יתדה הרומה תירפס

'א תרבוח ,'א קלח ,(תפקועה הארוהה תטיש) דומלתל הקיטקדיד
."הפ-לעבש הרות" :הרדסה .יתרפא א"י 'פורפ :תאמ
דומלת" ,הפ-לעבש הרותב דומילה-ירפס תרדסב שומישל ךירדמ תרבוחב
.ח"לשתה ."האנוא"ו "האיצמ" םיאשונל ,"דימלתל
.םידומע 88


'ב תרבוח ,'א קלח ,(תפקועה הארוהה תטיש) דומלתל הקיטקדיד
."הפ-לעבש הרות" :הרדסה .יתרפא א"י 'פורפ :תאמ
לש היינשה תיצחמבש "םירמוש"ו "חספ" ,"הלגע" :םיאשונל הכרדה תרבוחב
.1979 - ט"לשתה ."דימלתל דומלת" לש ןושארה רעשה
.םידומע 199


רודיסה ןמ הליפת יעטקו םיטויפ
"תורפס" הרדסה .ןזח םירפא ר"ד :תאמ
ןכ ומכו ,הליפתב ומוקמ לעו םודקה טויפה לע קרפ תרבוחב
.הליפתה רודיסב םייוצמה םיטויפ
.רזע ירפסו םירקחמ ,הליפת יחסונו םירודיס :חפסנב


ול ורמז ול וריש
."תורפס" :הרדסה .ןזח םירפא ר"ד :תאמ
ישוריפב הוולמ טויפ לכ .הקירפא-ןופצ ידוהי יפב םירשומה םיטויפ טקל
.ררושמה לע םירבדבו יתורפס חותינב ,םילימהו ןיינעה
.1980 - ם"שתה
.םידומע 80


יתדה ךוניחה תבשחמב תוכמסו שפוח
."יתד ךוניח" :הרדסה .יתדה הרומה תיירפס .ןור םהרבא :תאמ
תינללוכה הסיפתה לע"ו "יתדה ךוניחה תבשחמב תוכמסו שפוח" :םירמאמ ינש
.1977 - ח"לשתה ."יתדה ךוניחב
.םידומע 68


(א) ךוניח יקרפ טקל
."יתד ךוניח" :הרדסה .ראיורב יכדרמ 'פורפ :תאמ
.יתדה ךוניחה לש היפוסוליפה תולאשב םירפס יעטק וא םירמאמ טקל רפסב
.1979 - ט"לשתה .רבוצניפ 'ר תאמ םירבחמה לע םייפרגויב םיטרפ
.םידומע 120


םינורחאו םינושאר יפמ
."לארשי ץרא" :הרדסה .ןייטשנרב והיעשי :תאמ
,הכלהה ילודג ירבדמ ללוכ טקלה .תיתדה תונויצה תבשחמל תורוקמ טקל
.1979 - ם"שתה .ונרוד דעו תורודה ךלהמב היישעהו הבשחמה
.םידומע 247


יתדה רפסה תיבב הטימשה רבד
."לארשי ץרא" :הרדסה .ליטרסו 'או רחש ןב 'י :וכרע
,ונרוד ימכח יבתכמו תורוקמה ןמ םירבד לש טקל ,הקיטקדיד ,תוגה ,הכלה יקרפ
.ם"שתה .לארשי תבשחמב הטימשה לע קרפו ונימיב הטימשה לע םירמאמ
.םידומע 250


ץראל היהי ןותבש תנש
."לארשי ץרא" :הרדסה .גרבנזיא הדוהי ר"ד :תאמ
רצוא ,תורפה תשודק ,עקרק תדובע - הטימשה אשונב תוכלהו םימעט ,תורוקמ
.ןיחיפס רוסיא ,ןיד-תיב


הרותה לע "םייחה רוא" ושוריפו רטע ןב םייח 'ר
."ארקמ" :הרדסה .וטיוט רזעילא ר"ד :תאמ
.ב"משתה .וקורמבש הרותה ינשרפ ילודגמ דחא לש ותונשרפ יכרד לש יתטיש חותינ
.םידומע 240


תור תליגמ - תוליגמ שמחב םינויע
."ארקמ" :הרדסה .ןיקלז 'א :ידותמ ץועיי .ןהכ 'ח לאירבג ר"ד :תאמ
.ינויערה ןכותהו הרוצה ,ןושלה ,הנבמה תניחבמ תור תליגמב םינויע
.הרומל תוידותמ תורעה דרפנ קרפב .תוינשרפ תורעה תובלושמ םינויעב
.1980 - א"משתה
.םידומע 48


רתסא תליגמ - תוליגמ שמחב םינויע
."ארקמ" :הרדסה .ןיקלז 'א :ידותמ ץועיי .ןהכ 'ח לאירבג ר"ד :תאמ
.תיתדה התועמשמו רופיסה יכרד ,הליגמה לש הדוחיי ,רתסא תליגמב םינויע
.1980 - א"משתה .םיגהנמו םיניד םיחפסנב
.םידומע 47


תלהק תליגמ - תוליגמ שמחב םינויע
."ארקמ" :הרדסה .ןיקלז 'א :ידותמ ץועיי .ןהכ 'ח לאירבג ר"ד :תאמ
חפסנב .ינויערה ןכותהו הרוצה ,ןושלה תניחבמ תלהק תליגמב םינויע
.ד"לשת .תלהק אשונב םירמאמ
.םידומע 78


הכיא תליגמ - תוליגמ שמחב םינויע
.ןהכ 'ח לאירבג ר"ד :תאמ
:םיחפסנב
;הכיא תליגמל םישרדמה לש םייפוא לע .1
.ה"לשתה .הכיא תליגמל תורושקה באב העשתל תוניקה לע .2
.םידומע 74


םירישה ריש תליגמ - תוליגמ שמחב םינויע
."ארקמ" :הרדסה .ןהכ 'ח לאירבג ר"ד :תאמ
,שדוקה יבתכ תרגסמב םירישה ריש :םירישה ריש תליגמב םינויע תרבוחב
.םתארוה יכרדו הליגמה ירישו למסכו לשמכ ,לארשי-ץרא תרישב
.1984 - ד"משתה
.םידומע 103


הווצמ-תב םובלא
."החפשמ ייחל ךוניחל המישמה" :הרדסה .רנורב הקברו םיזירג הנח :תאמ
.ח"משתה .הווצמה-תב תפוקתל תימצע הדובעל תרבוח
.םידומע ח"מ


סנייר קחצי ברה
תיתדה תונויצה ללוחמ
.שמש דוד :תאמ
.תיתדה תונויצה ישיא לע תויפרגונומ
תונויצה לע ,תונויצה לש התדיל לע ,סנייר בקעי קחצי ברה ייח תודלות
.ז"לשתה .וירבדמ םיעטק םיחפסנב .תינידמה
.םידומע 43


ןליא-רב ריאמ ברה
.שמש דוד :תאמ
.תיתדה תונויצה ישיא לע תויפרגונומ
,תינויצה תוליעפה לגעמל ותסינכ לע ,ןליא-רב ריאמ ברה ייח תודלות
.ט"לשתה .םישעמו םיקבאמ
.םידומע 76


ןמזה יקמעממ תוהבגה תריש
.ג"צא יריש לע
."תורפס" :הרדסה .ואדנל בד 'פורפ :תאמ
תינכת יפ-לע םידמלנה וירישמ הרשע חותינ ,ותריציו ג"צא לע ףיקמ רמאמ
.תומשה חתפמו תרחבנ היפרגוילביב ,יתדה ידוסי-לעה רפסה-תיבב םידומילה


הכלהה תארוהב םיעצמאו םיכרד
."הפ-לעבש הרות" :הרדסה .רלנש לאפר ר"ד :תאמ
.םיפקש עויסב הרותה תאירק תוכלה לש דומיל תודיחי עבראו יטקדיד אובמ
.רפסה לש םייטקדידה וישומיש לעו תוינכטה ויתונוכת לע ףקש חפסנב
.1981 - א"משתה
.םידומע 99


ךוניחו תוגה יקרפ
.טימשדלוג ףסוי יבתכמ
."יתד ךוניח" :הרדסה .לייטרסו רשא :ךרע
םלוע תפקשה לעו הקידותמ לע ,ללכב ךוניח תויעבו יתדה ךוניחה תויעב לע ץבוקב
.1984 - ד"משתה .תוגה ירבדו
.םידומע 528


רפסה תיבב סולקנוא םוגרת
.לפר בד 'פורפ :תאמ
.ימצע דומילבו הארוהב רזעכ סולקנוא םוגרת לע םירבד רפסה יקרפב
.1985 - א"משתה
.םידומע 167


הליפת ירעש
."ךרה ליגה" :הרדסה .ריבד לאירזע :תאמ
.הבשחמבו הכלהב הליפתה תייגוסב םינויע
.א"משתה .יתדה םידליה-ןגב הליפתה תייגוסב םינדה םירעש העבש תרבוחב
.םידומע 60


חרזמה תוליהקב תידוהיה החפשמה
.(ת"ושה תורפס יפ-לע) תורוקמ טקל
."לארשי תודלות" :הרדסה .ינליא יבצ ברה :תאמ
:הלא םיאשונב תקסוע תרבוחה .םית"ושה תורפס יפ-לע תורוקמ טקל
תעבשו ןיאושינה יגהנמ" ,"ןיאושינה תארקל תורשקתהה" ,"ןיאושינה ליג"
,"ותסנרפו ריעצה גוזה לש וירוגמ םוקמ" ,"םירוה דוביכ" ,"התשמה ימי
.ו"משתה ."םידלי ץומיא"
.םידומע 76


עדמו תד
.לאירונ םהרבא ר"ד :ךרוע
רשע-העברא ורקיעו ,אובמו המדקה רפסה תישארב .הרומל םירמאמ ץבוק
.עדמהו תדה רעשו עדמה רעש ;הרותה רעש :םירעש השולשב םיקלוחמה םירמאמ
.ו"משתה .תיפרגוילביב המישר ופוסב
.םידומע 155


בולו היסינות ינבר ילודג
(ךירומ תא תואור ךיניע ויהו)
."לארשי תודלות" :הרדסה .גניסמ הדוהי :תאמ
.1986 - ו"משתה .בולו היסינות ינבר ילודג לע תויפרגונומ
.םידומע 115


לארשי ץראב תיב
.םיזירג הנח :תאמ
םיניינעב תקסוע תרבוחה .החפשמ ייחל ךוניחל המישמה תרגסמב אצי
.טרפב לארשי-ץראבו ללכב ידוהיה תיבה תא םינייפאמה


ןאקלבה תוצרא ינבר ילודג
(ךירומ תא תואור ךיניע ויהו)
."לארשי תודלות" :הרדסה .רלג בקעי ר"דו יקציבוקמ האל ר"ד :תאמ
.1987 - ז"משתה .ןאקלבה תוצרא ינבר ילודג לע תויפרגונומ
.םידומע 44


רודו רודל םילשורי
."לארשי ץרא" :הרדסה .ריב ןרהא :תאמ
,ימלסומה עבורב דסחו הרות תודסומ ,הירעשו היתומוח :םילשורי לע תוריקס
.ז"כשת ,ח"שת :םילשוריב תומחלמ
.ז"משתה .הקיתעה ריעה לש הפמ תפרוצמ תרבוחל
.םידומע 74


(הוושמ רקחמ) יתדה רפסה-תיבב יתד-אל תיבמ םידימלת
."יתד ךוניח" :הרדסה .ץנלג ףסוי :תאמ
-ד"לשתה םינשב ,םייתד-םייתכלממ רפס-יתב השישב השענש הוושמ רקחמ ח"וד
רוביצל םיאתיש ידכ ,םינוידהמו םיאצממהמ קלח קר ללוכ םוסרפה .ם"שתה
.ח"משתה .בחרה
.םידומע 69


ישיאה ןמויל םיקרפ ,רגבתמה לש ומלועמ
."החפשמ ייחל ךוניחל המישמה" :הרדסה .םיזירג הנח :תאמ
םע התא" :םהו רגבתמה ייחב םינוש םיבצמב םיקסוע תרבוחה יקרפ תעברא
רגבתמה רענל ."תיב ךל הנבתשכל" ,"ךירבחו התא" ,"ךתחפשמב התא" ,"ךמצע
.תולאש תולעהלו הבשחמ ררועל איה ןתרטמש ,תונוש תויוליעפ תועצומ
.ח"משתה
.םידומע 123


ןי'צוק תודהי יגהנממ ,םיידרפסה םימלשוריה יגהנממ
חרזמה תודהי תשרומ בולישל ףגאה ףותישב
(םיידרפסה םימלשוריה יגהנממ) רזעלא בקעי :תאמ
.(ןי'צוק תודהי יגהנממ) ביברז םולשו
."לארשי יטבש יגהנממ"ו "םיגהנמ טוקלי" :הרדסה
"םיידרפסה םימלשוריה יגהנממ" םיקרפה ינש ומסרופ תרבוחב
,הלא לארשי יטבש ינש יגהנממ הב םיאבומ ."ןי'צוק תודהי יגהנממ"ו
.ט"משתה .החמשבו לבאב םיגהנמ ןכו ,דעומו תבש ,לוח ימיב ,הליפתב
.םידומע 71


יתדה ךוניחב םיידוחיי םיטביה רבשמו ץחל יבצמב תודדומתה
(י"פש) יצועיי-יגולוכיספה תורישה ףותישב יתדה ךוניחה
רמ לש וזוכירב ,םיריכב םיצעויו םיצעוי תווצ ידי-לע הנכוה תרבוחה
.ראלק ןועדג
יוליג ,העינמ יכרדל סחיב הכרדהבו הצעב םיכנחמה ידיב עייסל התרטמ
.ן"שתה .רבשמה תא תומידקמה תועפות יפלכ תונריעו דימלתל תושיגרו
.םידומע 62


ףסוי תרופ ןב
.דימלתל הדובע תרבוח
שיו םירומו םירוה דוביכבו הווצמ-רבל ותנכהבו רגבתמה רענב הנד תרבוחה
,הכרדהל םימרותש םירויאב הוולמ תרבוחה .תימצע הדובעל תולאש םג הב
.םמצעלשכ רופיש םהו
- תנכדועמ היינש הרודהמ .ארוקה ןיע תא תכשומו האנ תינועבצה הפיטעה
.ן"שתה .שעג עבשילא :םירויא .ן"שתה
.םידומע 63


ןמית ינבר ילודג
.חרזמה תודהי תשרומ בולישל ףגאה םע ףותישב
.לארשי תודלות :הרדסה .חפאק דוד םייח 'רב ןורהא :תאמ
המלש יבר :םהו ןמית ינבר ילודגמ השיש לש םייח תוחרואו תודלות תרבוחב
יבר ,(ץ"ירהמ) חלאצ איחי יבר ,יקרשמ דוד יבר ,יזבש םולש יבר ,ינדע
.חפאק איחי יבר ,חרוק םייח
לש םיגהנמלו יווהל םיעדוותמ ןמית ינבר ילודג לש םהייח רופיס תועצמאב
תיירפס .תרחבנ היפרגוילביב תאבומ קרפ לכ לש ופוסב .ויח הב הליהקה
.1989 - ט"משתה .יתדה הרומה
.םידומע 87


תוכלהו תוכילה
.חרזמהו דרפס ידוהי לש םייח תוחרואבו םיגהנמב תורוקמו םינויע
.חרזמה תודהי תשרומ בולישל זכרמה םע ףותישב
.הכלהו גהנמ :הרדסה .ןזח םירפא ר"ד :תאמ
םית"ושה טקייורפמ ולבקתנש הכלהב תונוש תובושת רפסה לש ודוסיב
.ןליא-רב תטיסרבינוא לש
םויה ייח ,חולה רדס לע ,הנשה לגעמ ,תסנכה תיב :םירעש השולש רפסב
.ט"משתה .יתדה הרומה תיירפס .יפרגוילביב רחבמ רפסה לש ופוסב .םוי
.םידומע 169


- "ןגה יליבשב"
(םיכרכ 2) יתד-יתכלממ םידליה ןגל הדובע תינכת
.םיכרכ ינשב תננגל הדובע תינכת
תורודהמב רואל אציש ,"ותדובעב םידליה םג" תרבחמ ,םיסינ תור הבתכ
.םירחא םיבר הכרדה ירפסו ,תובר
לע ללוכ טבמב ףיקשהל תננגל עייסמו ,ירבעה הנשה חול יפל יונב רפסה
.הדובעה תינכת לש תינטרפ הייארל עיגהל ונממו ,תיכוניחה התוביוחמ בחרמ
.ישעמה קלחל סיסב שמשמה ינויע אובמב חתופ קרפ לכ
ןגב הדובעל תוישעמ תועצה לש עפש ובו ,הנבומו טרופמ ישעמה קלחה
םייגולויצוס ,םייגולוכיספ תונורקע לע םיססובמה תעד ילוקישב תוולמה
המזיל ,הריחבל םילכ תננגה ידיב םינתונ תעדה ילוקיש .םייכוניחו
תורומ ,תובר תוננג תשירדל תונעל אב רפסה .םידליה תמרל רמוחה תמאתהלו
םירייואמ םיכרכה ינש .'ב-'א תותיכל םג םיאתמו םירנימסב תודימלתו
.תוינועבצ תונומתב םיוולמ ,תוביהרמ עבצ תונומתב
.1992 - ב"נשתה .הכר הכירכ ,יתפרצ תירונ :םירויא ,גרומ ימענ :בוציע
.םידומע 625


"םיחספ יברע"
ל"ז ןמדירפ החמש ברה רבחמה לש הקיטקדידו הקידותמ
םייגולודותמו םיניינע םילוקיש שי ארמגה תארוהב רבחמה לש ותשיגב
םידימלתה תא ברקל איה תורטמה תחאשכ ,םייתלעפה םייטקדיד םילוקישו
.ב"נשתה .ימצע דומילל תלוכיה תא חתפלו ארמגה תא םהילע בבחל ,ע"בשותל
.םידומע 284


היגהנמו הילודג - הראכוב תודהי
יתדה ךוניחה םזיש חרזמה ידוהי לע הרדסה תרגסמב רואל אצוי רפסה
.חרזמה תשרומ בולישל ףגאה םע ףותישב
םיסכנה תא םידימלתהו םירומה ינפב גיצהל איה הז רפס לש ומוסרפ תרטמ
- ג"נשתה .היגהנמו הילודג לשו וז הרישע תוברת לש םייתוברתהו םיינחורה
,1993
.םידומע 248


'ב-'א םיכרכ - ןנוכתי הנובתבו
דומלת - הפ-לעבש תורגבה ינחבמל ךירדמ
,ץרווש הדוהי רמ ,יול ןועמש ברה ,ץינייר ר"ד ברה :םירבחמה
.ןמגרב לאימחרי ר"ד
.רוחש בד ברה ךרע .יול ןועמש ברה :ץועייו הביתכ
.ב"נשתה - ו"לשתה
תוניחב ינולאש תא ,ןהיגוסל תורגבה תוניחב ינולאש לכ תא ללוכ :'א ךרכ
אשונב תורגבה תוניחב ינולאש תאו ךוניחה רפסמ תווצמ טקלב תורגבה
."החפשמו תושיא"
"דמלנ אלש עטקב" דומלתב תורגבה תוניחבב םינולאשה תא ללוכ :'ב ךרכ
םינידב תוניחבה ינולאש תא ,םיינרותה םינוכמב דומלתב תוניחבה תרגסמב
אבצ יניד"ו "ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לעו "הרורב הנשמה" רואיב יפ-לע
."הפ-לעבש הרותל אובמה" יקרפב תורגבה תוניחב ינולאש תאו ,"המחלמו
רמוחה תרהבהל םידימלתלו םירומל תלעות םהב שיש םירמאמ םג ואבוה רפסב
.שרדנה
.םידומע 506


דע ידע
- ל"צז ריבד לאירזע ברה לש ורכזל
תיכוניח תוגהו ןויע ירמאמ
.ליטרסו רשא רמ :ךרע
לאירזע ברה לש ויריקומו וירבח לע םינמנ םהירבחמש םירמאמ וסנוכ רפסב
.ל"ז ריבד
לש םייכוניח תודוסי בוליש :הלא םיאשונב םיקסוע תוגההו ןויעה ירמאמ
דומלת תווצמ ,תווצמל ךוניחב םירומו םירוה לש םבויח ,רסומה תעונת
,ןכשמב הלועה חבזמ תודימ לע ,תווצמו הרות ירמוש םניאש םיחאב הרות
תוישיאה חותיפל תוכמס תלבק ןיב ,םאו בא דוביכ ,הכלהב תוירגיס ןושיע
,יתדה ךוניחה תכרעמב תוחרזא תאבהב יכלהה טביהה לש ומוקמל ,תיאמצעה
.דועו קלמעל לארשי ןיב האנשה לש םזינכמה לע
.םידומע 239


תידוהי ךרדב
.ןהכ הניד :תאמ
יפל תינכת תעצה התנב תרבחמה .תידוהיה החפשמה ייח ,רפסה לש וניינע
תודהיה תפקשהב החנמה ללכה ךותמשכ טרפו ללכ לש תינשנו תרזוח תינבת
טקל אבומ רפסב .החפשמה ייח םוחתמ אשונ בורל ,רחא וא הז טרפ דדוב
.הבשחמב לארשי ילודג לש םהירבדמו םישרדמהו ארמגה ירבדמ תורוקמ
.1995 - ה"נשתה - תישילש הספדה
.םידומע 182


(םינויד ירועיש) והעד ךיכרד לכב
.ןזופ 'ב לאפר ברה :תאמ
,םידימלתה לש השעמה םלועל "ךורע ןחלוש"ה יקלח לכמ תוכלה רשיק רבחמה
םינווגמ םיאשונב םיקסועה ,ינוציח יפוא ילעב םינידב םירועיש תועצמאב
ונתינ רועיש לכ לש ופוסב .םייחה יבצמ לכל הכלהה לש תוארה תדוקנמ
.1995 - ה"נשתה .תנכדועמ היינש הרודהמ .ןהיתורוקמו תולאשל תובושתה
.םידומע 224


תידוהיה ומלוע תנומת - י"שר
.לפר בד :תאמ
.הפ-לעבש הרותה ןמו בתכבש הרותה ןמ םיחוקל ,םלוכ טעמכ ,י"שר ירבד
הפדעהו ,הלא תא הלא תורתוסה תובר תועד ורמאנ הלא תורוקמב םלואו
,השדח הפקשה גיצהל היושע רחא גוס לע תועד לש דחא גוס לש תיתטיש
,אובמ :תרבוחב ,תיתטישה הפדעהב תפקתשמ י"שר לש תידוהיה ומלוע תנומת
תרבוחה לש הפוסב ,הנומא :'ג קרפ ,םיכרע :'ב קרפ ,לארשי :'א קרפ
.תוחתפמ


ןונבלהו הירוס ינבר ילודג
.בולייזופ ארויג :תאמ
וליאו ,הירוסב םידוהיה תודלות תודוא לע הרצק הריקס וניינע רפסה אובמ
לחה ,לארשי ימכח ילודגמ הנומש לש םתומד רואיתל םישדקומ ויקרפ תנומש
.1995 - ה"נשתה .םינורחאה תורודל דעו דרפס שוריג רודמ
.םידומע 160


ןאטסינגפאו סרפ ידוהי לש םהימכח
.בולייזופ ארויג :תאמ
לש םהימכח םעפה ,חרזמה ימכח לש םתוישיאו םהיתויומד יוליגב קסוע רפסה
תוחרואו םהישעמ ,םתומד רואיתב קסוע רפסה ,ןאטסינגפאו סרפ ידוהי
ונתושרבש טעומה עדימה לשב .לארשי-ץראל םהירשקו תונושה תוליהקב םהייח
םהיאצאצמ םידחאב רקחמה רזענ ,הלא תומוקמב תוידוהיה תוליהקה תודוא לע
םישנא לש םתושרב םייוצמה םינוש םינויכראבו רפסב םיראותמה םימכחה לש
,1995 - ו"נשתה .םיכמסמו םירפס ירעש לש םימולצת וב ואבוה ןכ .םייטרפ
.םידומע 229


רפסה תיבב םיעפומ
.ץיבונמ הקבר :תאמ
תואמצעה םויל ,ןורכיזה םויל םיילוקרוא-תונויזחו תוכסמ ואבוה רפסב
-תיבב םידחוימ םיעוריאלו םידומילה םויסל םיגחל תוזחמ ,םילשורי םוילו
.רפסה
."ידוהי תויהל השק" ,"הליהתה ירוביג ייחא" :תוזחמה ןיב
.רפסה-יתבב םינושה םיעפומה תא הקיפהו המייב ,הדביע ,הבתכ תרבחמה
הזחמה - רפסה תישארב אבומה אובמה קרפב יוטיב ידיל אב ברה הנויסינ
.קיפמה הרומל הכרדה ובו יתרבחו יכוניח-יטקדיד יעצמאכ יתדה רפסה-תיבב
.םידומע 342


לארשי יטבש לש םהיגהנממ - םיגהנמ טוקלי
לייטרסו רשא :ךרוע
יללכ אובמ רפסה חתפב ."םיגהנמ טוקלי" לש תבחרומו תישילש הרודהמ
.אנוא רודגיבא ברה תאמ ,"והמ גהנמ"ו ,טימשדלוג ףסוי תאמ "גהנמה לע"
שדקוה - ב"אה רדס יפל - הדע לכל ,לארשי תודע יגהנממ רפסה לש ורקיע
םיגח" ,"תבש" ,"תסנכה תיבו הליפתה" :םיאשונב םיגהנמו המדקה ובו קרפ
,1996 - ו"נשתה .היפרגוילביב ןכו "לבאו החמש" "םידעומו
.םידומע 555


עדמו הרות
.םאל םוחנ ר"ד ברה :תאמ
תילאוטקלטניאה תודדומתהה יכרדבו עדמו תדב םירושקה םיאשונב קסוע רפסה
ידוהיה תא תוקיסעמה תויגוסב עדמהו רקחמה יאצממ םע יתדה םדאה לש
.ונרודב ןימאמה


- ד"מחה תנשמב תויגוס
יתדה ךוניחה להנימ ירזוחמ טקל

.יתדה הרומה תיירפס ,ןמרה רשא ,םיובנירג ןתנ ר"ד :וכרע
ףגאה ילהנמ ידיב יתדה ךוניחה להנימ רזוחב ומסרופש םירמאמ - טקלב
,ןור םהרבא ,ליק הדוהי ,ל"ז טימשדלוג ףסוי :םינשה ךלהמב יתד ךוניחל
.ןגד והיתתמו ינדה בקעי
ץרא ,םילשורי" ,"הנומאו תמא ,ד"מחה תנשמ" :םירודמב וגווס םירמאמה
תארוה לע" ,"םמצע ןיבל םניב - ורבחל םדא ןיב" ,"לארשי תנידמו לארשי
םידימלת" ,"המחלמו רבשמ תעשב" ,"לוחה תועוצקמו שדוקה תועוצקמ
,ה"נשתה ."םירוהו
.םידומע 427


ד"מח תבשחמב םיקרפ
.יתדה הרומה תיירפס .ןור םהרבא :תאמ
אוה םהב שגדה ,תונוש תומרב םימוסרפמ ורחבנ ןור םהרבא לש וירמאמ 26
,ו"נשתה .ד"מחה לש היגולואידיאה תויעבמ המכ לע
.םידומע 242יתדה ךוניחה להנימ ןכותל הרזח