מדרש סעודת גן עדן

י. ד. אייזנשטיין

אוצר המדרשים ע' 89
(סדר רב עמרם גאון דף י"ג: בית המדרש חלק ה 45)


לעתיד לבוא מגלה הקב"ה טעמי תורה לישראל:
מפני מה איסור שתי אחיות,
מפני מה בשר בחלב,
מפני מה בשר חזיר,
מפני מה כלאים.


לאחר שיגלה להם טעמי תורה אומר להם לצדיקים היכנסו לגן עדן ואכלו סעודה המתוקנת לכם ושתו יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית.

אמרו לפניו רבש"ע: כלום יש סעודה שאין בעליה שרוי בתוכה, אבל אם רצונך תשרה שכינתך בינותינו.
מיד אומר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע, עשה עמנו טובה ושב אתנו,
באותה שעה שומע הקב"ה לדוד שנאמר אז תקרא וה' יענה תשווע ויאמר הנני.

מיד נכנס הקב"ה ודוד וכל הצדיקים עומדים על כיסאותם והקב"ה יושב על כסא כבוד שלו ודוד יושב כנגדו על כסא המוכן לו, שנאמר וכיסאו כשמש נגדי, וכל הצדיקים יושבים על כיסאותם ואוכלין ושמחין ושותין כשלשה כוסות מיין עסיס שנאמר אשקך מיין הרקח מעסיס רמוני, ומוזגין להם כוס של ברכה, וכוס של ברכה הוי מאתים ועשרים ואחד לוג, שנאמר: תערוך לפני שולחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה, רוי"ה בגימטריא הכי הוי.

לאחר שאוכלין ושותין אומר מי יברך, אומר לאברהם:
טול אתה וברך שאתה אב העולם,
אומר להם: איני מברך שיצא ממני זרע שהכעיס לפני הקב"ה,
אומר ליצחק: טול אתה וברך שנעקדת על גבי המזבח,
אומר להם: איני מברך שיצא ממני זרע שהחריבו את ביתו של הקב"ה,
אומר ליעקב: טול אתה וברך שמטתך שלמה לפני המקום,
אומר להם: איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאסרן שנאמר ואשה אל אחותה לא תקח לצרור,
אומר למשה: טול אתה וברך שקבלת את התורה וקיימת אותה,
אומר להם: איני מברך שלא זכיתי ליכנס לא"י,
אומר ליהושע: טול אתה וברך שהכנסת את ישראל לארץ וקיימת את התורה,
אומר להם: איני מברך שלא זכיתי לבן,
אומר לדוד: טול אתה וברך שאתה נעים זמירות ישראל ואתה נשיא להם שנאמר ועבדי דוד נשיא להם לעולם, והוא אומר להם אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא. לאחר שאוכלין ושותין ומברכין מביא הקב"ה את התורה ומניחה בחיקו ועוסק בה בטומאה ובטהרה באיסור ובהיתר בהלכות ובאגדות, ואומר דוד שירה לפני הקב"ה ועונין אחריו הצדיקים אמן יהא שמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא יתברך, מתוך גן עדן, ופושעי ישראל עונין אמן מתוך גיהינום.

מיד אומר הקב"ה למלאכים: מי הם אלו שעונין אמן מתוך גיהינום?
אומר לפניו: רבש"ע הללו פושעי ישראל שאע"פ שהם בצרה גדולה מתחזקים ואומרין לפניך אמן.
מיד אומר הקב"ה למלאכים: פתחו להם שערי גן עדן ויבואו ויזמרו לפני שנאמר פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמנים.