לארשי תבשחמב תורגב תניחבתחא דומיל תדיחי / םייתד םיידוסי-לע רפס-יתבל תדעוימ
1991 ,א"נשת ץיק :הניחבה דעומ
ןחבנל תוארוה
םייתעש : הניחבה ךשמ .א
: םיקרפ העברא הז ןולאשב
תודוקנ 30 - ןושאר קרפ
תודוקנ 45 - ינש קרפ
תודוקנ 21 - ישילש קרפ
תודוקנ 4 - יעיבר קרפ
תודוקנ 100 - כ"הס
:הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג
תוריהבב בותכ .תורוקמה לע ךירבד ססב
:תודחוימ תוארוה .ד

תולאשה

(תודוקנ 30) ןושאר קרפ
:(II תורשפא וא I תורשפא) תואבה תויורשפאה יתשמ תחאב רחב
(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 3-1 תולאשה לע הנעו 'א עטק ארק :I תורשפא
(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 6-4 תולאשה לע הנעו 'ב עטק ארק :II תורשפא


.וירחאש 1-3 תולאשה שולש לע הרצקב הנעו ,'א עטק תא ארק :I תורשפא

.תולאשה לע תונעל ליחתתש ינפל ותומלשב עטקה תא ארק :בל םיש

' ג ,'ד רמאמ ,"ירזוכה" :'א עטק

םירקמה תרכהל חכה קר םהל שי - ,םירבדה תוהמ תרכהל חכ םישוחל ןתנ אלש ירה
ךא .םתביס לעו םירבדה תוהמ לע תויאר לכשה איבי ולא םירקממו ,םירבדב םילחה
ול שיש ימ לכ םנמא .אירבה לכשה קר לכוי םנינע לעו םירבדה תוהמ לע דמעל
םירקמל הקז אלב םתומצעב תויוהמה תאו םינינעה תא גישי ,םיכאלמכ ,לעפב לכש
, רמח ךותב ןותנ ותויהב ,חכב םא יכ וניא הלחתבש ,ונא ונלכש לבא .םיכוותמ
, ותמכחב 'תי הלאה ונב השעש דחוימ דסחב םא יכ םירבדה תא ריכהל לוכי וניא
התואב דימת םיעיפומה םישחומה ירקמ תא ספתל תוחכו תולגס םישוחב ומישב
,לגועמה אוהה חטשהש ךתיארל יתיאר ןיב לדבה ןיא יכ :ישונאה ןימה לכל תומדה
דספה ךכב ןיא - ולא םיראת החוד לכשה יכ םאו .שמשה אוה םמחמה ,ריאמה
ונאש םירבדה לע ןודל ונאובב ונל ליעות וז תודע :ךפהל ,הנוכנה ונתעידיל
אצמי ול דבאש למגה תא שפחמה םיניע חוקפו ליכשמ םדא ךכ .ריכהל םיצור
םוקמב תויכרכ יתש האור ינא" :לזופה ,תוארה שלח ול רמואש המב תלעות
תשלח ךא ,למגה תא םנמא האר זלה יכ חקפה ןיבמ הלא םירבדמ יכ - ,"ינולפ
חקפה אצמנ ;םינשכ דחאה תא ול הריצ ותליזפו ,היכרככ הז למג ול הריצ ותיאר
עור תא סחימו דיעמה תא תוכז ףכל ןדו היארה שולח לש ותודעב תלעות אצומ
. המדמה חכה ףאו םישוחה םיאצמנ לכשה לא הזכ סחיב .ותיאר עורל הז לש ורואת


1 'סמ הלאש
? הרכהה ךילהת תא םיביכרמה םיבלשה ינש םה המ
? הלא םיבלש ינש לשמה םיגדמ דציכ
הבושת


2 'סמ הלאש
? הרכהה יבלש יפ-לע ,האובנה תא יולה הדוהי 'ר ריבסמ דציכ
הבושת


3 'סמ הלאש
? ונבר השמ תאובנ ןיינעב ם"במרה תפקשהל יולה הדוהי 'ר תפקשה ןיב לדבהה והמ
הבושת


.וירחאש 4-6 תולאשה שולש לע הרצקב הנעו ,'ב עטק תא ארק :II תורשפא

.תולאשה לע תונעל ליחתתש ינפל ותומלשב עטקה תא ארק :בל םיש

ב"כ 'מע ,תוינשמה שוריפל המדקה ,ם"במר :'ב עטק
אצמנ עודמ םג רוקחנש הבוח ,םדאה תואיצמ איה הלא לכ תילכתש ונעדי רשאכ
תובר תולועפ םדאל שיש ואצמ ךכ לע רוקחל וקימעה רשאכו .ותילכת המו םדאה
דבלב םיתש וא תחא הלועפ אלא םהל ןיא תונליאהו םייחה ינימ לכש יפל ,דאמ
, םירמת בינהל אלא הלועפ ול ןיא רמתה ץעש םיאור ונחנאש ומכ ,תחא תילכתו
הנוב שיו ,שיבכעה ןוגכ דבלב גרוא םהמ שי םייחה ילעב ךכו .תונליאה ראש ךכו
, תונוש תובר תולועפ השוע םדאה לבא .הלמנה ןוגכ רגוא שיו ,"ונונס"ה ןוגכ
, הלאה תולועפה לכמ ותילכת המ תעדל ידכ תחא תחא ויתולועפ לכ ורקח ןכלו
ידכ ומויק תכשמהל אלא ןניא ויתולועפ ראשו ,דבלב תחא הלועפ ותילכתש ואצמו
לע תויתמאה תעידיו תולכשומה תגשה איהו תידיחיה תולועפה התוא וב םלשותש
תונבל וא לועבל וא תותשל וא לוכאל םדאה תילכת היהתש ןכתי אל יכ .םירוב
. ותוהמב םיפיסומ םניאו וילע םירבוע םירקמ הלא לכש יפל ,ךלמ תויהל וא תיב
אוה עדמהו ,םייחה ילעב ינימ ראשלו ול ןה תופתושמ הלאה תולועפה לכש דועו
חכב םדא היהש יפל ,הלענ בצמל לפש בצממ ,בצמל בצממ וקיתעמו ותוהמב ףיסומש
ראשמ םדאה לדבנ אל יכ ,המהבכ אלא וניא דמליש ינפל םדאהש ,לעופב םדא השענו
תגשה ןויגה תלמב ינוצר ,ןויגה לעב יח אוהש ,ןויגהב אלא םייחה ילעב
ךכב רושקה לכו חבתשיו הלעתי ארובה תודחא תגשה תולכשומבש לודגו ,תולכשומה
עיגי רשא דע םהב רשכויש ידכ אלא םניא םיעדמה ראשש יפל ,םייהלאה םיעדמה ןמ
. דאמ ךראי תומילשב הזה ןינעה לע רובדהו ,תוהלאה יעדמ לא

4 'סמ הלאש
.םדאה תילכת לע רקחמב דוסיה תחנה יהמ
? וז דוסי תחנה ם"במרה םיגדמ דציכ
הבושת


5 'סמ הלאש
תועד תוכלהב ם"במרה ירבדב רזעיה) ?התגשהל םיאנתה םה המ ?םדאה תילכת יהמ
.(םיכובנ הרומבו
הבושת


6 'סמ הלאש
.('ג רמאמ ,תועדו תונומא יפ-לע) ?התגשה יכרדו םדאה תילכת ןיינעב ג"סר תדמע יהמ
. ם"במרה תדמעל ותדמע הוושה
הבושת


(תודוקנ 45) ינש קרפ
. ('ז-'א) דומיל תודיחי יפל תורדוסמה ,7-28 תולאש ךינפל
הלאש לעו (!הבוח) 'א הדיחיב 7-10 תולאשהמ םייתש לע :תולאש שולש לע הנע
(תודוקנ 15 - הלאש לכל) .('ז-'ב תודיחי) תדמלש הדיחיב תולאשהמ תפסונ(! הבוח) 'א הדיחי

.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 10-7 תולאשהמ םייתש לע הנע

7 'סמ הלאש
לכו - םידעומו תותבשו הלימ' ...תווצמה לכ תא רמוש ונלשמ דיסחה הנהו"
- ילעבבו םידגבבו םיחמצב 'םייאלכ'ה ןמו 'תוירע'ה ןמ אוה קחרתמ ...ןהיניד
. (א"י ,'ג ,ירזוכה) "...םייחה
תומגודה יפ-לע חכוה ?הז עטקב יולה הדוהי 'ר קסוע תווצמ גוס הזיאב
. טוטיצב תורכזנה
? יולה הדוהי 'ר יפ-לע הלא תווצמ לש ןדיקפת המ (1)
? ןואג הידעס 'ר יפ-לע הלא תווצמ לש ןדיקפת המ (2)
הבושת


8 'סמ הלאש
הל ןיא :םימלוע ימלועלו םלועל תדמוע הוצמ איהש הרותב שרופמו רורב רבד"
ונא םיווצמ הרות ירבד לכש ,תדמל אה ...תפסות אלו ,ןועריג אלו ,יוניש
. ('א ,'ט ,הרותה ידוסי תוכלה ,ם"במר) "םלוע דע םתושעל
? ולש האובנה תרות יפ-לע ,וז העיבק ם"במרה ססבמ דציכ
? הרותה תויחצנ ןורקע תא ם"במרה םשיימ (הרות הנשמב) תפסונ היגוס וזיאב
. תוכלה יתש יפ-לע םגדה
הבושת


9 'סמ הלאש
. ('א ,םיקרפ הנומש ,ם"במר) "הרוצ הל לכשהו - רמוחכ שפנה"
. ם"במרה לש וז העיבק רבסה
? ןימאהל םדא לע תופכל ןתינ םאה ,ם"במרה יפ-לע
. ותבושת תא אבהו היעבה תא גצה
הבושת


10 'סמ הלאש
: תובבלה תובוח ורפסב ייחב ונבר בתכ
עדמה ...יתרשכהה עדמה ...יעבטה עדמה :...םיקלח השולשל קלחנ עדמה"
(ד"י 'מע ,המדקה) "...יהולאה
. םיקלחה ןמ דחא לכ קסוע םוחת הזיאב רבסה
? קלח לכ לש ודיקפת והמ


(תודוקנ 15) .('ז-'ב תודיחי) תדמלש הדיחיב 11-28 תולאשהמ תחא הלאש לע הנע


'ב הדיחי

11 'סמ הלאש
" דיסח"ה תרדגהב לדבהה והמ ?ם"במרה ןב םהרבא 'ר יפ-לע "דיסח"ה תרדגה יהמ
? ם"במרה ןיבל ם"במרה ןב םהרבא 'ר ןיב
הבושת


12 'סמ הלאש
דציכ רבסה .ךוניחה רפס יפ-לע םלועה שודיח לע תודיעמה תווצמ שולש בותכ
. םלועה שודיחב הנומאל תווצמה םויק איבמ
הבושת


13 'סמ הלאש
. ן"במרה יפ-לע ,הרותב םיזמרנה הירוטסיהב תוערואמ השולש בותכ
הבושת


'ג הדיחי

14 'סמ הלאש
? התילכת המ .(ובלא ףסוי 'ר) "תיקולא תד" גשומה תא רבסה
? תיהולאה הרותה לש "םיטפשמה" קלח ידי-לע וז תילכת גשות ךרד וזיאב
הבושת


15 'סמ הלאש
רשויו תמאב םיארבנ םה רשא םיאצמנה רדס הנשיש יתימאה לעופל יואר ןיאש"
. "תמיוקמ הדימע וידי השעמל היה אל ןכ םאש ,תואיצמה רקיע אוהש רבד תונשל
(היינש המדקה ,'ה תורובג ,ל"רהמ)
? ל"רהמ ררועמ התואש סנה ןיינעב היעבה המ
? היעבל ותבושת יהמ
הבושת


16 'סמ הלאש
םלוא ,התע וב םיניחבמו םיאור ונאש ומכ ןושארה וניינע ןיא ישונאה ןימה"
םלועהו םדאה וב הנתשנש ןושארה םדא לש ואטח ןיינע אוהו ,וב היה לודג יוניש
('ה ,'ג קרפ ,'א קלח ,'ה ךרד ,ל"חמר) ."הליחתב היהש הממ
? אטחה םדוק םלועהו ןושארה םדא לש םבצמ היה המ
? הז בצמ לש ודיקפת היה המ
? אטחה בקע םלועבו םדאב ולח םייוניש וליא
הבושת


'ה - 'ד הדיחי

17 'סמ הלאש
. תישארב ישעמב אלא תווצמב תחתופ הניא ,םייחל הכרדההו הארוהה רפס ,הרותה
? שריה ר"שר תאז ריבסמ דציכ
הבושת


18 'סמ הלאש
(37 'מע ,'א קלח ,והילאמ בתכמ) ."בהאי ןתי רשאל יכ ,םדאה אנ ןנובתי ךא"
. "וארוב תא ותרכה קמעתתו רבגת ותלוז םע דסחתהל הברמ םדאהש לככ ,ןכ לע"
(141 'מע ,'א קלח ,והילאמ בתכמ)
. 'הב הנומאל דוסיו ערה תבהא תווצמ םויקל דוסי הניתנה הווהמ דציכ רבסה
הבושת


19 'סמ הלאש
ברה) ."םהיניב דירפהל ןיאו ,לארשי תדב ימינפ קוחכ העלבומ לארשי תוימואל"
(ח"עש 'מע ,'ד קלח ,שא ידירש ,גרבנייו
? וז העיבקמ תועבונה ,גרבנייו ברה לש ויתונקסמ ןה המ
הבושת


20 'סמ הלאש
הלעמל הטמלמ הגירעה םוקמב .תדה שיא לש וחור ןוויכ תא הכלהה התניש ןכ לע"
דוסב ,קי'צייבולוס ד"י ברה) ."םינותחתב תקסוע הכלהה ...תלכת ימשל תומדאמ
(20 'מע ,דחיהו דיחיה
. תואיצמל םסחיב הכלהה שיאל תדה שיא ןיב לדבהה תא רבסה
הבושת


21 'סמ הלאש
לכב תולכתסהה לכ תא ,הרותה תאו היווהה תא תופיקמה ןה תויללכ תונבה יתש"
תורוא ,קוק ןהכה י"א ברה) ."תיתביסה הנבההו תירסומה הנבהה :היכרד ייוניש
('ב ,ותייחתו לארשי
. קוק ברה גיצמ ןתואש תונבהה יגוס ינש תא רבסה
? עודמ ?קוק ברה ףידעמ הנבה גוס הזיא
הבושת


22 'סמ הלאש
תוועל םכח בל תוטהל חוכ תלעב םלועב העיגנ ןיא יכ ןימאהל דימלתה תבוח"
('ל ,'ג קרפ ,ןוחטבו הנומא ,שיא-ןוזחה) ."טפשמ
(םש) "...דחוימ ןיינע דחושה ןיינע םנמאו"
? ןושארה טוטיצב תטרופמה הבוחה תא שיא-ןוזחה קמנמ דציכ
? הבשיימ אוה דציכ ?דחושה ןיינעב תררועתמה היעבה יהמ
הבושת


'ו הדיחי

23 'סמ הלאש
? (םירקיעה רפס) ובלא ףסוי 'ר יפל ,ה"בקה י"ע לארשי םע תריחבל םרוגה והמ
? (ןמית תרגיא) ם"במרה יפ-לע לארשי םע תריחבל םרוגה והמ
הבושת


24 'סמ הלאש
. םוי לכב תוליפת שולש ללפתהל ונקית ל"זח
('ג קרפ ,הדובעה ביתנ) ?ל"רהמה יפ-לע ,הליפת לכל דחוימה דיקפתה והמ
('ג רמאמ ,ירזוכה) .הליפתה דיקפת תלאשב ל"היר תדמעל ל"רהמה תדמע תא הוושה
הבושת


25 'סמ הלאש
לש יפוא אשונה ,חיש-ודל תופדרנ תורדגה יתש ןה האובנו הליפת ,רבד לש וללכ"
(34-35 'מע ,הנומאה שיא ,קי'צייבולוס ד"י ברה) ."םדאהו םיהולאה ןיב תירב
?ןהיניב לדבהה והמ ?הליפתל האובנ ןיב הוושה דצה והמ
? הליפתה תא קי'צייבולוס ברה לש ותרדגהמ תעבונה הנקסמה יהמ
הבושת


'ז הדיחי

26 'סמ הלאש
וא םיבר ,םייעצמאה ,'ה לעופ לכהש ,םלועב םידמלמ ונחנאש המ לכ דוסי יכ"
, םשב ןכ םג םייעצמאה םיריכזמ ונאש םימעפו ...'ה ישעמ לכה םה ...םיטעומ
ומכ ;''ה שעיו ;''ה רציו' :גוליד ךרדב םירמוא ונא םימעפלו תעדה תא ביחרהל
(א"צ תרגיא ,ה"יאר תורגיא ,קוק ברה) ."'המלש הנבי זא' םירמוא ונאש
. ותבושת תא רבסה ?קוק ברה דדומתמ המעש "עדמו תד" אשונב היעבה יהמ
הבושת


27 'סמ הלאש
, תחכומ יתלב החנה לע תוססבתמ [תויעדמה] תונקסמהש אצמת ןנובתת רשאכו"
לכו ןתלועפ ונל העודישו ונל םיעודיה תוחוכה םתוא קר עבטב ולעפ דימתש
(ג"י קרפ ,בל יכרעמ ,לואש-רב 'א ברה) ."הנמיה ףעתסמה
. לואש-רב ברה רבדמ הילעש דוסיה תחנה ךותמ הלועה היעבה תא םגדהו רבסה
? הימודו וז היעב תרתופה תידגנה החנהה יהמ
הבושת


28 'סמ הלאש
: ןמית תרגיא יפ-לע הנע
? לארשי םעל לכנתהל םימעה וסינ םיכרד וליאב
?לארשי םע לע תיקולאה החגשהה תאטבתמ המב
הבושת


(תודוקנ 21) ישילש קרפ
(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 40-29 תולאשהמ שולש לע הנע

29 'סמ הלאש
. "םירזופמ םירביא"ל תולגב לארשי םע לש ובצמ תא המדמ ל"היר
? תולגב לארשי םע תא םייקמ ,ןכ םא ,המ
הבושת


30 'סמ הלאש
. םירביאה תובוח ינפ לע תובבלה תובוחל תונורתי שי יכ ןעוט ייחב ונבר
. הלא תונורתימ םיינש רבסה
הבושת


31 'סמ הלאש
? רוביצל ותחטבה ףקות ןיבל דיחיל 'ה לש ותחטבה ףקות ןיב לדבהה והמ
.תוינשמה שוריפל ותמדקהב ם"במרה יפ-לע ךתבושת רבסה
הבושת


32 'סמ הלאש
עודיה אפור לש תופורתה רצוא ךותל רדחש לכסל ,המוד רבדה המל לשמ"
(ט"ע ,'א רמאמ ,ירזוכה) ."...תוליעומה ויתופורתב
? תווצמה לש ןתילכתל סחיב הז לשמ ריבסמ תינורקע הדמע וזיא
הבושת


33 'סמ הלאש
? ן"במרה לש ורבסה יפ-לע ,תיבה חתפב הזוזמ תעיבקל תועמשמה יהמ
הבושת


34 'סמ הלאש
קזחל ךרוצ שי עודמ :("'ה תדובע רעש" ,תובבלה תובוח) ייחב ונבר יפ-לע הנע
.תוביס יתש בותכ ?"הרותה תרעה" ידי-לע "לכשה תרעה" תא
הבושת


35 'סמ הלאש
? ובלא ףסוי 'ר יפ-לע "רקיע" גשומה תרדגה יהמ
הבושת


36 'סמ הלאש
שי .וישעמב שפשפי ,ארבנש וישכעו ,ארבנ אלש םדאל ול חונ ורמגו ונמנ"
('א קרפ ,םירשי תליסמ) ."וישעמב שמשמי ,םירמוא
. םירשי תליסמ יפ-לע ,וללה םיגשומה ינש ןיב לדבהה תא רבסה
הבושת


37 'סמ הלאש
ןוקיתב םירסחו םוקמל םדא ןיבש תווצמב םימלש םדא-ינב שי יכ העד תמייק"
('ה-'ד םיקרפ ,ןוחטבו הנומא ,שיא-ןוזחה) ."ורבחל םדא ןיב םיער םהו ,תודימה
? וז העד שיא-ןוזחה ללוש דציכ
הבושת


38 'סמ הלאש
. "הללכב המואה לע הטימשה תלעופ דיחי לכ לע תלעופ תבשהש הלועפה התוא תא"
(המדקה ,ץראה תבש ,קוק ה"יארה)
. קוק ברה יפ-לע ,הטימשה תלועפל תבשה תלועפ ןיב האוושהה תא רבסה
הבושת


39 'סמ הלאש
. "הבעות ותליפת םג הרות עומשמ ונזוא ריסמ"
? ל"רהמה תאז ריבסמ דציכ
הבושת


40 'סמ הלאש
תחא תילכש החכוה ןייצ .אבה םלועה םויק תא לכשה בייחמ ,ןואג הידעס 'ר תעדל
.אבה םלועה לש ומויקל ןואג הידעס 'ר איבמש
הבושת


(תודוקנ 4) יעיבר קרפ
41הלאש לע הנע

41 'סמ הלאש
: (תודוקנ 2 - גשומ לכל) ד-א םיגשומה תעברא ךותמ םיינש רבסה
(ם"במר) תמא יוצמ
(ם"במר) שפנה ןוקית
(ל"היר) םדא תלוגס
(ל"היר) תפומב חיכוהל
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


1 'סמ הבושת
: הרכהה ךילהת יבלש
. םיישחומה םיטקייבואה ןמ םיעיגמה םייטרפ םינותנ םיטלוק םישוחה (1)
. םירבדה לש םתוהמ תא עבוקו הלא םינותנ דבעמ לכשה (2)
תא עובקל לוכי לכשה םיקיודמ אל םיישוח םינותנ דוסי לע םג יכ דמלמ לשמה
, תויכרוכ יתש האור אוה יכ רמוא לזופהו הייארה שלח .םירבדה לש םתוהמ
םינותנה םיאב ונממש םוקמב ,ול דבאש למגה תואצמיה לע ךכמ קיסמ ליכשמהו
. םיישוחה

האבה הלאשה


2 'סמ הבושת
םיימינפה וישוח ידי-לע םטלוק אוהש םינותנ תיהולאה תואיצמה ןמ לבקמ איבנה
. םיילכש םינכת ןיבמ אוה הלא םינותנ דוסי לע .("תימינפ ןיע")

האבה הלאשה


3 'סמ הבושת
לכ תואובנמ תיתוכיא הנושו תימעפ-דח ,תידוחיי איה השמ תאובנ :ם"במר יפל
. לארשיל הרסומו יניסב הרותה לבקמ אוה ותלעמב השמ קר .םיאיבנה ראש
ךא ,תיאובנה ותלעמב ןושארו שאר ,םיאיבנה לודג אוה ונבר השמ :ל"היר יפל
העפות איה הללכב האובנה .םיאיבנה ראש לכמ תיתוכיא הניחבמ הלעמב גרוח וניא
תוגרד םלוס שארב דמוע השמ .האובנל תונוש תוגרד שי וז תרגסמבו ,תיעבט-לע
. הז

האבה הלאשה


4 'סמ הבושת
. קירל ואצמנ אל םיאצמנה .םתואיצמל תילכת שי םיאצמנה לכל :דוסיה תחנה
האצותכ םירצונ רשא םיאצמנה ,םייתוכאלמה םיאצמנה ידי-לע איה המגדהה
אוהש הריציל תילכת שי ןכ-םא אלא רבד רוציי אל ילכשה םדאה .םדאה תכאלממ
. רמוחה עבקייו הרוצה עבקית תילכתה יפל .רוציל דמוע

האבה הלאשה


5 'סמ הבושת
םדאה ייח לכ .'ה תגשה אוה ןוילעה לכשומהו ,תולכשומה תגשה :םדאה תילכת
תודימה ןוקית - וז תילכת תגשהל יאנת .תילכתה תגשהל םינווכמ תויהל םיכירצ
םירשפאמה םייח יאנת דחא לכל תרשפאמ הניקת הרבח .הרבחה תוניקתל יאנת אוהש
רשא םינושה םיעדמה דומילו לכשה חותיפ :םיפסונ םיאנת .תיהולאה המכחה תגשה
. םיקולא לש ויוליג איהש ,תואיצמה לע ןוכנ עדימ םינתונ

האבה הלאשה


6 'סמ הבושת
: התגשהל ךרדה ."יחצנה רשואהו המלשה הבוטה" גישהל :ג"סר יפ-לע םדאה תילכת
. "המלשה הבוטה לאו םלשומה רשואה לא ועיגי הבש הביס םהל ןתנ" ה"בקה
. "וילע םריהזהו וב םווצש המ איהו" יהולאה יוויצה איה "הביסה"
. 'ה תרכה - תילכתה :ם"במר; רשוא - תילכתה :ג"סר

האבה הלאשה


7 'סמ הבושת
. "תויהולא" ןתוא הנכמ אוהש ,תויעמשה תווצמב קסוע יולה הדוהי 'ר
תווצמ רדגב ןה ךכיפלו ,ינויגה קומינ ןיא םייאלכלו תוירע ירוסיאל
. תויעמש
םדאה תא איבהל אוה תויעמשה תווצמה לש ןדיקפת - יולה הדוהי 'ר יפל
. האובנה איה ,תיתדה תומלשל
(1
איבהלו רכש תוברהל תויעמשה תווצמה לש ןדיקפת - ןואג הידעס 'ר יפל
. ה"בקה יפלכ תימינפ תעמשמל םדאה תא

(2
האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
ןב ןיאש הגרדכ השמ תאובנ תא דחיימ אוהש ךכב וז העיבק ססבמ ם"במרה
איבמה איבנ םוקיש תורשפאה תא ם"במרה ענומ ךכב .הילא עיגהל לוכיה התומת
.(תורחאה תותדב ומכ) תיפולח הרות
הפוקתב םג ,רמולכ .(ב"י-א"י םיקרפ ,םיכלמ תוכלה) חישמ תוכלה תייגוסב
םויק לע רומשי חישמה :תוכלהל תומגוד .תונדפקב הרותה רמשית תיחישמה
, שדקמה תיב ןיינב ומכ ,תויטרפ תוכלהל גאדי אוה ;"הקדב קזחיו" הרותה
. היוולהו הנוהכה לש ןיסחויה ןליא רוריבו טלקמ ירע ןוניכ

האבה הלאשה


9 'סמ הבושת
עצמ תניחבב ןה םדאבש תינויחה שפנהו תיחמצה שפנה .םדאל סחייתמ טפשמה
תא קידצה ,ולכש תא םדאה חתיפ םאש ,ןאכמ .םדאה תוהמ אוהש ,לכשל הנכהו
. הלטבל שפנה ןתמ היה - ואל םאו ;ובש תבכרומה שפנה ןתמ
: ותבושת .םדאה לש ילכשה קלחה לע הרהזא וא יוויצ שי םא טבלתמ ם"במרה
יוויצה ,רמולכ .העטמ תעד תיינקמ הרהזאו ,תיתימא תעד תונקל הווצמ הנשי
תעדל חרכהב םדאה עיגי זאו ,הכלהו רדסכ םיעדמה תאו הרותה תא דומלל אוה
. הרהזא לע רבוע ךכ דמול וניאש ימו ,תיתימא

האבה הלאשה


11 'סמ הבושת
תילכת יפל תנווכמה תוגהנתה" : ם"במרה ןב םהרבא יבר יפ-לע דיסחה תרדגה
תבשה םוי דוס תא ןיבהש ימ" :ןוגכ ."הרותה תנווכ יפלו םהיתודוסו תווצמה
ותושדחתהו םלועה תאירבב תבשה םויב קסועו הגוהש ידי לע ומייקמו ותילכתו
. "תימינפה השודקה לא רבחתמו תישארב ישעמ לע ותעד ןתונו
העדמ קחרתמו רתויב ומצע לע קדקדמ אוהש ימ" : ם"במר יפ-לע דיסחה תרדגה
הז דצל טעמ ,(תינוניבה ךרדב תוגהנתהל האיבמה תינוניב יפוא תנוכת) תינוניב
לפש היהיו ןורחאה הצק דע בל הבוגמ קחרתיש ימ ?דציכ ,דיסח ארקנ ,הז דצל וא
. "תודיסח תדמ וזו דיסח ארקנ רתויב חור
יבר יפ-לע .ןידה תרושמ םינפל תוגהנתהב תאטבתמ תודיסח ם"במר יפ-לע :לדבהה
. תווצמה םויקב תוקימעמו תודחוימ תויועמשמ תנבהב הניינע תודיסח םהרבא

האבה הלאשה


12 'סמ הבושת
(א"כ הווצמ) םירצמ תאיצי רופיס
(א"ל הווצמ) "ושדקל תבשה םוי תא רוכז"
(ב"ל הווצמ) "תבשה םויב הכאלמ השעת אל"
(ד"פ הווצמ) "הנטמשת תיעיבשהו"
. תולועפה רחא םיכשמנ תובבלהש ןורקיעה ךותמ שודיחה תנומאל איבמ תווצמה םויק
. הבשחמה תא ררועמ השעמה

האבה הלאשה


13 'סמ הבושת
יכ זומרי יתעד לעו" ,"ריעש הצרא ויחא ושע לא" ה"ד ,'ד ,ד"ל ,תישארב
. "םיימורה םע תירבב ואב ינש תיב יכלמ יכ םודא דיב ונתליפנ ונלחתה ונחנא
(1
. "הדוהימ טבש רוסי אל" ,'י ,ט"מ ,תישארב
לע רחא טבש ךולמי יכ זומרל ,רוסי אל רמאו" .לואש תוכלמ תוינמז רבסה
. "רחא טבש לא ונממ רוסי אל תוכלמ טבש הדוהיל תויהל לחיש תעמ לבא ,לארשי
. ינש תיבב וכלמש יאנומשח תיב ושנענ ןקזה תאווצ לע ורבעש ינפמ ןכו
(2
. תולואגה יתשו תויולגה יתש לע תוזמרמ תוחכותה יתש
. "םכל תאז השעא ינא ףאו" :ה"ד ,ז"ט ,ו"כ ,ארקיו
(3
הרונמה תשרפ הכמסנ המל ."ךתולעהב" :ה"ד ,'ב ,'ח ,רבדמב ,ךתולעהב תשרפ
לע םיאנומשחה ידי-לע ינש תיבב שדקמה תכונח לע זומרל ?םיאישנה תשרפל
. תורנ תקלדה ידי

(4
האבה הלאשה


14 'סמ הבושת
ותחלצה :התילכת .םיקולאה ידי-לע הנתינ רשא םיקוח תכרעמ - תיקולא תד
. דיחיה לש ורשואו הנוילעה

דיחיה רשאכ גשות תילכתה .ורבחל םדא ןיבש תווצמה קלח אוה םיטפשמה קלח
הוולתמה 'ה ןוצר אלמל הנווכ ךותמ הלא "השעת אל"ו "השע" תווצמ םייקמ
. םישעמל

האבה הלאשה


15 'סמ הבושת
המכח תאטבמו םלוע ארוב ה"בקה ידי-לע הרדסבו התויקוחב העבקנ האירבה :היעבה
הנשיו תישארב ירדס הנשי (ה"בקה) יתימאה לעופה יכ יואר ןיא ןכ-לע .הנוילע
יוניש וניינעש סנה תא ןיבנ דציכ .הנוילעה המכחה ידי-לע העבקנש תויקוחה תא
? עובקה יקוחה ךילהתה ןמ האיציו תישארב ירדס
תלעופה תויקוחל יוטיב אוה סנה .תויקוחה ןמ האיצי וניא סנה :ל"רהמ תבושת
ארוב ידי-לע העבקנ ,ןוילעה םלועה לש ,וז תויקוח ףא .ילכשה-ןוילעה םלועב
תא ספותה ,ןוילע רדס לש יוטיב אלא ,רדסלו תויקוחל דוגינ וניא סנה .םלוע
.ןותחתה ,יעבטה םלועב ומוקמ

האבה הלאשה


16 'סמ הבושת
: אטחה םדוק םלועהו ןושארה םדא בצמ
. ףוגהו המשנה - "םייכפהה םיקלחה" ינשמ בכרומ אטחה םדוק ןושארה םדאה
ערכות המחלמה ."המחלמ םהיניב אצמתו תוילכשל המשנהו תוירמוחל ףוגה
" םג ןכ לע .תינוציח העפשה לכמ תישפוח הריחב םדאה לש ותריחב ידי-לע
םשל ארבנ ערה) ערה תואיצמל בוטה תואיצמ ןיב ןוזיא לש בצמב היה םלועה
. (ןוזיאה
הריחב חיטבהל היה תואיצמה תניחבמ ןהו םדאה תניחבמ ןה בצמה לש ודיקפת
. (הייטנו העקשה לכ אלל) ומצע םדאה - הרוקמ רשא הערכה .תישפוח
םדא .תואיצמב םגו םדאב םג ורבג ערה תוחוכ :אטחה בקע ולחש םייונישה
אוהו ,תימצע הערכה ךותמ ,ולש ויתוחוכ ךותמ בוטה לא עיגהל לוכי וניא
. (הרותה) יהולא עויסל קוקז

האבה הלאשה


17 'סמ הבושת
לכ עבק ארובה .ה"בקה ידי-לע ארבנ םלועה :תדמלמ תישארב ישעמב הרותה תחיתפ
יוויצ איה ןושלה ןכ לע) דיקפתה יולימ םשל תוחוכה תא ול ןתנו ודיקפתל רוצי
ןיב סחיה .(ומצעל קיפסמ) ומצעב קפתסמו ומצעל םייקה רוצי ןיא .("רוא יהי"
, םדאה רצונ הז םלוע ךות לא .ינומרה סחי, ןתו חק לש סחי אוה םירוציה
םיישפנ ,םיינפוג תוחוכ ול ונתינ דיקפתה יולימ םשל .דיקפת דעונ ול םגש
הריחב ךותמ ודיקפת אלמל םדאה לע .הלוכ האירבה ןמ קלח אוה םדאה .םיילכשו
. תויגשיהה אלו דיקפתה יולימ :םדאה תילכת .הרכהו

האבה הלאשה


18 'סמ הבושת
יכ אצמי ,םדא ינב לש בחר לגעמל סחיב וליעפמו הניתנה חוכ תא ריבגמ םדאה םא
םייקל לכוי ןכ לע .םהל ותניתנ חוכמ קלח םהב ול שי רשאב ,וילא םיבורק םלוכ
קלח ול שי רשאב והומכ אוה תלוזה ירה יכ .הטושפכ "ךומכ ךערל תבהאו" תווצמ
. וב
תייאר תלפרעתמ ךכ-ידי-לע .תוואתה םוקמ אוהש הליטנה שרושמ תואב "תועיגנה"
. תמאה תרכה תרבגתמ ךכ-ידי-לעו "תועיגנה" תא תקלסמ הניתנה תרבגה .תמאה
. ("ותתימא האור ובלש המ קר ןימאמ םדאה") 'הב הנומאה תרבגתמ ךכמ האצותכ

האבה הלאשה


19 'סמ הבושת
לוכי ינידמה ןוטלשה םנמא .םעל תופרטצה רמולכ ,תימואל תורג תללוש וז העיבק
תובוחה תא אלממו הנידמב בשייתהל אבש ימ לכל תויחרזא תויוכז קינעהל
םג וז העיבק .םעה ןבל ידוהיה חרזאה תא ךופהל לוכי אוה ןיא ךא ,הב תוגוהנה
תודהיה יפ-לע תורג .םדהו עזגה לע ילארשיה ימואלה ןיינעה תדמעה תא תללוש
איה תידוהיה תורגה .תוימואלה תא העיקפמ הניא תד תרמה .תד תרמה הניא
תלעב תינחור תושי איה תודהיה .לארשי תרות תלבק ידי-לע לארשי םעל תופרטצה
בולישל האיבמה תינחור תופרטצה איה (תורג) תודהיל תופרטצה .ימואל יוטיב
. תידוחיי העפות יהוז .םעב

האבה הלאשה


20 'סמ הבושת
אוה ןכ לע ,וז ותפיאשב ול העירפמ תישממה תואיצמה .םיהולא לא ףאוש תדה שיא
שידא תויהל לולע ףא אוהו ומצעב סנכתמ אוה .וזה תואיצמה ןמ חורבל שקבמ
ילאירה םלועה לא השודקה תא דירוהל שקבמ הכלהה שיא ,ותמועל .םינומהה לבסל
איה הרות לש התמשגה .ןקותמ םלוע ןיינבב ףתתשמ אוה ,ערב םחלנ אוה .ישממה
. ילאירה םלועב

האבה הלאשה


21 'סמ הבושת
. תיתביסה הנבהה איה םיירוטסיה תוערואמ לשו עבטה תועפות לש תיתביס הרבסה
הנבהה איה םיירוטסיה תוערואמ לשו עבטה תועפות לש תיתילכת הרבסה
הרבסהה .האלה ןכו 'ב תביס 'א "אוה ךכ" הריבסמ תיתביסה הרבסהה .תירסומה
". תויהל יואר ךכ" ,"תויהל ךירצ ךכ" הריבסמ תיתילכתה
לש המישנה איה וז הרבסה .תיתילכת-תירסומה הרבסהה תא ףידעמ קוק ברה
םיכילהתל תועמשמ תנתונ ,תיתביסה הרבסהה תא היחמ איה .תיתביסה הרבסהה
. שדח רואב תיתביסה הרבסהה תא הריאמ תירסומה הנבהה .יתביס רשקב םירושקה

האבה הלאשה


22 'סמ הבושת
לכמ רתוי ושפנל באכי המשא וזיאב לעגתהלו ,ושפנ תוכזל םכחה תמגמ יכ"
. 'וכו "עצפו הכמ
(1
רקש קבא לכו ,התואיצמ שרושו ושפנ תנוכת םת לצא איה תמאה תנוכת"
. "האלהו ונממ
(2
, רודה םתיתמ ,(טפשמ תוועל םכחה בל הטמ העיגנה יכ) וז החנה יפל"
,םכחה לש ותמכח תולדג לע םדאה םיכסי םא ףא יכ ...ץראב טפוש ןיאו
"העיגנ הזיאב ותארוה תולתל אצמיש ירחא ,וילא עומשל ושפנ בייחי אל
. 'וכו
(3
טפושה תא איבמו םיקידצ ירבד ףלסי דחושה יכ תרמוא הרותה ירה :היעבה
. םיקוחה ללכמ אלא םיטפשמה ללכמ דחושה תרהזא ןיא :בושייה .טפשמ תוועל
טפושה תא הלספ הרותה .הניבה תא םידרמו בלה תא םטמטמ דחושבש האמוטה חוכ
. טפשמה ןמזב דחוש חקול םא

האבה הלאשה


23 'סמ הבושת
תבהא" :אוה לארשי םע תריחבל םרוגה יכ בתוכ םירקיעה רפסב ובלא ףסוי 'ר
הבהאכ אלו תומדיהה תבהאכ הניא ןושלו המוא לכמ רתוי לארשי לא ךרבתי 'ה
. דבלב בהואה ןוצר לא תכשמנ תיריחב הבהא לבא ,תיעבטה
ילב הבהאה תגלפה לע רמאי ...קשח םשב לארשי לא ךרבתי 'ה תבהא בותכה הנכי
. "םעט
המואה תובא :אוה לארשי םע תריחבל םרוגה (ןמית תרגיאב) ם"במרה יפ-לע
ומע 'ה תרכ ןכ לע ,טפשמו הקדצ השעו 'ה תרכהל עיגה םהרבא .םיבוט ויה
, הרותה תא בקעיו קחצי ,םהרבא ערזל 'ה ןתנ ןכ לע .וירחא וערז םעו תירב
ורחבנ - הרותב - הבו ,ודוחיי תאו ותלעמ תא לארשי םעל תנתונה איהו
. ודחייתנו

האבה הלאשה


24 'סמ הבושת
. בלבש הדובע ,הדובעכ תרדגומ הליפתה
. "ופוג לע רבוג רשא י"שה לע ופוג םדאה דבעשמ הזב" - תירחש תליפת
. (ויקסעב קסועשכ החנמ תליפת) "י"שה לא ונוממ דבעשמ הזב" - החנמ תליפת
. (החונמ תשקבמ ושפנ ברעב) "י"שה לא ושפנ דבעשמ" - בירעמ תליפת
: ל"היר יפ-לע הליפתה דיקפת
םיקוסיעהמ קלתסמו 'ה םע םדאה דחייתמ וז תעב .ןמזה ןיערג איה הליפתה תע
םיעיפשמה םימרוג הלא לכ - םישנאה תרבחמו םלועה תודרטמ ,םיימוי-םויה
. םדאה תא תרהטמ הליפתה תע .שפנל ןוזמ איה הליפתה .םדאה לע הערל
. םיקולאב דובעשהו תולתה תעבה - ל"רהמ .שפנה תורהטיה - ל"היר :האוושהה

