םב תרבדו ךינבל םתננשו"
..."ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ,ךתיבב ךתבשב
(ז ,ו "םירבד")
דמללו הרות דומלל ידוהיה תבוח :הרות-דומלת תוצמל רוקמה םה ולא םיקוספ
.הרות וינבל

?השאהו תבה לע המו
:בתוכ (ג"י הכלה ,'א קרפ הרות דומלת תוכלה "הקזחה ד"י") ם"במרה
...רכש הל שי הרות הדמלש ,השיא
- בתכבש הרות ,בורל ,ודמל ןה .הרות םישנהו תונבה ודמל תורודה לכב ,ןכאו
.רסומו הדגא ,הכלה ןכו - הרות ישמוח השימח
תא בצעלו תוישעמה תוכלהה תעידי תא ןהל תונקהל דעונ תונבה לש הז דומיל
.תיתדה ןתנומא

תנש רחאל תוכוסב ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב ךרענש ,"להקה" דמעמב
רפס אוה אלה ,"הרות הנשמ" תא םעה ינפב ארוק ךלמה היה ,הטימשה
."םירבד"
(ב"י ,א"ל "םירבד") "...ףטהו םישנהו ,םישנאה םעה תא להקה"
."להקה" דמעמב "םירבד" שמוחב האירקה תא ךלמה יפמ ועמש םישנה םג

:םינורחאה תורודה לא קוחרה רבעה ןמו
:םישנ לש הרות דומיל ןינעב רפוסמ םינורחאה תורודב הרות ימכח השולש לע
םינבה ךוניח חפסנב ,טריוביונ 'י ברל "התכלהכ תבש תרימש" רפסב אבומ)
(.הנושאר הרודהמ ,ד"י-ג"י םיפיעס ,תווצמל
- עיגה אל הילא - לארשי ץראל וכרדב היה רשאכש ,רפוסמ אנליוומ ןואגה לע
.רסומ ירפס ודמלי תבשבש ,ותשאלו ומאל בתכ
.םימכח תודגא ,הדגא ויתונב םע דמלש ,רפוסמ "רפוס ם"תח"ה לע
,תיתדה ותואנקב היה עודיו םילשורי לש הבר היהש ,דלפננוז םייח ףסוי יבר לע
"םייח-חרוא" ךותמ הכלהב ,ותשא םע עובק ימוי רועיש ול היהש ,אבומ
."ךורע ןחלוש"בש
הדגא ,רסומ ,בתכבש הרות ודמלש ,תונבו םישנ ויה תורודה לכבש ,אופא ,רורב
.הכלהו
הפ-לעבש הרות דומילב םישנו תונב
הרות םג ודמלש םישנ ונל תועודי ,הכלהו הדגא ,רסומ ,שמוח דומילל טרפ
הרותב תואיקבה ,םישנ םיאצומ ונא ונמע לש הכוראה הירוטסיהב .הפ-לעבש
.הפ לעבש

,השמ ינפל" ובצייתה ,הרותב ןתעידיו ןתמכחבש ,דחפולצ תונב תא ונאצמ רבדמב
תיבב" ('ב ,ז"כ "רבדמב") "הדעה לכו םיאישנה ינפלו ןהכה רזעלא ינפלו
.ץראב הלחנל ןתוכז לע תוניידתמ ןהשכ ,(י"שר) "שרדמה
:('ב דומע ,ט"יק ףד ארתב אבב) ןהינועיט תא דומלתה איבמו
...ןה תוינמכח דחפולצ תונב
:(השמל) ול ורמא
.ןבכ הלחנ ונל הנת - םיבושח ונא ןבכ םא
.ונמא םביתת - ואל םאו
.(סיגה י"ע םוביב תבייח םאה ,תובשחנ ןניא תונבה םא)
:דחוימ יוניכב ןתוא הריתכמו ארמגה הפיסומו
.(םש) ...ןה תוינשרד
:ומצעבו ודובכב 'המ המכסהל תוכוז ולא תוינשרדו תוינמכח
:רומאל השמ לא 'ה רמאיו"
... "תורבוד דחפולצ תונב ןכ

:י"שר
.םורמב ינפל וז השרפ הבותכ ךכ
.השמ לש וניע התאר אלש המ ,ןניע התארש ,דיגמ
קרפ אמק אבב ,םילכ) "אתפסות"ב אבומ ,הנשמה ןמזב ,תרחואמ רתוי הפוקתב
עודיה אנתה לש ונבל הלאש לאש םימכחה דחא .םייוסמ יתכלה אשונב ןויד ('ד
:תובושת יתש תואבומ הלאשל .(תוכלמ יגורה הרשעמ) ןוידרת ןב אנינח יבר
ורמאנשכ .אנינח יבר לש ותבמ - היינשהו ,ןוידרת ןב אנינח יבר לש ונבמ תחאה
:רמא ,אבב ןב הדוהי יברל תועדה יתש
(ונבמ) .אוהמ ותב הרמא הפי
יבר לודגה אנתה תשא ,הירורב איה אלה ?ןוידרת ןב אנינח יבר לש ותב איה ימו
הנוש התיהש ,('ב דומע ב"ס ףד םיחספ תכסמ) דומלתב רמאנ הירורב לע .ריאמ
.םויב תוכלה תואמ שולש (תדמול=)

:דומלתה תפוקתמ
בר ארומאה תשא ,אתלי לש התלאש תאבומ ('ב דומע ט"ק ףד) "ןילוח" תכסמב
השא לש תומד הלוע דומלתב םיפסונ תומוקממ ןכו וזה הלאשה ךותמ .ןמחנ
.דומלתה ימכחמ הבר הכרעהל תוכוז היתוגשהו התלאש ."םכח דימלת"
הרותב ןתעידיב ונייטצהש ,םישנ לע םיעמוש ונא רתוי תורחואמ תופוקתב םג
תיצחמב ,קריעבש דדגבב - תחאה .הלאכ םישנ יתש לש ןהירופיס ןלהל .דומלתבו
הינשה תיצחמב ,הירחאל םינש 400 -כ ,ןילופב הינשהו ,12 -ה האמה לש הינשה
.16 -ה האמה לש

לע 6 דומע "היחתפ יבר בוביס" גרובשנגרמ היחתפ 'ר לש תועסמה רפסב אבומ (א
:דדגבב הבישי שאר היהש ,ילע ןב לאומש יבר לש ותב __
,תחא תב אלא ,םינב ול ןיא ...לאומש יבר
,דומלתבו (ך"נת ,ארקמ=) האירקב האיקב איהו
.םירוחבל האירקה תדמלמ איהו
תשא ,ומא לע ןבה בתוכ ,קלפ עשוהי יבר לש "השירפו השירד" רפסל המדקהב (ב
:עשוהי יבר __
...דובכ הל קולחל איה היואר ...ל"ז הליב תרמ יתרומ ימא"
ןכו לארשי תונב לכ הנממ ןודמלי ןעמלו ,תורודל רכזל ונל תויהל
...ןושעי
תקסוע ליח לא ליחמ קר ,הלטב רבד םושל השפנ המש אל
...הרותב
רשא דימתש ,ונחלוש ילכואמ ל"ז ירומ יבא דימלת ,לכל עודיכ
היצלח רבגכ תרזוא התיה ,הרות-ירבדב ןחלושה ןירטופ ויה
התעדמ האיצמה רשא ,םימעפלו .הרות-ירבדה ןתמו אשמב
..."היתותפש הנפוטת תפונ ,שבדמ קותמ טשפ הזיא
:תומייוסמ תוכלהב התואיקב לע ןבה בתוכו ףיסומ
..."הארוה ילעבמ דחאכ טעמכ האיקב התיה"

(שולש ךותמ םייתש) הדובע

ימכסו ,י"שר שוריפ םע ('ז-'א ז"כ קרפ) "רבדמב" רפסב ינייע - דחפולצ תונב .א
ויתונב תומש ,תמ המ לשבו ךיא ,דחפולצ היה ימ יטרפ .השמ תבושתו ןתשקב תא __
.'וכו
םהילע י"שר שוריפמ ,הרותה יקוספמ הלוע דחפולצ תונב לש ןתמכחו ןתונעדי __
.תאז םישיגדמה םיעטקה תא יטטצ .ליעל ואבוהש דומלתה ירבדמו __

לש התוישיאב ןפ הזיא :ירעש .(הדגאה רפסב) הירורב לע יארק - הירורב .ב
?םירחאה תורוקמב שגדומ ןפ הזיאו ,הז קרפב םירבדהמ הלוע הירורב __

יארק .קלפ עשוהי 'ר לש ותשא ,הלייב תרמו דדגבמ ילע ןב לאומש יבר לש ותב .ג
םוקמ ,השאה םש :ןהיניב הנושהו הוושה תא ינייצו םישנה יתש לע רומאה תא __
- הביתכה תמינ ,הביתכה תרטמ ,םירבדה בתוכ ,הרותה דומיל םוקמ ,םירוגמה __
.'ודכו חוויד ,הצרעה ,תרוקיב ,הכרעה __

:םכסמ ןויד
יבר תשא ,הלייב תרמ ,דדגבמ לאומש 'ר לש ותב ,אתלי ,הירורב ,דחפולצ תונב
.הב תואיקבו הפ-לעבש הרות תודמול ,םישנל תואמגוד ןה הלא - קלפ עשוהי
:תואבה תולאשב ןכיניב ונוד
?ןתביבסב וללה םישנה תולבקתמ ךיא
?תויהל אל וא תויהל הצור תייה ימ לש המוקמב
?ןהמ ימ םע ההדזמ תא םאה
?הפ-לעבש הרות ירועישב ךתרומ תויהל תרחוב תייה ימב

ונרודב תונבל הפ-לעבש הרות דומיל
תעד ימוחת ןהינפב וחתפנ .תונבה דומיל ןיטולחל הנתשה םינורחאה תורודב
רתויו רתוי .תונבה לש םידומילה תכרעמב לבקתנ הרות דומיל .םינווגמו םיבר
.הפ לעבש הרות תודמול תונב

,תווצמ ימעט לא ,הכלהו הדגא ישרדמ לא ,תומייוסמ תויגוסל תועדוותמ ןה
.דועו לארשי תבשחמב תונויערל

קוזיחל ףונמו יעצמא םיכנחמו םינבר םיאור ,תבחרתמו תכלוהה ,וז המגמב
.הביבסה םע הלש תודדומתהה תארקל התנכהו הרענה לש תיתדה הנומאה
"םימה הוקמ" ורפסב ,הכלמ ברה ,הוקת חתפ לש הבר ירבדכ
:(א"כ ןמיס ,העד הרוי 'ג קלח)
,הלא ונימיב
,םייח תוחרואב לודג קלח תוחקול םישנהש
...תוינוציחה תומכחה יקמעמ לא תורדוח
...םיקסע תולעבו םידרשמ תולהנמ
,הפ-לעבש הרות םג הדמלל רוסיא םוש ןיא(ש)...
,הרותה יקוח לכ תא רומשלו רהזיהל עדתש ידכב
.התדובעבו היתוכילה לכב םירושקה
:םירמוא ונאשכ ,רקובה תליפתבש ,המוד
"ךתרות ידמולו ךמש יעדוי ונלוכ ...וניאצאצו ונחנא היהנו"
...תונבה םג םויכ תוללכנ

הדובע

:ךתריחב יפל ךתרבחמב ירפס
...ונימי תונבל דחפולצ תונב ןיב רבועה ינשה טוח -
(קרפב ונרכזהש םישנהמ וא הריכמ תאש השיא) ."םכח דימלת" השיאל ללה ריש -
...ינורכזב תרחנש ,הפ-לעבש הרותב רועיש -
...דומלתב ימויה רועישל יתנזאה -
.תידומלת הייגוס דומילמ יתינהנ אל /יתינהנ -
.הנשמב ונל יד - !?ארמג דומיל -
!דומלת דומלל םיצור - !?ערגנ המל -

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח