מדרש תחיית המתים
(שאלות ר' אליעזר בעניין התחייה)

י.ד. אייזנשטיין

(בית המדרש חלק ו 148)
אוצר המדרשים ע' 579


תקציר: שאלות ששאל ר' אליעזר את חכמים על תחיית המתים.

מילות מפתח:
תחיית המתים, תשובה, צדיקים, רשעים.


ואלו עשר שאלות ששאל ר' אליעזר בתחיית המתים:

וזו היא הראשונה, אם יחיה הקב"ה קצת מישראל או כולם?
ואמרו: כל מי ששב בתשובה לפני בוראו קודם מיתתו, אפילו עבר כל מצות עשה ולא תעשה, כריתות ב"ד וחילול שם שמים בכולם, מיתה מכפרת לו עם התשובה שנאמר הנני פותח את קברותיכם עמי, מכאן שתחיית המתים לכל ישראל.

השניה, לאחר שיחיה את כולם אם ימותו עוד?
ואמרו לו: שוב לא ישובו לעפרם שנאמר לא תקום פעמים צרה אלא הקב"ה מוליכם לחיי עולם הבא.

השלישית, אחר שיחיו כולם איך יספיק להם ארץ ישראל?
ואמרו לו: משיצאו ישראל לעולם כ"ה מאות שנה וט"ו שנים מימות יוסף הצדיק שהתחילו להפרות ולהרבות עד אלף שנה לחורבן בית שני, שהיה כשיעור ל"ב דורות, כמאה ועשרים ריבוא אנשים ונשים בכל דור ודור, ואעפ"י שהיו כולם צדיקים ובעלי תשובה יגיע לכל זוג וזוג אלפים וארבע מאות אמות וחצי טפח על אלפים וארבע מאות אמות וחצי טפח, והן יותר לפי שעתידה א"י שתתרחב ותתארך בכל הישוב שהוא מהלך קס"ו שנה וח' חדשים לאדם בינוני שהוא עשר פרסאות ליום.
ומי הוא שיבקש יותר מזה השיעור בין לבית שדה וכרם?
ולמאן דתני שיתרחב כל העולם יהיה לכל אחד פי שלשה.

הרביעית, אם כל אחד ואחד יכיר את קרובו?
אמרו לו: שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם יחזרו כל אחד ואחד למשפחתו שנאמר והגבול אשר תתנחלו את הארץ לשנים עשר שבטי ישראל.

החמישית, מי שמת סומא או מוכה שחין מה יהיה ממנו?
אמרו לו: יעמדו ויקומו במומם ואח"כ מתרפאין, שנאמר אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא, הקדים תחיה לרפואה, וכתיב אז תפקחנה עיני עיוורים, וכתיב אז ידלג כאיל פסח.

השישית, אם יאכלו ואם ישתו ואם יישאו נשים?
אמרו לו: כמו שמצינו בבן השונמית שהחיה אליהו ובן הצרפתית שהחיה אלישע שאכלו ושתו ונשאו נשים, כן יהיה.

השביעית, לאחר ימות המשיח איך יהיו לחיי עולם הבא בלא אכילה ושתייה ובלא פריה ורבייה?
אמרו לו: מצינו במשה רבנו שלא אכל מ' ימים שהיה בהר סיני וחי ונהנה מזיו השכינה, כן יחיו גם הם.

השמינית, המתים שעתיד להחיות הם ובניהם הנולדים אם יהיו כולם צדיקים או יהיו מהם רשעים?
אמרו לו: גלוי וידוע לפני המקום קודם תחייתם שלא יהיה אחד מהם רשע אלא כולם צדיקים, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ.

התשיעית, באותן צדקות שיעשו לימות המשיח אם יהיה להם שכר פעולתם?
אמרו לו: כשם שבעולם הזה מי שעשה צדקה שכרו ספון לימות המשיח, כך העושה צדקה או מצווה לימות המשיח שכרו ספון ונצור לעולם הבא.

העשירית, כשהישועה באה החיים שהם חיים בימים ההם מה יהיה בהם?
אמרו לו: לא ימותו שלא יהיה עוד מיתה לעולם שנאמר ובלע המות לנצח, ויש אומרים שהקב"ה ימיתם ואח"כ יחיה אותם להשוותם אל החיים באותו הזמן, ויש אומרים יחיו שנים רבות ימים ארוכים כשנותיו של אדם הראשון ויותר ואח"כ ימותו עד שיביאם לחיי עולם הבא שנאמר כימי העץ ימי עמי ואין עץ אלא אדם שנאמר כי האדם עץ השדה.