לארשי תנידמ
ךוניחה דרשמ
יתדה ךוניחה להנימ

ב"סשת ןושחרמב 'א ,ה"ב
דובכל
ידוסיה ס"היב להנמ
ך"נתל םירומהו עוצקמה זכרמ

,בר םולש
ב"סשת ףרוח - ך"נת - "תודהיב תועידי" יצרא ןחבמ :ןודנה

התיכ תליחתב ,פ"עבשותבו ך"נתב "תודהיב תועידי"ב יצרא ןחבמ םייקתמ םינש שולש הזמ
הרומ לכ לכויש תלעותה לעו ןחבמה לש תוירקיעה תורטמה לע עיבצהל ינוצרב וז תרגיאב .'ו
.ותתיכ יבגל ונממ קיפהל

.פ"עבשותו ך"נת שדוקה תועוצקמ םידמוע ,יתדה ס"היבב םידומילה תינכת זכרמב
יכוניחה תווצה .םחופיטל םידעוימ םינווגמו םיבר םיעצמאו םתארוהל תושדקומ תובר תועש
םיקסועה לכ יכ .התחלצהל לעופו הארוהה תחבשהל וצרממ עיקשמו ותעד ןתונ ס"היבב
.םהב היולת ,יתדה ךוניחה רגוב לש תידוחייה ותומד יכ הרכהב םירודח ,הכאלמב

תועוצקמ תארוהב ועקשוהש םיצמאמה תוליעי לע בושמ תתל דעונ "תועידיה ןחבמ"
רתאל רשפאמ אוה ;ונידימלת ידי לע שכרנו םנפוה המ ונתוא דמלל רומא אוה ;שדוקה
.ןוקיתו רופיש תונועטה תודוקנ תוהזלו

םייקתמ אוהו ,תוזוחמה לכב רפס יתב לש בחר םגדמב 'ו התיכ תליחתב ךרענ ןחבמה
ןועט המו שכרנו םנפוה המ דומלל לכונ ךכ קר .םידימלתה לש תמדקומ הנכה אלל ןווכתמב
.רופישו קוזיח

ןחבמה יטירפ חותינ .להנמהו הרומה ידיב לכ םדוק ןחבאמ ילכ שמשל לוכי ןחבמה
תורחאה תותיכב וא/ו הנשה תצורמב ךכב לפטל ףאו ,רופיש ןועטה תא תוהזל ורשפאי ויאשונו
.דיתעה תארקל

ןחבמ יאדוב .םהירומ לצאו םינחבנה לצא חתמה תא הלעמ ןחבמ לכש אוה יעבט ךא
,הברדא .וז הדרחל ללכ םוקמ ןיא יכ ,יל הארנ ,ליעל וטרופ רשא תורטמה רואל ךא .יצרא
לש "תועידי"ה תא הנמאנ ףקשי ,הניחבה רהוט לע תינדפק הרימש ךותמ ךרעייש ןחבמ
.םייוצר ןוקיתלו לופיטל ךשמהבו רורב ןוחבאל עיגהל רשפאיו ,התיכה

יכרד עיצהלו ןחבמה תואצות תא חתנל ,ךכב וצפחיש רפס יתבל ,ץעיילו עייסל דאמ חמשא
.ס"היב יבגל ונממ םיעמתשמה םיחקלה םושייל הלועפ

להנימ ך"נתל ר"מפמ ,ןמלאוג .י לא :בתכב וא 02-5604136/7 :תינופלט ילא תונפל ןתינ
. 91911 םילשורי ךוניחה דרשמ ,יתדה ךוניחה

.הרידאהלו הרות לידגהל הליפתבו הלועפה ףותיש לע שארמ הדותב
,הכרבב
ןמלאוג רכששי
ך"נת תארוהל ר"מפמ


ך"נתל ר"מפמה רתאל רוזח