יחידות הלימוד בתנ"ך:
מפתח צירופים ליחידות הבחינה


נתיב עיוני:
א. כל התלמידים ייבחנו ביחידת ידע בקיאות (1 יח"ל) בכתה י'. תלמידים אשר נכשלו בכתה י', יוכלו להיבחן בכתה י"א כנבחני משנה.
ב. המשלימים ל- 3 יח"ל, ייבחנו ביחידות א' וב' בכתה י"ב.
ג. המשלימים ל- 5 יח"ל ייבחנו ביחידות א' וד' בכתה י"א או בכתה י"ב, וביחידות ב' ו ג' בכתה י"ב.

נתיב טכנולוגי
א. כל התלמידים ייבחנו ביחידת ידע ובקיאות (1 יח"ל) בכתה י'.
ב. בכתה י"ב ייבחנו התלמידים ביחידות א' וב' (2 יח"ל).
שאלון זה אינו ניתן להשלמה ל- 5 יח"ל.

פירוט היחידות:
הפרקים שאינם בסוגריים יילמדו באופן אינטנסיבי, הפרקים שבסוגריים יילמדו באופן אקסטנסיבי, דהיינו ידיעת המקרא והבנת מוקדים מרכזיים בתכניו ללא פרשנות ועיון.

יחידה א':
בראשית - א'-ד' [ה'-ח'] ט' [י'] י"א-י"ב [י"ג-י"ד] ט"ו [ט"ז] י"ז-י"ח [י"ט-כ] כ"א-כ"ב [כ"ג-כ"ו] כ"ז-כ"ח [כ"ט-ל"א] ל"ב [ל"ג] ל"ד [ל"ה-ל"ו] ל"ז [ל"ח] ל"ט [מ-מ"א] מ"ב-מ"ה [מ"ו-מ"ז] מ"ח-מ"ט [נ'].
ישעיהו - א'-ב', ה'-ז', י'-י"ב [י"ד, כ"ב], ל'-ל"א.
תהילים - א', ח', ט"ו, י"ט, כ"ג, כ"ז, מ"ב-מ"ג, נ'-נ"א.
נביאים ראשונים:
מלכים א' -
[י"ג-י"ד] ט"ו-ט"ז [י"ז] י"ח-י"ט [כ'] כ"א-כ"ב.
מלכים ב' - [א'-י"ג] י"ד [ט"ו-ט"ז] י"ז-י"ח [י"ט-כ"ב] כ"ג [כ"ד-כ"ה]

יחידה ב':
דברים - י"ב-כ"ו [כ"ז-כ"ט] ל' [ל"א] ל"ב-ל"ד.
ישעיהו - ל"ה [ל"ו-ל"ט] מ', מ"ב, מ"ד, [מ"ט] נ"ב, נ"ג, [נ"ד-נ"ה] נ"ח.
נביאים ראשונים:
שמואל א' -
ג'-ד', ח' י"ג, ט"ו, י"ז, כ"א-כ"ב, כ"ד, כ"ח.
שמואל ב' - א', ה', ז', י'-י"ב, ט"ו, י"ט, כ"ד.

יחידה ג':
תהילים - ע"ב-ע"ג [ע"ד] ע"ט פ"ג-פ"ד, ק"ד, קי"ד, [קכ"ב] קכ"ו [קל"ז] קל"ט קמ"ה [ק"נ].
איוב - א'-י"ג [י"ד] כ"ח [כ"ט-ל'] ל"א [ל"ב] ל"ח [ל"ט-מ"א] מ"ב.
נביאים ראשונים:
יהושע - א' , ז'-ט', י"ג-ט"ו, כ"ב, כ"ד.
שופטים - א'-ב', ד'-ח', י"ג, י"ח.

יחידה ד':
דברים - א', [ב'-ג'] ד'-י"א.
קהלת - א'-ג', י"א-י"ב.
יחזקאל - א'-ג', ח' [ט'-י"ב] י"ג, י"ח [י"ט] כ' [כ"ב] כ"ד, ל"ג [ל"ד-ל"ה] ל"ו-ל"ז [ל"ח-ל"ט].
או
עמוס - א'-ט'
מיכה - ג' [ד'] ה'-ז'.

הערה: יש לבחור בין יחזקאל לבין עמוס ומיכה.