המואה תוהמא
,הווצמה תב ,ךלש םישרושב ."םישרוש"ב תקסע תומדוקה דומילה תודיחימ תחאב
.םימדוק תורוד ינב תותבסו םיבס ,םירוהה לש יתחפשמה ןליאב םייוצמה
,ךלש ירוביצה םישרושה ןליא לע המו .ךלש ,יטרפה ,ישיאה םישרושה ןליא הז היה
תא ךלש ימואלה ןליאה לע אורקל רשפא ןכא ?ךמע לש םיימואלה םישרושה
..."התא האנ המ ,ןליא ,ןליא" - האירקה
תונבבו ונמע תוהמאב םתישאר .םינש יפלא קחרמ םיעוטנ םיימואלה ךיישרוש
.המואה תוהמאב םיקיתעה ךיישרוש תא ףושחנ הבה .תורודה ךרואל לארשי

הדובע

יפל ,תורחא םישנ וא ,ךשמהב תורכזנה הלאמ - םישנ שולש וא םייתש ךל ירחב
תורוקמ וא םיטרופמה תורוקמה יפל ,ןהמ תחא לכ לע הדובע יניכהו - ךתריחב
.םירחא
תורחואמ תופוקתמ ,ך"נתהמ) תויומדה רחבמב ןה :ךייתודובע תא ןווגל ילדתשה
םע ןויאר ,תיאנותיע הבתכ ,רמאמכ) .תודובעה הנבמב ןהו (ונימי תושנמ ,רתוי
.('דכו תויומד יתש ןיב ינוימד שגפמ ,תומדה לע ריש ,תומדה לא בתכמ ,תומדה
.םימיאתמ םיטירפבו םיטרפב הדובע לכ יטשקו ירטע

:תוהמאה
- תוהמאה םא - הרש
?התוישיאב דחוימב תוטלוב תונוכת וליא ?הרש לש התומד תא דחיימ המ

:םיאבה תורוקמב ירזעיה םוכיסה תדובעל
:"תישארב"
.י"שר שוריפו א"י ,'ח םיקוספ ,ב"י קרפ
.י"שר שוריפו 'ג-'ב םיקוספ ,ז"ט קרפ
.י"שר שוריפו 'ט קוספ ,ח"י קרפ
.י"שר שוריפו ב"י ,'ו םיקוספ א"כ קרפ
.י"שר שוריפו 'א קוספ ג"כ קרפ

:הקבר
המכח ,דסח :ןהו ,הקבר לש התומדב ןיחבהל ןתינ תוירקיע תונוכת שולש יכ ,המוד
.תועינצו
.י"שר ישוריפבו ,ה"כ -ד"כ םיקרפ "תישארב" רפסב ינייע
תוירקיעה תונוכתה שולש ביבס ,הקבר לש תדחוימה התומד תא םהיפ לע יראת
.ל"נה

.האלו לחר לש ןתומד תא יראת ךכב ךנוצר םא

.םירצמב תוידוהיה םישנל רובענ תוהמאה ןמ

:תבו םא
:הדיח
,םיטבשה 12 -מ דחאל תב - םאה
;םידחוימ םיאצאצ השולש הנממ
,בא אוה ןהכ לכל - רוכבה
."בצתתו" תוארל קוחרמ - תבה
,הומכ םק אל רשא תומד - ישילשה
.ה-ולא - תרות ליחנה ונמעל
,הדלונ תומוחה ןיב םאה וז
.הדעה המילשה שפנ 70 -ל
,הרתענ אל ךלמה תריזגל
.הרדסו התייחה תודלווה תא
,המכחו תקדצ - תבה ןכ םאכו
,המא לא הבישה היבא תא
,םידלונה לא תרבדמו העיגרמ ,העופ
."םיתב ןהל שעיו" - ןרכש
:"האיבנה" הארק םיה סנב
,"האג האג יכ ,'הל וריש"
,הנתנ םימ ראב לארשיל התוכזב
.הנומט הירבט תמיב איה אלה

?תבה ימו ?םאה ימ

תא הרושל ליבקמב ימשר .הרוש רחא הרוש יחנעפ ,ךתרבחמל הדיחה תא יקיתעה
.הדיחב ןכותה תא םאותה ,י"שרב שוריפה וא קוספה עטק

לכ תא וחביש ל"זח ךא .םירצמב לארשי תושנמ םייתש לש ןלעופ לע ונדמע הדיחב
.םירצמב לארשי תושנ
.ךשמהב - םישנ לש ןתוכז לע דוע ?ןרכש היה המ ?םימכח ןתוא וניכ דציכ ךל עודיה

:הירורב
לש ותשאו ,תוכלמ יגורה הרשעמ ,ןוידרת ןב אנינח יבר אנתה לש ותב התיה הירורב
תובר םימעפ רכזנ ריאמ יבר לש ומש .הנשמב םירכזנה םימכחה ילודגמ ,ריאמ יבר
:דומלתב רמאנ הרותב תגלפומה ותונדמל לעו ,הנשמב
,שרדמה-תיבב ריאמ יבר האורה לכ
,םירה-ירה רקוע וליאכ
(הרות-ירבדב לפלפמ =) .הזב הז ןנחוטו
('א דומע ,ד"כ ףד ןירדהנס)
- ןכו
?ריאמ יבר ומש ארקנ המל
.הכלהב םימכח יניע ריאמ אוהש
('ב דומע ,ג"י ףד ןיבוריע)
תידוחיי תומד הריאמ איה .הריאמ איה םג ,ריאמ יבר לש ותשא ,הירורב יכ ,המוד
:ןלהלד ל"זח תודגא יתש ךותמ ףקתשמש יפכ ,הידוהי םאו השיא לש
- 'א הדגא
,שרודו תבשב החנמב בשוי היהש ,ריאמ יברב היה השעמ
?ןמיא התשע המ .וינב ינש ותמו
.םהילע ןידס השרפו הטימה לע םהינש החינה
:הל רמא ,שרדמה תיבמ ריאמ יבר אב תבש-יאצומב
?ינב ינש ןכיה
.וכלה שרדמה תיבל :ול הרמא
.םיתיאר אלו שרדמה-תיבב יתיפצ :הל רמא
,לידבהו הלדבה לש סוכה ול הנתנ
?ינב ינש ןכיה :הל רמאו רזחו
.םיאב םה וישכעו ינולפ םוקמל וכלהש םימעפ :ול הרמא
:ול הרמא לכאש רחאל .לוכאל וינפל הבירקה
.לואשל יל שי הלאש ,יבר
.ךתלאש ירמא :הל רמא
:ול הרמא
,ןודקיפ יל ןתנו דחא אב םויה םדוק ,יבר
?ואל וא ול ריזחא .לוטיל אב וישכעו
:הל רמא
!?וברל ריזחהל ךירצ וניא ,ןודקיפ ול שיש ימ ,יתב
:ול הרמא
.ותוא תרזחמ יתייה אל ךתעדמ ץוח
,רדחל ותלעהו ודיב ותוא השפת ?התשע המ
,םהילעמ ןידסה הלטנ .הטימל ותוא הבירקהו
.הטימה לע םיחנומ םיתמ םהינש הארו
.יבר ,יבר ,ינב ,ינב :רמואו הכוב ליחתה
.ןתרותב יניע ןיריאמ ויהש ,יברו ,ץרא ךרדב ינב
:ול הרמא העש התואב
!?וברל ןודקיפ ריזחהל ןיכירצ ונאש ,יל תרמא ךכ אל ,יבר
."ךרובמ 'ה םש יהי חקל 'הו ןתנ 'ה" ךכ
.(.א"ל ילשמ ,ינועמש טוקלי)

- 'ב הדגא
,הברה ותוא ורעיצש ,םיעשר םינוירב ויה ריאמ יבר לש ותונכשב
.ותומיש ,ריאמ יבר םהילע ללפתה
:ותשא הירורב ול הרמא
?םיאטוח בותכ יכו ,"םיאטח ומתי" רמאנש םושמ ?ךתעד המ
- דועו .בותכ םיאטח
- "םניא דוע םיעשרו" :ארקמה ףוסל לפשה
.םניא דוע םיעשרו ,םיאטח ומתש ןוויכ
.הבושתב ורזחיש ,םימחר םהילע שקב - אלא
.הבושתב ורזחו םימחר םהילע שקיב
.('א דומע ,י ףד תוכרב י"פע)
.תודגאה יתשמ תחאב זכרתת גוזה תונבמ תחא לכ ,תוגוזב ודבע

,ןויגה ,הנומא ,תוחישק ,המכח - הדגאה ןמ םילוע הירורב לש היפואב םיווק וליא -
?םירחא ילואו ?תוחיתפ ,תונעדי ,תונמחר ,תושקונ

וליאב ?םייוניכב וא םמשב ,תויזכרמה תויומדה יתשל םימכח םיארוק דציכ -
?עודמ ?םייוניכ

יבר לש םהיתובוגת ויה המ רעשל יסנ .םייחפט הסכמו חפט הלגמ ,הכרדכ ,הדגאה -
?הדגאה םויסב רמאנ וא שחרתה המ .החישה ךלהמב הירורבו ריאמ
.ךתרבח תובושתל ךיתובושת תא יוושה
?הנוש וא ההז תומדב תודגאה יתשב הירורב תרייטצמ םאה - םכיניב ונוד

:השאה תונוכת לע םימכח ירבד

.(ו"ה ,ה"פ תובותכ ,ימלשורי) .ותיב ךותב הלטב תבשוי תויהל השאה ךרד ןיא .א

,קושל אצוי תויהל ,שיא לש וכרדו ,התיב ךותב תבשוי תויהל השא לש הכרד .ב
.('א ,ח"י הבר תישארב) .םדא ינבמ הניב דמולו_.

.('א רתסא טוקלי) .לוכה תועדוי תויהל תושקבמ םישנ .ג

.('ב ,'י תוכרב) שיאה ןמ רתוי םיחרואב תרכמ השאה .ד

אלו (הוואג) המר לגר תוכלוה אלו (תוינקעצ) תוינלוק אל לארשי תונב לש ךרד .ה
.('ב "אושנ" אמוחנת) .קוחשב תוצורפ_.

.('ב ,ד"י הליגמ) .ןה תוינמחר םישנה .ו

.('ב ,ח"מ תוכרב) .ןה תוינרבד םישנה .ז

התאנוא ,היוצמ התעמדש ךותמש ,ותשא תאנואב ריהז םדא אהי םלועל .ח
.('א ,ט"נ אעיצמ אבב) .הבורק (הרעצ=)_.

.('ב ,ז"ס ףד תובותכ) .שיאה לשמ הבורמ השאה לש התשוב .ט

הדובע

תונוכת - םירוט ינשב ןתוא יניימ .השיאב ל"זח םינייצמש תונוכתה ןה המ .א
.יקמנ ?םירוטה ינשב תמשרש ,תונוכת שיה .תוילילש תונוכתו תויבויח_

םא ?ונתפוקתב םייוניש ןהב ולח יכ ,ןהילע רמול ןתינש תונוכת שיה - ןכיניב ונוד .ב
םאה ?ונתשה תוביסנה קרו ,התיהשכ הראשנ וז אמש וא התנתשנ הנוכתה םאה ,ןכ_
?השאה תבוטל אוה יונישה_

.תרתוכ ול הווהי ל"נה םירמאמהמ דחאש ,השא וא תב לש הרופיס תא ירפס .ג

ל"צז הייטע האל תינברה

התומד תודוא םיבר םירופיס םיכלהמ ,הירוסבש אבוצ-םרא איה ,בלח ידוהי ןיב
,ל"צז הייטע ארזע ברה ,לודגה הרומה לש ומא ,הייטע האל תינברה לש תדחוימה
תבישי שארו לארשי ץראב (אבוצ םרא=) ץ"רא ידוהי לש םבר ,םימיל היהש ימ
.(1) "ףסוי תרופ"

:םילשוריל אבוצ םראמ
וחינה םה .ךרדל וינפ םש הייטע האלו קחצי 'ר גוזה רשאכ ,רצק ףרוח םוי הז היה
ןטקה רפכה לא עסמל ואציו םינכשו החפשמ יבורק םע והילאו הדירפ םהידלי תא
.ףדת
לש השפנ תאשמ וז התייה ;שפונל האיצי אל ףאו גונעת םשל עסמ הז היה אל
.ול התפיצ רשא קוניתה דלוויי םרטב ,האל האלפנה השיאה
ןוויכל מ"ק םישולש לש העיסנ .ךכב המ לש ןיינע התייה אל ףדתל העיסנה
האמה ףוס לש םיכרדה יאנתב - הלגעב וליפא וא - רומח יבג לע חרזמ-ןופצ
אבוצ םראמ םיעסונה יכ ,רבדב אלפ היה אל ןכל .דואמ קפקופמ גונעת ויה תמדוקה
.שמש ברעהב םישושתו םיפייע םצפח זוחמל ועיגה
ידוהי לכל שדוקמ םוקמכ הבשחנ ףדת ?םשל םתוא הליבוהש הביסה התייה המ
תא 'המ שקבלו ללפתהל הזה םוקמל םיאב ויה ץראה תווצק לכמ םישנא ;הירוס
םוקמה ידוהיו ,רפוסה ארזע לש ורבק לע הז רתאב העיבצה תרוסמה .םהיתושקב
ועיבצה םה ךכל תודעכ .הרות רפס בתכו רפוסה ארזע בשי הרעמב םש יכ רפסל ועדי
.רפוסה ארזע בתכ ורואלש ,רנה ןמ ריקב ורתונש הריעבה ידירש לע
אל םוקמב ידוהיה בושייה יכ םאו ,לגרל היילע לש רתא ףדת התייה ךכ ןיבו ךכ ןיב
תונשב ,תוערואמל דע םידוהיה ויבשוימ רפכה בזענ אל תאז לכב ,לודג היה
תוברהל ידכ ןאכל םיעיגמ םיבוטו םיבר ויה לולא ימיב .ונלש האמה לש םישולשה
םירקבמה םרז היה הנשה תומי ראשב לבא .ןידה םוי תארקל תושקבבו הליפתב
לכ .םעפה דלת םרטב תובר שקבל התצר איה .ךכ השיגרה הייטע האל םג הנה .לילד
איה .םלועה ארוב ינפל חיש ךופשל ףוס ףוס הלכי רשאכ ,הגומנ ךרדה ןמ התופייע
היהיש הרקמב יכ הרדנ ףאו ,יח קונית דלת םעפה תאז יכ הבבלבו היפב השקיב
אוהש הדי לאל רשא לכ השעת יכו ,רפוסה ארזע לש ומשכ ,ארזע ול ארקת ,ןב דלווה
.הרותה דומילל וייח תא שידקי
?הלישל םכרדב הנחו הנקלא ושחש ךרדכ ,ףדתל םתכלב הייטע גוזה ינב ושח םאה
תוכזה הלפנ הקלחב יכ השפנב הרעיש אל איה ?התנענ התליפתש האל השיגרה םאה
.לארשיב רואמ לש ומא תויהל
םוימ הכשמתנו הלופכ החמשה התייה ריעה יתבמ דחאב :ץ"רא יאצוי םירפסמו
דמלמ היהש ימ ,הייטע קחצי 'ר לש םתיבב אירבו יח קונית דלונ תרחמל ןכש ;םויל
והילא םכחל אצאצ ,אעמש לאכימ םכח לש ותב ,האל ותשאו ,הליהקב יקדרד
."השא ןברק" רפסה לעב אעמש
ז"טב ,תרשואמה תדלויה לש הדיצל הטימב חנומ קוניתה היה רשאכ ,ןכ יכ הנה
ה"בקל הידוה תשגרה .ואובי םימיב היהי המו לדגי דציכ םאה העדי אל ןיידע ,טבשב
העמש וב ןושארה עגרה ןמ העדי ןכא תאזו ,התליפת תא עמשש לע הבל תא האלימ
הרדנ תא םייקל הלודג תוביוחמ השח איה ךליאו העש התואמ .דלונה לש ויכב תא
.הרותל וייח תא שידקיש דליה תא קזחלו
אוה םימודקה היתומשמ דחא .םלועב תוקיתעה םירעה תחא איה אבוצ םרא ריעה
הארנכ דעצ ,ןענכ ץראל ןרחמ ותכלב ,וניבא םהרבאש תרוסמב ורוקמו ,בלח
ןתנו ונאצ תא בלח ןאכ .הזה םוקמל םג עיגה ךכו ,"היירופה תשקה" לש הכרואל
תועמשמ ."םיבלח" היבשותו ,"בלח" :םשב ריעה הארקנ ךכ םושמו ,םיינעל בלח
.תיברעבו תימראב םג הנוש הניא םשה
רקיעבו ,'י קרפ 'ב לאומשב דוע רכזנה "אבוצ םרא" םשה לע דואמ ורמש ריעה ידוהי
,קוידב העודי הנניא ריעב ידוהיה בושייה תליחת .צ"רא תוביתה ישארב ושמתשה
קינעה הז ןורתי .םינשב תובר תואמ ךשמב תופיצרב הב ובשי םידוהי יכ רורב םלוא
םג ומכ אוביבו אוציב ופתתשה םה .הירוסב תירחסמ החלצהו ילכלכ סוסיב םהל
םג גשגשל לחה ,ילכלכה חותיפה םע דבב דב .ץראה לש הבוטו הרשועב רחסמב
רבעה ןמ דוע אלא ,תמדוקה האמב קר אלו .םידוהיה לש ינרותה זכרמה
.הירוס תודהי לש הרתכב הנינפ םלועמו זאמ התייה בלח תליהק .קוחרה
"רדח"ה ארקנ ךכ .באתוכב וידומיל לחה ןטקה ארזע םג בלחב םידליה תיברמ ומכ
ךשמנש ,ןטקה ארזע לש םידומילה לולסמ לחה ןאכ .יתרוסמה "הרות-דומלת"ה וא
.ותומ םויב קר םייתסנו םינש תורשע
האמה ףוס תארקל .הרותה דומילב זכורמ ומלוע לכש רענל ךפהו ,םכחו לדג דליה
ץראל םכרדב םידודנה לקמב - םהידליו םאה ,באה - הייטע תחפשמ הזחא תמדוקה
יאנת ךא .םיברה םהיחא ןיב ונכתשנ ןאכו ,שדוקה ריע ,םילשוריל ועיגה םה .לארשי
ארזע ,םרב .החפשמה לע דואמ ודיבכה ,םימי םתוא לש הסנרפה יישקו םירוגמה
הלהואב ומצע תא היה תיממ .הממיב תועש םירשע דע הרשע הנומש דומלל קספ אל
.הרות לש
םכש תוטהלו ץרא ךרד לוע םמצע לע ולטנש ולאל ףרטצהל ובלב בשח תחא אל
בייח הז הנבש ךכ לע הדמעו ומא הברעתה ןאכ םלוא .היוצמ התייה אלש ,הסנרפב
יכ 'הב חטב :הנוכנה ךרדה יהוז יכ ,עדי ובל רתסב אוהו .הרותל וייח תא שידקהל
ךא ,החמשו האור םאה .המכחבו הרותב לודגו ךולה ךלוה ןבה םנמאו .ונבבוסי דסח
עיגהש ,ארזע ןבהו ,ןוושחב ו"טב רטפנ הייטע קחצי םכח ,באה .הכוז ונניא באה
.ןדבוא לש הארונ השוחת שח תורחבל
טעמכו ,םמחל הטמ רבשנ .תילכלכ הניחבמ השק הפוקת העיגה באה תריטפ רחאל
תחא הטורפ וליפא םהל ןיאש ארזע םכח עדי תחא תבש ברע .הסנכה םהל התייה אל
התאר רשאכ .דומלל תכלל לוכי אל יכ דע ,בואכו םלכנ ךכ לכ היה אוה .תבש יכרוצל
:דימ הלאש תיבב המהמתמ אוהש ומא
?דומלל ךלוה ךניא עודמ -
...תבשל ךל תתל שורג וליפא יל ןיאש םושמ -
.רוזעי ךרבתי 'הו דומלל ךל התא - םאה התנע - ךניינעמ הז ןיא -
:לאשו אלפתה .ןכומ לוכהש האר תבשה תסינכל ךומס התיבה רזח רשאכ
?תבש תנכה ןיינמ -
.םאה התנע - ותוא יתרכמו תיבב היהש ןשי בהז ליגע יתאצמ -
לשב ;שאר תוחפטמ עובצל הלחה .ליגר יתלב ץרמ תלעב השא התיה ,האל
תונקל רשאמ ןתוא עובצל םישנה ופידעה ךוסחל ידכו ,תוחפטמה והד הקזחה שמשה
הנשב םימעפ המכו ?הזה רבדל ושרדנ םישנ המכ םלוא .דואמ תורקי ויהש ,תושדח
.תקפסמ יתלב התייה הנטקה הסנכההש ררבתה ?וז העיבצל וקקזנ
.תיב קשמב דובעל הייטע האל הנמלאה הכלה םייסיסבה םיכרצה תא קפסל ידכ
קושל תכלוהו הרכש תלבקמ ,םויה תוצחב התדובע תא תרמוג התייה תותבש יברעב
.שדוק תבש דובכל יחרכהל קר קיפסה התושרב היהש ףסכה .תבש יכרוצ תונקל
.םרדח תא םהל ריאתש ידכ ,הלש טפנה תרונמ תא אלמל הגהנ תבשה תסינכל ךומס
היתועבצא .הירביא לכב תכסמנ תופייעה תא השח החוראה רחא תבש לילב
,התוא ףוטחת המונתהו טעמ דוע ;עוגרמ ושקיב וליאכ הידי יקרפו ,ובאכ תוחופנה
.הפייעה השיאה תא
רוסיאה ללגב ,וב דמלש רפסה תא רגס ,םדרהל תדמוע ומא יכ ארזע האר רשאכ
דימ תאזב השח האל .הנלידגיו הבהלה תא הטי אמש ,טפנה תרונמ דיל דבל תבשל
ומכ ,ויתודרטו ףוגה תושירד לע הרבג הנוצר חוכב ,הגומנ תופייעה .הררועתהו
היהי הנב ייחב עגר לכש ,תחא הרטמ הל התייה .םירחא םיישק הברה לע הרבגש
.החכש אל איה ,ףדתל הכלהש תעהמ דוע וז התפיאש תא הרכז איה .הרותל שדוק
הנוצר חוכ היה ךכ ידכ דע .דמלתו בשת דוע לכ - הנבל הרמא - םדרא אל ,גאדת לא
האלפנה השאה .הנב לש הרותה דומיל ןעמל השפנו החוכ תא הרסמ ךכ ידכ דע .קזח
איה איה ,הלענה התפיאש תא םישגהל תנמ לע ידמ השק רבד הל היה אלש ,וזה
לכויש ידכ השק רתוי הדבעש לככ .דומללו ךישמהלו דימתהל חוכה תא הנבב הכסנש
הנממ לביקו ,השודק השיא איה ומאש שח ארזע םכח .הנב התוא ץירעה ןכ ,דומלל
.םיישק הברה לע רבגתהל חוכ ול ןתנ הז .דומלל הכימתה לכ תא
.הזב הסנתה והומכ ימ לבא !םירוסייב תינקנ הרות :רמול היה ליגר וייח תצורמב
הרות יתדמל ריעצ יתייהשכ :ורבע םימימ רפיס ,ויתונש בטימב היהשכ ,תחא םעפ
.המלש התיפל ינאו אמא וניכז ('ב ז"יק םיליהת) "ודסח ונילע רבג יכ" .קחוד ךותמ
,יל התיצחמו ,אמאל הציבה תיצחמ :הב ונקלחתהו לכאמל הציב ונלביק םימעפל
.ללכ בערה ינעירפה אלו
,"טפשמ ןשוח" "ךורע ןחלש"ב דומלל גהנ ,ודצל הבשי ןהב ,ףרוחה תותבש ןתואב
.וידומילב ליח השוע הייטע ארזע ברה .הזה עוצקמב לודגה החמומל ךפה םימילו
ךא .יברעמה לתוכל ךומסבש "ףסוי תרופ" תבישי-שארל הנמתמ אוה .הלעתמו הלוע
לכב בערו רוסחמ .ץחול לארשי ץראב יקרוטה ןוטלשה .רדרדמו ךלוה ץראב בצמה
וב ןיאש תיב היה אל" .םישקו םיכלוה םייחהו ,םילבסנ יתלב האורבתה יאנת .תיב
."אבצב ימו אמצב ימ - הפיגמב ימו בערב ימ - תמ
המק אל הנממ הלחמ ,סופיטה-תלחמב הייטע האל התלח (1917 תנש) ז"ערת ףרוחב
תעב "ךלוו") "קדצ-ירעש" םילוחה תיבב תדדובמ הקלחמב תזפשואמ איהשכ .דוע
הנב לע השקיב וב ,ףדת לא קוחר עסמ ותואב הייטע האל יאדווב הרהרה (איהה
ול םלועה ןמ דרפיהל הלכי ,הכרד ףוס לא הברק איהשכ ,התע .הברקב האשנש
דימעהש ,"ףסוי-תרופ" תבישי שאר ,הייטע ארזע יבר ,לודגה "הרומה" תא הריאשה
...םיתוש ונא םהימימש ,הברה םידימלת
,ראפ ירימ תאמ ,הייטע ארזע יבר לש וייח תכסמ "הרומה" רפסה ךותמ .1
רוזח .הבידאה התושרבו

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח