר אני את המניין האמיתי, שראוי למנותו, סתם בלי ראיות - הרי הקורא הראשון שיקראהו ידמה מיד שזו טעות, ותהיה אצלו הראיה שזו טעות, שהוא מנגד למה שכתב פלוני ופלוני. הרי כך היא דעתם [אפילו] של רוב יחידי הסגולה בזמננו זה, שאינם בוחנים אמתת הדבר ב[תכן] עניינו אלא בהסכמתו לדברי מי שקדם, בלי לבחון את הדבר הקודם [ההוא עצמו. ואם יחידי הסגולה כך] - ההמון על אחת כמה וכמה.


שיטת המניין
לכן חשבתי לנכון להקדים לחיבור שהזכרתי מאמר, וזה הוא, שבו אבאר את מניין המצוות ואיך ראוי למנותן. ואביא לכך ראיות מפסוקי התורה ומדברי חז"ל על פירושן, ואקדים כללים שראוי לסמוך עליהם במניין המצוות. וכשיצא מניינן נכון על פי המאמר הזה בראיה ברורה שאין בה ספק - תברר לקורא טעותו של כל מי שמנה בניגוד למה שמניינו אנחנו. ואין לי צורך להשיב לאדם מסוים ולא לברר טעותו, כיון שהתועלת והתכלית המכוונות במאמר זה תושגנה על ידי מבקשיהן בלי זאת, שכן אבאר את המצוות כולן ומניינן מצווה מצווה ואביא ראיה על כל מה שיש בו ספק, או מה שידמה בו מי שאין לו בקיאות בדיני התורה [דמיון שוא], ואסיר דמיונו ואבאר כל מה שיש בו ספק.

אבל אין כוונתי בחיבור זה לפרט דיני איזו מצווה מן המצוות, אלא למנותן בלבד. ואם אמנם אפרש מהן משהו בשעת הזכרתן, הרי אפרשנו על דרך פירוש השם [בלבד], כדי שיודע מה הוא העשה או הלאו הזה, ולאיזה דבר נתן השם הזה. וכשתושג ידיעת מניינן על פי ראיות מן החיבור הזה, אז אזכירן בדרך סתם בראש אותו החיבור הכולל, כמו שהזכרנו.


ועתה אתחיל בזיכרון הכללים שראוי לסמוך עליהם במניין המצוות, והם ארבעה עשר כללים. אך אקדים [ואומר], שכלל המצוות שכולל ספר התורה, שציוונו השם בהן - הן שש מאות ושלוש עשרה מצוות, מהן - מצוות עשה רמ"ח, כמניין אברי גוף האדם; ומהן - מצוות לא תעשה שס"ה, והן כמניין ימות החמה. ומנין זה נזכר בלשון התלמוד בסוף גמרא מכות. אמרו:
שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה בסיני:
שס"ה כנגד ימות החמה
ורמ"ח כנגד אבריו של אדם.
ועוד אמרו על דרך הדרש על שמצוות עשה כמניין האברים, כלומר: כל אבר ואבר אומר לו לאדם: עשה בי מצווה; ושמצוות לא תעשה כמניין ימות השנה, כלומר: כל יום ויום אומר לו לאדם: אל תעש בי עברה. וזה לא נעלם מאף אחד מכל מי שמנה את המצוות, כלומר: שזהו מניינן, אלא שדימו דמיונות [שוא] בדברים המנויים, כמו שיתבאר בחיבור זה, וזאת מפני שלא ידעו ענייני י"ד הכללים האלה שאבארם עכשיו.

הכלל הראשון מהם: שאין למנות בסכום הזה את המצוות שהן מדרבנן.
הכלל השני: שלא כל מה שנלמד באחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן או בריבוי, ראוי למנותו.
הכלל השלישי: שאין למנות מצוות שאינן נוהגות לדורות.
הכלל הרביעי: שאין למנות ציוויים הנוגעים לכל מצוות [התורה כלה].
הכלל החמישי: שאין למנות טעם המצווה כמצווה בפני עצמה.
הכלל הששי: שהמצווה שיש בה עשה ולא תעשה, יש למנות עשה שבה עם מצוות עשה ולאו שבה עם מצוות לא תעשה.
הכלל השביעי: שאין למנות פרטי הלכות המצווה.
הכלל השמיני: שאין למנות שלילה עם הלא תעשה.
הכלל התשיעי: שאין למנות את [עצם] הלאווין והעשה, אלא את העניינים שמוזהרים מהם ושמצווים עליהם.
הכלל העשירי: שאין למנות את ההקדמות שהן לאיזו תכלית שהיא.
הכלל האחד-עשר: שאין למנות חלקי המצווה, כל חלק בנפרד, אם כללם מצווה אחת.
הכלל השנים-עשר: שבפעולה שמצווים על עשייתה אין למנות כל פרט שבה לבדו.
הכלל השלושה-עשר: שמספר המצוות אינו גדל לפי מספר הימים שבהם נוהגת מצווה מסוימת.
הכלל הארבעה-עשר: איך ראוי למנות קיום העונשים כמצוות עשה.

והנני חוזר לבאר כל כלל מהם ולהביא ראיות עליו, אם רצה השם.