לארשי תבשחמב תורגב תניחבתחא דומיל תדיחי / םייתד םיידוסי-לע רפס-יתבל תדעוימ
1990 ,ן"שת ץיק :הניחבה דעומ
ןחבנל תוארוה
יצחו העש : הניחבה ךשמ .א
:םיקרפ ינש הז ןולאשב
תודוקנ 40 - ןושאר קרפ
תודוקנ - 60 ינש קרפ
תודוקנ 100 כ"הס
:הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג
.תוריהבב בותכ .תורוקמה לע ךירבד ססב
:תודחוימ תוארוה .ד
תולאשה

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ
:(II תורשפא וא I תורשפא) תואבה תויורשפאה יתשמ תחאב רחב
3-1 תולאשה לע הנעו 'א עטק ארק :I תורשפא
6-4 תולאשה לע הנעו 'ב עטק ארק :II תורשפא


.וירחאש 1-3 תולאשה שולש לע הרצקב הנעו ,'א עטק תא ארק :I תורשפא

.תולאשה לע תונעל ליחתתש ינפל ותומלשב עטקה תא ארק :בל םיש

ב"ל קרפ ,'ג קלח ,"םיכובנ הרומ" ,ם"במר :'א עטק

:בתוכ תונברוקה אשונ תא וריבסהב ,ם"במר
ךילע השקיו ,הנושאר הבשחמב טלחהב הזה ןינעה ןמ עתרת ךשפנ יכ ינא עדויו
םילודג םישעמו תורהזא םיווצ ואב ךאיה ,יל רמאתו ךבלב ינלאשתו ,הז
,רחא רבד תמחמ אלא םמצעל הרטמ םניא םלוכ םהו ,םיעובק םינמזב דאמ םיקדקודמ
ענומ המו ,הנושארה ותרטמ תא גישיש ידכ ונילע 'ה צעי הלובחת וזש ולאכו
היה אלו ,רבדה תא לבקל תלוכי ונב ןתיו הנושארה ותרטמכ ונתווצל הלעתי ונממ
.הינשה הרטמה ךרד לע םהש בשוח התא רשא הלא לכל ךרוצ
,וילע ךיתוריעהש המ תתמא ךל הלגתו הזה ילחה תא ךבלמ ריסת רשא ךתבושת עמשו
םחנ אלו" ורמא אוהו ,קוידב וז הלאשב אצויכ הרותה ןושלב רמאנ רבכש ,אוהו
םי רבדמה ךרד םעה תא םיהלא בסיו" 'וגו "אוה בורק יכ םיתשלפ ץרא ךרד םיהלא
תמחמ הנושארה הרטמה התיה איהש הרשיה ךרדה ןמ םתוא 'ה בסהש ומכ הנהו ,"ףוס
הרטמה םייקתתש ידכ תרחא ךרדל ,עבטה יפכ וילע םהיתופוגל תלוכי ןיאש המ ששח
שפנל תלוכי ןיאש המ ששח תמחמ ונרכזה רשא ולא תוצמ 'ה הוצ ךכ ,הנושארה
הדובע תביזעו הלעתי ותגשה איהו ,הנושארה הרטמה גשותש ידכ עבטה יפכ ולבקל
םהל המודכו םינבלבו רמחב תודבעה דובעשב לדגיש םדאה עבטב ןיאש םשכ יכ .הרז
לדגיש ועבטב ןיא ךכ ,דימ קנעה ידילי םע םחליו םכולכלמ ותעשל וידי ףוטשיו
דע תושפנה ןהב וחונינ רבכש םיליגר םישעמו תודובעה ןמ דאמ םיבר םינימ לע
.תחא תבב ,ןלוכ תא בוזעיו ,ןושאר לכשומכ ושענש


1 'סמ הלאש
? הז קרפב ם"במרה ירבד יפל "היינשה הרטמה" יהמו "הנושארה הרטמה" יהמ
.םגדה ?תורטמה ןמ תחא לכב תולולכה תווצמה תא ןייפאמ המ
הבושת


2 'סמ הלאש
?םבשיימ אוה דציכו ,ךינפלש םיעטקב ם"במרה הלעמ םתוא םיישקה ינש םה המ
ץרא ךרד 'ה םחנ אלו" :קוספל ורבסה ידי-לע ויתובושת תא םיגדמ אוה דציכ
?"םיתשלפ
הבושת


3 'סמ הלאש
?תונברוקה תווצמ תועמשמ תא ל"היר ריבסמ דציכ
לש וז ןיבל ל"היר לצא תונברוקה תווצמ תסיפת ןיב ינורקעה לדבהה והמ
?ם"במרה
הבושת


.וירחאש 4-6 תולאשה שולש לע הרצקב הנעו ,'ב עטק תא ארק :II תורשפא

.תולאשה לע תונעל ליחתתש ינפל ותומלשב עטקה תא ארק :בל םיש

.'ה-'ג ,'ג רמאמ ,ירזוכה :'ב עטק
:רבחה רמא (ג
םהל קפסמו םקוח םחל תא היבשוי לכל ןתונה ,ותנידמ לע דקפמה שיאה אוה דיסחה
שיאל ןתי אלו םהמ שיא קשעי אל ,קדצב םלכב גהונ אוהו ,הנוכנ הדמב םכרצ לכ
,םהל ךירצ אוהש העשב ,םלכ תא אצומ אוה ןכ לע יכ - ,ול היוארה ותנממ רתוי
רשא לכמ םירהזנו םוצי רשא לככ םישוע ,ותאירקל תונעהל םירהממ ,ול םיעמשנ
.םהילע רסאי

:ירזוכה רמא (ד
.לשומל אל ,ךיתלאש דיסחל

:רבחה רמא (ה
לא םירס ,םיינפוגהו םיישפנה ,ויתוחכו וישוח לכ ירהש ,לשומה אוה אוה דיסחה
- וחורב לשומו" :רמאנש המכ - ,שממ תינידמ הגהנה םתוא גיהנמ אוהו ,ותעמשמ
הב גהונ היה הנידמ שארב דמע וליא יכ ,טולשל יוארה שיאה אוהו ."ריע דכולמ
...ושפנבו ופוגב קדצ גהנמ גהנש םשכ קדצב
החונמ םייעבטה תוחכל ןתנו ,וכרצ לכ הלאמ דחא לכל דיסחה השעש רחאלו
... םלועה ינינעב הלעפ םשל םכרצ יד העונתו תורע - םיינויחלו ,תקפסמ הדמב הנשו
אבת יכ (ול עמשנה וליחל ץרענה לשומה ארקי רשאכ) וז ותדעל ארוק אוה ,הזה
תדמועה ,תיהלאה הגרדמב :גישהש וזמ הלעמלש הגרדמב קבדיהל ויצמאמב ותרזעל
ךרדכ הכרעמב הכרועו ותדע תא רדסמ אוה ךכ םשל .תילכשה הגרדמה ןמ הלעמל
. יניס רהל ביבסמ ותדע תא ה"ע ונבר השמ רדסש


4 'סמ הלאש
.לשמנה תאו לשומה לשמ תא רבסה
הבושת


5 'סמ הלאש
?ל"היר תעדל תודיסחה תרטמ יהמ
הבושת


6 'סמ הלאש
?"תועד תוכלה"ב ם"במרה תעדל ,ותודיסח תרטמ יהמו דיסחה אוה ימ
.דיסחה תרדגהב ל"היר תטישל ם"במרה תטיש ןיב ינורקעה לדבהה תא ןייצ
הבושת


(תודוקנ 60) ינש קרפ
.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 7-12 תולאשהמ עברא לע הנע


7 'סמ הלאש
םכתומד תורמתשהל רתויב תוקזחה תוביסה ןיב הולאה םש םידעומהו תותבשה תא"
('י ,'ג רמאמ ,"ירזוכה") ."םכנויבצו
.וז העיבקל ל"היר לש וירבסהמ םיינש ןייצ
הב קבד וליאכ יקולאה ןיינעה" יכ םיחיכומה םיעוריא ינש ריכזמ ל"היר
?ותנעט תא םיחיכומ םה דציכו םיעוריאה םה המ .(ו"פ ,'א רמאמ) "תבשב
הבושת


8 'סמ הלאש
םמצע תבוחב םילדתשמו םיזירז ויה רתוי יכ ...ל"ז ונינומדק ישעמב יתיארו"
(המדקה ,"תובבלה תובוח") ."םינידה תודלותב םילדתשמ ויהש הממ
?הרותה תא ודמל הבש ךרדב תובבלה תובוחל "ונינומדק" תשיג תאטבתמ דציכ
? "ונינומדק" לש וז ךרד ישמה יזולו ךלמה לשמ שיחממ דציכ
הבושת


9 'סמ הלאש
?הפ-לעבש הרותב הוולתש חרכומ בתכבש הרות יכ ל"היר חיכומ דציכ
.תוחכוהה ןיבמ םייתש ןייצ
הבושת


10 'סמ הלאש
.('א ,ג"י ,םירבד) "ונממ ערגת אלו וילע ףסת אל"
.וז היעבל ם"במרו ל"היר תובושת תא אבה ?הז בותכ תורתוס ל"זח תונקת ןיא עודמ
הבושת


11 'סמ הלאש
תאו ותייעבל תיסיסבה החנהה תא ןייצ .םיאיבנב ךרוצה תלאשב ןד ג"סר
.וז הלאשל ויתובושת
הבושת


12 'סמ הלאש
יכילהת אשונב ל"זח ירבדלו םיאיבנה ירבדל סחייתהל שי דציכ ,ם"במרה תעדל
?הלואגה
?ותדמע תא ם"במרה קמנמ דציכ
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


1 'סמ הבושת
ותעידיב" שודק יוגו םינהוכ תכלממ לארשי םע תויהל :איה "הנושארה הרטמה"
.הבשחמהו בלה תדובע" - ותדובעל דחייתנשו" ..."הלעתי
יכרד תא שרשלו קלסל שי הנושארה הרטמה לא עיגהל ידכ -"היינשה הרטמה"
.ל"נה םימעה לש תוילילאה תופקשהה תאו ז"ע ידבוע םימע לש לאה תדובע
.וז הרטמ גישהל ידכ הרותב 'ה הוויצ םיבר םייוויצ
,דחא לכ לע לח בויחה :אוה הנושארה הרטמב תולולכה תווצמה תא ןייפאמה
.'ודכו הזוזמ ,ןיליפת ,תיציצ ,הליפת :תווצמה ןוגכ .ןמז לכבו םוקמ לכב
הזוזמהו תיציצה ךכו ןמדזיש ימ לכו םוקמ לכב םה ירה הליפתהו הניחתה לבא"
."תומודה תודובעה ןמ ןתלוזו ןיליפתהו
,תולחה תניחבמ םוצמצ :אוה היינשה הרטמב תולולכה תווצמה תא ןייפאמה
לש םמויק םיליבגמה םיאנת םנשי ,רמולכ .ןמזה תניחבמ ,םוקמה תניחבמ
. ל"נה תוניחבהמ הלבגה הב שי תונברוקה תווצמ :המגוד .הלא םיוויצ

האבה הלאשה


2 'סמ הבושת
:ם"במרה הלעמ םתואש םיישקה ינש
תוטרופמו תוקיודמ הכו תובר הכ תווצמ הווצת הרותה יכ ןכתיי ךאיה
אלו תרחא הרטמ תגשהל יעצמאכ רמולכ ,"הינש הרטמ" םשל קרו ךא (תונברוק=)
?המצע ינפב הרטמכ
(1
תא דובעלו ז"ע יכרד תא בוזעל שוריפבו תורישי הווצמ וניא ה"בקה עודמ
םיוויצ י"ע ךוניח לש הפיקע ךרד ה"בקה טקנ עודמ ?דבלב הבשחמבו בלב 'ה
לכונ אלש רמאת אמש ?הנושארה הרטמה לא ונאיבהל ידכ ,"הינשה הרטמה" ךרדב
ונידיב עייסל ה"בקה לע ,רמאנו לאשנו ףיסונ ,יוויצה תא לבקלו הזב דומעל
.ויתושירדב דומעלו שרדנה רבעמה תא רובעל
לא ,אצמנ אוה ובו םדאה לגרוה ובש ,'א בצממ רובעל ןיא :ם"במרה תובושת
.("תחא תבב" ,"םואתפ") ימעפ דח רבעמב ,טלחהב דגונמו יכפה אוהש ,'ב בצמ
ךילהתב עייסמ אוה ןיאו םדאה עבט יונישב ברעתמ ה"בקה ןיא .םדאה עבט והז
תוברעתה .םדאה עבטב אל לבא עבטב םיסנ השוע ,עבטה ירדסב ברעתמ ה"בקה.הז
יוויצ ןיא תטלחומ תישפוח הריחב ןיאב .םדאה לש תישפוחה הריחבב עגפת וזכ
.הרותה הלטב רמולכ ,שנועו רכש ןיאו
(2
רשפא יא יכ לארשי ץראל םירצממ תורישי לארשי םע תא ךילוה אל ה"בקה
תבב ,דח רבעמב הנידמ להנמו טילש ןירוח ןב םע לש בצמל תודבע בצממ רובעל
הרשכה םרישכהל ידכ רבדמב םינש 40 לארשי ינב תא 'ה ךילוה ןכ לע .תחא
יכ ןויערה תא םיגדמ הז קוספ .לארשי-ץראל םעיגה תארקל ,תגרודמ ,תיטיא
.יטיאו יתגרדה ךילהת אוה הנוש עבטל (םע וא) םדא לש דחא עבטמ רבעמ

האבה הלאשה


3 'סמ הבושת
תונברוקה תווצמ תא הווצמ הרותה: ל"היר יפ-לע תונברוקה תווצמ תועמשמ
עבקש םיאנתה ןה. 'ה יוויצ ןה - תונברוקה תוצמ תועמשמ .בר טוריפבו קוידב
ברקתהל ןיא .ונב יהלאה רואה תוארהל ,לארשי םעב ותניכש תורשהל ידכ ה"בקה
ןיא .'ה תווצמ ללכ לש תידעלבה תועמשמה יהוז .םיהולא רבדב אלא םיהולא לא
קבדתנו 'ה לא עיגנ םדי לעש 'ה ייוויצ םהש הזב אלא 'ה ייוויצ תא ריבסהל
.ץרמנ קוידב 'ה רבד םייקל שי .ונילע ורוא הארי .וב
.תווצמה לכ רשאמ תרחא תועמשמו רחא גרדמ תווצמ םניא תונברוקה: ל"היר פ"ע
תורטמהו ,תונוש תורטמ שי תונוש תווצמל .תווצמה ןיב גוריד שי: ם"במר פ"ע
.ןתובישח תניחבמ תוגרודמ

האבה הלאשה


4 'סמ הבושת
:לשמנהו "לשומה" לשמ
.ולש םיכרצה יפל דחא לכל ,םהיכרוצ תא ויניתנ לכל קפסמ לשומה
אלממ דחא לכו ותדוקפל ןכה םידמוע ,לשומה תאמ םהיכרוצ תא םילבקמש ,םיניתנה
םהידיקפת תא םיאלממה םיניתנה לכ .ותמאתהל םאתהב וילע לטומה דיקפתה תא
.הנוילע תיללכ הרטמ תגשה םשל לשומה תדוקפב םיסייגתמ
- םדאב םילעופה תוחוכה לכ יכרוצ תא קפסמ ,לשומל המודב ,דיסחה - לשמנה
תגשהב ותוא תרשל ולכויו ןיקת בצמב ויהיש ידכ ,שפנה יכרוצו ףוגה יכרוצ
.ותרטמ

האבה הלאשה


5 'סמ הבושת
לש הלענה הרטמה תגשה םשל םיינחורהו םיינפוגה ויתוחוכ לכ תא סייגמ דיסחה
ותדעל ארוק אוה ...וכרוצ לכ הלאמ דחא לכל דיסחה השעש רחאלו" .'הב תוקבד
הגרדמב ,גישהש וזמ הלעמלש הגרדמב קבדיהל ויצמאמב ותרזעל אובת יכ וז
."תילכשה הגרדמהמ הלעמל תדמועה תיהולאה

האבה הלאשה


6 'סמ הבושת
יתש ןוויכל עצמאה ךרדמ הטונה אוה דיסחה, תועד תוכלהב ם"במרה תעדל
םשל וא עורגה הצקה ןמ רתויב קחרתהל ידכ ,ןידה תרושמ םינפל ,תווצקה
. הייטסמ תואפריהו ןוקית
ןמ רתויב קחרתהל ידכ (הוונעה הצק) תולפשה ןוויכל םינופ ויה :ןוגכ
.תוררחתשהל השקו דואמ העורג הדימ איהש הוואגה
בצייתהל ידכ תונרזפב םיגהונ ירה ,תונצמקה לא הייטנ םדאב שי םא :ןוגכ
.תובידנה - תינוניבה ךרדב
:ינורקעה לדבהה
הנניא איה .ןוקית וא ענמ יעצמאכ תונפגסה ךרד לא הינפ איה תודיסח: ם"במר
.תילאידיאה ךרדה
ךרדה יהוז .תונוילע תולעמ תגשה םשל תינומרה ךרד איה תודיסחה: ל"היר
.היוצרה ,תילאידיאה

האבה הלאשה


7 'סמ הבושת
םירבסהה ךותמ םיינש] הלאשב תרכזנה העיבקל ל"היר לש םירבסה השולש
:[האלמ הבושת םיווהמ
תא רכוז אוה .ותנומא תא לארשי םע רכוז םידעומהו תותבשה תרימש ידי-לע
תרשפאמ הלא םיעורא תריכז .הרות ןתמ תאו םירצמ תאיצי תא ,םלועה תאירב
.ונויבצ לע הרימש ול
(1
.הרותב אורקלו דחא םוקמל סנכתהל לארשי םע תא תבייחמ תותבשה תרימש
.םעכ ונויבצ תרימשל תמרות תפתושמ הרטמל ביבסמ וז תוסנכתה
(2
היה אוה אלא שפנו ףוג תחונמ לש םיבצמ ללכ ול ויה אל הלאה םימיה אלב
םע תא דבעשל םימעל רתוי היה לק הזכ בצמב .ןואכיד לש דימתמ בצמב ןותנ
.ונויבצ דוביאל ול םורגלו לארשי
(3
.ןמ דרי אל תבשב
(1
.האירבה המייתסנ יעיבשה תארקלו םימי השישב ארבנ םלועה

(2
האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
וקסע תוכלהב .תובבלה תובוח דומילל םצרמו םנמז לכ תשדקהב האטבתה םתשיג
.םייפיצפס םיקספו תולאש ולאשנ רשאכ וא םייללכ תונורקעב קר
:ישמה יזולו ךלמה לשמב
תדימ תא ןוחבל ידכב (ישמה לש ימלוגה רמוחה) ישמ ירודכ וידבעל קליח ךלמה
, חבושמ :םיגוס השולשל וקלחב לפנש ישמה תא קליח רתויב חקיפה דבעה .םלכש
םינמזב םשבלו ול םייוארה םידגבה תא גוס לכמ השע אוה .תוחפו ינוניב
תויונמדזהב ינוניבה גוסה תא ,תבשל חבושמה גוסה תא :ךלמה ינפל םינוש
תוחפב ישמה יזול תא רכמ שפיטה דבעה .הדובע ידגבל תוחפה תאו תויגיגח
ןח אצמ חקיפה דבעה לש והשעמ .רמוחבש םירבדב ףסכהמ תונהיל רהימו םיוושמ
.וינפ לעמ שריג שפיטה דבעה תא וליאו ,וילא ובריק אוהו ךלמה יניעב
.םתוא ןוחבל ידכ וידבעל (ישמה יזול) ותרות תא ןתנ (ךלמה) ה"בקה: לשמנה
:םיקלח השולשל התוא קלחמ (חקיפה דבעה) לכשה לעב
. דימת הב קוסעל ומצעב ביוחמ אוהש ,תובבלה תרות (1)
.ןתוא םייקל יתמו דציכ ותוא תדמלמה ,םירבאה תובוח תמכח (2)
.ול םייוארה םוקמבו ןמזב קלח לכב שמתשמ אוהו .םימיה ירבד תמכח (3)
וליאו ,הלוכ הרותה לכ תרכהל סיסב רובע תושמשמ תובבלה תובוח
יוויצ תא לעופל איצוהל ידכ הדובע ילכ ודיב םישמשמ םירחאה םיגוסה ינש
ןכלו ,ויתורטמ לכ תגשהל םינורחאה םיגוסה ינשב שמתשמ שפיטה םלואו .ךלמה
.ךלמה יניעב היוצר וכרד ןיא

האבה הלאשה


9 'סמ הבושת
ןוגכ ,היתווצמו הרותה תוכלה תא ןיבהל תורשפא ןיא הפ-לעבש הרות ילב -
.'וגו דחפולצ תונב תשרפ ,"ומוקממ שיא אצי לא" קוספה תנווכ
.וז תא וז תורתוסכ תוארנה תווצמ שישכ תושעל המ תעדל רשפא יא -
לכ אלא ,הפ-לעבש הרותב הוולת אל םאו ,דחא טפשמו תחא הרות התוויצ הרותה -
.ףוס ילב תורותה וברי ,ותנבה יפל ריבסי דחא

האבה הלאשה


10 'סמ הבושת
.םיאיבנל וא 'ה רחבש םוקמב םיבשויה םימכחל רמאנ אל ,ערגתו ףיסות לב: ל"היר
ןיליפת ןוגכ ,הווצמה ףוגב הפסוה וא הטמשה לע קר לח ל"נה רוסיאה: ם"במר
, הריבעה ןמ םדאה תא קיחרהל ואבש םימכח תונקת לע לח רוסיאה ןיא .תושמוחמ
ירבדמ קר םה הלא םירוסיאש רוכזל שי .בלחב ףוע לוכאל אלש רוסיאה ןוגכ
.םימכח

האבה הלאשה


11 'סמ הבושת
הלוע ךכ ךותמ .תמאל ואיבהל לוכי םדאה לש ולכשש איה ג"סר לש תיסיסבה ותחנה
עיגהל ןויגיהה ךרדב ונלוכי ירה ;הרותה לש יוויצב ךרוצ היה עודמ הלאשה
.ה"בקה יפלכ וניתובוח תרכהלו תותימאה תרכהל
:ויתובושת
רומשל דציכ תעדל םדאה לע זא דעו ,ךשוממ ןמז תכרוא תילכש ךרדב העגהה (א
.תווצמה תא
. תוקפסב םיראשנו תמאה רוריבל עיגהל םילגוסמ םניאש הלאכ שי (ב
.עוציבה יטרפ תא תדמלמ הרותה .םייללכ תונורקע הגישמ תילכשה הרכהה (ג
.תודוהל דציכ תדמלמ הרותה .ביטמה 'הל הידוה תבייחמ תילכשה הרכהה :ןוגכ

האבה הלאשה


12 'סמ הבושת
.הלואגה יכילהת לש םדומילב ךיראהל ןיא ם"במרה תעדל
.לארשי תלואג רבדב םייללכה תונורקעה תא לבקלו דומלל שי
םיידיתע םיכילהתל סחיב ל"זחו םיאיבנה ירבדש ךכב ותדמע תא קמנמ אוה
איבמ וניאו תדב רקיע וניא הלא םיטרפב קוסיעה ןכו ,םייעמשמ-דח םניא
.תינחור תלעות