ב"סשת לולא
"...דמללו דומלל ,עומשל..."
ך"נת תארוה יכרדב תוראה

ך"נת תארוהל ר"מפמה ןחלשמ

לארשי תנידמ
ךוניחה דרשמ
יתדה ךוניחה להנימ


ך"נת עוצקמה זכרמל
ך"נתל םירומלו


,בר םולש


רפסה תיבב תיכוניחה היישעה לשו םידומילה תינכת לש הזכרמב תדמוע ך"נתה תארוה
.ליגה תוביטח לכב ,יתדה

םוחתב תורטמ ןהמ ;םימוחתה לכב תועגונו ןהו תובר ןה יתדה ךוניחב ך"נתה תארוה תורטמ
.תונושה תויונמוימה םוחתב תורטמ ןהמו הרכהה םוחתב תורטמ ןהמ ,שגרהו הנומאה
תוינכתל ףגאה תאצוה ,ד"מחב "ארקמב םידומילה תוינכת" תרבוחב אצמנ תורטמה טוריפ]
.[ג"נשת ,םילשורי ,םידומיל

ד"מחה תייסולכוא לכ י"ע דמלנה ,בכרומ "עוצקמ" לומ ,ך"נתל םירומה ,ונא םיבצינ ךכ
.תונווגמ הארוה יכרדב שומיש ךירצמ אוהו ,תותיכה לכב ,תנווגמה

,ך"נת תארוה יכרדב תונוש תויגוסב קוסיעל ודחויי ,תורידתב ה"יא ועיפוי רשא ,ולא םיפד
.ישעמה טביהה לע שגד תמיש ךות

הארוהה תרות לש הפינעה תורפסב ןויע לש תודלות םניא םרקיעב םירבדה :יעדומל תאזו
לש ,המצע הארוהה לש תוריפ םה םלוכ םירבדה .טרפב ך"נת תארוה יכרד לש וא ללכב
.ונידימלת תייסולכואבש לודגה ןווגמבו תונושה ליגה תוביטחב ,הדשב תוסנתהה

תארוה תחבשה ןעמל ,םירבדה לע עבטומ היהי ישעמה םושייה לש םתוחהש ,דאמ לדתשנ
.הידמול לע הביהאהלו הרות לידגהל ,יתדה ךוניחב ך"נתה

.ך"נתה תארוהב יתנש םידומיל ןונכת :אוה הז ןוילגב קוסענ וב אשונה


.הכרבב הנלבקתת ,ןוידל םיאשונ תעצהו ,תוראה ,תורעה

."ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע וניקולא 'ה םענ יהיו"


,הכרבב


ןמלאוג רכששי
ך"נת תארוהל ר"מפמך"נתב יתנש םידומיל ןונכת


ך"נת תארוהל יתנש ןונכתב ךרוצה
תובר ןה ך"נתה תארוה תורטמ .ד"מחב ך"נתה תארוה תורטממ תרזגנ ך"נתב םידומילה תינכת
.החופיטו ד"מחה רגוב לש ותומד תיינבל תודעוימ ןלוכו םייחה יחטש לכ תא תופיקמו
תא שיגפהל ןוצרה חנומ הסיסבבו ,הבחר איה ,תותיכה לכב ,ך"נתב םידומילה תינכת ךכ םושמ
.ארקמה יאשונ לש רשפאה לככ לודג ןווגמ םע דמולה

,םינתשמ תועש יפקיהבו תונוש הקמעה תומרב דמליהל םינתינ םידומילה תינכתבש םיקרפה
.םידימלתה תייסולכואלו תשקובמה הקמעהה תמרל המאתה ךותמ

ןווכמ תויופידע רדס עבקי רשא ,ללוכ יתנש ןונכת פ"ע הנשה ךשמב דובעל ונא םיבייח ,ןכ-לע רשא
.הארוהל ונל ןותנה תועשה ףקיהלו םידימלתה תייסולכואל םאתומו

לבא .ל"הנש תליחתב המ ןמז ךכל שידקהל ונתוא בייחת יתנשה ןונכתה תנכה יכ ,ןייצל יוארה ןמ
.םימוחתה לכב רתוי תיתוכיא הארוהל עיגהל ונידימלתלו ונל עייסת איה השעמל


הארוהה תועש רפסמ בושיח
,ונל הארמ , 35 -ב תויעובשה תועשה רפסמ לש הלפכמה .תועובש 35 -כ ךשמב לעופ ס"היב
.הנשה ךשמב ונתושרל ודמעיש םירועשה רפסמ תא ,הרואכל
לויט ימי ,הדיל תשפוח םיאולימ ,הלחמ ימי תוכנל שי ל"נה בושיחהמ יכ ,ונדמלמ ןויסינה ,םרב
.דועו "רדא סנכנש"מ ,תורחא תוירפס תיב תויוליעפו

.יתנשה בושיחב (דבלב) תועש 25 -ל הווש ,תיביטקפא תיעובש העש 1 לכ ,השעמלש ךכ

לוצינל עיגהל לכונש ידכ ,קדקודמ יתנש ןונכת יפל דובעל חרכהה תא רתוי דוע תקזחמ וז הדבוע
.ונתושרל דמועה ןמזה לש יברימ


יתנש םידומיל ןונכתל תונורקע
:תויסיסב תוחנה המכ לע תתשומ ןוכנ יתנש ןונכת

.ליגה תוביטח לכב ,ך"נתה תארוהב "רתוימ" ןמז ןיא

לש המרב דמלייש שי ;דומיל תמר התואב דמליי םידומילה תינכתב לולכה "רמוח"ה לכ אל
האוושה ךותמ דמלייש שיו דבלב ימוקמ טבמ ךותמ דמלייש שי .הקמעהב דמלייש שיו יסיסב עדי    
.םירחא תומוקמל    

תמרל םאתומה יטקדיד תעד לוקיש פ"עו שארמ עבקייש תויופידע רדס פ"ע דובעל שי
.ך"נתה דומילב םהלש עקרלו םידימלתה    

."רמוח"ה ףוסב םירוגיפ "רובצ"ל ןיא
.(תועובש 4-6 תונב) תוריבס ןמז תודיחיל "רמוח"ה תא קלחל שי *    
ידכ ,הדיחי לכ ףוסב ורצונש םירוגיפ "רוגסל"ו ,תופוכת םיתיעל תימצע הרקב ךורעל שי *    
.ירוקמה ןונכתה יפל ,ןמזב האבה הדיחיל רובעל        
:ןוגכ ,ראשנש ןמזל רוגיפבש "רמוח"ב דומילה תמר תמאתה ךות השעית רוגיפה "תריגס" *    
.המודכו ,התיכב דומיל םוקמב תנווכמ תיב תדובע ןתנית        

םירושקה םימרוגו ,םיגח ומכ םינמזמ םימרוג םג ןובשחב איבהל שי יתנשה ןונכתה תיינב תעב
.המודכו רדא שדוח ,תיצחמ םויס - תושפוחה חולל    


ויבלשל יתנשה ןונכתה תיינב
[.6-1 מ םירפסוממ םירוט 6 ןוילגב .ליעי יתנש ןונכתל רזע ןוילג ב"צר]

ןאכ ץחל - ןויליגה תלבקל

(םיקוספהו) םיקרפה ןויצ ךות ,(3 רוטב) "רמוח"ב םיעיפומה םיאשונה יופימ - 'א בלש
.(2 רוטב) םימיאתמה

םיאשונהמ דחא לכב דומעל שי םהילעש (4 רוטב) תונויערהו םינכתה טוריפ - 'ב בלש
.ונייוצש

:יטקדיד תעד לוקיש פ"ע םיאשונה תארוהב תויופידע רדס תעיבקו םיאשונ תרירב - 'ג בלש

:םיאבה םינייפאמה תא םג ןובשחב איבהל שי תעדה לוקישב

תויהל םילוכי רשא םיאשונ תמועל רחא םוקמב ודמליי אל רשא םיאשונ תפדעה *
.רחא םוקמב םילפוטמ   
תנבהל תמרות הז םוקמב םתנבה רשאו ,יעבטה םמוקמ הז רשא םיאשונ תפדעה *
.ך"נתב םירחא תומוקמ   
.םיידוחיי םייכרע םיאשונ *
.דחוימ יפוא ילעב םיינשרפ םיאשונ *

.(6 רוטב) אשונ לכב הצוחנה םירועישה תומכ לש הכרעה - 'ד בלש

לעופב ןמזלו אשונה תובישחל םאתהב אשונ לכב שרדיתש דומילה תמר תעיבק - 'ה בלש
.(5 רוטב) תורעהב תאז ןייצל שי .ךתושרל דמועה

.1 רוטב ןנויצו תועובש 4-6 לש ןמז תודיחי יפל דומיל תודיחי תעיבק - 'ו בלש

* * *

.יוצרה יתנשה ןונכיתה אופיא היהי יביטרפואה םינמזה חול םע רמגומה "רצות"ה