לארשי תבשחמב תורגב תניחבתחא דומיל תדיחי / םייתד םיידוסי-לע רפס-יתבל תדעוימ
1996 ,ו"נשת ץיק :הניחבה דעומ
ןחבנל תוארוה
יצחו העש : הניחבה ךשמ .א
:תויגוס שולש הז ןולאשב
.תדמלש המל םאתהב ,ןהמ םייתשב רוחבל ךילע
(תודוקנ 100 - כ"הס ;תודוקנ 50 - הייגוס לכל)
:הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג
תדמלש תויגוסב תוללכנה תולאש לע קרו ךא הנע .1
תוריהבב בותכ .תורוקמה לע ךירבד תא ססב .2
:תודחוימ תוארוה .ד
תולאשה

:בל םיש
תולאשה לע תונעלו I-III תויגוסהמ םייתשב רוחבל ךילע
.הייגוס לכב תוארוהה יפל ,ןהב תוללכנה
. תדמלש תויגוסב תולאש לע קרו ךא הנע


(תודוקנ 50) הנומאה תודוסי - I הייגוס
4-6 תולאשהמ םייתש לעו 1-3 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 1-3 תולאשהמ םייתש לע הנע .ךינפלש עטקה תא ארק

ינימש קרפ ,תובא תכסמל המדקה ,ם"במר
וא קידצ תויהל ודיבו ,ול םירוסמ םדאה תולועפש ונרמאש המ לכמ ראבתנ הנה
יווצה בייחתנ ךכיפלו ,ולא םיכרד ינשמ דחא לע 'ה תאמ חרכה םוש ילב עשר
ותעידי ןפוא לבא .קפס םוש הז לכב ןיאו ,שנועהו רכשהו תוננוכתההו דומלהו
.ונראיבש ומכ ךכמ וניתניב רצקת םירבדה לכל ותגשהו הלעתי


1 'סמ הלאש
.תישפוחה הריחבה לש המויק תא ם"במר חיכומ תארקש עטקב
.וירבדב איבמ אוהש תוחכוהה עברא תא רבסה
הבושת


2 'סמ הלאש
.(ב"ע ,ג"ל תוכרב) "םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה"
? ותבושת יהמו ולא ל"זח ירבד תובקעב ם"במר ררועמש היעבה יהמ
הבושת


3 'סמ הלאש
עבוקה ןורקיעה ןיבו םדאה לש תישפוחה הריחבה ןורקע ןיב הריתס הרואכל תמייק
.לוכה עדוי ךרבתי 'הש
?וירבד תא חיכומ אוה דציכו וז הריתס ם"במר בשיימ דציכ
הבושת


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 4-6 תולאשהמ םייתש לע הנע

4 'סמ הלאש
ז"י ,יעיבר רמאמ ,ירזוכה ,ל"היר
יפל ,"ץראה יקלא" םשב ארקנ אוה עודמו "לארשי יקלא" םשב 'ה ארקנ עודמ
?ל"היר
םא ...תיאובנה הייארה ילעב ירחא םיכשמנ תיקולאה הרותה יכרדב םיכלוהה"
. "םיפוסוליפה תלבקב חונמ םיאצומ םה ןיאו ...םימימת םיאיבנה ירבד יכ
?ל"היר תאז קמנמ דציכ
הבושת


5 'סמ הלאש
'ד קלח ,שא ידירש ,גרבנייו ברה
ברה יפל ,םימעה ראש תויתדל רוקמה והמו תידוהיה תויתדל רוקמה והמ
?גרבנייו
?ןהיניב לדבהה ןמ תועבונה תואצותה ןה המ ,וירבד יפל
הבושת


6 'סמ הלאש
דדובה הנומאה שיא ,קי'צייבולוס ד"ירה
הרבחל םיקוקז (םדאה תאירבב) ינשה ורואיתב םדא ןהו ןושארה ורואיתב םדא ןה
.םינוש םיעינממ עבונ הז ךרוצ ךא ,תלוזלו
? ינשה םדא לש עינמה והמו ןושארה םדא לש םיעינמה ינש םה המ
הבושת


(תודוקנ 50) תווצמו הרות - II הייגוס
10-12 תולאשהמ םייתש לעו 7-9 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 9-7 תולאשהמ םייתש לע הנע .ךינפלש עטקה תא ארק

ח"מ-ו"מ ,ינש רמאמ ,ירזוכה ,ל"היר
:רבחה רמא (ומ
אל םאה .םהב תידוה רבכו ךל יתמדקה רשא םישרשה תא חכוש ךתוארל יל רצ
בשוחה ?םהילע הוצ רשא םישעמ ידי לע םא יכ הולאה לא ברקתהל ןיא יכ ונמכסה
? הלאל המודכו הכומנ חור ,העינכ תושגר ידי לע איה הולאל הברקה יכ התא

:ירזוכה רמא (זמ
- ךמעמ לאש ךיהלא 'ה המ" :רומאכ ,םכירפסב יתארק הז ןיעמו !קדצבו ,ןכ םנמא
תבהאו טפשמ תושע םא יכ - ךממ שרוד 'ה המו" "'וגו ךיהלא 'ה תא האריל םא יכ
.הלאב אצויכ םירחא םיבר םירמאמו ,"ךיהלא םע תכל ענצהו דסח

:רבחה רמא (חמ
תומדקהו תועצה םא יכ םניא וללה ךא ,םיילכשה םיקחה םה םהל םימודה לכו הלא
לכב הגהנה לכ ןכתת אל ןהידעלב רשא ,ןמזבו עבטב הל תומדוקה תיהולאה הרותל
ןוטלש לבקת אלש ןכתי אל םידדוש תרבח םג יכ דע - םדא ינב תורבחמ הרבח
ינב ורמה רשאכ קר .םתורבח דימתת אל הז אלב :םמצע ןיבל םניבש םירבדב קדצה
הרבח לכ ןיא רשא תוגהנתהה יכרדבו תוילכשה תווצמב לקהל וליחתהש דע לארשי
םייעבטה ויכרצ קופס אלב םיקתהל דיחיה לכוי אל רשאכ ,ןהידעלב םיקתהל הלוכי
תדובעב דוע וקיזחה הז םעו - ,הציקיו הנשו ,החונמו העונתו ,התשמו לכאמ
- אוה יכ הולאה םעידוה - ,תויעמשה ,תויהולאה תווצמה ןמ הל תומודבו תונברקה
הרבחה רשא תווצמה תא םתרמשו ןתי ימ" :םהל ורמאב ,הזמ תוחפב קפתסמ היה
הולאל האדוההו תלוזל הבטההו קדצה :ןהו ,הילע תלבקמ רתויב הלפשהו התוחפה
תיתרבחה הקחה תומלש רחאל םא יכ םלשת אל תיהולאה הרותה יכ ."ודסח לע
שיאו - ,הולאה דסח לע האדוההו קדצה ישעמ וללכנ רבכ וז הקחבו ,תילכשהו
ןהימודו הלימהו תבשה תווצמ םייקי וא תונברק איבי יכ ול המ הלא לכ רסחה
,לארשי ןהב ודחיתנש תווצמה ןה אלה ?ןחוד אל ףאו ןביחמ וניא לכשה רשא
םהו ,יהולאה ןינעה תלעמ םהילא העיגה ןדי לעו ,תוילכשה תווצמה לע תפסותכ
...ןמעט ועדי אל

7 'סמ הלאש
' ה המ" :איבנה לש ותשירד שוריפב רבחהו ירזוכה לש תונושה תושיגה תא רבסה
."ךיקלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ - ךממ שרוד
הבושת


8 'סמ הלאש
תרטמ יהמו תארקש עטקה יפ-לע תויעמש-תויקולאה תווצמה לש תורטמה ןה המ
?תועדו תונומא ורפסב ג"סר תעדל תויעמשה תווצמה
הבושת


9 'סמ הלאש
ם"במר תעדל התרטמ יהמו תארקש עטקה יפ-לע תונברוקה תדובע לש הרטמה יהמ
?םיכובנ הרומב
הבושת


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 10-12 תולאשהמ םייתש לע הנע

10 'סמ הלאש
חספה ןמ םצע רובשל אלש הוצמ ,ךוניחה רפס ;זט ,ג"י ,תומש רפסל שוריפ ,ן"במר
?ן"במר תעדל ,םירצמ תאיציל רכז ןהש תובר תווצמ לש םעטה והמ
?ךוניחה רפס יפל ,ולא תווצמ יובירב ךרוצ שי עודמ
הבושת


11 'סמ הלאש
'א קרפ ,לארשי תראפת ,ל"רהמ
?"תויקלא תולועפ" ל"רהמ ידי-לע תורדגומ תווצמה עודמ
ןמ דחאו דחא לכל תודחוימה תולועפה לכ ירה ,ןכ םא :רמאתו לאשת םאו "
אל המלו ,ויתולועפ הנשמ וניאו ומצעמ ונממ תובייחתמ תולועפה - םיארבנה
"?ומצעמ [ידוהיה] םדאה ןמ ,תווצמה םה ,תויקלאה תולועפ ןכ םג ואצמנ
? וז הלאשל ל"רהמ לש ותבושת יהמ
הבושת


12 'סמ הלאש
תינרות הניחבמ םולשהו תונוחמצה ןוזח ,קוק ה"יארה
םיינש אבה ?הזה ןמזב תונוחמצה ןיינעב קוק ה"יארה לש ותדמע יהמ
.וז הדמעל ויקומינמ
.קוק ה"יארה לש וז העיבק רבסה ."דיתעה - תווצמה ימעט דוסי"
הבושת


(תודוקנ 50) הלוגס םע - לארשי םע - III הייגוס
16-18 תולאשהמ םייתש לעו 13-15 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 15-13 תולאשהמ םייתש לע הנע .ךינפלש עטקה תא ארק

ג"כ ,יעיבר רמאמ ,ירזוכה ,ל"היר
:רבחה רמא (גכ
םלוא .םויה דע ונל דמע אל ונלבס לכ ןכא יכ ,הזה רבדב ונתוא ךשיבב תקדצ
תא תחא הלמ תרימאב הלקנ לע קלסל םילוכיה ,ונכותב םיבושחה לע יבשחב
ןכ םישוע םניאו ,םהידבעשמב טלשלו ןירוח ינבל תויהל ,םשפנ לעמ תונויזבה
םיאטח לע רפכל ידכ וב שיש ןברק הז ןיאה :לאוש ינא ,םתדל םינמאנ םתויהב
בר ןמז ונראשנ אל זא יכ ,התא תרמא רשאכ רבדה לפנ ולא םנמא ?םתוחמלו םיבר
.הז בצמב

הנופצה המכחה ןיעמ - ,תולגב ונתוא וריאשהב תרתסנ המכח הולאל שי :דועו
הרואכל השענו הנתשמ אוה םשו המדאה ךות לא לפונ הז ריגרג :ערזה ריגרגב
הממ והשלכ שחומ םשר ראשי אל וב ןנובתמה יניע תואר יפלו ,טיטו םימ ,רפע
תא הנשי רשא אוה הז ריגרג יכ ררבתי ןמז רחאל םלוא ,ןכל םדק ריגרגה היהש
רשא דע הגרד הגרד םריבעי רשא אוהו ,אוה ועבטמ ויהיש דע םימה תאו רפעה
רשא דע ,דועו םילע ,תופלק איצוי זאו ,והומכ תויהל םכפהיו תודוסיה ונדעתי
,ןושארה ערזה לש הרוצהו ,יהולאה ,אוהה ןינעה וב לוחל רשכיו ןיערגה ךכדזי
.אוהה ערזה אב ונממ רשא ירפכ ירפ אשונ ץעל היהי זאו

13 'סמ הלאש
.עטקב ל"היר ירבד יפל תולגב לארשי םע לש ותואצמיהל תורטמ יתש ןייצ
הבושת


14 'סמ הלאש
דמלמש תוכזה יהמ ?תולגב לבסל לארשי םע לש וסחי לע ל"היר לש ותרוקיב יהמ
?תארקש עטקה יפ-לע ,הז ןיינעב לארשי םע לע ל"היר
הבושת


15 'סמ הלאש
.לרוג-ףותיש תעדותמ תועבונה ,תויבויח תוירוגטקב םג תאטבתמ לרוגה תירב"
.(קפוד ידוד לוק ,קי'צייבולוס ד"ירה) "וז ...העדותל םינפ עברא
ולבס תעב לארשי םעב ולגתהש עבראה ךותמ תויבויח םינפ יתש הרצקב רבסהו ןייצ
.קי'צייבולוס ד"ירה יפל ,תולגב
הבושת


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 16-18 תולאשהמ םייתש לע הנע

16 'סמ הלאש
?ובלא ףסוי יבר יפלו ם"במר יפל ,ל"היר יפל לארשי םע תריחבל םיקומינה םה המ
הבושת


17 'סמ הלאש
ה"נקת תרגיא ,ה"יאר תורגיא ,קוק ה"יארה
תורשקתההו ,לארשי-תשודק םינוב דחי םהש ,םנשי םיירקיע םירבד ינש..."
."םהמע תיקולאה
.םהיניב סחיה והמו וללה םיביכרמה ינש םה המ רבסה
םניא םהישעמו םהיתועדש ורוד ינבמ םישנא לע קוק ה"יארה לש הירוגנסה יהמ
?הרותה יפ-לע םינוכנ
הבושת


18 'סמ הלאש
'ד קלח ,שא ידירש ,גרבנייו ברה
הלאשל ותבושתב ,גרבנייו ברה ירבדל ,תילארשיה תוימואלה לש הדוחיי והמ
?"ידוהי והימ"
ויכרע תעיבקב תולבגמ תולטומ םע לכ לע ,גרבנייו ברה תעדל ,עודמ רבסה .ב
(תודוקנ 7) .םיימואלה
הבושת


המגודל תובושת רחבמ

הנומאה תודוסי - I היגוס


1 'סמ הבושת
:תישפוחה הריחבה לש המויקל תוחכוה עברא איבמ ם"במר
אל וליא .תושעל רוסא המו תושעל המ התוויצ הרותהש ךותמ - יוויצה ןמ
תועמשמ לכ התיה אל ,אל המו השעי המ טילחהל םדאה דיב תישפוח הריחב התיה
.יוויצל
ןיבהל רשפא תווצמה יטרפ תא דמללו דומלל הרותה בויח ךותמ - דומילה ןמ
,תישפוח הריחב שיש ןאכמ .הרותה תא םייקל חילצמ םדאה היה אל דומילה ילבש
.שארמ רוזג לוכה אלו
,שארמ הרזג יפ-לע לועפל סונא היה םדאהו תישפוח הריחב התייה אל וליא: וא
.תויונמאהו תוכאלמה ידומילבו ךוניחבו דומילב םעט לכ היה אל
תיינב ןוגכ ,הער ינפ םדקל םישעמ תושעל הרותה בויח ךותמ - תוננוכתהה ןמ
ןוויכמ ,הז בויחב םעט לכ היה אל תישפוח הריחב התייה אל וליא .גגל הקעמ
.רוזגה תא תונשל תלוכי םדאל ןיאו רזגנ רבכ לוכהש
גישהלו הער עונמל ןנוכתמ היה אל םדאה תישפוח הריחב התייה אל וליא: וא
.תויהל חרכומ היהיש רזגנש המ לכש ןוויכמ ,הבוט
שנועו תווצמה רמושל רכש החיטבה הרותהש הדבועה ךותמ - שנועו רכש
וא רכש ןתמב ןויגיה לכ היה אל ,תישפוח הריחב התייה אל וליא .ןריפמל
.ול םיבתכומ אלא םדאה ידיב םניא םישעמה יכ ,שנוע

האבה הלאשה


2 'סמ הבושת
ישעמ לכש ,(םדא ינבו םימכח לצא) תלבוקמה הפקשהה ןיב הריתס שיש איה היעבה
.תישפוחה הריחבה דוסי ןיבל ה"בקב םייולת םדאה
םצעל איה "םימש ידיב לוכה" ןושלה תנווכש ורמואב הז ישוק בשיימ ם"במר
.םדאה לש הריחבל ןותנ ןיידע עבטה יקוחב שומישה םלוא ,עבטה יקוח לש םמויק

האבה הלאשה


3 'סמ הבושת
גישהל םילוכי ונניא ןכ לעו ,ונתעידימ הנוש ה"בקה לש ותעידי: הריתסה בושיי
.הריתסה בושיי תא
,ףוס-ןיאה םוחתל תכייש ה"בקה לש ותעידי :רתוי הקומע הבושת לבקתת: וא
ןיא ףוס-ןיאה םלוע תניחבמ תיפוס איהש ונתעידי תולבגממ עבונ הלעוהש ישוקהו
.דיתעו הווה ,רבע

ונחנאו דחא גשומ איה העידיה ונלצאש םושמ ונתעידימ הנוש 'ה תעידי: החכוהה
תוקולאב יוביר הלילח היהי ןכ אל םאש ,דחא ותעידיו 'ה תאז תמועל .רחא גשומ
.(ינש רבד המכחהו דחא אוה)

האבה הלאשה


4 'סמ הבושת
ז"י ,יעיבר רמאמ ,ירזוכה ,ל"היר
ארקנ 'ה .שוחב ותוארל הכז לארשי םע קרש םושמ לארשי יקולא ארקנ 'ה
.האובנה תגשהל תעייסמה הלוגסב הדחייתה לארשי-ץרא קר יכ ץראה יקולא
יוליג ןיעמ ,םינומהה תושפנל תמאה התלגתנ וליאכ - "תמא ירבד םירכינ"
.האובנ

האבה הלאשה


5 'סמ הבושת
'ד קלח ,שא ידירש ,גרבנייו ברה
שגרמ עבונ הז תויתד שגר .שואייו רבשמ לש האצות איה םימעה לש תויתדה
לש ותמצעל רבסה תתל ולש ךרוצהמו עבטה ינתיא תמועל םדאה לש ותויספא
תיעבט הנוכת אלא רבשמ לש האצות הניא תידוהיה תויתדה תאז תמועל .עבטה
ייחב הרוקמ :ךפהל אלא ,ינוציחה םלועב תולכתסה לש האצות איה ןיא .שפנב
.םיימינפה שפנה
ןיאש הסיפתל הליבוה איה ,ישפנ רבשמ ךותמ הדלונ םימעה תויתדש ןוויכמ
.תוימיספלו תויביספל תמרוג וז הסיפתו ,םייחב שחרתמה לע העפשה םוש םדאל
תמחלמב ןוחצינה לעו שוביכה תפיאש לע טלתשהל וצר אלו ולכי אלש ןוויכמו
.הזה םלועהמ החירבלו םייחה תלילשל ועיגה ,םויקה
שגר .ךפהל אלא ,םייחה ןמ החירבל הליבומ הניא תידוהיה תויתדה תאז תמועל
,תסנכה-תיבב יתד ןחלופל קר לבגומ וניא ,םייחה ימוחת לכב הלגתמ תויתדה
.הלועפו םייח תוודח יאלמ השעמ ישנא לש םברקב םעופ אוהו

האבה הלאשה


6 'סמ הבושת
הנומאה שיא ,קי'צייבולוס ד"ירה
, םוסרפלו םישנא םע תרושקתל קוקז אוה ךכ םשל .דובכל רתוח ןושארה םדא
תמועל .םילעפמו םישעמ תיישעב עויסל קוקז אוה ןכ .הרבחל קוקז אוה ,רמולכ
.['ה לא ברקתהלו] תתלו בירקהל לכויש ידכ תלוזל קוקז ינשה םדא תאז

האבה הלאשה


תווצמו הרות - II הייגוס


7 'סמ הבושת
ןה "ךיקולא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תיישע" תווצמהש ןיבה ירזוכה
תובושחה תווצמה רבחה תעדל .'ה תשירד רקיע ןהו, תווצמה ןיבמ רתויב תובושחה
ןה וב תורכזנה תווצמהש איה קוספב איבנה תנווכ .תויקולאה תווצמה ןה רתויב
הלעמה איהש ,יקולאה ןיינעה תלעמ לא עיגהל רשפא יא וידעלבש ילמינימ סיסב
.רתויב הבושחה הנוילעה

האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
,לארשי םע תא תודחיימ ןה :ל"היר תעדל תויעמש-תויקולאה תווצמה לש תורטמה
. יקולאה ןיינעה תלעמ לא עיגהל ןתינ ןהידי-לעו
תוברהל :('א ,'ג רמאמ ,תועדו תונומא רפס) ג"סר תעדל תויעמשה תווצמה תרטמ
.ונרשואו ונרכש

האבה הלאשה


9 'סמ הבושת
.יקולאה ןיינעה תלעמ לא עיגהל תונברוקה תרטמ ל"היר תעדל
.הרז הדובעמ הקחרהב םצמטצמ תונברוקה דיקפת (ב"ל ,םיכובנ הרומ) ם"במר תעדל

האבה הלאשה


10 'סמ הבושת
ןמ םצע רובשל אלש הווצמ ,ךוניחה רפס ;ז"ט ,ג"י ,תומש רפסל שוריפ ,ן"במר
.חספה
'ה תעידיב ונימאה אל םירחא .הרז הדובע ידבוע רבעב ויה םדא ינב
, תוברה תווצמה תא ונלביק םהירחא העטנ אלש ידכ .שנועו רכשב אלו ותחגשהבו
,עבטב טלושה ,לוכי-לכ ארובב הנומאה תא תועבוקה ,םירצמ תאיציל רכז ןהש
.שנועו רכש קינעמו חיגשמ
ה"בקה .ותחגשה לעו ארובה תלודג לע םידיעמ םילודגה םיתפומהו תותואה :וא
ונתוא הוויצ ןכל ,רפוכ וא עשר לכ יניעל רוד לכב תפומו תוא השוע וניא
ךכו ,רודל רודמ תודעה תרבוע ךכ .וניניע ואר רשאל תואו ןורכז דימת השענש
.'ה תא שיחכהל הפ ןוחתפ םירפוכהמ ענמנ
ךכיפל ,"תובבלה םיכשמנ םישעמה ירחא"ו "ויתולועפ יפ-לע לעפנ" םדאה
קוסע אהי םדאהש ידכ ,םירצמ יסנ תא תוריכזמה תווצמ ןללכבו ,ה"בקה הבריה
.ותירחאב ול בטיי ךכו ,ןהב

האבה הלאשה


11 'סמ הבושת
לארשי תראפת ,ל"רהמ
קלחל תוסחייתמ ןה ןכלו ,ןתוא הוויצ םיקולאש ינפמ תויקולא ןה תווצמה
וניאו יקולא תויהל ךפוה םדאה ןתועצמאבו ,(תיקולאה שפנה) םדאבש יקולאה
.תיעבטה תויקוחל ןותנ
:הלא תובושת יתשמ תחא ןייצל דימלתה לע
.תובוט תולועפ לועפל ול עירפמה ער רצי שי ,םיארבנה ראש תמועל ,םדאל (1
ויתונוכתל םג אלא ,תויעבטה ויתונוכתל קר אל יוטיב תתל ךירצ ידוהיה (2
.תיעבט-לע הכרדהל קוקז אוה ךכ םשלו ,תוינחורה

האבה הלאשה


12 'סמ הבושת
תינרות הניחבמ םולשהו תונוחמצה ןוזח ,קוק ה"יארה
ןיידע םייוצמ םדאה ינב רשאכ ,םיירסומ היעינמש תונוחמצל דגנתמ קוק ברה
.תירסומה םתמר תניחבמ הגרדמה לפשב
.םדאה לש רסומה תמרב עגפת אקווד וזכ תונוחמצ
:הלא םיקומינמ םיינש ןייצל דימלתה לע
רשב לוכאל םדאה ןוצר ,דחאכ םירוסא םדא רשבו םייח ילעב רשב ובש בצמב
רשב לכואהו םדא רשב לכואהש ןוויכמ ,םדא ינב יפלכ הנפומ תויהל לולע
לע םדאה ייח תלעמ רכות אלש ןוויכ .רוסיא ותוא לע רבוע םייח לעב
.םדא רשב תליכאב יעבטה לעוגה הלעי אל ,המהבה ייח ינפ
(1
ורזכאתיש הלא ,םייח ילעב ייחלו םדא ייחל הווש ךרע שי הבש תואיצמב
.םייח ילעבל םביטיהב םנופצמ תא טיקשהל םילולע םירחא םדא ינב יפלכ
(2
ןיבהל קימעיש ידכ ,ויכרצ ןעמל םייחה ילעבב עוגפל םדאל הריתה הרותה
תירסומ המרל תולעתהל ושפנ לכות ךכו, םניבל וניב ידוסיה לדבהה תא
.ההובג
(3
עגרכש ףא ,תילאידיאה הדיתעה הפוקתל םדאה תא רישכהל אוה תווצמה דיקפת
. וז הפוקתל המיאתמה תוגהנתהל לשב וניא םדאה

האבה הלאשה


הלוגס םע - לארשי םע - III הייגוס


13 'סמ הבושת
.םייוגה לע הבוטל עיפשהלו םיאטחה לע רפכל ןה תולגב תואצמיהה תורטמ

האבה הלאשה


14 'סמ הבושת
ושפנ לע רפכל יעצמא לבסב האור וניא לארשי םעש איה ירזוכה לש ותרוקיב
.הנקתלו
ךרדבש יפ-לע-ףא םתד תא םיריממ םניא םהש איה םידוהיה לע רבחה דמלמש תוכזה
.תולגב ברה םלבס תא קיספהל ולכי וז

האבה הלאשה


15 'סמ הבושת
:הלאה תויבויחה םינפה עבראמ םייתש הרצקב ריבסהלו ןייצל דימלתה לע
.(ףתושמ לרוג) תוערואמ ףותיש תעדות (1
.(לבוסש ידוהי לכ םע תוהדזה) לבס ףותיש (2
.תוירחאו הבוח ףותיש (3
.(תידדה הרזע) הלועפ ףותיש (4

האבה הלאשה


16 'סמ הבושת
:לארשי םע תריחבל םיקומינה
םדא לש ויתונוכת תא ושרי לארשי ינבש אוה לארשי תריחבל קומינה - ל"היר יפל
.(ה"צ ,ןושאר רמאמ ,ירזוכה) "לוכב םלש היהש" ןושארה
םהרבאל העובשה תא ורמשמו ונתוא 'ה תבהאמ" לארשי םעב רחב 'ה - ם"במר יפל
. ('ג ,ןושאר קרפ ,הרז הדובע תוכלה) "וניבא
םהל עבשנ רשא העובשהו תובאה לש םיבוטה םישעמה ללגב לארשי םעב רחב 'ה: וא
.(ןמית תרגיא) ונתוא 'ה תבהא ללגבו
,ונייהד .לארשי םע תא 'ה תבהאמ תעבונ לארשי תריחב - ובלא ףסוי יבר יפל
.(ז"ל ,ישילש רמאמ ,םירקיעה רפס) םעט אלבו 'ה ןוצר ללגב

האבה הלאשה


17 'סמ הבושת
ה"נקת תרגיא ,ה"יאר תורגיא ,קוק הי"ארה
שודק חוכב םינייטצמ ,ונייהד .הלוגס םע לארשי םע תויה :םה םיביכרמה
דומלתבו םיבוט םישעמב היולתה ,הריחבה אוה ינשהו ,'ה ןוצרל תודות ימינפ
.הרות
.הריחבל םאתהב תילגתמ הלוגסה .הריחבה ןמ הבושח הלוגסה
המכ שיו ,לארשי-ץראב םיקשוח ,לארשי תוללכ תא דואמ םיבבחמ הלא םישנא
.םהב םיניוצמ םהש לארשי תלוגסמ תובושח תודימ

האבה הלאשה


18 'סמ הבושת
'ד קלח ,שא ידירש ,גרבנייו ברה
עזגהו םדה לע תתתשומ הניא איהש ךכב אוה תילארשיה תוימואלה לש הדוחיי
רמולכ ,תודימהו תועדהו חורה ףותיש לע אלא ,ירוטסיהה לרוגה ףותיש לע וא
.תדה ןמ ימינפ קלח איה תוימואלה .תידוהיה תדה לע
תרוצ תא םיעבוקה םהו תימואלה ותומצע תא םיווהמה תונורקע שי םע לכל
םושמ ,םעה ןחבמל םירסמנ םניא הלא תונורקע .ותוהז ינמיס תאו ותייווה
ותוא לש תימואלה ותוהז לוטיב ושוריפ הלא םיידוסי תונורקע לע רותיווש
. םע