האבה הלאשה


25 'סמ הבושת
םיהולא ןיב שגפמ םייק הליפתבו האובנב :הליפתל האובנ ןיב הוושה דצה
השירד שי תירב לש סחיב .תירב לש סחי ,ישיאו רישי סחי רצונ ןהיתשב םדאל
תעדות וב שי ללפתמה .תיהולאה הווצמה תא אשונה חילש אוה איבנה .תוביוחמו
. םיהולא לש ותורמ לוע תלבקל תובייחתהו םיהולא לש תוחכונה
. חיש-ודה רדסל סחייתמ הליפתל האובנ ןיב לדבהה :לדבהה
.ןיזאמ םדאהו רבדמ אוה .םיהולא לש איה המזיה - האובנב
. 'ה לא הנופ םדאה - הליפתב
תרשבמ םלועל .םיהולא תא שוגפלו ללפתהל יאכז בייחתמה םדאה קר :הנקסמה
. תירסומה הבושתה תא הליפתה

האבה הלאשה


26 'סמ הבושת
הניאש ,תישארב ישעמ לע הרותבש היצמרופניאה רבדב היעבה םע דדומתמ קוק ברה
. תיעדמה היצמרופניאה תא תמאות
םילוכי ונאש המ .ןללכב תישארב תשרפו "הרות ירתס" שי הרותב :ברה תבושת
יכרד ;וגיהנמו םלוע ארוב אוה 'ה :םייללכה תונורקעה םה האירבה תשרפמ דומלל
איה דמלל תשקבמ הרותהש םיינורקעה םירבדה תא .םייתימא רסומ ייחו 'ה תדובע
לש הגשהה תלוכיל םאתהבו תולבוקמה תועידילו םילבוקמה םיגשומל םאתהב תדמלמ
. הרות ירתס תנבהל טאל טאל תרדוח תחתפתמה הרכהה .םימודקה תורודה

האבה הלאשה


27 'סמ הבושת
. הרותה יפ-לע תיתרוסמה הטישל תיעדמה הטישה ןיב לדבה .םלועה ליגב היעבה
. האירבה םות רחאל רשאמ םינוש תוחוכ ולעפ האירבב

האבה הלאשה


28 'סמ הבושת
הדחכהה ןויסינ (1
חוכיווה ןויסינ (2
יוקיחה ןויסינ (3
. וחילצי אל םה ךא ,ה"בקב םייוגה דצמ המחלמ םה ל"נה תונויסינה לכ
תויולכנתהה תורמל ,יחצנה ומויק תא החיטבמ לארשי םע לע תיהולאה החגשהה
לעו ,הרותה לש התויחצנ תא חיטבה ה"בקה .הז םעל םייוגה דצמ תונוש םיכרדב
. לארשי םע תויחצנ תחטבומ ןכ

האבה הלאשה


29 'סמ הבושת
, תווצמה ידי-לע יהולאה ןיינעב תורבחתה לארשי םעל שי ,תולגב ,הז בצמב םג
תירבו תובא תירב ,תבש ,הלימ תירב :לארשי ינב ןיבו םיהולאה ןיב תירב ןהש
תופידרה תא לטבל היה לוכי לארשי םע .דועו ונמע 'ה תרכ רשא הרות
' הב קבד ראשנ אלא ךכ לעופ וניא אוהו ,ודוחיי לע רותיו ידי-לע תונויזיבהו
. םייוגה תופידר תורמל ותרותבו

האבה הלאשה


30 'סמ הבושת
: םירביאה תובוח ינפ לע תובבלה תובוח תונורתי
. בלה תנווכב תינתומ השעמה תומלש (1
. םוקמהו ןמזה תניחבמ תולבגומ ןניא תובבלה תובוח (2
. תירפסמ הלבגה ןהל ןיא תובבלה תובוח (3
. תוילכש ןלוכ תובבלה תובוח (4

האבה הלאשה


31 'סמ הבושת
לופי אל יכ" :ןאולמב תומייקתמ ןהו דיתע תואובנ אבני רשאכ אוה איבנה תומיא
ךשמתש דע היולת ונילצא ותאובנ תותימא היהת לבא" :דועו ."הצרא 'ה רבדמ
אלו הערל דיתע תאובנ אבנמ םא ."םעפ ירחא םעפ 'ה םשב רבדי רשא לכ תותימא
םתרזח ינפמ חלס 'הש ןכתיי .איבנ ותויה תותימא לע רוערע הזב ןיא ,המייקתנ
האובנה ,(םע לע) רוביד לע הבוטל אבנמ איבנה םא .םשנוע תא החד וא הבושתב
אוה איבנ ידי-לע םעל הבוטל חיטבה םא 'הש יפל" האולמב םייקתהל תבייח
דיחי ותוא תונוועש ןכתיי ,דיחיל בוט חיטבמ 'ה םא ."'וכו "טלחהב המייקמ
םא לבא .'ה תחטבה ירחא םג דחפ בקעי ןכ לע ,בוטה ותוא םייקתי אלו ועירכי
. וז החטבה םייקתת אל יכ ןכתיי אל ,םדא-ינבל הבוט איבנ ידי-לע חיטבמ 'ה

האבה הלאשה


32 'סמ הבושת
ןיב סחיה ,תומכה ,החמומה ידי-לע עבקנה תופורתה לש קיודמ בכרה קר - לשמה
, הלאב אצויכו תולמעתה ,החונמ ,םיאתמ לכוא :ןוגכ ,םיוולנה םיאנתהו םירמוחה
. תואירבה תא ואיבי רשא םה
ידכ ,םיוולנה םיאנתה תאו קיודמה םשרמה תא עבוק ה"בקה קר :ןורקיעה -לשמנה
ךרד םא יכ 'ה לא ברקתהל ןיא .יהולאה רואה תואריהו 'הב תוקבד היהת האצותהש
יתדה ךרעל ץוחמ אוהש לכ ךרע ידי-לע תווצמה תא ריבסהל ןיא .ויתווצמ םויק
תוילכת ידי-לע תווצמה רבסה תא ירזוכה ללוש הז רבסה ידי-לע .תוקבד - ומצע
. תויתד אל

האבה הלאשה


33 'סמ הבושת
שודיחב הדוה רבכ הניינעב ןווכתנו וחתפב העבקו דחא זוזב הזוזמ הנוקה יכ"
'. וכו "הרותה תונפ לכב ןימאהו האובנב םגו ותחגשהו ארובה תעידיבו םלועה
תותימאש ידכ .ותעידיו ותחגשה ,ותלוכי ,'ה תואיצמ לע הדיעמ םירצמ תאיצי
:םירצמ תאיציל רכז תובר תווצמ הרותה התוויצ ,רודל רודמ ורבעוי הלא
ךכיפל" .הז ריבכ ערואממ תודמלנה תותימאה תורמתשמו תורבעומ ךכ-ידי-לע
העש לכבש ,דאמ תוביבחו תודומח ןלוכש הרומחבכ הלק הווצמב ריהז יווה ורמא
אוהש וילא הדונו וניהולאב ןימאנש תווצמה לכ תנווכו ויהולאל ןהב הדומ םדא
. "הריציה תנווכ איהו ונארב

