הכומ השיאל בתכמ

רניבא המלש ברה

א"סשת ולסכ 'ה ,280 הנומאבו הבהאב


ךתוא תוכהל ךלעבל ינתת לא
הקחמנ הריבעהש רובס אוה ךכבו ,השעמ רחאל החילס שקבמ אוה וליפא ,רידנ ןפואב וליפא
.הילע רוזחל לכוי אוה ןכלו

םגתפ ותואכ ,תוכממ עורג רתוי הז םימעפל :ךתוא בילעהלו ךתוא ליפשהל ול יחינת לא
.'תראשנ םלועל הלימ - תרבוע הכמ' :שידייב

חפב ילפת לא
,ךתוא תוכהל יאשר אוהש ,ל"זח ירבדמו םיקוספמ לוכיבכ תוחכוה ךל איבמ ךלעב רשאכ
,ול ינימאת לא - תינתייצו העונכ הפורח החפש ךניאש ןויכ םימוציעב טוקנלו ,ךילע טלתשהל
.ןיירוא רב אוה םא םג

םג .ןתוא וליפשה אלו םהיתושנ תא וכה אל םהו ,תאז לכ ועדי םה םג בקעיו קחצי ,םהרבא
ולבס םהמ קלח .םתיבב םיצורמ ויה דימת םהש יבשחת לא .תאז ושע אל םיאנתה ימכח
תא ודביכ םינושארה וניתובר םג .דואמ ןתוא ודביכ םה תאז לכבו ,םהל וקיצהש םהישנמ
תא םיריכמ םהש יפ לע ףא ,םהיתושנ םיבהואו םידבכמ םינברה לכ ,ונא ונימיב םג .םהיתושנ
.טלתשהל קודיצ םינתונ לוכיבכש םירמאמה לכ תאו םיקוספה לכ

ראותל יואר וניא אוה ,ךכ םאש ,ימשב ול ירמא ;יתוא הכמ אוהו ,בר אוה ילעב :ירמאת םאו
.(ג גמר ד"וי ןייע) "רוביצבש םילקבש לק"כ אוה ,ךורע ןחלושה ירבדכ ,אלא ,בר

דוע הבר הערל םרוג אוה ,םיקוספ לע תאז ססבמ דוע אוהו ,ךל ץיברמ אוהש דבלב וז אל
,חומה תא ךל ףטוש אוה .המשאה איה תאש ןימאהל יליחתת תאש ךכל םרוג אוה :רתוי
תא ףוסבלו ,תעלוב תא ,תונעל ילב תונלבסב הבישקמ תא ,רדסב אל תאש ךתוא ענכשמ
יאצת אלו רמה ךלרוג ילבקת תא .הדובא תא זא .המשאב תאשונ ןכא תאש ןימאהל הליחתמ
!אל .הזמ

:ול יבישה ,תדמתמה חומה תפיטש דגנ ידמע
.הבושת תושעל ךירצש אוה התא -

ךכש ןמיס ,תוכמ תפטוח תא םאו ,ךלש "ןוקית"ה הז :ךדגנ תנעוטה ךלש הרבחל ינימאת לא
םא .תוכמה לע הדות ידיגה ,םדוק לוגלגב רומח אטח האטח ךתמשנש ןמיס ,םימשה ןמ רזג 'ה
םילא לעבה :ונוקית לע לכה אב ךכ קר ;תוכמ לבקל אבה לוגלגב רוזחל יכרטצת ,יקמחתת
.הומכ ןיאמ הבוט וז השיאלו ,אשנתמו

.הלא םירזומ םירבדל ינימאת לא

תבשוח איהש וא ,אפורל תכלוה איה תואיר תקלדב הקול איהש העשב םא ,ךתרבח תא ילאש
תואיר תקלד בוש לבקת איה ,התע הפורת לוטית איה םאו ,הלש ןוקיתה איה תואיר תקלדש
.אבה לוגלגב

שוריפ) בערמ תומלו הבער תויהל אוה ןוקיתה יכ ,ילכאת לא :הבוט רתוי דוע אמגוד ם"במרל
תויעב שי .םילכוא ,םיבער םא .אפורל םינופ ,םילוח םא !ןכ אל .(ו קרפ םיחספ הנשמה לע
,רטפנ אוה תאז לכבו ,תוריסמב הלוחב ונלפיט :םלועב םיצמאמה לכ ףא לע תוריתפ יתלב
שי ונלש אשונב ךא .ותמכחב ןימאהלו םלוע לש ונוביר לש הרזגה תא לבקל שי הז הרקמב
.לודחל בייח לעבה !הרירב

"םידליה ןעמל"
הפורח החפש אלו ,םדא ןב תא םג .םידליה ןעמל :ןנחתמה ךלש יהמאה לוקל ינימאת לא
ךלעב תבוחו ,תרשואמ תויהל תוכז ךל םג ;אוה ךורב שודקה לש הדלי תא םג ;ךלש םידליל
.תרשואמ ךתושעל

,ותומלשב יתחפשמה אתה לע רומשל ידכ םיפוריחו תוכמ טקשב תולבוס תובר םישנ ,ןוכנ
.אטוב ןב אבב לש ושאר לע תורנ רובשל ותשא תא הויצש לעבה לע םיעודי םירופיס םתואכ
.ריאמ יבר לש וינפב קריתש ותשאמ שרדש לעבה לע רופיסה והומכו

שי לבא .םידליה תבוטל ילמרונ אל לעב גופסל תונכומ ויהש ,תומכחו תורשכ םישנ ויה ולא
םיסרהנ םה ,םידליה תבוט ןאכ ןיא ,אמאב ללעתמ אבאה םא .םימודא םיווקו תולובג
.ומינפהש תוגהנתה יסופד םתוא םלגסב םהייח ךשמהב םינכתסמ ףאו ,תאז םתוארב

ינימאת לא
תא ,םוי םוי ךל ץיברמ ךלעב םא .הרקמ םושב שרגתהל רוסאש רסומ-יפיטמל ינימאת לא
.תודידבב היח אליממ תא ,םיישגר םישוריגב תשרוגמ אליממ

,רבד הל רזע אל םיגולוכיספה לכו םיצעויה לכ ,םינברה לכ לופיט רחאלש ,תחא הכומ השיא
."הכוב חבזמה םג םישרגתמ רשאכ ,תאז ישעת לא ,יתב" :בר הל רמא ,שרגתהל הטילחה
.הכבי חבזמהש וישכע - םינש הברה ךכ לכ הכוב ינא :ול הבישה

םאש ינעידוהו ,איבנה והילא ילא הלגתה :השיאל הל רמא ברהש ,המוד הרקמב השעמו
רשאכ האבה םעפב :ול הרמאו תלד תקירטב השיאה האצי .חישמה תאיב תא יבכעת ,ישרגתת
...יתוא ןיבי אוה ,תורישי ילא ותוא חלש ,ךילא אובי איבנה והילא
.םיצקה לכ ולכ רשאכ הנורחא תורשפא וז שרגתהלש יאדו

:ךתוא ליפשמ וא ךתוא הכמ ךלעב םא ךירדתה והז
היהי זא ,וישעמל עדומ וניא אוה ילוא .עגופ דאמ הזש ול ירמא ,תונידעב וילא ירבד
.הבושת השעיו עדומ
אוב :ול ירמא ,תינתייצ יתלבה ךתוגהנתה בקע ךכ ךילא גהנתמ אוהש בישמ אוה םא
הצור ינא .רדסב ןכ התאו רדסב אל ינא ,תלבקמ ינא :וא ;ץועייל הנפנ ,םיאושינה תא םקשנ
.דחי ךלנ ,דומלל
םג :וא !תא יכל ,ךלש ןה תויעבה לכ ,תויעב יל ןיא יכ ,ץועייל ךלא אל :בישמ אוה םא
לכה השוע ינא ,הרזעל קוקז יניא ,ימצעב קר ןימאמ ינא ,םיצעויב ןימאמ יניא ,היעב יל שי םא
.השוע וניאש איה היעבה !דבל לכה השעיש ,הברדא ,דבל
הנושארה םעפב .תושק וב ופזניו ,ובישקי םיניידה .ןיד תיבב קית ודגנ יחתפ .ןורחא בלש
תועטהל לכוי אל אוה םיניידה תא .ותשא תא סייפלו הבושת תושעל וילעש ול ודיגי םייחב
וניא ילוא ,הבושת השעי ילוא ,ץועייל ךלי ילוא .ץועייל ךל :ול ורמאי .םירמאמבו םיקוספב
.ןקתל םיבייח בצמה תא ךא .תוכובסתב דוכל ומצעב אלא ער םדא

:ירמאת לא
דבאי אוה !ךפהל .זעא אלו ,םלוכ תכרעה תא דבאל תדחפמ ,ןישוריגמ תדחפמ ינאש עדוי אוה
רבדמ אוה ,להנמ בשחנ אוה ,בושח שיא אוה .םידליל הבוט אמא תא ירה !תוירבה תכרעה תא
,אמא ,תירב תב ךל יחק ,ויצחל דגנ הנתיא ידמע .ותימדתל גאוד דואמ אוה ,םוקמ לכב הפי
.תצעוי :רתויב בוטהו ,תינבר ,הנכש ,הרבח ,תוחא

יתוא ליפשת אל התא :תושיחנב ול ירמא .קדוצ אוהש בושחל חפב ילפת לא :םירקיעה רקיעו
תא תרדסמ אל ,םידליב תלפטמ אל ,תינלצע ,תילבמט ,בורכ שאר ,השפט יתוא הנכת אלו
ידחפת לא .ךכ לע רבדל תנינועמ ינא םא םדוק יתוא לאש ,ריעהל המ לע ךל שי םא ...תיבה
תבוטל םגו ,ךתבוטל ,םידליה תבוטל תיב-םולש ףיסוי הז ,הברדא ,תיב-םולש לקלקי הזש
.ךלעב
!ול ינתת לא