לארשי תבשחמב תורגב תניחבתחא דומיל תדיחי / םייתד םיידוסי-לע רפס-יתבל תדעוימ
1996 ,ו"נשת ץיק :הניחבה דעומ
ןחבנל תוארוה
םייתעש : הניחבה ךשמ .א
:םיקרפ ינש הז ןולאשב
תודוקנ 50 - ןושאר קרפ
תודוקנ 50 - ינש קרפ
תודוקנ 100 - כ"הס
. ,קרפב תויגוסה שולשמ םייתשב רוחבל ךילע ןושארה קרפב
תדמלש המל םאתהב
. (תודוקנ 50 - כ"הס ;תודוקנ 25 - היגוס לכל)
. ,קרפב תויגוסה עבראמ םייתשב רוחבל ךילע ינשה קרפב
תדמלש המל םאתהב
. (תודוקנ 50 - כ"הס ;תודוקנ 25 - היגוס לכל)
:הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג
תדמלש תויגוסב תוללכנה תולאש לע קרו ךא הנע .1
תוריהבב בותכ .תורוקמה לע ךירבד תא ססב .2
:תודחוימ תוארוה .ד

תולאשה

(תודוקנ 30) ןושאר קרפ

,I-III תויגוסהמ םייתשב רוחבל ךילע :בל םיש
.היגוס לכב תוארוהה יפל ,ןהב תוללכנה תולאשה לע תונעלו
.תדמלש תויגוסב תולאש לע קרו ךא הנע

(תודוקנ 25) הנומאה תודוסי - I היגוס
: תולאש שולש לע הנע .ךינפלש עטקה תא ארק
(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 2-4 תולאשהמ םייתש לעו ,(תודוקנ 5) 1 הלאש לע

ינימש קרפ ,תובא תכסמל המדקה ,ם"במר
וא קידצ תויהל ודיבו ,ול םירוסמ םדאה תולועפש ונרמאש המ לכמ ראבתנ הנה
יוויצה בייחתנ ךכיפלו ,ולא םיכרד ינשמ דחא לע 'ה תאמ חרכה םוש ילב עשר
ותעידי ןפוא לבא .קפס םוש הז לכב ןיאו ,שנועהו רכשהו תוננובתההו דומילהו
. ונראיבש ומכ ךכמ ונתניב רצקת םירבדה לכל ותגשהו הלעתי

.1 הלאש לע הנע

1 'סמ הלאש
. תישפוחה הריחבה לש המויק תא ם"במר חיכומ תארקש עטקב
. וירבדב איבמ אוהש תוחכוהה עברא תא רבסה
הבושת


.2-4 תולאשהמ םייתש לע הנע

2 'סמ הלאש
.( ב"ע ,ג"ל תוכרב) "םימש תארימ ץוח םימש ידיב לוכה"
? ותבושת יהמו ,ולא ל"זח ירבד תובקעב ם"במר ררועמש היעבה יהמ
הבושת


3 'סמ הלאש
עבוקה ןורקיעה ןיבו םדאה לש תישפוחה הריחבה ןורקע ןיב הריתס הרואכל תמייק
. לוכה עדוי ךרבתי 'הש
? וירבד תא חיכומ אוה דציכו וז הריתס ם"במר בשיימ דציכ
הבושת


4 'סמ הלאש
תונשרפ ללוש ם"במר .תישפוח הריחב ןיאש םהמ עמתשמ הרואכלש םיקוספ שי ארקמב
. םיקוספ םתוא שוריפ תועצמאב וז
. רחא ןפואב םיקוספה תא ריבסהל ידכ ןהב שמתשמ ם"במרש םיכרד יתש ןייצ
הבושת


(תודוקנ 25) תווצמו הרות - II היגוס
םייתש לעו ,(תודוקנ 5) 5 הלאש לע :תולאש שולש לע הנע .ךינפלש עטקה תא ארק
.( תודוקנ 10 - הלאש לכל) 6-8 תולאשהמ

ח"מ-ו"מ ,ינש רמאמ ,ירזוכה ,ל"היר
: רבחה רמא (ומ
אל םאה .םהב תידוה רבכו ךל יתמדקה רשא םישרושה תא חכוש ךתוארל יל רצ
? םהילע הוויצ רשא םישעמ ידי לע םא יכ הולאה לא ברקתהל ןיא יכ ונמכסה
? הלאל המודכו הכומנ חור ,העינכ תושגר ידי לע איה הולאל הברקה יכ התא בשוחה

: ירזוכה רמא (זמ
ךמעמ לאוש ךיהולא 'ה המ" :רומאכ ,םכירפסב יתארק הז ןיעמו !קדצבו ,ןכ םנמא
טפשמ תושע םא יכ - ךממ שרוד 'ה המו" "'וגו ךיהולא 'ה תא האריל םא יכ -
. הלאב אצויכ םירחא םיבר םירמאמו ,"ךיהולא םע תכל ענצהו דסח תבהאו

: רבחה רמא (חמ
תומדקהו תועצה םא יכ םניא וללה ךא ,םיילכשה םיקוחה םה םהל םימודה לכו הלא
לכב הגהנה לכ ןכתית אל ןהידעלב רשא ,ןמזבו עבטב הל תומדוקה תיהולאה הרותל
ןוטלש לבקת אלש ןכתיי אל םידדוש תרבח םג יכ דע - ,םדא ינב תורבחמ הרבח
ורמה רשאכ קר .םתורבח דימתת אל הז אלב :םמצע ןיבל םניבש םירבדב קדצה
לכ ןיא רשא תוגהנתהה יכרדב תוילכשה תווצמב לקהל וליחתהש דע לארשי ינב
ויכרצ קופיס אלב םייקתהל דיחיה לכוי אל רשאכ ,ןהידעלב םייקתהל הלוכי הרבח
וקיזחה הז םעו - ,הציקיו הנישו ,החונמו העונתו ,התשמו לכאמ - םייעבטה
םעידוה - תויעמשה ,תויהולאה תווצמה ןמ הל תומודבו תונברקה תדובעב דוע
תא םתרמשו ןתיי ימ" :םהל ורמאב ,הזמ תוחפב קפתסמ היה אוה יכ הולאה
הבטההו קדצה :ןהו ,הילע תלבקמ רתויב הלפשהו התוחפה הרבחה רשא תווצמה
רחאל םא יכ םלשת אל תיהולאה הרותה יכ ."ודסח לע הולאל האדוההו תלוזל
לע האדוההו קדצה ישעמ וללכנ רבכ וז הקוחבו ,תילכשהו תיתרבחה הקוחה תומלש
תבשה תווצמ םייקי וא תונברק איבי יכ ול המ הלא לכ רסחה שיאו - ,הולאה דסח
ודחייתנש תווצמה ןה אלה ?ןחוד אל ףאו ןבייחמ וניא לכשה רשא ןהימודו הלימהו
ןיינעה תלעמ םהילא העיגה ןדי לעו ,תוילכשה תווצמה לע תפסותכ ,לארשי ןהב
... ןמעט ועדי אל םהו ,יהולאה

.5 הלאש לע הנע

5 'סמ הלאש
' ה המ" :איבנה לש ותשירד שוריפב רבחהו ירזוכה לש תונושה תושיגה תא רבסה
." ךיקולא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ - ךממ שרוד
הבושת


.6-8 תולאשהמ םייתש לע הנע

6 'סמ הלאש
תרטמ יהמו ,תארקש עטקה יפ-לע תויעמש-תויקולאה תווצמה לש תורטמה ןה המ
? תועדו תונומא ורפסב ג"סר תעדל תויעמשה תווצמה
הבושת


7 'סמ הלאש
ם"במר תעדל התרטמ יהמו ,תארקש עטקה יפ-לע תונברקה תדובע לש הרטמה יהמ
? םיכובנ הרומב
הבושת


8 'סמ הלאש
קיפסמה" רפס לעב יפל ,"תדחוימה ךרדה" יהמו "תיללכה ךרדה" יהמ רבסה
. (תודוקנ 5) "'ה ידבועל
ץראה םע אלו" ל"זח רמאמ תא "'ה ידבועל קיפסמה" רפס לעב ראבמ דציכ
.( תודוקנ 5) ?"דיסח
הבושת


(תודוקנ 25) הלוגס םע - לארשי םע - III הייגוס

לעו ,(תודוקנ 5) 9 הלאש לע :תולאש שולש לע הנע .ךינפלש עטקה תא ארק
.( תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10-12 תולאשהמ םייתש

ג"כ ,יעיבר רמאמ ,ירזוכה ,ל"היר
: רבחה רמא (בכ
םלוא .םויה דע ונל דמע אל ונלבס לכ ןכא יכ ,הזה רבדב ונתוא ךשייבב תקדצ
תא תחא הלמ תרימאב הלקנ לע קלסל םילוכיה ,ונכותב םיבושחה לע יבשוחב
ןכ םישוע םניאו ,םהידבעשמב טולשלו ןירוח ינבל תויהל ,םשפנ לעמ תונויזבה
םיאטח לע רפכל ידכ וב שיש ןברק הז ןיאה :לאוש ינא ,םתדל םינמאנ םתויהב
ןמז ונראשנ אל זא יכ ,התא תרמא רשאכ רבדה לפנ וליא םנמא ?םתוחמלו םיבר
. הז בצמב בר

הנופצה המכחה ןיעמ - ,תולגב ונתוא וריאשהב תרתסנ המכח הולאל שי :דועו
הרואכל השענו הנתשמ אוה םשו המדאה ךות לא לפונ הז ריגרג :ערזה ריגרגב
הממ והשלכ שחומ םשור ראשיי אל וב ןנובתמה יניע תואר יפלו ,טיטו םימ ,רפע
תא הנשי רשא אוה הז ריגרג יכ ררבתי ןמז רחאל םלוא ,ןכל םדוק ריגרגה היהש
רשא דע הגרד הגרד םריבעי רשא אוהו ,אוה ועבטמ ויהיש דע םימה תאו רפעה
רשא דע ,דועו םילע ,תופילק איצוי זאו ,והומכ תויהל םכפהיו תודוסיה ונדעתי
, ןושארה ערזה לש הרוצהו ,יהולאה ,אוהה ןיינעה וב לוחל רשכיו ןיערגה ךכדזי
. אוהה ערזה אב ונממ רשא ירפכ ירפ אשונ ץעל היהי זאו

.9 הלאש לע הנע

9 'סמ הלאש
. עטקב ל"היר ירבד יפל ,תולגב לארשי םע לש ותואצמיהל תורטמ יתש ןייצ
הבושת


.10-12 תולאשהמ םייתש לע הנע

10 'סמ הלאש
דמלמש תוכזה יהמ ?תולגב לבסל לארשי םע לש וסחי לע ל"היר לש ותרוקיב יהמ
? תארקש עטקה יפ-לע ,הז ןיינעב לארשי םע לע ל"היר
הבושת


11 'סמ הלאש
. לרוג-ףותיש תעדותמ תועבונה ,תויבויח תוירוגטקב םג תאטבתמ לרוגה תירב"
.( קפוד ידוד לוק ,קי'צייבולוס ד"ירה) "וז ...העדותל םינפ עברא
ולבס תעב לארשי םעב ולגתהש עבראה ךותמ תויבויח םינפ יתש הרצקב רבסהו ןייצ
. קי'צייבולוס ד"ירה יפל ,תולגב
הבושת


12 'סמ הלאש
: ץראה תבשל המדקהב קוק ה"יארה יפל הנע
? לארשי םע יאטח לע (םיאתמה) ןוכנה שנועה איה תולגה ,ותעדל ,עודמ
(תודוקנ 5)
, לארשי-ץראל בושל תעה העיגהש ריכהל םינושארה ויהש םישנאה תא ןייפא המ
( תודוקנ 5) ?ךכב וריכהש םינושארה ויה םה אקווד עודמו
הבושת


(תודוקנ 50) ינש קרפ

,VI-VII תויגוסהמ םייתשב רוחבל ךילע :בל םיש
.היגוס לכב תוארוהה יפל ,ןהב תוללכנה תולאשה לע תונעלו
.תדמלש תויגוסב תולאש לע קרו ךא הנע

(תודוקנ 25) הליפת IV - היגוס
לעו ,(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 13-15 תולאשהמ םייתש לע :תולאש שולש לע הנע
.( תודוקנ 5) 16-17 תולאשהמ תחא

.13-15 תולאשהמ םייתש לע הנע

13 'סמ הלאש
ירזוכה ,ל"היר ;םירקיעה רפס ,ובלא ףסוי יבר ;תובבלה תובוח ,ייחב ונבר
ףסוי 'ר תעדלו ייחב ונבר תעדל ,הליפתל עובק חסונ ל"זח ונקית עודמ
( תודוקנ 6) ?ובלא
( תודוקנ 4) ?ל"היר תעדל ,ןינהנה תכרב לש הדיקפת והמ
הבושת


14 'סמ הלאש
היאר תלוע שוריפ םע הליפת רודיס ,קוק ה"יארה ;םלוע תוביתנ ,ל"רהמ
תעדלו ל"רהמ תעדל ,ןהינמזב תיברעו החנמ ,תירחש תוליפתה שולש ונקות עודמ
? קוק ה"יארה
הבושת


15 'סמ הלאש
. קי'צייבולוס ד"ירה יפל ,האובנה ןיבל הליפתה ןיב ןוימד תודוקנ יתש ןייצ
הבושת


.16-17 תולאשהמ תחא לע הנע

16 'סמ הלאש
ן"במרה תוגשה ;'ה הווצמ ,תווצמה רפס ,ם"במר
. הליפתה לש הבוחה רוקמ ןיינעב וקלחנ םש ותגשהב ן"במרו תווצמה רפסב ם"במרה
. םתקולחמ תא הרצקב אבה
הבושת


17 'סמ הלאש
םלוע תוביתנ ,ל"רהמ
? ל"רהמ יפל ,"הדובע" םשב הליפתה הנוכמ עודמ
הבושת


(תודוקנ 25) עדמו תד V - היגוס
,(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 18-20 תולאשהמ םייתש לע :תולאש שולש לע הנע
. (תודוקנ 5) 21-22 תולאשהמ תחא לעו

.18-20 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 'סמ הלאש
ןאצה יבקעו רקיה רדא ,קוק ה"יארה
ןיאש ,תיעדמל המדתמה הריפכה ןיינבל דוסיה םלועל איה תירסומה הריפכה פ"כע"
." המצע דצמ דוסי לכ הל
( תודוקנ 5) .קוק ה"יארה לש הלא וירבד תא רבסה
( תודוקנ 5) ?הלא םירבדמ קוק ה"יארה לש ותנקסמ יהמ
הבושת


19 'סמ הלאש
עדמו תודהי ,יול הדוהי 'פורפ
קרפ) "ןיקת דוקפת חיטבהלו הנוכנ הנווכה קינעהל הלוכי תיקולא תוכמס תלבק"
.( המדקה ,'ב
( תודוקנ 4) .יול 'פורפ לש העיבקה תא רבסה
( תודוקנ 6) .וז העיבקל איבמ אוהש תואמגודהמ םייתש אבה
הבושת


20 'סמ הלאש
ךילהתל עגונב עדמה תשיג ןיבל הרותה תשיג ןיב הריתס תמייקש םינעוטה שי
. םלועה ליגל עגונבו םלועה תאירב
. הריתסה בושייל תונוש תושיג יתש הרצקב רבסהו ןייצ
הבושת


.21-22 תולאשהמ תחא לע הנע

21 'סמ הלאש
ד"ל קרפ ,םיכובנ הרומ ,ם"במר
יעדמו עבטה יעדמ ומכ) םיילאירה םיעדמה דומילל ם"במר איבמש תורטמ יתש ןייצ
.( םירפסמה
הבושת


22 'סמ הלאש
ארקמה תונשרפב עדמו הנומא ,רוצילא הדוהי 'פורפ
תיתרוסמה תונשרפה תשיג ןיב ירקיעה לדבהה והמ ,רוצילא הדוהי 'פורפ תעדל
?" ארקמה תרוקיב" תשיג ןיבל ארקמל
הבושת


(תודוקנ 25) שנועו רכש ,החגשה ,הריחב VI - היגוס
לעו ,(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 23-25 תולאשהמ םייתש לע :תולאש שולש לע הנע
.( תודוקנ 5) 26-27 תולאשהמ תחא

.23-25 תולאשהמ םייתש לע הנע

23 'סמ הלאש
ןמית תרגא ,ם"במר
",ץראה רפעכ ךערז היהו" :בקעיל 'ה תחטבה לש תועמשמה יהמ ,ם"במר יפ-לע
אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףא" :החטבהה תועמשמ יהמו
( תודוקנ 6) ?'וגו "םיתלעג
( תודוקנ 4) ?ם"במר תעדל ,דמש תורזגב לארשי םע תא ה"בקה הסינ עודמ
הבושת


24 'סמ הלאש
' א קלח ,'ה ךרד ,ל"חמר
ה"בקה גישמ דציכו ,ה"בקה ידי-לע םלועה תאירב תילכת יהמ ,ל"חמר תעדל
( תודוקנ 5) ?םדאה תועצמאב וז תילכת
יפ-לע ,ןושארה םדא לש ואטח תובקעב םדאב ולחש םייוניש ינש רבסהו ןייצ
( תודוקנ 5) .ל"חמר
הבושת


25 'סמ הלאש
' א קלח ,והילאמ בתכמ ,רלסד א"א ברה
, ותוירחא םוחתב ונניא המו םדאה לש ותוירחא םוחת והמ ,רלסד ברה יפל
( תודוקנ 5) ?הריחבה תדוקנל עוגנב
( תודוקנ 5) ?בוטב ותריחב ןיבו דסח לעב םדאה תויה ןיב רשקה והמ
הבושת


.26-27 תולאשהמ תחא לע הנע

26 'סמ הלאש
ט"ק ,'א רמאמ ,ירזוכה ,ל"היר
תותדה תוחיטבמש רכשה ןיבו לארשי םעל הרותה החיטבמש רכשה ןיב לדבהה והמ
? ל"היר יפל ,תורחאה
הבושת


27 'סמ הלאש
' ב קרפ ,ןוחטיבו הנומא, שיא ןוזחה
ןוזחה ריבסמ דציכ .ורסאממ ררחתשהל ול עייסל םיקשמה רשמ ותשקבב אטח ףסוי
? ואטח תא שיא
הבושת


(תודוקנ 25) םימכח תנומא VII - היגוס
,(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 28-30 תולאשהמ םייתש לע :תולאש שולש לע הנע
.( תודוקנ 5) 31-32 תולאשהמ תחא לעו

.28-30 תולאשהמ םייתש לע הנע

28 'סמ הלאש
רשע-םינשה שורדה ,ן"רה תושרד ,םיסנ ונבר
. איבנמ ףידע םכחש ועבק ל"זח
( תודוקנ 5) .ן"רה תושרד יפ-לע ,איבנהמ ףידע םכחה ןללגבש תוביס יתש אבה
( תודוקנ 5) ?םימכחה לצא יאובנ חוכ אוצמל ל"זח ושקיב עודמ
הבושת


29 'סמ הלאש
ןושארה ראבה ,הלוגה ראב ,ל"רהמ
תפסות תווהמ ןניא ןכלו ,הרותה ןמ תוקתונמ ןניא םימכח תווצמש עבק ל"רהמ
: הלאה תווצמל עגונב וז העיבק הרצקב ראב .הרותל
( תודוקנ 4) .הרותה ןמ אתכמסא ןהל שיש םימכח תווצמ
( תודוקנ 3) .הרותל גייסו רדג ןהש םימכח תווצמ
( תודוקנ 3) .הכונח רנ ומכ םימכח תווצמ
הבושת


30 'סמ הלאש
' ג קרפ ,ןוחטיבו הנומא ,שיא ןוזחה
." םכח בל תוטהל חוכ תלעב םלועב העיגנ ןיא" יכ עבוק שיא ןוזחה
( תודוקנ 5) ?וז העיבק ססבמ אוה דציכ
? טפשמב םכחה תערכה תא הטמ דחושהש ךכל הביסה יהמ ,שיא ןוזחה יפ-לע
הבושת


.31-32 תולאשהמ תחא לע הנע

31 'סמ הלאש
הרותה ידוסי תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר
תא חיכומ אוה דציכו ,ם"במר תעדל הכלהה תעיבק ןיינעב איבנה לש ודמעמ והמ
? וירבד
הבושת


32 'סמ הלאש
א"י ,ז"י םירבד ,הרותה לע שוריפ ,ן"במר
ןה םא םג ,ןיד-תיב תוארוהל תייצל הווצמל ן"במר לש ויקומינמ םיינש בותכ
. תועטומ תוארנ
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


1 'סמ הבושת
: תישפוחה הריחבה לש המויקל תוחכוה עברא איבמ ם"במר
אל וליא .תושעל רוסא המו תושעל המ התוויצ הרותהש ךותמ - יוויצה ןמ
לכ התייה אל ,אל המו השעי המ טילחהל םדאה דיב תישפוח הריחב התייה
. יוויצל תועמשמ
(1
ןיבהל רשפא תווצמה יטרפ תא דמללו דומלל הרותה בויח ךותמ - דומילה ןמ
,תישפוח הריחב שיש ןאכמ .הרותה תא םייקל חילצמ םדאה היה אל דומילה ילבש
. שארמ רוזג לוכה אלו
הרזג יפ-לע לועפל סונא היה םדאהו ,תישפוח הריחב התייה אל וליא :וא
. תויונמאהו תוכאלמה ידומילבו ךוניחבו דומילב םעט לכ היה אל ,שארמ
(2
ןוגכ ,הער ינפ םדקל םישעמ תושעל הרותה בויח ךותמ - תוננוכתהה ןמ
, הז בויחב םעט לכ היה אל ,תישפוח הריחב התייה אל וליא .גגל הקעמ תיינב
. רוזגה תא תונשל תלוכי םדאל ןיאו ,רזגנ רבכ לוכהש ןוויכמ
גישהלו הער עונמל ןנוכתמ היה אל םדאה ,תישפוח הריחב התייה אל וליא :וא
. תויהל חרכומ היהיש רזגנש המ לכש ןוויכמ ,הבוט
(3
שנועו תווצמה רמושל רכש החיטבה הרותהש הדבועה ךותמ - שנועו רכש
וא רכש ןתמב ןויגיה לכ היה אל ,תישפוח הריחב התייה אל וליא .ןריפמל
. ול םיבתכומ אלא ,םדאה ידיב םניא םישעמה יכ ,שנוע

(4
האבה הלאשה


2 'סמ הבושת
ישעמ לכש ,(םדא ינבו םימכח לצא) תלבוקמה הפקשהה ןיב הריתס שיש איה היעבה
. תישפוחה הריחבה דוסי ןיבל ,ה"בקב םייולת םדאה
םצעל איה "םימש ידיב לוכה" ןושלה תנווכש ורמואב הז ישוק בשיימ ם"במר
.םדאה לש הריחבל ןותנ ןיידע עבטה יקוחב שומישה םלוא ,עבטה יקוח לש םמויק

האבה הלאשה


3 'סמ הבושת
םילוכי ונניא ןכ לעו ,ונתעידימ הנוש ה"בקה לש ותעידי :הריתסה בושיי
. הריתסה בושיי תא גישהל
תולבגממ עבונ הלעוהש ישוקהו ,ףוס-ןיאה םוחתל תכייש ה"בקה לש ותעידי :וא
. דיתעו הווה ,רבע ןיא ףוס-ןיאה םלוע תניחבמ .תיפוס איהש ונתעידי

דחא גשומ איה העידיה ונלצאש םושמ ,ונתעידימ הנוש 'ה תעידי :החכוהה
הלילח היהי ןכ אל םאש ,דחא ותעידיו 'ה ,תאז תמועל .רחא גשומ ונחנאו
.( ינש רבד המכחהו דחא אוה) תוקולאב יוביר

האבה הלאשה


4 'סמ הבושת
. הריחבה ונממ הללשנ שנועכו ,אטחש םדאב רבודמ
(1
אל הרזגה לבא ,םידוהיה תא דבעשל םירצמה לע ןוגכ ,ללכה לע הרזג שי
. תיטרפ התייה
(2
בצמב לארשי םע תא דימעהלמ ענמיהל 'ה ינפל ןנחתמ איבנה םהבש םיקוספ שי
. הריחבה תלילשל המוד הז בצמש םושמ ,םינטק וב הריחבה ייוכיסש ,השק

(3
האבה הלאשה


5 'סמ הבושת
ןה "ךיקולא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תיישע" תווצמהש ןיבה ירזוכה
תובושחה תווצמה ,רבחה תעדל .'ה תשירד רקיע ןהו ,תווצמה ןיבמ רתויב תובושחה
ןה וב תורכזנה תווצמהש איה קוספב איבנה תנווכ .תויקולאה תווצמה ןה רתויב
הלעמה איהש ,יקולאה ןיינעה תלעמ לא עיגהל רשפא-יא וידעלבש ,ילמינימ סיסב
. רתויב הבושחה הנוילעה

האבה הלאשה


6 'סמ הבושת
, לארשי םע תא תודחיימ ןה :ל"היר תעדל תויעמש-תויקולאה תווצמה לש תורטמה
. יקולאה ןיינעה תלעמ לא עיגהל ןתינ ןהידי-לעו
תוברהל :('א ,'ג רמאמ ,תועדו תונומא רפס) ג"סר תעדל תויעמשה תווצמה תרטמ
.ונרשואו ונרכש

האבה הלאשה


7 'סמ הבושת
. יקולאה ןיינעה תלעמ לא עיגהל תונברקה תרטמ ל"היר תעדל
. הרז הדובעמ הקחרהב םצמטצמ תונברקה דיקפת (ב"ל ,םיכובנ הרומ) ם"במר תעדל

האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
. ןהיתוארוה יפל תושרופמה תווצמה םויק איה "תיללכה ךרדה"
תנווכ יפלו ןהלש (תילכתה) תורטמה יפל תווצמה םויק איה "תדחוימה ךרדה"
. הרותה
הגרדל תונפל םיאשר ךכ רחא קרו ,תשרופמה הבוחה תא םייקל שי תישאר
,תשרופמ הבוח איהש ,הרות דומלל שרדנ ץראה םע ,ןכל .תודיסחה לש ההובגה
. דיסח תויהל יאשר אוה ךכ רחא קרו

האבה הלאשה


9 'סמ הבושת
. םייוגה לע הבוטל עיפשהלו םיאטחה לע רפכל ןה תולגב תואצמיהה תורטמ

האבה הלאשה


10 'סמ הבושת
ושפנ לע רפכל יעצמא לבסב האור וניא לארשי םעש איה ירזוכה לש ותרוקיב
, םתד תא םיריממ םניא םהש איה םידוהיה לע רבחה דמלמש תוכזה .הנקתלו
. תולגב ברה םלבס תא קיספהל ולכי וז ךרדבש יפ-לע-ףא

האבה הלאשה


11 'סמ הבושת
: ןה תויבויחה םינפה
.( ףתושמ לרוג) תוערואמ ףותיש תעדות
(1
.( לבוסש ידוהי לכ םע תוהדזה) לבס ףותיש
(2
. תוירחאו הבוח ףותיש
(3
.( תידדה הרזע) הלועפ ףותיש

(4
האבה הלאשה


12 'סמ הבושת
שיגדה אוה אליממו ימואלה דצב קוסעל אלש לארשי םע תא הצליא ץראה תביזע
. אטחה ןמזב ותוגהנתהל ןוקית הוויהש רבד ,ינחורה ןפה תא
בושל ןמזה עיגהש וריכה רשא תונושארה ויה רמוחה לא תובורקה םעה תורדש
.ןהל םירז ויה אל היישעהו היינבה םצעש םושמ ,התונבלו לארשי-ץראל

האבה הלאשה


13 'סמ הבושת
ירזוכה ,ל"היר ;םירקיעה רפס ,ובלא ףסוי יבר ;תובבלה תובוח ,ייחב ונבר
תרטמ תא גישי םדאהש ידכ הליפתל עובק חסונ ונקית ל"זח ,ייחב ונבר תעדל
, תוגאדה תרסהו חבש תניתנ ,ול העינכ ,'ה ינפל שפנה תודחייתה - הליפתה
םיעובק חסונו רדס ול ןיאשכ תאז לכל עיגהל םדאל השק .'הב ןוחטיב רמולכ
. שארמ
םדאהמ עונמל ידכ הליפתל עובק חסונ ונקית ל"זח ,ובלא ףסוי 'ר תעדל
.' הל םסחייל רוסא רשא םייוטיב ותליפת תעב 'הל סחייל
הריבגמ ,ול שיש בוטב ןיחבהל םדאל תמרוג ,הנווכב תרמאנ איהשכ ,הכרבה
.' הל תודוהל ךרוצה ולצא רבגתי אליממו ,האנהה תא ולצא

האבה הלאשה


14 'סמ הבושת
היאר תלוע שוריפ םע הליפת רודיס ,קוק ה"יארה ;םלוע תוביתנ ,ל"רהמ
. ונוממבו ושפנב ,ופוגב 'הל ומצע תא דבעשי םדאש יואר ,ל"רהמ תעדל
, ןושיל ךישמהל באת םדאה תינפוג הניחבמ יכ רקובב הנקות תירחש תליפת
.' הל ףוגה דובעשל יוטיב איה ללפתהלו םוקל ידכ הנישה לע ותורבגתהו
תא בזוע םדאה החנמ תעשבש םושמ ,ןוממה תניחבמ דובעשה תא תאטבמ החנמ תליפת
. הליפת םשל ןוממב וקוסיע
תעשבו דורט םדאה םויה ךלהמבש םושמ ,שפנה דובעשל יוטיב איה תיברע תליפת
. ללפתמו ושפנ תא דבעשמ םדאה ,תאז לכ םעו ,החונמ תשקבמ שפנה ברעה
האריהו רסומה תושגר תא שירשהל תירחש תליפת לש התרטמ ,קוק ה"יארה תעדל
. םויה ךלהמב תונויסינב דומעל לכויש ידכ ,םייחה יקסעל הנופ םדאהש ינפל
ריסהל בורק אוהש העשב ,םדאב םישדח תוחוכ תחפה איה החנמ תליפת לש התרטמ
תינחור הגרדל םמורתהל םדאה לש ושפנ לכות וזכ העשב .םויה תודרט תא ומצעמ
. ההובג
ןיאש העשב ,הלוגס ידיחיל רקיעב ,תינחור תולעתה איה תיברע תליפת לש התרטמ
. האובנב םישגפנ ךכל םייוארה וזכ העשב .ירמוחה םלועה לש תוערפה

האבה הלאשה


15 'סמ הבושת
הנומאה שיא ,קי'צייבולוס ברה
. יעצמא יתלב שגפמ רמולכ , םדאהו םיקולאה לש תומיע ךרענ תוליהקה יתשב
(1
' ה לא ללפתמה םדאה .אוהו התא ,ינא :שלושמ הנבממ תובכרומ תוליהקה יתש
ללכה לש חילש אוה איבנהש םשכ .ללכה תא םג אלא ,ומצע תא קר גציימ וניא
.םירחא רובע םג ללפתמ ללפתמה ךכ
(2
איבנה 'ה םע שגפמהמ האצותכ - רמולכ ,"תיביטמרונ הרושב" תמייק ןהיתשב
. תירבה קוח תמשגהל תישעמ הלועפ לועפל םיבייחתמ ללפתמהו

(3
האבה הלאשה


16 'סמ הבושת
ן"במרה תוגשה ;'ה הווצמ ,תווצמה רפס ,ם"במר
ןמש רובס ן"במר ,ותמועל .הרותה ןמ איה הליפתה תבוח רקיע ,ם"במר תעדל
. ןנברדמ איה הליפתה תבוח ליגר בצמבו ,[הרצ תעב אלא] ללפתהל הבוח ןיא הרותה

האבה הלאשה


17 'סמ הבושת
םלוע תוביתנ ,ל"רהמ
לש תטלחומה ותולת תא תאטבמ איה יכ "הדובע" םשב הנוכמ הליפתה ,ל"רהמ תעדל
. ה"בקב םדאה

האבה הלאשה


18 'סמ הבושת
עדמו תודהי ,יול הדוהי 'פורפ
וליעפהל רשפאש ,םוצע חוכ םדאה דיב םינתונ עדמה ייוליג ,יול 'פורפ תעדל
הבורעה איה תיקלא תוכמס תלבק .ןברוחו סרה לש הרטמל ןהו תיבויח הרטמל ןה
וירצי תא תרשי אלו ,תיבויח תילכתל ודיבש המצעה תא ליעפי םדאהש ךכל
. םייוושכעה
: תואמגוד
םיקולא םלצ םדא לכב תוארל ינרות ךוניח .םלועל הנכס איה תימוטאה הצצפה -
. תימוטאה הצצפב שומישה תא ענמי
.( הרבדה ירמוחב שומיש ידי-לע) תיגולויבה הביבסה סרה :תפסונ הנכס -
תלבק .הרומח תיתא היעב םה םדא ינבב םייאופר םייוסינ :תיאופר הקיתא -
וליפא ,תויווגב העיגפ ןכ ומכ .וז היעב רותפת ןוילע ךרעכ םייחה תשודק
אוה םדאה לש םיינפוגה וידירשל דובכ לש סחי .תנכוסמ ,יעדמ רקחמ םשל
. םיקולא םלצ וב תוארל ונתלוכי לעו ונתושיגר לע ןגהל ינויח יעצמא
, ויתומגמ שארב רקחמה תא תוארל דימתמ ץחלל ןותנ ינרדומה אפורה ,ףסונב
םויקו הרותה דומיל .הלוחב לופיטה תוכיא תא תיתגרדה רדרדל יושעש המ
. הז ילילש ץחל לרטנל םילוכי היתווצמ
הייסולכוא לע הטילש יעצמא תווהל םילולע םימס :היגולויבב רסומ תויעב -
. תיטנג הסדנהב הערל שמתשהל לולע ףרוטמ ןעדמ .ןופצמ רסח ןדור לש וידיב
. ולא תונכס ענמת םימש תוכלמ לוע תלבק
. יאנפ תועש רתויו רתוי םדאל שי עדמה תומדקתה םע :יאנפה תועש תייעב -
ידי-לע הרתופל ןתינ .תיניצר היעבל תכפוה יאנפה תועש תא אלמל ךרדה
. בוט תושעל 'ה לש חילש תויהל ןוצר ךותמ ,'ה תדובעב יאנפה תועש יולימ

האבה הלאשה


20 'סמ הבושת
: תוירשפא תושיגל תואמגוד
. הרותב םיקוספל לבוקמהמ הנוש שוריפ ןתמו תטלחומ תמאכ תיעדמה העיבקה תלבק -
ןוויכ ;םינש לש הפוקת אלא ,תועש 24 לש ןמז קרפ וניא הרותב םוי :לשמל
תומלועה תפוקתמ םה ואצמנש םידירשהש ןכתיי ,ןבירחמו תומלוע ארוב ה"בקהש
. יחכונה םלועה תאירבמ לחה איה םלועה תאירבל הריפסהו ,וברחנש
, תדל עגונה םוחתב "תויעדמ" תועיבק לע רוערעו הרותל יתרוסמה שוריפה תלבק -
.( ןויצע ר"ד לש ותשיג) תובר תומויסקא לע ססובמה יטרואיתה םוחתב רמולכ
תינורקע לבקמ קוק ברה .תומדוקה תושיגה יתש תא תבלשמ קוק ברה לש ותשיג -
החנה רחאל .הרותה תא הנוש ןפואב שרפל ןכומו ,לוכיבכ "תויעדמה תונעטה" תא
ןהל ןיאש חיכומו ,"תויעדמה תועיבקה" לש תויעדמה תא קודבל שגינ אוה וז
. רשק םוש ססובמ עדמלו
, תיביטמרופניא אלו תירסומ איה ותרטמש ,יתד דגיה ןיב רשק ןיאש תנעוטה השיג -
' ץיבובייל 'פורפ לש םתשיג) .היצמרופניא תריסמ ותרטמש ,יעדמ דגיה ןיבל
.( ןמדלוג ר"דו

האבה הלאשה


21 'סמ הבושת
ד"ל קרפ ,םיכובנ הרומ ,ם"במר

:ןה םיעדמה דומילל תורטמה
.' ה תאמ לולשל שי םיניינע וליא דומלל םירשפאמ
(1
. םלועה תא ךרבתי 'ה לש הגהנה גישהל ךרד
(2
. תלבלובמ אלו הרשי הבשחמל םדאה תא םירישכמ

(3
האבה הלאשה


22 'סמ הבושת
ארקמה תונשרפב עדמו הנומא ,רוצילא הדוהי 'פורפ
םתרטמ רקחמהו ןויעה ,תונשרפה לכו ,ך"נתה תותימאב הנימאמ תיתרוסמה תונשרפה
תרוקיב" תשיג ךכל דוגינב] .וחקלו ותועמשמ ,ארקמה לש ותותימא תנבה
ארקמב בותכה תא םיאתהלו םירבדבש "ףויז"ה תא ףושחל התמגמ ."ארקמה
.[רקוחה רזחשמש לוכיבכ "תירוטסיהה תואיצמ"ל

האבה הלאשה


23 'סמ הבושת
ןמית תרגיא ,ם"במר
וזו ,םהילע רבגתנ רבד לש ופוסב ,ונב וטלשי םייוגה םא ףאש ונחיטבה 'ה
רפעה רבד לש ופוסב ,רפעה לע םיכרודש ףא - "ץראה רפעכ" םילימב הנווכה
אל ה"בקה ,אטחי לארשי םע םא ףא.(ותומ רחאל) וילע ךרדש ימ תא הסכמ
.' וכו "םיתסאמ אל" םילימב הנווכה וזו ,ותוללכ תא אנשי
. יניס רה לע ודמע םהיתובאש ,םיאריהו םידיסחה קר וראשייש ידכ

האבה הלאשה


24 'סמ הבושת
' א קלח ,'ה ךרד ,ל"חמר
ךכב וז תילכת גישמ ה"בקה .(רשפאה לככ) ביטיהל איה םלועה תאירב תילכת
תאז .תאז רשפאמ ישונאה ועבטש המכ דע םלשה בוטב תוכזל תלוכי םדאל קינעהש
ול הוולתי בוטהש אלו) תישפוח הריחב ול שי רשאכ קר גישהל םדאה לוכי
. ומצע אוה ובש בוטה ןיינקש ה"בקל המדתמ םדאה ךכב .("הרקמ ךרדב"
: םה םייונישה
רחאל (ףוגה) ערה ןיבל (המשנה) בוטה ןיב ןוזיא וב היהש ךכ ארבנ םדאה
. ובש ערה ןמ תאצל רתוי ול השק אטחש
(1
וילע אטחש רחאל. ואטח תא ןקתל היה לוכי אוה אטח םדא םא ,אטחה ינפל
תעב היהש יפכ ערהו בוטה ןיב ןזאל - ןושאר בלש :םיבלש ינש רובעל
. ותומלשל עיגהל - ינש בלשו ,ותאירב
(2
אלא תטלחומ תומלשל עיגהל לכוי אלש םדאה לע רזגנ אטחה ןמ האצותכ
. ףוגה תתימ רמולכ ,ףוגה ןמ דרפית המשנהש רחאל

(3
האבה הלאשה


25 'סמ הבושת
' א קלח ,והילאמ בתכמ ,רלסד א"א ברה
לכל יארחא םדאה .שנענ וניא הילע - םימשה ןמ םדאל העובקש הריחבה תדוקנ
ידי-לע ,רמולכ ,וישעמ ידי-לע עבק אוהש הריחבה תדוקנמ עבונה םוחתה
. תומדוקה ויתוריחב
םע תוללכתהה לא עיגהל ךכ ךותמו םירחא םע דסח תושעל השוריפ בוטב הריחבה
ערה רצי תונעטש םושמ ,ערה רצי םע דדומתהל םדאה חילצי וז ךרדב .ללכה
. ללכה ןוקית לש שובלב תוסכתמ ןה וליפא ,יטרפה דצה ןמ קר תואב

האבה הלאשה


26 'סמ הבושת
ט"ק ,'א רמאמ ,ירזוכה ,ל"היר
, הזה םלועב רבכ "יקולאה ןיינעב" תוקבדיהה אוה לארשי םעל חטבומה רכשה
תורחאה תותדה ,תאז תמועל .הזה םלועב רבכ םימשג ןוגכ ימשג רכש םג אליממו
. אבה םלועב קר רכש תוחיטבמ

האבה הלאשה


27 'סמ הבושת
' ב קרפ ,ןוחטיבו הנומא ,שיא ןוזחה
ןכלו ,ףסוי תא רוכזי םיקשמה רשש יוכיס םוש היה אל ,שיא ןוזחה לעב תעדל
. שואיי אטבמה השעמ אלא תולדתשה השעמ רדגב הניא םיקשמה רש לא היינפה

האבה הלאשה


28 'סמ הבושת
רשע-םינשה שורדה ,ן"רה תושרד ,םיסנ ונבר
: ןה תוביסה
. איבנב ןכ ןיאש המ ,הירחא ךליל שי ,תיעטומ איה םא םג ,םכחה תערכה (1
. םימכח ידי-לע עבקנ רקש איבנ ימו תמא איבנ ימ עבוקה ןוירטירקה (2
.ותעדמ ףיסוהל יאשר םכחהו ,עמשש המ קר רמול יאשר איבנה (3
םהל תויהל בייחש רורב ,איבנמ ףידע םכחש ועבק ל"זחש רחאמ
. ולש חטשב ףידע דחא לכ ןכ אל םאש ,ףתושמ הנכמ םג

האבה הלאשה


29 'סמ הבושת
ןושארה ראבה ,הלוגה ראב ,ל"רהמ
םאש ,םימכחל הרותה ןמ םיזמר לע םיססובמ אתכמסא רדגב םהש םימכח ירבד
. הרותה לע הפסוה וז ןיא ןכלו ,רוזגל יואר ןכא ,םתעדב ולעי
לכש םושמ הרותל הפסוה םניא םיגייסו תורזג תניחבב םהש םימכח ירבד
םיניגמ םירביאל שי עבטבש ומכ) הרבע רובעי אל םדאהש חיטבהל םדיקפת
.(םהילע םירמושה
םדאה תא ןיכהלו רשייל ואב ,הכונח רנ ומכ ,םימכח ידי-לע ונקותש תווצמ
ןה םימכח תווצמו הרותה ןכלו ,ואיבהל תדעוימ הרותהש תילכתו הרטמ התואל
. תחא הרות

האבה הלאשה


30 'סמ הבושת
' ג קרפ ,ןוחטיבו הנומא ,שיא ןוזחה
. תמאה תשקבמ ותוא הטי אל רבד םוש ןכלו ,תמאה תגשה איה םכחה תרטמ -
. םכח דימלת לש הכלה קספ םוש לבקל הבוח היהת אל תרחא -
םג םכחה טופיש לע הכמס הכלההש תויתכלה תויאר איבמ שיא ןוזחה ,ןכ ומכ -
. תוישיא תוכלשה םהב שיש םיניינעב
רבד הז טפשמב דחוש תליטנש םושמ ,םכחה תערכה תא הטמ דחושה טפשמב קר
. םכחה תערכה תא הטי דחושהש הרותה הרזג ןכלו ,הנוגמ

האבה הלאשה


31 'סמ הבושת
הרותה ידוסי תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר
, תאז ןעטי םאו ,הכלהה תקיספב דמעמ ןיא איבנכ איבנלש תוצרחנ עבוק ם"במר
. רקש איבנ אוה
הלעמב ונבר השמ ידי-לע קר הנתינ הרותו ,"איה םימשב אל" רמאנש :החכוהה
. ימעפ-דח ערואמכ תידוחייה תיאובנה

האבה הלאשה


32 'סמ הבושת
א"י ,ז"י םירבד ,הרותה לע שוריפ ,ן"במר
:םה םיקומינה
. הברה תורות אלו תחא הרות אהתש ידכ
(1
. ועטי אל ןכלו 'ה חור שי לודגה ןידה תיב ימכחל
(2
." הרותה םהל ןתונ אוה םהלש תעדה לע יכ"

(3