םירפסמב יתדה ךוניחה

םידחא םינותנ - לארשיב יתד יתכלממ ךוניח

ולח ,2000/51 לארשיל יטסיטטסה ןותנשב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ימוסרפ יפ לע
ובצמ לע םג םהמ דומלל רשפאו ,הנידמב ירבעה ידוהיה ךוניחה תנומתב םירכינ םייוניש
תואלבטב הארנש יפכ ,הנידמב ידרחהו יתכלממה ךוניחל האוושהב יתד-יתכלממה ךוניחה לש
:ןלהלש

(ירבעה ךוניחב) חוקיפ יפל רפסה יתב ידימלת
ידרחה ךוניחה יתד יתכלממה ךוניחה יתכלממה ךוניחה םירפסמ
םיטלחומ
הנשה
םירפסמב םיזוחאב םירפסמב םיזוחאב םירפסמב םיזוחאב
'א תותיכ
3,359 7.6 13,436 28.2 30,712 64.2 47,988 ך"שתה
16,187 18.9 16,987 19.9 51,810 61.2 84,936 ס"שתה
ב"י-'א תותיכ
35,900 7 136,549 26.1 344,777 66.9 512,870 ך"שתה
161,735 16 189,474 18.1 674,932 65.9 1,010,845 ס"שתה

ידימלת תאו ידוסיה ךוניחב הרותה ידומלתב םידמולה םידימלתה תא םיללוכ וז הלבטב םירפסמה
.18 ליג דע ךוניחה דרשמ ידי לע תובצקותמה תוינרותה תובישיה