האבה הלאשה


34 'סמ הבושת
עצוממ וקב" םדאה יבצמ תא הרידסמ הרותה תרעה .שפנמו ףוגמ בכרומ םדאה
. "הוואתהו לכשה ןיב
(1
ירדג תא תעבוקו "'הל תעמשמה השעמ יבויח" תא הרידגמ הרותה תרעה
."תעמשמב ותבוח אלממ וניאש ימ בייחש" םישנועה
(2
. "הווש ןפואב בויחה יאנת וב ואצמנש ימ לכ" תללוכ הרותה תרעה
(3
םע ןכ לע ."םהילע הבוטה תונורתיל םאתהב" םידחוימ םיבויח הליטמ הרותה
. םידחוימ םיבויחב בייחתנ לארשי
(4
. הילא ךירדמו לכשה תרעהל אובמו המדקה איה הרותה תרעה
(5
. תויעמשה תווצמה ןוגכ ,לכשב םיררבתמ םניאש םיניינע הללכ הרותה
(6
ורשוהש םיתפומו תותוא ידי-לע הלעתנש םדא תועצמאב ונל השגוה הרותה"
םישחומ םיתפומב 'ה תאמ םהל ןתיש המ םהל תמאתי ךכבו ...םדא ינב לכ םהב
ןמ הריציהו האירבה תליחתמ יעבטה םיפאב שיש המ לע תפסות םהו םייללכו
. "תילכשה תוררועתהה

(7
האבה הלאשה


35 'סמ הבושת
ןיאו וב יולת ומויקו רחא רבד תדימעש רבד לע חנוה רקיעבש" :רידגמ ובלא 'ר
תואיצמ ריוצי אלו וב יולת ןליאה םויקש רבד אוה רקיעהש ומכ ,ותלוז םויק ול
תיהולאה תדה לופית ,תיהולאה תדה ירקיע תא שיחכנ םא ."ותלוז ומויקו ןליאה
. הלוכ

האבה הלאשה


36 'סמ הבושת
םישעמ םהב אצמנה ,וב ןנובתהלו םישעמה ללכ לע רוקחל אוה" - וישעמב שפשפי
. "ויקוחו 'ה תווצמ יפ-לע םיכלוה םניא רשא ,ושעיי אל רשא
וזיא םניינעב שיה תוארלו רוקחל" - םיבוטה םישעמב וליפא - וישעמב שמשמי
שמשמי ןכ ...ורעבלו וריסהל ךרטציש ער קלח הזיא וא הבוט אל רשא הינפ
. "יקנו ךז ראשיש דע הנחבהה תילכתב םתנוכת ןוחבל וישעמב

האבה הלאשה


37 'סמ הבושת
. "הז ןויזח תוימינפ לא רדוחל תמאב תמייק וז העד ןיא" ןעוט שיא ןוזחה
, ורצי דיב רוסמ אוה ,העדהו רסומה יפ-לע ונקות אלו ,ןתיירבכ ויתודימש ימ
העודי הדימב ןמייקמ אוה םא .םוקמל םדא ןיבש תווצמב םלש היהיש ןכתיי אלו
םוקמל םדא ןיב הווצמ םויקש עגרב ."תודגנתה ןהב שגופ וניאש ינפמ קר אוה"
ורבחל םדא ןיבש תווצמ םויק) .הווצמה םיוקת אל ,תמיוסמ הדימ םע שגנתי
םויקל סחיב ףא ןכ לע .(תונקותמ ןניא רשא תויעבט תודימ םע םיתעל שגנתמ
קודקד איה ךכל תידעלבה ךרדהו ,תודימ ןוקיתב ךרוצ שי םוקמל םדא ןיבש תווצמ
. הכלהה תרימשב

האבה הלאשה


38 'סמ הבושת
תומיב שפנה תא תולבוכה םוי-םויה תודרטמ ,לוחה ייחמ דיחיה רענתמ תבשב
תנשב .תולעתהו דומיל ,חור יניינעב קוסיע ,שפנל יוטיב תרשפאמ הקספהה .עובשה
ייח :םיילאידיאה םיימואלה םייחב םיעגופה םימרוגה ןמ תררחתשמ המואה הטימשה
ןויווש ,םימחר ,הלמח ,דסח לש םילאידיאב םיעגופ תילכלכ תורחת ,רטשמ ,הנידמ
ןוזיאה תרזחה םירשפאמ הטימשה תנשב תובוח תטימשו תודשה תרקפה .הלאב אצויכו
. ימואלה

האבה הלאשה


39 'סמ הבושת
ןמ ונזא ריסמ אוה רשאכ" ןכלו ,הזב הז םייולתה םירבד ינש םה שפנהו הרותה
. "ותליפתב י"שה לא ומצע ברקמו ושפנ אשונש המ הצור וניא י"שה םג הרותה
ךרוצל איהש הליפתה ליבשב ,תילכש איהש הרותה החוד אוהש רחאמ יכ" ,דועו
ןתיש ותליפת היה םאש ,דבלב ופוג ךרוצל איה תאז הליפת ןכ םא ,ופוג תויח
ןיינע וניאש רבד אוהש ,הרות דומליו י"שה דובעיש ידכ ותויח וילא י"שה
עומשמ ינזוא ריסמ תליפתש ןוויכ "?הרות עומשמ ונזא ריסמ המל ןכ םא ,ינפוג
. הבעותל תבשחנ איה ,ףוגה יכרוצל קר איה הרות

האבה הלאשה


40 'סמ הבושת
רשא בוט ולוכש םלוע תויהל בייח ןכ לע .עגפב הרושק הזה םלועב הבוט לכ
. ארובה לש םימלשומה ודסחו ובוט תא אטבי
(1
תוכלמ דוהל" ועיגה רשא םישנא לצא וליפא שפנ תוולש הרסח הזה םלועב
שיש (שפנה לש) התעידי לשב אוה הוולשה רסוח תעפותל ורבסה ."תולעמה םורלו
. הזה םלועה ידמחמ לשמ דבכנ רתוי רודמ הל
(2
. ןוכנו םלש יוטיבל אב וניא הזה םלועב יהולאה קדצה
: תואמגוד המכ איבמ ג"סר
. רתי ץמאמ לע לומג ןיא -
. בוט תיישעב הוולמ אוה רשאכ רעצ לע לומג ןיא -
. ול ערו קידצ ,ול בוטו עשר -
. השעמה תא תמאותה השינעל המלש תורשפא ןיא -

(3
האבה הלאשה


41 'סמ הבושת
ךירצ וניא אוהו םיכירצ םיאצמנה לכש ,יחרכה יוצמ - (ם"במר) תמא יוצמ
. (י"שה ,םלוע ארוב) אצמיהל אלש לוכי וניאש ימ ;םיאצמנה לכל
תוינויע תותימא לעב םדא .תוינויע תותימא תיינקה - (ם"במר) שפנה ןוקית
. תנקותמ שפנ לעב אוה
דע םימודקה תורודב םידיחיה .יהולא ןיינע לעב םדא - (ל"היר) םדא תלוגס
. ישונאה ןימה תלוגס לארשי ינב .הלוגס םלוכ בקעי ינב .ללכב דעו בקעי
. רוערעל תנתינ יתלב תילכש החכוה - (ל"היר) תפומב חיכוהל