משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
האגף לתכנון ולפיתוח
תכניות לימודים
הפיקוח על הוראת
מחשבת ישראל בחמ"ד

התכנית לחטיבת הביניים
בבית הספר העל יסודי

ירושלים התשס"ב

תוכן העניינים
חברי ועדת התכנית
הקדמה
מבוא
1. הנחות יסוד
2. מבנה התכנית ומגמותיה
3. עקרונות לארגון ההוראה
4. הזיקה והקשר בין מחשבת ישראל לבין מקצועות לימוד אחרים
5. המטרות החינוכיות
א. מטרות בתחום האמונה והרגש
ב. מטרות בתחום ההכרה
ג. מטרות בתחום המיומנויות
6. נושאי הלימוד להוראה בכיתות ז-ט
7. פירוט הנושאים והתכנים
8. משוב והערכה