"השעת אל"ו "השע"

ןה ירה ,דחא םויו הנש הרשע שלש ןב ,דחא םויו הנש הרשע םיתש תב" :ונדמל
.(ם"במר) ."תווצמה לכל םילודגכ

?םנמאה .תווצמה לכל הלודגכ איה ירה ,דחא םויו םינש ב"י תבל תואלמב
?"השעת אל"ו "השע" - תווצמה ג"ירת לכב תבייח ךניה ךליאו הז םוימ םאה
אל" תווצמ ןה המו "השע" תווצמ ןה המ ררבנו םידקנ תבה תבוחב ןודל ידכ
."השעת

:ןוגכ ,"השע" ןושלב ,תיבויח ןושלב הרותב תובותכה תווצמ ןה - "השע" תווצמ
.('ח ,ו"ט "םירבד") "ךדי תא חתפת חתפ" - הקדצ תניתנ

:ןוגכ .תושעל אל ,הלילש ןושלב הרותב תובותכה ,תווצמ ןה - "השעת אל" תווצמ
ןכו "רומש" ןושל םג (ז"ט ,ט"י "ארקיו") ."ךימעב ליכר ךלת אל" - תוליכר רוסיא
...השעת אלש רמשה ."השעת אל"ב םיללכנ "רמשה"

- "השעת אל"מ ליחתנ ?"השעת אל" תווצמבו "השע" תווצמב תבה תבוח לע המו
אל"ב םיבייח םהינש .ןבה ומכ תבה תבייח ,ןיואלה ,"השעת אל" תווצמ לכב
,"ומא בלחב ידג לשבת אל" ,"ושדקל תבשה םוי תא רומש" ,"חצרת אל" ,"בונגת
.דועו "רוטת אלו םוקת אל"

"השעת אל"
תבה םגו ןבה תבוח


המרג ןמזהש השע תווצמ

:םיינשל תוקלחתמ "השע"ה תווצמ

תווצמ ולא .תמיוסמ העשב וא ,ךיראתב ,ןמזב הנתומ וניא ןמויקש ,השע תווצמ .א
,ערה תבהא :ןוגכ .ןמייקל םרוג ןמזה ןיאש ,השע תווצמ .המרג ןמזה ןיאש השע
ןמזב יולת וניא ןמויק תבוחש תווצמ ןה ולא .'דכו קדצ טפשמ תיישע ,םירוה דוביכ
.רדגומ

תווצמ ןה ולא ,תמיוסמ העשב וא ,ךיראתב ,ןמזב הנתומ ןמויקש ,השע תווצמ .ב
,הלילב אלו םויב - ןיליפת :ןוגכ .ןמייקל םרוג ןמזהש ,השע תווצמ .המרג ןמזהש
.תוכוסה גחב - הכוס
.ןהמ תורוטפ םישנ - המרג ןמזהש השע תווצמ
ןמזהש ,השע תווצמ דועמו הכוסב הבישימ ,ןיליפת תחנהמ תורוטפ םישנו תונב
.המרג
:הנשמה ןושלבו
,המרג ןמזהש "השע" תווצמ לכו
.תורוטפ םישנ ןיבייח םישנא
- המרג ןמזה אלש "השע" תווצמ לכו
.ןיבייח - םישנ דחאו םישנא דחא
- "השעת אל" תווצמ לכו
המרג ןמזה אלש ןיב ,המרג ןמזהש ןיב
...ןיבייח םישנ דחאו םישנא דחא
('ז הנשמ ,'א קרפ "ןישודיק" תכסמ ,הנשמ)

:הדובע

ןושאר ןוימ :לופכ ןוימ האבה הלבטב ךתרבחמב ןתוא יניימ ,תווצמ תמישר ךיינפל
ינשב "השע"ה תווצמ תא יקלח - ינש ןוימ ."השעת אל" תווצמל "השע" תווצמ ןיב
.המרג ןמזה אלש השע תווצמו ,המרג ןמזהש השע תווצמ - םירוט

.תובייח םישנ ןהב תווצמה תא תרחא ךרדב וא רהוז עבצב ישיגדה םויסב
,ןיליפת ,הדיבא תבשה ,הדועסל םיידי תליטנ ,זנטעש רוסיא :תווצמה תמישר
לגרל הילע ,רמועה תריפס ,"ומא בלחב ידג לשבת אל" ,ןינהנה-תוכרב ,הזוזמ
.תוכוסב םינימ העברא ,"רקש דע ךערב הנעת אל" ,שדקמה ןמזב םילשוריל

"השעת-אל" תווצמ "השע" תווצמ
- המרג ןמזה אלש המרג ןמזהש
- -

הלבטב ןתוא יבלשו תווצמ 5-6 םשמ יטקל ,"םישודק" תשרפ "ארקיו" רפסב ינייע
.ךתרבחמבש
?תורוטפ םישנ ןכותמ המכ .תווצמ 11 המגודל ונינמ המישרב
ג"ירת לכמ .דואמ ןטק זוחא ןה תווצמ ג"ירתב ךא ,עברכ תושפות ןה ונתמישרב
לכ ךסמ םיזוחא 5 -מ תוחפ ,תווצמ םישולשמ םישנה תורוטפ הרותה תווצמ
.תווצמה

:ל"ז ןואג הידעס ונבר בתכ ןכו
.תורוטפ םישנהו םיבייח םישנאהש ,ןה תווצמ םישולש
(כ"ק ןמיס ,קיל ,םינואגה תובושת)
.יפרג רויצב וא טוטרסב (ג"ירת=) 613 -ל 30 ןיב ירפסמה סחיה תא עיבהל יסנ
ןהב תווצמה קלח תא וא ,השאה הרוטפ ןהמ תווצמה לש קלחה תא עבצב ישיגדה
.השאה תבייח
יתש ללכ תומייקמ ןניא ןהו ,תווצמ לש דואמ ןטק רפסממ תורוטפ םישנ ,השעמל
.המרג ןמזהש השע תווצמ םג םייקל תוליגר םישנ .ןיליפתו תיציצ :דבלב תווצמ
.הז ןיינע ריבסנ ךשמהב

?תעדיה

:אתיירואד תווצמ ומכ ,ןנברד תווצמ
םיוסמ ןמזל לבגומ ןמויקש השע תווצממ הרוטפ השאה
.רפושו תיציצ ,ןיליפת תמגודכ ,(המרג ןמזהש השע תווצמ=)
איה ןכלו .ןמרג ןמזהש "ןנברדמ" תווצמ לע םג לח הז רוטפ
...םידעומב "ללה"מ הרוטפ

.(ןוסנילא .ג.אל "תווצמהו השאה")

:המרג ןמזהש השע תווצממ םישנ רוטפל םעטה

השיאה וא תבה ןיא עודמ ?המרג ןמזהש השע תווצממ םישנה תא ורטפ עודמ
?עובק יותיעב וא ,תמיוסמ העשב ,רדגומ ןמזב תויולתה השע תווצמב תובייח
:םירבסה ינש ךיינפל

:'א רבסה
:השיאל שיש תורחאה תויובייחתהב תאז םיריבסמ םיבר םינשרפ
.תוהמיאו תורוה
- הידליב העיקשמו ,תיבה תא תלהנמה איה השיאה ללכ ךרדב
.םחופיטבו םכוניחב ,םלודיגב

םאכ השיאה לש היתומישמ םע שגנתהל תולוכי ,םיוסמ ןמזב תונתומה תווצמ
.ןהמ הרוטפ איה ךכ םושמו ,הידליל

:'ב רבסה
ןיאש ךכב ,ונל הארנש יפכ ,אוה (המרג ןמזהש) הלא תווצמב ןבויח-יאל םעטה
.ןמויקלו הלא תווצמל תוקוקז םישנש ,תבשוח הרותה
תדובעב ןדיקפתל שדוק תובהלתהו הריתי הביח וניתושנ לצא החינמ הרותה
.םירבגה לצא רשאמ רתוי ,ארובה
.(תינמרגמ םוגרת ג"מ ,ג"כ "ארקיו" הרותל שוריפ ,שריה לאפר ןושמש ברה)

?רתוי ענכשמ םכל עמשנ םהמ הזיא .ליעל ואבוהש םירבסהה ינשב םכיניב ונוד
.וקמנ
?תווצמ םויקב רבגה ינפ לע השיאה לש ןורתיה שגדומ םירבסההמ הזיאב
?תבלו השיאל אימחמ םירבסהה ןמ הזיא

:טפשמה יוצמ שריה ברה לש ושוריפב
תדובעב ןדיקפתל שדוק תובהלתהו הרתי הביח וניתושנ לצא החינמ הרותה"
."םירבגה לצא רשאמ רתוי ,ארובה
:השיאה דיב ,בורל ,ןהש ,תווצמ שולשל ןכתעד ונת
תרכינ ולא תווצמ שולשב םאה .חספל ץמחה רועיבו תבש רנ ,חבטמה תורשכ
?דציכ ?ןמויקב םישנה לש תובהלתההו הרתיה הביחה

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח