לארשי תבשחמב תורגב תניחבדומיל תודיחי 2 / םייתד םיידוסי-לע רפס-יתבל תדעוימ
1986 ,ו"משת ץיק :הניחבה דעומןחבנל תוארוה
.םייתעש :הניחבה ךשמ .א
.םיקרפ העברא הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
תודוקנ 30 - ןושאר קרפ
תודוקנ 45 - ינש קרפ
תודוקנ 20 - ישילש קרפ
תודוקנ 5 - יעיבר קרפ
------------------------------
תודוקנ 100 - כ"הס
.ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג
.תוריהבב בותכ .תורוקמה לע ךירבד ססב :תודחוימ תוארוה .ד


הניחבה תולאש
(תודוקנ 30) ןושאר קרפ
:(2 תורשפא וא 1 תורשפא) תואבה תויורשפאה יתשמ תחאב רחב

.3 - 1 תולאשה לע הנעו ,'ב - 'א םיעטקה תא ארק :1 תורשפא

.6 - 4 תולאשה לע הנעו ,'ד - 'ג עטקה תא ארק :2 תורשפא

.םהירחאש 3 - 1 תולאשה שולש לע הנעו ,'ב - 'א םיעטקה ינש תא ארק :1 תורשפא
:"ישילש רמאמ" ,תועדו תונומא ,ג"סר :'א עטק
והמ ראבאש יואר ,תויעמשהו תוילכשה םהו תווצמה יקלח ינשב ולא םירבד יתרמאש ןוויכו"
,םיחילשל ךרוצ םדא ינבל ןיאש םירמוא םישנא יתעמש יכ ,םיאיבנו םיחילש תחילשב ךרוצה
,וב יתיארו ,תמאב רבדה ןוחבל יתבש .ערהו בוטה ןמ וב שיש המב ורשכויש םהל קיפסמ םלכשו
יפל ,םיחולש חלוש םהמ רתוי רבדה תא עדויה ארובה היה אל זא יכ ורמאש ומכ רבדה היה ולאש
,יחרכה ךרוצ םיחילשל םדא ינב ךרוצ יכ יתאצמו ןויעב יתקמעהו .וב ןיינע ןיאש המ השוע וניאש
אלא ןכתת אל ןתיישע יכ ,תוילכשה תוצמה ללגב אלא ,םתוא םעידוהל דבלב תווצמה 7 ללגב אל
אלו ,ויתובוט לע 'הל תודוהל בייחמ לכשהש ןהמ ,םדא ינבל ןתוא ורידגיש םיחילשה ידי לע
והוליבגהש םיחילשל ונכרצוה ךכיפל ,ןכותב אלו ןמזב אלו הרימאב אל לובג הדותה התואל ליבגה
לכשהש ןהמו .דחוימ םוקמ יפלכו דחוימ בצמו דחוימ חסונו םיתע ול ועבקו ,הלפת והוארקו
הז היהי םאה ,ול תשדוקמ היהתש דע שיאל השאה שדקתת ךאיה הרדגה וב ןיאו ,תונזה תא קיחרה
וא הרשע וא םינש תודעב וא ,דבלב היבא ןוצרו הנוצרב וא ,דבלב ףסכב וא ,דבלב םירבדב
םיחילשה ורמא ךכיפל ,עצרמב התעיצרב וא ,הילע ןמיס ןומסב וא ,ךכ לע ריעה ישנא לכ דמעמב
דע םדאל ןוממה גשוי ךאיה וב ןיאו ,הבנגה תא קיחרה לכשהש ןהמו .םידע ינשו רטשו רהמב
דיצ ןוגכ רקפהה ןמ וא ,השוריה דצמ וא ,רחסמה ךרדב וא ,הכאלמה ךרדב םאה ,ולש אהיש
המ רתיו .דבלב םירבדב וא ,ץפחה תכישמב וא ,חקמה םייקתי םימדה ןתמב םאהו ,םיבו רבדמב
.הקוספ הכלהב ונממ ןינע לכב םיחילשה ואב ךכיפל .בחרו ךורא אוה יכ תוקפסה ןמ הז ןינעב שיש
הז םאה ,לובג רבדל ליבגה אלו ,וישעמ לע לבוח לכ שינעהל בייחמ לכשהש ,הלבחה ימד ןהמו
,תחכותהו הללקה ךכו ,הרועש המכ תוקלמב אוה םאו ,תוקלמב םג וא ,המע הללקב וא ,דבלב החכותב
םיחילשה ואב ןכלו ,הזמ הז םינוש םהש וא הוש לבוח לכ שנוע םאהו ,הגירהב אלא קפתסהל ןיאש וא
ללגב הנה .ןוממ םולשת םתצקמל ועבקו ,םינינעב הזל הז םוושהו ,ומצע ינפב שנוע הלבח לכל ונתנו
תערכהל ןהב םירוסמ ונייה ולא יכ ,םיחילשה תחילשל ונכרצוה םהימודו ונינמ רשא ולא םינינע
".ונראבש ומכ תויעמשה רובעב ןכו .המואמב םכסה ידיל עיגנ אלו ןהב תוקלחנ וניתועד ויה ונילכש

:"'ג רמאמ" ,ירזוכה ,ל"היר :ב עטק
ודבל 'תי אוה יכ ,ןמצעב הולאה תווצמ ידי לע םא יכ הולאה לא ברקתהל ןיא יכ יתרמא רבכ םלוא
הצרי םלוכ תמלשהב קר רשא ,הלאה םיבויחב רושקה לכו ןמוקמו ןנמזו ןתונמו ןרועיש עדוי
תחא לכב רשא ,"ןכשמה השעמ"ב רבדה היהש ומכ - יהולאה ןיינעב קבדיו הולאה ינפל םדאה
תא 'ה הוויצ רשאכ" :רמאנ ("תעירי שעיו ,"תרפכ שעיו" ,"ןראה תא לאלצב שעיו") ויתוכאלממ
היהתש תחא ףא ןהה תוכאלמה לכב ןיא יכ םא - תערגמ אלבו תפסות אלב :רמול ונוצר - "השמ
ושע הנהו הכאלמה לכ תא השמ אריו" :רופיסה ףוסב םש רמאנ ןכו - ונתרבסו ונלכש יפל תביוחמ
,"הניכש"ה םש הנכש הכאלמה לכ התלכ רשאכו ."השמ םתא ךרביו ,ושע ןכ 'ה הוצ רשאכ - התא
- ינשהו ,הולאה םעמ האב הרותה יכ - דחאה ;הרותה ידומע םהש םיניינעה ינש ומלשוהו ליאוה
ןכשמה השעמו ,הולאה תווצמב "ןכשמ"ה םקוה ןכא יכ - הדעה לכ תאמ םלש בלב הלבקתנ יכ
ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ" :רמאנש המכ ,להקה לכ ידי לע ןוצרהו תוצירחה תילכתב השענ
יתנכשו" :רמאנש המכ ,םכותב "הניכש"ה ןוכש םג בויח תילכת בייחתנ ןכל ."יתמורת תא וחקת
."םכותב


1 הלאש
הלאשה הילעש דוסיה תחנה יהמ ."םיאיבנו םיחילש תחילשב ךרוצה והמ" הלאשה תא רבסה
(תודוקנ 10) ?תססבתמ


2 הלאש
תמקה ןיינעמ ותדמע תא חיכומ אוה דציכ :תווצמה תועמשמ ןיינעב ל"היר תדמע תא רבסה .א
.(תודוקנ 10) ?ותדובעו ןכשמה
תועמשמ ןיינעב ל"היר תשיגל ג"סר תשיג ןיב לדבהה והמ רבסה ,תארקש םיעטקה יפ לע .ב
(תודוקנ 5) .תווצמה


3 הלאש
(תודוקנ 5) .ל"היר יפ לע "הרותה ידומע םהש םיניינעה ינש" תא רבסה


.םהירחאש 6 - 4 תולאשה שולש לע הנעו ,'ד - 'ג םיעטקה ינש תא ארק :2 תורשפא
:'ז - 'ג תוכלה ,'ז קרפ ,הבושת תוכלה ,ם"במר :'ג עטק
ךירצש םשכ אלא ,הבינגו לזגו תונז ןוגכ השעמ ןהב שיש תוריבעמ אלא הבושת ןיאש רמאת לא"
האנקה ןמו הביאה ןמו סעכה ןמ בושלו ול שיש תוער תועדב שפחל ךירצ אוה ךכ ולאמ בושל םדא
רוזחל ךירצ לכה ןמ ןהב אצויכו תולכאמה תפידרמו דובכהו ןוממה תפידרמו לותיהה ןמו
שורפל אוה השק ולאב עקשנ םדאש ןמזבש השעמ ןהב שיש ןתואמ םישק תונועה ולאו ,הבושתב
.'וגו עשר בוזעי רמוא אוה ןכו ,םהמ
ןיא ,השעש תואטחהו תונועה ינפמ םיקידצה תלעממ קחורמ אוהש הבושת לעב םדא המדי לאו
הברה ורכשש אלא דוע אלו ,םלועמ אטח אל וליאכ ארובה ינפל אוה דמחנו בוהא אלא ןכ רבדה
ןיא ןידמוע הבושת ילעבש םוקמ םימכח ורמא ,ורצי שבכו ונממ שריפו אטחה םעט םעט ירהש
ןהש ינפמ םלועמ ואטח אלש ולא תלעממ הלודג ןתלעמ רמולכ ,וב דומעל ןילוכי ןירומג םיקידצ
.םהמ רתוי םרצי םישבוכ
ףוסש הרות החיטבה רבכו ,הבושתב אלא ןילאגנ לארשי ןיאו הבושתה לע ווצ ןלוכ םיאיבנה לכ
'וגו םירבדה לכ ךילע ואבי יכ היהו רמאנש ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי
.'וגו ךיהולא 'ה בשו ךיהולא 'ה דע תבשו
םתבש אלו רמאנו ,ךיהולא 'ה דע לארשי הבוש רמאנש הניכשל םדאה תא תברקמש הבושת הלודג
,קבדת יב הבושתב רוזחת םא רמולכ ,בושת ילא 'ה םאנ לארשי בושת םא רמאנו ,'ה םאנ ידע
םויהו ,הבעותו קחורמו ץקושמ םוקמה ינפל יואנש הז היה שמא ,םיקוחרה תא תברקמ הבושתה
תא ברקמ הב םיאטוחה קיחרמ ה"בקהש ןושלבש אצומ התא ןכו ,דידיו בורק דמחנו בוהא אוה
לא ינב םהל רמאי םתא ימע אל םהל רמאי רשא םוקמב היהו רמאנש ,םיבר ןיב דיחי ןיב םיבשה
ןב והינכ היהי םא ,וימיב חלצי אל רבג ירירע הזה שיאה תא בותכ ותעשרב והינכיב רמאנו ,יח
םאנ אוהה םויב ונב לבבורזב רמאנ ותולגב בשש ןויכו ,'וגו ינימי די לע םתוח הדוהי ךלמ םיקיוהי
.םתוחכ ךיתמשו 'ה םאנ ידבע לאיתלאש ןב לבבורז ךחקא תואבצ 'ה
ויה םכיתונוע רמאנש לארשי יהלא 'המ לדבומ הז היה שמא ,הבושתה תלעמ הלועמ המכ
ןיפרוטו תוצמ השועו 'וגו הלפת וברת יכ רמאנש הנענ וניאו קעוצ ,םכיהולא ןיבל םכיניב םילידבמ
אוה םויהו ,'וגו םייתלד רגסייו םכב םג ימ ,ירצח סומר םכדימ תאז שקב ימ רמאנש וינפב ןתוא
וארקי םרט היהו רמאנש דימ הנענו קעוצ ,םכיהולא 'הב םיקבדה םתאו רמאנש הניכשב קבדומ
,ךישעמ תא םיהלאה הצר רבכ יכ רמאנש החמשו תחנב ןתוא ןילבקמו תוצמ השועו ,הנעא ינאו
םינשכו םלוע ימיכ םלשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו רמאנש םהל םיוואתמש אלא דוע אלו
".תוינומדק
:'ב קרפ ,הבושתה ביתנ ,םלוע תוביתנ ,ל"רהמ :ד עטק
ינלבקת םא ע"שבר ה"בקה ינפל דוד רמא רמא דח ,ןנברו סרטפ ןב יסוי יברו יול ןב ידבז"
אירק ןידה ןמ הרותבש תונברק לכ בירקמו שדקמה תיב הנוב ינב המלשש ינא עדוי הבושתב
השועל ןינמ רמא אנרותו ,קדצ יחבז ץופחת זא 'וגו ךנוצרכ הביטיה הרבשנ חור םיהולא יחבז
תונברוק לכ בירקהו חבזמו שדקמה תיב הנבו םילשוריל הלע וליאכ וילע ןילעמש הבושת
רישכה המהבב לספש לכ :ןדוי רב אבא יבר רמא .הרבשנ חור םיהולא יחבז :רמאנש ?הרותבש
,י"שה לא ומצע בירקמ וליאכ בשחנ הז רבד הכדנו רבשנ בל ול שיש ימ יכ הז שוריפו ,כ"ע םדאב
המלש דומעיש ינא חטבומ הבושתב ינלבקמ התא םא :דוד רמא ךכלו ,ותמשנו וחור חבוז ירהש
לא הבושתב ומצע בירקמ היהש דוד ןמ המלש אציש ינפמ תונברוקה לכ בירקמו ק"מהב הנביו
ןב ינממ אצי י"שה לא ומצע בירקמש אוה הבושתה רשא הבושתב ינלבקמ התא םא ךכלו .י"שה
שדקמ ומכ בשחנ ומצע םדאה יכ רבס רחאו .תונברוקה לכ בירקהל שדקמה תיב הנבי אוהש
אמיט אטח םאו ,שודק ק"מהב םדאה בשחנ שודק אוה םדאה םאו ,בשחנ תיב ומכ אוה םדאהש
הנב וליאכ הבושתב רזוחו םדאה אוהש שדקמה תיב אמיטש אטוחה ךכיפלו .הזה ק"מהיב
ראובמש ומכ ,'תי םשה ינפל חור יכומנ ילודג ורמא ןכ םג הז אלבו .ןברוק בירקהו שדחמ ק"מהיב
אמיטש אטוחה קר ק"מהב הנב וליאכ בשחנ ןיאש קר ןברוק בירקה וליאכ בשחנש הוונעה ביתנב
שיש חורה תכימנ אוה וכותב ןברוק בירקהו ותוא הנבו רזח וליאכ ותבושת בשחנ ק"מהב לטיבו
הלש לוספ המהבה יכ שוריפ ,םדאב רשכ המהבב לוספיש לכ ימש 'ר רמאו .הבושת לעב לכל
וניאו רפעל רזוח אוה דבאנ רשאכ ףוגהו ףוגה דוביא תליחת אוה םומהש ינפמ הפוגב םומ שי רשאכ
הלעמל אוה ירמגל קלתסנ רשאכ חורה ,ואטח ינפמ הרבשנ וחור רשאכ םדאב לבא ,י"שה לא ברק
,םימשל הברקה אוה הז רבדו .ןכ םג רבשנ רשאכ הלוע ךכלו םיהולאה לא בושת חורהו ביתכדכ
".הזבת אל םיהולא הכדנו רבשנ בל הרבשנ חור םיהולא יחבז ןכלו


4 הלאש
?הבושתה יגוסל סחיב "ויתובשחמ ןוא שיאו וכרד עשר בוזעי" קוספה ןמ ם"במרה דמל המ
(תודוקנ 5)


5 הלאש
וניבש םיסחיה תכרעמ לעו הבושתב בשה לש תיללכה ותשוחת לעו ודמעמ לע דמל התא המ
?םיהולא ןיבל
(תודוקנ 15) .(םימלוצמה םיעטקל סחייתה) ל"זח ירבדל ל"רהמו ם"במרה לש םהישוריפ יפל הנע


6 הלאש
?הבושתה יכרדב רוביצל דיחי ןיב תידדהה העפשהה יהמ ,ם"במרה יפ-לע
(תודוקנ 10) .ם"במרל "הבושת תוכלה"ב ךיתועידי ללכב רזעיה ,ךתבושתב

(תודוקנ 45) ינש קרפ
.('ז - 'א) דומיל תודיחי יפל תורדוסמה 29 - 7 תולאש ךינפל
:תואבה תוארוהה יפל תולאש שולש לע תונעל ךילע הז קרפב
תדמל התואש הדיחיב תולאשהמ תפסונ הלאש לעו 'א הדיחימ 10 - 7 תולאשהמ םייתש לע הנע
(תודוקנ 15 - הלאש לכל) .('ז - 'ב תודיחי)

(הבוח) 'א הדיחי
.10 - 7 תולאשהמ םייתש לע הנע


7 הלאש
ג"סר קיסמ דציכ .ןואג הידעס יפ-לע ,הרותה תווצמ דוסיבש תונורקעה תעברא תא רבסה .א
?הלא תונורקע
תא רבסה ."תויעמש תווצמ"ל "תוילכש תווצמ" ןיב הקולחה תלבקתמ הלא תונורקע דוסי לע .ב
.וז הקולח תלבקתמ דציכו הלאה םיגשומה


8 הלאש
הווצמ תבוח ונילע הבוח םה םאה רוסמהו בותכהו לכשומה ןמ תובבלה תובוח לע יתרקח ךכיפל"
הווצמ םוש ונל םייקתת אל דספה םהב עראי םאו ,תווצמה לכ תודוסי םהש יתאצמו ,ואל וא
.(המדקה ,תובבלה תובוח) "םירבאה תווצממ
?וז היעב ולצא הררועתנ עודמ .ייחב 'ר ןד הב היעבה תא רבסה .א
?בותכה ןמו לכשומה ןמ התוא חיכומ אוה דציכו ,ותנקסמ יהמ .ב


9 הלאש
לכב שמתשמה ןוצרה חוכל ףוסבלו ,ןורכיזלו הבשחמל ,הרבסל ,ןוימדל (דיסחה) השעי ןכו..."
חינמ דיסחה ןיא םתוא .התוא תרשמו תילכשה הריחבה תושרב אצמנ ומצע אוהש העשב ,הלא
"םרתיב לזלזמו ותדחיימה הלועפב לובגה תא רובעל הלאה תוחוכהו םירבאה דחאל
.('ה ,"ישילש רמאמ" ,ירזוכה ,ל"היר)
?דיסחה לש הנוילעה תיללכה הרטמה יהמ .א
.ליעלש עטקב םירכזנה שפנה תוחוכמ דחא לכ לש ודיקפת תא רבסה .ב
.(תועד תוכלהב) ם"במרה יפ-לע "דיסחה" תאו ל"היר יפ-לע "דיסחה" תא רדגה .ג


10 הלאש
:ם"במרה תנשמב לומגה תרות
?ותדמע תא ם"במרה חיכומ דציכ ?םייתימאה שנועהו רכשה םהמ .א
?םייתימאה שנועהו רכשה תא תשרפמ הרותה ןיא עודמ .ב
.הרותב םיחטבומה שנועו רכש לש םתועמשמ תא רבסה .ג

'ז - 'ב תודיחי
.תדמלש הדיחיהמ רוחבל ךילע התואש ,תחא הלאש לע הנע

'ב הדיחי


11 הלאש
,ועבטו םלוע לש וגהנמ יונשב תפומ םהמיע השעיו דיחיב וא הדעב םיהולאה הצרי רשאכו"
רוד לכב תפומו תוא השעי אל ה"בקה יכ רובעבו ...םלכ הלאה תועדה לוטב לכל ררבתי
קיתענו ,וניניע ואר רשאל תואו ןורכיז דימת השענש ונתוא הווצי ,רפוכ וא עשר לכ יניעל
.(ז"ט ,ג"י ,תומש ,ן"במר) 'וכו ".ןורחא רודל םהינבו ,םהינבל םהינבו ,ונינב לא רבדה
.ולא תועד תולטבתמ דציכ רבסה .םירפוכה יגוסמ דחא לכ לש םהיתועד תא הנמ .א
.םייתפומה תוערואמה תא ןורכיזל רמשל שי עודמ רבסה .ב


12 הלאש
- ם"במרה ןב םהרבא 'ר) "הלעתי וילא תוכילומה תוימורתה תווצמה ןמ אופא איה תושירפה"
.('ה ידבועל קיפסמה
.היתוריפ תאו התגשהל תורשקתהה יכרד תא ,תושירפה לש התוהמ תא רבסה


13 הלאש
.(חמקה דכ ,ייחב 'ר) "הנממ הלודג קשחה תדימ ךא ,הלודג הבהאה תדימ"
תטיש יפ-לע ,"ךיהולא 'ה תא תבהאו" הווצמה תרגסמב קשחה תדימו הבהאה תדימ ירדג רבסה
.רשא ןב ייחב 'ר

'ג הדיחי


14 הלאש
?גארפמ ל"רהמה תנשמ יפ-לע ,ןנברד תוריזג לש ןפקות והמו ןדיקפת והמ


15 הלאש
,וב היה לודג יוניש יכ ,התע ותוא םיניבמו םיאור ונאש ומכ ןושארה וניינע ןיא ,ישונאה ןימה"
"הליחתב ויהש הממ םלועהו םדאה וב ונתשנש ,ןושארה םדא לש ואטח ןיינע אוהו
.('ג קרפ א"ח 'ה ךרד ,ל"חמר)
.ואטח בקע םלועבו םדאב ולחש םייונישה המו ,ןושארה םדא אטח ןיינע תא רבסה


16 הלאש
אלפנ המכ ןבהו ,הלילל המודש הזה םלועה הז - "הליל יהיו ךשוח תשת" ל"זח ורמאש המ"
.('ג קרפ ,םירשי תליסמ ,ל"חמר) "ןיבהל קימעמש ימל הזה יתימאה רמאמה
.ל"חמר תטיש יפ-לע ,הלילהו הזה םלועה ןיבש ןוימדה תא טוריפב רבסה

'ה - 'ד הדיחי


17 הלאש
.הגלפהה רוד אטח ,ןושארה םדא אטח :שריה ר"שרה יפ-לע ,םיאבה םיאטחה תוהמ תא רבסה .א
?הלא םיאטח לע ה"בקה ביגה דציכ .ב
.ךירבד רבסה ?חקל םדאה דמל םאה .ג


18 הלאש
סחיב הלא תוניחב תופקתשמ דציכ .הדמעמו לארשי-ץרא תשודקב תוניחבה יתש תא רבסה
?לארשי-ץרא בושיי תווצמל


19 הלאש
.תדמלש תורוקמה יפ-לע תוינורקע תושיג יתש רבסה :הדובעה ךרע


20 הלאש
תודמעל סחייתה ,ךתבושתב ?ריזנ תשרפל ונתינש םיינורקעה םישוריפה תשולש םה המ
.הלא םישוריפ םיגיצמש תוינורקעה


21 הלאש
יתאצמ :יניע וכשחו םיניינעה ןכות תא יתחתפ .'ךורע ןחלוש רוציק' םשב רפס יל וארה םעפ"
אל עודמ .םייחה ימוחת לכל תרדוחה ,תושעל אל המ תויחנה לש תטרופמו הכורא המישר
"?ולשמ םיכרדב דחא לכ גישי ןתואש ,תויללכ תורטמכ םיאלפנ םילאידיא תבצהב קפתסנ
.(ברל בתכמ ךותמ)
.הרצקב בתכמה בתוכל הנע


22 הלאש
'וגו "ץראה ןמ המואה תוקחרתה ,ארונה חותינה ,הירזכאה ,תינמחרה האופרה" איה תולגה
.(המדקהה ,ץראה תבש ,קוק ה"יארה)
.לארשי םע לש ותלחמ ביט תא רבסה .א
?תלעופ איה דציכו ,ה"בקה טקנ הב האופרה יהמ .ב


23 הלאש
?שיא ןוזחה תעדל ,הערה הדימה שרושו הבוטה הדימה שרוש םה המ .א
?תודימה ןוקיתל הנוכנה ךרדה ותעדל יהמ .ב

'ו הדיחי


24 הלאש
הליפתה תלעות לש םיניינע השולש דגנכ תונווכמ - העיגפ ,החיש ,הדימע - ולא תונושל שולש"
.(ז"ט 'מע ,"היקלחו הליפתה תכרדה" ,היאר תלוע ,קוק ה"יארה) "ת"ישה תדובעב
תורושק דציכ םג רבסה ,ךתבושתב .ל"צז קוק ה"יארה יפ-לע הליפתה תונושל שולש תא רבסה
.הליפתה ינמזל הלא תונושל


25 הלאש
לוכי ותוקבדב אוה יכ ,ךרבתי וילא רשי עיגהל ,רתויב טושפה וליפא ,םדא לכל רשפא הליפתה"
.("הליפת" ,'ג קלח והילאמ בתכמ ,רלסד ברה) "ותגשהב עיגמ לכשה ןיאש המ לא עיגהל
.וז העיבקל וקומינ תאו הליפתה ןיינעב רלסד ברה לש ותעיבק תא רבסה


26 הלאש
ןויער תא םיריבסמ "קחצי תדיקע" לעבו ם"במרה ,ל"היר .םעל ול לארשי םע תא רחב ה"בקה
.הז אשונב םהמ דחא לכ לש וירבסה תא גצה .הריחבה

'ז הדיחי


27 הלאש
"םהמ דרפנ יתלב קלח אוה עדמהו ,ןילוח םה םדו רשבכ םדאה לש וייח רקיע"
.(360 'מע ,לארשי תנידמו ידוהי םע ,תודהי ,'ץיבובייל 'י)
.'ץיבובייל 'פורפ לש ותדמע תא רבסה .א
.(ם"במרה לע ךירבדב ךמתסה) תדמלש תורוקמה יפ-לע עדמל תרחא השיג גצה .ב


28 הלאש
שוריפל דוגינב הרותב םימיוסמ םיעטק שרפל ךרוצ ושיגרהש ,תובוט תונווכ ילעב םישנאה םתוא"
('ודכו םלועה ליג יבגל לשמל) הרותה תפקשהש (תועטב) ונימאהש ךותמ קר ךכ ושע ,יתרוסמה
לש ובתכמ ךותמ) "םישדח םישוריפ םישפחמ ויה אל תאז אלול .עדמה תוירואיתל הריתסב איה
.(46 'מע ,עדמו הנומא ,'ץיבבולמ ר"ומדאה
.םלועה ליג לש המגודה יפ-לע עדמו תד אשונב היעבה תא גצה .א
?"תובוטה תונווכה ילעב" היעבה תא םירתופ דציכ .ב
?'ץיבבולמ ר"ומדאה םהילע קלוח עודמ .ג
?היעבה ןורתפב יכרד יהמ .ד


29 הלאש
.החגשהה ןיינעב ם"במרה לש ותפקשה תונורקע תא רבסה

(תודוקנ 20) ישילש קרפ
(תודוקנ 5 - הלאש לכל) .תדמלש הדיחיה יפ-לע ,39 - 30 תולאשה ןיבמ עברא לע הנע


30 הלאש
?ותרמוח המבו ,הבירמ ימב ונבר השמ לש ואטח היה המ ,ם"במרה תעדל


31 הלאש
ינאו ,יל ימ יל ינא ןיא םא" ןקזה ללה לש ורמאמ תא הנוי ונבר שרפמ רשקה הזיאבו דציכ
?"יתמיא וישכע אל םאו ,ינא המ ימצעלשכ


32 הלאש
תילכתה תגשה לע תוילילשו תויבויח תועפשה שי םדאה יח הבש הרבחל ,ם"במרה ירבדל
.הנוילעה
תא לבקלו תילילשה העפשהה תא עונמל ידכ לועפל שי דציכ רבסהו ,הלא תועפשה ראת
.תיבויחה העפשהה


33 הלאש
םיכרדמ תחא לכ רבסה .ל"זח ירמאמל תוסחייתהב תוירשפא םיכרד שולש ןנשי ם"במרה תעדל
?ותעדל ,הנוכנה איה תוסחייתה ךרד וזיא .הלא


34 הלאש
?"םינבל ןמיס תובא ישעמ" ל"זח לש ללכה תא ן"במר ריבסמ דציכ


35 הלאש
?ל"היר יפ-לע ,תולגב לארשי םע לש ותוראשיהב דבעידב הרטמה יהמ


36 הלאש
.הבושת ירעשב הנוי ונבר הנומש הבושתה ירקיעמ םיינש רבסהו הנמ


37 הלאש
.'א קרפ ,הרז הדובע תוכלהב ם"במרה לש ורואית יפל ,וניבא םהרבא לש ותומדל םיווק ןייצ


38 הלאש
?שריה ר"שר תעד יפל ,(תושונאה ברקב) הירוטסיהב לארשי םע לש ודיקפת והמ


39 הלאש
.ל"היר לש ולשמ תא רבסה ."ףוגל ןוזמכ - שפנל הליפתה"

(תודוקנ 5) יעיבר קרפ
(הבוח) 40 הלאש לע הנע


40 הלאש
.(תחא הדוקנ - גשומ לכל) ה - א םיגשומה לכ תא הרצקב רבסה

(ןובת ןבא םוגרת) "רישכמ לכשה" :וא (חפאק י"רה םוגרת) "השרמ לכשה" .א

(ג"סר) רוסמה ןמ .ב

(ם"במר) תועד .ג

(ם"במר) תינוניב הדימ .ד

(ם"במר) אבה םלוע .ה


המגודל תובושת רחבמ