.הרכמ םינינפמ קוחרו ,אצמי ימ ליח תשא
.רסחי אל ללשו ,הלעב בל הב חטב
.הייח ימי לכ ,ער אלו בוט והתלמג
.היפכ ץפחב שעתו ,םיתשפו רמצ השרד
.המחל איבת קחרממ ,רחוס תוינואכ התיה
.היתורענל קוחו התיבל ףרט ןתתו ,הליל דועב םוקתו
.םרכ העטנ היפכ ירפמ ,והחקתו הדש הממז
.היתועורז ץמאתו ,הינתומ זועב הרגח
.הרנ הלילב הבכי אל ,הרחס בוט יכ המעט
.ךלפ וכמת היפכו ,רושיכב החלש הידי
.ןויבאל החלש הידיו ,ינעל השרפ הפכ
.םינש שובל התיב לכ יכ ,גלשמ התיבל ארית אל
.השובל ןמגראו שש ,הל התשע םידברמ
.ץרא-ינקז םע ותבשב ,הלעב םירעשב עדונ
.ינענכל הנתנ רוגחו ,רוכמתו התשע ןידס
.ןורחא םויל קחשתו ,השובל רדהו זוע
.הנושל לע דסח-תרותו ,המכחב החתפ היפ
.לכאת אל תולצע םחלו ,התיב תוכילה היפוצ
:הללהיו - הלעב ,הורשאיו הינב ומק
.הנלוכ לע תילע תאו ,ליח ושע תונב תובר
.ללהתת איה 'ה תארי השא ,יפויה לבהו ןחה רקש
.הישעמ םירעשב הוללהיו ,הידי ירפמ הל ונת

.(א"ל-'י ,א"ל ילשמ)

.היוארה השאל ךלמה המלש רשש ,ללה ריש אוה "ליח -תשא"
."ליח-תשא" ראותב תרחבנה השאה תא ריתכה ךלמה המלש
?זא אקווד עודמ ?ימל ?יתמ - ןכ םא ?םכתיבב הז ריש רישל וא רמול גוהנ םאה

הדובע

...תבהוא תאש תולאשה לע דובעל ירחב
:התיכב תפתושמ הדובעל - ךנוצרכ - תוחא ,הדוד ,אתבס ,אמא ינימזה - העצה

ב"א יפל םירודסה ,'הל חבש יקרפב .ב"א תויתוא יפל בותכ "ליח-תשא" קרפה .א
.ןלוכ תויתואה לוכב ה"בקה לש וחבש רדסל - לודג ןורתי םימכח ואר
.("תצבוקמ הטיש" לעב ,יזנכשא לאלצב יבר)

?השאה לש החבש תא ךלמה המלש רדיס ךכש ,רמול ןתינ םאה
:שרדמה רמואו
,תויתוא םייתשו םירשעב לארשיל הרות ה"בקה ןתנש םשכ
.תויתוא םייתשו םירשעב ...םישנה חבשמ אוה ךכ
(א"ל ילשמ ,ינועמש טוקלי)
?הריכמ תא ,ב"א יפל םירודסה ,הליפת יקרפ וליא

:םיקוסיע ןווגמ ,ללה ריש הל רש המלשש ,ליחה-תשאל .ב

עויסו דסח תוליעפ
אוביו אוצי - רחסמ
הכאלמו תשורח ,רוצי
םתלכלכלו תיבה ינבל הגאד
ימצע חופיט
םיינחורהו םיימשגה ויכרצל הגאד - לעבל סחיה
תועקרקב רחסמ

.ליח-תשא יקוסיע םיטרופמ וב אוהש לכ טוטרש ךתרבחמב יטטרש
.םימיאתמה םיקוספה תא קוסיע לכ דיל יפיסוה

?ךוניחו הארוהב םג הקסע ונקרפבש ליחה תשא םאה .ג
(א"ל ילשמ ,ינועמש טוקלי) שרדמה ירבדב ןלהל ינייע
"הנושל לע דסח-תרותו המכחב החתפ היפ"
:רזעלא יבר רמא
?דסח לש הניאש הרותו דסח לש הרות שי יכו
...אלא
,דסח לש הרות וז - דמללו דומלל
.דסח לש הניאש הרות וז - דמלל הניאשו
,רתויב תובושח ךל תוארנש ,שולש ירחב .ליחה -תשאב תונוש תונוכת יטקל .ד
.ךיתורבח םע יוושה .ןתובישח יפל ןתוא יגרדו
?רתויב בושחה ךל האריי זא המ ,םאו השא ייהתשכ ,םינש דועב - ירעש

?רישב םימקוממ םה ןכיה .('ת ןכו 'ק תויתוא) ?ליחה-תשא תא םיללהמה םה ימ .ה

ןכו "השובל ןמגראו שש" :האנה השובל תא המלש הנומ "ליח תשא" יחבש ןיב .ו
."יפויה לבהו ןחה רקש" :רמוא אוה ךדיאמ ."השובל רדהו זוע"
תא חפטל השיאהו תבה לע םאה ?םיינשה ןיב הריתס שי םאה - ןכיניב ונוד
?לבהו רקש אוהש וא ,ינוציחה הארמה

:םייפכ תכאלמ תובהואל .ז
:ךרדחלו ךמצעל וא אתבסל ,םאל האנ יש יניכה הווצמה-תב תארקל
."ליח תשא" קרפה תא האנ בתכב וילע ימשר ,ףלק יומד ריינ יחק
.היילתל הלתמ ידימצהו ירטע


"הווצמ-תב" ןכותל הרזח