אריפשמ החמש 'ר לש ותנשמב השיאה

ןמסורג םהרבא

ב"סשת ,וילדמ םימ

:רמאמה ןכות
א ו ב מ
םישנ יפלכ תומילא
םובייל הקוקזה השיאה דובכל הגאד
"היובש" השיא לע הנגה
"תדרומ תנקת"ב הכימת
ןומיזל םישנ ףוריצ
תולהומ םישנ
תועינצ ןידב הרמחה
םוכיס

תועינצ ,םישנ ןומיז ,תדרומ ,היבש ,השיאה דמעמ :חתפמ תולימ

א ו ב מ
דחוימבו ,םייניבה-ימיב לארשי ימכחמ םיבר לש םתנשמב השיאה לש המוקמ תא ןייפאל השק
,הרבחב השיאה לש המוקמ אשונב קר אל ,ןבומכ ,םייק הז ישוק .הכלה ילעבב רבודמ רשאכ
רסומו תוגה ישנא .הכלהה ילעבמ םיבר לש םתריצי יפוא לשב תאזו ,םירחא םיאשונב םג אלא
,םישנה לש יפואה תונוכת לע םתפקשה תא תובורק םיתעל וריבסה םירפוסו םיררושמ ףאו
לש העונתה שפוח לע התעפשהו הרבחב תועינצה לש המוקמ ,םיילאוטקלטניאה ןהירושיכ
ילעב לש יאדיאה םמלוע ןויפאב ישוקה .תדהו הרבחה ,החפשמה ייחב ןמוקמ לעו םישנה
הרבחה לש הינייעמ שארב ודמעש תויעבל וקקזנ םה :םתריצי לש יפואהמ רקיעב עבונ הכלה
תולאשבו םהינפל ואבוהש תויטרקנוק תויעבב םלופיט בגא בורל ,דבלב יארקא ןפואב תידוהיה
תללוכ הנומת תריצי לע דאמ דיבכמ ת"ושה תורפס לש יטסיאוזקה יפואה .םהילא וחלשנש
אשמה עפשוה םיתעל ,ןכ לע רתי .םימכח לש םמלוע תקפשה לע תרדוסמו הרורב הנשמו
הנשמכ תראותמ איהש ףא םתוסחייתה .םהינפל אבוהש יפיצפסה הרקמהמ םהלש ןתמו
אבוהש הרקמה יפלכ קר אלא ,ןודנה אשונה יפלכ םתשיג לולכמ תא תפקשמ הנניא ,תיללכ
םהלש ןתמו אשמה םימעפל ,ךדיאמ 1.תללוכ הנומת וראית הרואכלש תורמל ,םהינפל
תא ףקשמ ונניאו ,שרדמהמו דומלתהמ תורוקמ שוריפב לופיט בגא ,דבלב ימדקא יפוא אשונ
תובורק םיתעלש הדבועהמ עבונ רחא ישוק .םנמזב ויהש תוילאוטקא תויעב יפלכ םתדמע
ןויפאל ךרע יבר תורוקמ ויה וטמשוהש םיקלחבו ,םיכרועו םיקיתעמ ידיב ורצקתנ םהיתובושת
לע תוקחתהל הסנמש ימ ינפב תובצינה תויעבה תצקמ אלא ןאכ ונינמ אלו .תללוכה םתנשמ
םכח לש ותומד תא ראתל ותוסנב שפנ יחפב רקוחה אצוי תחא אל .הלא םימכח לש םתומד
.תומודק תופוקתב לעפש

'ר לש ותנשמב השיאה לש המוקמ תא ףושחל ןלהל ונירבדב הסננ ןלוכ הלא תולבגמ תרכהב
ימכחבש םילודגה םע הנמנ אוה .(1225-1140 רעושמה ונמז) אריפשמ לאומש 'רב החמש
הרבחה ייח בוציע לע הלודג העפשה ול התיהו ,ב"יה האמה לש היינשה תיצחמב הינמרג
תוליהקב םג אלא ,Speyer)) אריפש ,ותליהקב קר אל ,תע התואב םידוהיה לש חורהו
לע התחנוהש השקה הכמה לשב ב"יה האמב הבורמ תובישחל התכז ותליהק 2.תורחא
םילודג ויה החמש 'ר לש ותעפשהו ומוסרפ .(1096) ו"נתת תוריזגב אצנגמו אזיימרוו תוליהק
וילא הנפ ,ג"יה האמה תישארב הילטיא ימכח לודג ,ינארטמ היעשי 'ר .הינמרגל ץוחמ םג
ךלמ" ותוא הניכ אוה .ולצא חיכש ונניאש רבד ,םיבר םירתכ ושארל רטעו לודג דובכב תולאשב
,הנומאה ןמואו הרותל בא ,וישרפו לארשי בכר יבא יבא" :וילא הנפ תולאשה תחאבו ,"לארשי
3." ...החמש 'ר ברה לודגה וניבר ,הלעמ יפלכ רקיה שישיה

לודגה .וירחאלש רודב םיקהבומה הינמרג ימכח םע ונמינ החמש 'ר לש וידימלתמ המכ
הבריהו הלודג הכרעהב וילע רבידש ,"עורז רוא" לעב ,הניומ קחצי 'ר אוה םהבש םסרופמהו
.השבתשנ ותייארו ויניעב הקל ותנקזב ךא םימי תוכיראל הכז החמש 'ר .ותרותמ איבהל
ריזחי אוה ךורב 'ה" :לארשי ללכל ןוסאכ התוא ראיתו ותלחמ תא הכיב הניומ קחצי 'ר ודימלת
,םימלענו םימוצע םישעמב םימשג תפיטמ לארשיל התא בוט יכ ...החמש ר"ה ירומ ךיניע רואמ
ואר ותנקזבש ,הלוע םירחא םימכח ירבדמ םג 4."תאזה תעב ךומסלו ןעשהל ימ לע ןיא יכ
ולש היפרגויבב ףסונ בושח טרפ 5."לופלפב ותומכ ורודב ןיאש" ,רודה ימכח שארכ ותוא
,ןלהל הארנש יפכ .השארב דמעש דיסחה הדוהי 'ר לאו זנכשא תודיסח תעונת לא ותבריק אוה
6.השיאה לא וסחיב םג זנכשא תודיסח לש התרותמ עפשוה החמש 'ר

לע ותעפשהו ריכבה ודמעמ לשב קר אל ,תוידוהיה םישנה יפלכ הז םכח לש וסחיב ןודל ונרחב
הינמרגב ףסונ םכח היה םא קפס .ןדמעמ תלאשב תידוחייה ותדמע לשב םג אלא ,םיבר םיגוח
לעו ןהיתויוכז לע רומשלו םימילא םילעב ינפב ןהילע ןגהל ,ןתוכזב ךופהל ותומכ הבריהש
םיבורמ שפנ תוחוכ ועיקשהש - םיבר םניאו - םייניבה-ימיב םימכח םתוא םע הנמנ אוה .ןדובכ
לש יסחי ןפואב םצמוצמ רפסמ ךמס לע ללוכ ןיינב ןאכ םינוב ונא ,םנמא .הלא לכל גואדל
המוקמ לע דמלל ידכ ןהב שיש ןאכמו ,לקשמ ידבכ םיאשונב תוקסוע ןה ךא ,תובושתו תולאש
'ר לש וקבאמ לע דמלל ידכ קר אל וינפל ואבוהש וללה םירקמב שי ןכ ומכ .ותנשמב השיאה לש
.ןדובכבו ןהיתויוכזב עוגפל תונויסינ לע םג אלא ,םישנה ןעמל החמש

םישנ יפלכ תומילא
רבעש עוזעזה רכינ ותבושתמ .ותשא יפלכ תומילאב גהנש לעב לש ושנוע לע לאשנ החמש 'ר
לצא םתמגודכ ונאצמ אלש םידבכ םישנועב לעבה תא שינעהל ותונוכנו הרקמה עמשל וילע
:והשלכ זכרמב וינפל לעפו יחש ידוהי םכח

השאר תעירפב התוא הזבמו רידת ותב תא הכמ היהש ונתח לע הימרי 'ר ונינפל לבק
,ומצעל ןודא הנוקכ הירבע המא הנוק 'יפאו .רעצל אלו הנתנ םייחלד ,םידוהי תדכ אלש
התעמדו ותא חטבל תבשוי איה יכ ,וריבח הכממ לודג ושנועו ...ותשא (ןכש לכ=) ש"כ
הרפכ ךירצ םנמא .רבעש המ לכ לע ונוממב ןיב ופוגב ןיב רומח סנק והסנקת ...היוצמ
לעבה דומעי אל םאו ...דומעל לוכיש םכיניעב הארנה יפל אבהל וילע ודיבכתו ,הלודג
תיבב הדונמ תויהל םכירחא םימיכסמ ונא ,התוזבלו התוכהל ףיסויש םולשה םויקב
המ השע :טג תתל םיוג ידי לע (והוחירכיו=) והושעיו ,ןותחתה ןיד תיבבו ןוילעה ןיד
לבא ...ןידכ הזכ םיוגב השועמ טג אהיש ייריבח םע יתמכסה ןכ יכ .ךל רמוא לארשיש
שוריפבו=) ח"רפבו .ונבתכ וניניע תואר יפל ...ודיב הרוסא וז היינעש התוזבלו התוכהל
7.לאומש רב החמש .ןכ בתכ אל (לאננח ונבר

:תדחוימ בל תמושתל תויואר החמש 'ר לש ותבושתב תועיבק שולש

סנקה .יודינ תלטהו לודג יפסכ סנק :םילאה לעבה לע ליטהל עיצה אוהש םישקה םישנועה .1
8.הירחאלו םינואגה תפוקתב םג גהנ אוהו ,אתפסותב רבכ יוצמ םילא לעב יפלכ יפסכה
רומחה שנועב רבודמ .השיאה תאכה לע שנועכ הנושארה םעפב ןאכ עצוה יודינה ,תאז תמועל
9.םייניבה-ימיב תידוהיה הרבחב לבוקמ היהש רתויב

הירחא תררוג השיאה תאכהש שיגדמ אוה .וללה םישקה םישנועב קפתסמ ונניא החמש 'ר .2
דחוימב רומח שנועל בשחנ יודינה .םימורממ ילארקס שנוע ונייהד ,"ןוילעה ןידה תיבב" יודינ םג
ותומ רחאל םג שנעיהל דיתע םילאה לעבה .דחאכ תירכונהו תידוהיה הרבחב ,םייניבה-ימיב
.הלעמ לש ןיד תיבב

,טושב וא לקמב םילאה לעבה תא הכיש ירכונ שיא רוכשל ידוהיה ןידה תיבל ריתה החמש 'ר .3
חוכב ותוא וצלאיש םיירכונה תונוטשהמ שקבל וא ,הכומה ותשאל טג תתל םיכסי אוהש דע
םא תוומ דע האקלה) ינוציק הכ יעצמאב דחוימבו - לעבה לש וחרוכ לעב ןתינה טג .ןכ תושעל
ישפוחה ונוצרמ ןתניהל ךירצ טגה .ותורשכב קפס שיש "השועמ טג"כ הכלהב רדגומ - (ברסי
םג םיתעלו םייגולוכיספ םיצחלו םילודיש ריתהל היה לבוקמ רתויה לכל .ותמכסהבו לעבה לש
תתל וצלאל ידכ ,תוומ ידכ דע האקלה :ינוציק הכ יעצמאב טוקנל רתוה אל ךא ,ןותמ יסיפ ץחל
,םירחואמ םיקסופ המכ לש הפירח תודגנתהב לקתנ החמש 'ר לש הז קספ ,ןכאו .טגה תא
אוה .ז"טה האמב םירצמב לארשי ימכח לודג ,(ז"בדר) הרמז ןבא דוד 'ר לש ודיצמ דחוימבו
.רשכ ונניא םייוג ידיב הייפכב ןתנייש טגש קספו ,החמש 'ר לש ותערכה דגנ תופירחב אצי
ןויכ" :םירזממ קפס םה הינב תינשב האשינו הבשו וז ךרדב הטג תא הלביקש השיא ותעדל
10."רזממ דלוה תויהל יניעב בורקו... ?םירזממ הינב ואצמנ אל ,השועמ טגהש

דוגינב קסופ אוהש ותבושת ףוסב שרופמב ריעה אוה .גירחה וקספל עדומ היה החמש 'ר
קהבומ הכלה שיאכ תופסותה ילעב ידי-לע בשחנש ,(ח"רה) לאישוח ןב לאננח ונבר לש ותעדל
ידכ דע תכל קיחרהל ןוכנ החמש 'ר היה ,ןכ םא ,עודמ ."הלבק ירבד וירבד"ש לודג אכמס-רבו
תא ויניע לומ האר אוהש ,קפס ןיא ?טגה תגשהב תינוציקה הייפכב ןהו שנועה תרמוחב ןה ,ךכ
הקומע הבוח שחו ,(הנכסמ = "היינע"כ רידגה התוא) הזובמהו הכומה השיאה לש רמה הלרוג
ןושלב שמתשה אוה ידכב אל .ףסונ קומינ ךכל ףרצל שי ,יתעדל םלואו .הדובכ לעו הילע ןגהל
יפלכ לעבה תומילאב ,ותעדל ,רושקה ילאוטיריפס דצ לע תודע ךכב שי ."הלודג הרפכ ךירצו"
םירשקב םהמע דמע החמש 'רש ,זנכשא ידיסח לש םתעפשה ןאכ היוצמ ,הארנה לככ .ותשא
11.הכלהב תולאשב החמש 'ר לא הנפ ףא ,העונתה לש הגיהנמ ,דיסחה הדוהי 'ר .םיבורק
ותרמוחש ,אטוחל ינפוג שנוע ןתמ העמשמש "לקשמה תבושת"ב הברה וקסע זנכשא ידיסח
תספתנ השיאב העיגפה ."הלודגה הרפכ"ל העיבתה ןאכמו 12,אטחה תרמוחל הליבקמ
וילע אבה םלועב השינע לעבהמ עונמל ידכ .םימש ידיב םג ונממ ןיערפנש רתויב רומח אטחכ
לכ לש ודובכב העיגפב ואר זנכשא ידיסח ,ןכ לע רתי .הזה םלועב םימלוה הרפכ ישעמ תושעל
רהזיהל םידיסח רפסב םדאה ארקנ הברה םימעפ .תלוזה תאכהב דחוימבו ,לודג אטח םדא
ורבח ינפ ןיבלמה םדא לש ושנוע לע ל"זח ירבד תא שאר דבוכב ואר םה .תוירבה דובכב רתויב
דבלב וז אל 13.הניכשה לש עולה תא רטוס וליאכ ורבחל רטוסהש םהירבד תאו םיברב
לעבה לש ושפנ לע תילילש העפשה שי האכהה השעמל ,הלפשוהו התכוה הכומה השיאהש
.םילאה

יפלכ תומילאמ ענמיהל םילעבה תא ענכשל ידכ תונוש םיכרדב ושמתשה זנכשא ידיסח
דיפקמ היה המכ .ותב איה ותשאש ושפנב תומדל לעבל ועיצה ןורחא אצומכו .םהיתושנ
אוה בורק 14.ותשאב עוגפל ואובב ומצע םע דיפקי ךכ !ותב תא הכיה וליא ונתח םע
םירשקב דמע אוה ,רומאכ .אילפהל ידכ רבדב ןיאו ,הז אשונב םהמ עפשוה החמש 'רש
,זנכשא ידיסח לש וזל המוד ןושלב טקונ אוה תומוקמה דחאבו ,דיסחה הדוהי 'ר םע םיקודה
לא ןתונ םדאש ךותמ :ל"צז החמש 'ר ירומ (שריפ=) 'יפ" :הניוומ קחצי 'ר ומשב איבהש יפכ
הבהל שאכ ובלב תרעובו דובכה ךלמ תבהאמ האלמ שפנה ,ודבכל יאדכ םלועה לכ ןיאש ובל
15."םלועה היהו רמאש ימ לש ויתוחבשו ויתומשל בל ןתונש ךותמ ,הבהא תותובעב תרשקנו

.תורודל תוריפ האשנ םהיתושנ יפלכ םילעב לש תומילאל החמש 'ר לש הפיקתה ותודגנתה
,(ם"רהמ) גרובנטורמ ריאמ 'ר תא ריכזהל יואר דחוימב .וכרדב וכלה וידימלת ידימלתו וידימלת
16.םימילא םילעב לש םשנועב דאמ רימחהש

םובייל הקוקזה השיאה דובכל הגאד
ןלרוג ןהילע רפש אל תובורק םיתעל .םבייל הינמרג ידוהימ םיבר וגהנ ב"יה-א"יה תואמב
ינפב ודמע ןה ,םוביי ינפ לע הצילח תונוש תוביסמ ופידעה ןה רשאכ .םובייל וקקזנש םישנ לש
תויגוס יתשל קקזנ החמש 'ר 17.תונמלאכ תוילכלכה ןהיתויוכזב העיגפ וא הטיחס תנכס
קספ אוה .םבייתהל הבריסש הנמלאה לש היתויוכז לע ןגהל קבאנ ןהיתשבו םובייב תורושקה
טוחסל תוסנל ילבמו תוילכלכה היתויוכזב עוגפל ילבמ ותסיגל ץולחל יושנ םבי לע תופכל שיש
זנכשא ימכח לש םהיתובושתב .וניניעב לק הז רבד יהי לאו 18.יהשלכ ךרדב םיפסכ הנממ
לש היינשה תיצחמב דוע .תונמלאה לע דאמ ודיבכהש הטיחס תונויסנ לע תויודע ורמתשנ
תוצפל הצלאנש הרישע הנמלא לע (ה"יבאר) יולה לאוי ןב רזעילא 'ר רפיס ב"יה האמה
הל ץולחל ובריס םה .םיאושנ םהינש ויהש ,רטפנה הלעב יחא ינש תא םירכינ םימוכסב
:המבייל םיכירצ םה תינורקע הניחבמש םנעטב תויפסכה םהיתועיבתל הנעיתש דע

...בקעי 'רב סומינולק 'ר הלעב תמשכ הנקז התיהש היגירוא תרמ יכ יתיאר יתורחבב
אצנגמו אריפש ינבד תולהקה דעוב וניתובר ינפל ואבו .םירפא 'ר ויחאו ללה 'ר ןימביהו
התיה יכ ,םיקוקז האמ הוש ףסכו םירפסו עקרק ןיב םהל הנתנש הואפכו ...אשיימרגו
תאשנו הל וצלחו ...םישנ םהל היהש יפ לע ףא ,םבייל םיצור ויה םהו ץולחל תעבות
19.סנרפ םיקילא 'רל

םוביי תופכל ץפחש םילא םבי דגנכ הישותבו המרועב החמש 'ר לש וקבאמב שי דחוימ ןיינע
אוה ,ול םבייתהל תברסמ איהש םביה האר רשאכ .הסוחייו הרשוע לשב הנמלאה ותסיג לע
םביי אוהש בשח אוה ךכב .הנוצרל דוגינב ףא וא יותיפ ידי-לע תושיא יסחי המע םייקל טילחה
ךכב שי ,יהשלכ ךרדב המביה םע תושיא יסחי םייק םביימה םאש תעבוק הכלהה ירהש ,התוא
תשקבב החמש 'ר לא התנפ השיאה 20.ותשא תויהל תכפוה איהו םוביי השעמ םושמ
,התוא ףוקתלו התותפל הסנמה הסיג ינפב קוריל הל ץעיו המרוע לש השעמב טקנ אוה .הרזע
רוסא בושו "םביב תלסופ הקיקר" הכלהה יפל ירהש ,המבייל תורשפאה תא ונממ עונמל ךכבו
:התוא םבייל ויחאל וא ול

אל איהו הרישעו תסחוימ התיהש יפל החרכ לעב ותמבי םביל הצור היה םבי דחאש
.תושעל המ ול הלאשו החמש 'יבר ינפל התאבש דע ,םימעפ המכ הל בראו .התצר
חכמ היאר איבהו .םביל החמש 'יבר הלספו ןכ התשע איהו .וינפב יקקר :הל רמאו
21.םביב תלסופ הקיקרד הכלהה

השענ אל ךילה ותוא םאש עובקל האב איהו ,הצילחה ךילהב תקסוע הרוקמב הכלהה
תוצוחנה תולועפה ראש ושענ אלו םביימה ינפב הפצרה לע הקרי השיאה אלא ,תומלשב
,טקנ החמש 'ר .םירחאה לע םג תרסאנ איהו המבייל לוכי םביה ןיא בוש ,(האירקו הצילח)
ךילהה תא םייקל הסינ אוה ירהש ,םביה ינפב קוריל השיאל ץעיו המרוע לש השעמב ,רומאכ
החמש 'ר לש ויקומינ ןיאש ףא .הילע תושיא יסחי תייפכ ידי-לע המרעה לש ךרדב םובייה לש
םמז םביה .הדימ דגנכ הדימ לש ךרדב םילאה םביה םע גהנ אוה יכ רעשל לקנ ,םישרופמ
דציכ השיאל הצע ןתמב עבטמ התואב ול בישה החמש 'רו ,ויכרצל הכלהה תא לצנל
.הז והשעמב רוריבב תרכינ השיאה דובכל הגאדה .ונממ ררחתשהל

"היובש" השיא לע הנגה
הדמעמ תלאש אוה םייניבה-ימיב הפוריאב תוידוהיה םישנה לע ודיבכהש םיאשונה דחא
םישנא ,םיילדואפ םירש ,םיליצא .רצק ןמזל ולו ,םירכונ ידיב הרסאנש השיא לש יתכלהה
םא ,םהיתבב ןתוא ואלכו המ ןמזל ןתוא וחקל ,םירחאו תוידוהיה םישנה ןמ תיבירב וולש
עיפשהל ןוצרה) יתד קומינ לשב םא ,(ןהילעבמ םיפסכ טוחסל ידכ) םייפסכ םיקומינ לשב
.(רצנתהל ןהילע

תושפנ ידי לע .הלעבל תרתמ - ןוממ ידי לע :םיוג ידיב השבחנש השאה" :רמאנ הנשמב
טוחסל םנוצר לשב םייוג ידיב הרסאנ היידוהי השיא םא יכ שריפ י"שר 22."הלעבל הרוסא
האצמנ וא תוומל הנודנו הרסאנ איה םא ,םלואו .הלעבל תרתומ איה ,הלעבמ וא הנממ ףסכ
היידוהי השיאב עגפי אל ירכונש החנהה תחנומ וז הסיפת דוסיב .וילע הרוסא איה תוומ תנכסב
תמועל .םיפסכה תא לבקל ותלוכיב לבחי השיאה סנואש ששחמ ,םיפסכ טוחסל ותרטמ םא
היוצמה השיאש ורבס לארשי ימכח ,ךדיאמ .תוומל הנודנש השיא ףוקתל ססהי אל אוה ,תאז
םייקל היבושל הנוצרמ עיצת ףא איה ךכ לשב .הייח תא ליצהל ךרד לכ שפחת תושפנ תנכסב
הסנאנש השיאש העשב ,הלעב לע המצע תרסוא איה הנוצרמ וז המכסה לשב .ןימ יסחי םהמע
השק הכ בצמב השיאו השיא לכש אוה ששחה .הלעבל תרתומ (ןהוכ תשא הנניאו) הנוצרל דוגינב
.איהש ךרד לכב הייח תא ליצהל הסנת

תחיקלו תופידר .ילאוטקאל הז אשונ וכפה םייניבה-ימיב לארשי תוליהק לע ופכתש תוריזגה
הילע ומייאו הספתנש השיא םאה :התיה הלאשה .לארשי תוצופת בורב ושחרתה יבשב םישנ
רסאיתו "תושפנ ידי לע" םייוג ידיב השבחנש ימכ תבשחנ ,התד תא רימהל הצלאל ידכ תוומב
ששחהש ןעט אוה .םישנה לע תוכז דמלל םוקמ הז הרקמב םג שפיח החמש 'ר .הלעב לע
התאר אלו תוומ ינפב הבצינ איהש הרקמב קר אוה ירכונל הנוצרמ הלעבנ השיאהש דומלתב
תואיצמ ,םלואו .היבוש םע תושיא יסחי םייקל הנוצרמ עיצהל הלולע איה ןכל .לצניהל הווקת לכ
תורזג ינפב ודמעוהו יבשב וחקלנ םא םג תוידוהיה םישנה .ונמזל ותעדל תיטנוולר הנניא וז
הנרומשתש ןהילע ךומסל יואר ,ןכל .יפוס אלו ינמז רבד םימויאב וארו םולשב תאצל ופיצ ,דמש
לע המושיר תא הריאשה החמש 'ר לש ותקיספ הז הרקמב םג .םישק םיאנתב םג ןתועינצ לע
:םכיס וז היגוס קדבש ןייטשדילב בקעי .תורודל הינמרגב לארשי ימכח לש םתקיספ

ךומסל שיו ,דבלב תפלוח הער דמשבו יבשב תואור וניתושנ ,החמש 'ר ןעט ,השעמל
השיאה לש יגולוכיספה הבצמ תא םיאור דומלתבש דועב .תואיכ הנגהנתתש ןהילע
לש יגולוכיספה בצמב םיאור ןאכ ,סנוא לע ססובמה רתיה רצונש דע הילע ץחולכ
םא - הזב תפקתשמש רורב .יותיפ לכ ינפב התוא דימעמה לשחמ חוכ השיאה
תא זנכשא ילודג תכרעה - דבלב יטפשמ סיסכתכ אלו םינככ םירבדה תא לבקנ
23.םתדע ישנ

"תדרומ תנקת"ב הכימת
,הלעב םע תושיא יסחי םייקל תברסמה וז איה "תדרומ" השיא תידומלתה הכלהה יפ-לע
הנשמב 24.ןתושעל תבייח איהש תוכאלמ התיבב תושעל תברסמה וז םג :תרחא העדלו
דע הגרדהב ןטקות התבותכ .יפסכ שנוע לטוי "תדרומה" השיאה לע יכ רמאנ דומלתבו
,השרגל לעבה יאשר ,"הדרמ"ב תדמוע איה םא ,הנש רחאל .ןיטולחל התוא דבאת השיאהש
לש הבותכה םוכס ."דרומ" לעב לע םג לטוה המוד שנוע .הבותכה ימד תא הל םלשל ילבמ
."תדרומ"ה ןידב רכינ יוניש לח 651 תנשב .השרגל ותוא וצליא ףוסבלו ,הגרדהב לדגוה ותשא
ימד ללוכ ,ידיימ ןפואב ותוא לבקת הלעבמ טג לבקל הצפחה השיאש ,ונקית לבב ינואג
ןתומלסאתהמ ששחה איה וז הנקתל תירקיעה הביסה .השרגל לעבה לע ןיפוכ ףאו ,התבותכ
םיימלסומה טפשמה יתבמ ושקיב ןהש עויסמו ,טג ןהל תתל ובריס ןהילעבש תוידוהי םישנ לש
םהל הרשפיא םיימלסומה תונוטלשה לא וז היינפ .ןהילעב םע םהלש םייתחפשמה םיכוסכסב
הנתינש תיטופישה הימונוטואה תא שילחהל ךכבו ,תידוהיה הליהקה ירדסב ברעתהל
25.םידוהיל

תוכלשה הל ויהו ,רכינ ןפואב היידוהיה השיאה לש הדמעמ תא הרפיש "תדרומ"ה תנקת
תייצת אל איה םאש ,ותשא לע םייאל לעבה היה לוכי דומלתהו הנשמה תפוקתב .תופיקמ
הרומת הלח החפשמב ןמוקמב .םישנה ידיב המוד חוכ הנתנ ונינפלש הנקתה .הנשרגי אוה ול
תחא לע .תוילכלכה ןהיתויוכז לע רומשלו יתחפשמה אתה תא קרפל ןתמזויב ולכי ןה .תרכינ
לעב ותשא תא שרגל לעבה לע רסאנ ןהב ,תפרצבו הינמרגב םירבדה םירומא המכו המכ
ידיב הנקתה השעמל הנתנ הלא םיזכרמ ינשב .הלוגה רואמ םושרג ונבר תנקת יפ-לע החרוכ
.ןישוריגה תייגוסב ןהילעב לש הז לע ףידע חוכ תוידוהיה םישנה

הנממ תיתועמשמ הגיסנ הלח ב"יה האמב .הנש תואמ שמחכ דמעמ הקיזחה "תדרומ תנקת"
'ר ,םת ונבר ,ם"במר :םהבו ,הל ודגנתה תע התואב לארשי ימכח ילודג .לארשי תוצופת בורב
יובירמ ששחה ,טג תתל לעבה לע הייפכ ינפמ דבכה ששחה .ד"בארו (ן"באר) ןתנ ןב רזעילא
םימרוגה םה - תוירוטסיהה תוביסנה יונישו םישנה לש ןדמעמ תיילע ,תידוהיה הרבחב ןישוריג
םינואגה תנקתב קיזחהל וכישמהש םירחא םימכח ויה ,םלואו 26.וז הגיסנל םיירקיעה
איה םא ותשאל טג תתל לעבה לע תופכלו ךישמהל שי ,םתעדל .ג"יה האמב ףאו ב"יה האמב
.הבותכה ימד אולמ לע היתויוכז יבגל הלא םימכח לש םהיתועד וגלפתנש ףא ,ךכב הצפח
תוהגה"ב בתכ ןהכ ריאמ 'ר .אריפשמ החמש 'ר תא םג תונמל שי הלא םימכח םעש ,רבתסמ
:ולש "תוינומיימ

הצור יניא הרמאש ןיבד ,ורפסב איבה רשא םיילבבה תובושתב בתכ החמש וניבר ןכו
עברא הילע ןיזירכמ ןיאו הזה ןמזב אטיגא הל ןניהשמ אלד ,היל אנרעצמ הרמאש ןיבו
תעמוש הניא םאו ,הניבל וניב םולש תושעל ןילדתשמו התוא ןניחדמ כ"פעאו ,תותבש
27.רתלאל טג הל םינתונ

ינואג לש וז הקיספ לביק אוה םא רוריבב עובקל ןיאו ,דבא ("םלוע רדס") החמש 'ר לש ורפס
םירבדה ןכאש הרואכל עמשמ ,החמש 'ר לש ורפס תא הארש ,ןהכ ריאמ 'ר ירבדמ םלואו ,לבב
הלעבמ טג לבקל הצפחה השיאש רבס אוהש רורב ,אוה ןכ םאו .השעמל הכלהכ ואבוה
.השרגל לעבה לע תופכל שי ,הב רוזחל תברסמו

ןומיזל םישנ ףוריצ
- םינטקו םידבעו םישנ" :הרשעב וא השולשב ןומיזל םישנ ףרצל ןיאש עבקנ תידומלתה הכלהב
םושמ איה הקמנהה 28.םירבג אלל ןמצעל ןהשכ תונמזמ םישנ םלואו ,"םהילע ןינמזמ ןיא
ךכל ףיסוה אוה םלואו ,הבוח רדגב אוה ןמצעל םישנה ןומיזש קספ ם"במרה .תוצירפ ששח
ןומיזב ,רמולכ 29."םשב ונמזי אלש דבלבו ןמצעל םידבע וא ןמצעל תונמזמ םישנ" :הלבגה
םש 'הנשמ ףסכ'ב .וריכזהל תויאשר םישנה ןיא ("וניהלאל ךרבנ") 'ה תא םיריכזמ וב הרשעב
."ןירוח ינבו םילודג הרשעמ תוחפב אל השודקבש רבד לכש" :ם"במרה תטישל רבסה אבומ
."הילע הלעב תמיא"ש ינפמ ןירוח-תבכ הבשחנ אל השיאה

וניבר" :'ה םש תא ריכזהלו הרשעב ןומיזל םישנ ףרצל החמש 'ר גהנ ,ם"במרה תעדכ אלש
השאה אבייחימ אל רמול אצמת םא וליפאו .ןומיזל ['יל] השא ףרצל השעמ השוע היה החמש
'ר לש ותעדל 30."תפרטצמ ריפש ,םימש םש תרכזהל אמלעב ףוריצל לבא ...ןנברדמ אלא
הרשעל ןיינמה תא םילשמה םישנה ףוריצו ,םירבג השולשב ןמזל הבוח שי יכה ואלב ,החמש
תוארל ןוכנ היה אל אוה ,הארנה לככ .ומצעלשכ ןומיזה תא אל ךא םיימש םש תרכזהל םרוג
ונמזב תירצונה הפוריאב תוידוהיה םישנה בצמ יפלו ,"הילע הלעב תמיא"ש ימכ השיאה תא
,רבתסמ תאז םע .ןפרצל ןתינש ותטלחה ןאכמו ,הז ךומנ יתרבח סוטטסמ תוקוחר ויה ןה ןכא
ששח אל אוה הז הרקמב .תורז םישנ אלו ןומיזל החפשמה תונבמ םישנ ףוריצב רבודמהש
.דומלתבש שרופמ ששחמ ןיטולחל םלעתמ היה אוהש חינהל השק .תוצירפמ

תולהומ םישנ
'רו רסא בר .לומל הרשכ השיאה םא הלאשב םהיניב וקלחנ םיארומאה ילודגמ םיינש
הכלהה הקספנ ,ןנחוי 'רו בר וקלחנ רשאכ ,דומלתבש הקיספה יללכ יפ-לע .ריתה ןנחוי
31.ןנחוי 'רכ

,לומל הרשכ השיאהש ונעטש םהמ שי .וז היגוסב םהיניב וקלחנ םייניבה-ימיב לארשי ימכח
.לומלמ ןיטולחל השיאה תא ולספ םירחא .להומ רבג רדעיהב דבעידב קר תאז וריתה םירחא
בור םתמועל .הליחתכלמ תלהומכ שמשל השיאל וריתה ג"יה האמה דע הינמרג ימכח בור
וריתהש הינמרג ימכח ןיב .להומ רבג ןיאשכ דבעידב קר לומל השיאל וריתה דרפס ימכח
השמ 'רב קחצי 'ר ודימלתו אריפשמ החמש 'ר םג יוצמ לומל השיאל הליחתכלמ שרופמב
לדגו זנכשא ימכח לש םתדמעב הגיסנ הלח םירחואמ תורודב .'עורז רוא' לעב ,הניוומ
ןיאשכ ,קחדה תעשב קר לומל השיאל וריתהש דרפס ימכחכ וקספש הלא לש םרפסמ
32.םוקמב רבג

תועינצ ןידב הרמחה
רימחה אוה םלואו .לקשמ ידבכ םיאשונ השישב םישנה לש ןתוכזב ךפהמ החמש 'ר תא וניאר
,רחסמל ומע האצי ,רז רבג םע הדחייתה תידומלתה הכלהל דוגינבש ,האושנ השיא לש הנידב
םירכונל תיבירב האוולהב בושח קלח תע התואב ולטנ תוידוהיה םישנה .ודי לע הסנאנש הפוסו
תובר - םירוגמה םוקמל ץוחמ תועיסנ םג שרדש - תע התואב רחסמה לש ויפוא לשב .רחסמבו
.דומלתבו הנשמב תושרופמה תועינצ תוכלהמ ומלעתה ןהמ

לאוי ןב רזעילא 'ר לש ותבושתב .הינמרג ימכח ןיב סומלופ ררוע תרכזנה השיאה לש הרקמה
:החמש 'ר לש הרימחמה ותשיג לע תודע הרמתשנ ,לקהל הטנש ,(ה"יבאר) יולה

האצמ אל יכ הדיחי ךרדב ידוהי םע הכלהו .היתונוזמ רחא תרזחמ התיהש שיא תשא
רעיב ואבשכו .םהמע ךלהו 'גה םויב וריבח אב םימוי ומע הכלה רשאכ יהיו .הרובח
תקעוצו תכלוה התיהו .(התוא סנא=) האמיט ןושארהו הפקתו ינשה ךלהו ,חונל ובשי
33.םיבשו םירבועל תלבוקו הכובו

איה ,םנמא ?ואל םא הלעבל תרתומ איה םאה :השיאה לש הנידב םימכח וקלחנ ,רומאכ
ךשמב דחייתהל הל היה רוסא הכלהה יפ-לע ירהש ,אטחב ודוסי ולוכ עוריאה לבא ,הסנאנ
,"םיצורפ" םישנא םהשכ םירבג ינש םע אל ףאו ,הדבל ךרדל האצי ומע ,רז רבג םע םיימוי
,הדבועה .הלעבל הריתהל ןיאש רבס החמש 'ר 34.רעיל הדבל םמע האציש דוע המו
,"םיבשו םירבועל תלבוקו הכובו תקעוצו תכלוה התיהו" םיברב השעמה תא התלגש וז איהש
רבד לש ופוסב המיכסהו םהל "התצרתנ" איה אמש ששח שי .הריתהל ידכ תקפסמ הנניא
.סנואה השעמ םע

הלאשב םימכח ןיב הררועתהש תקולחמה תא איבה - החמש 'ר לש ודימלת - הניוומ קחצי 'ר
וניבר ,ירומל וירבד חלשו .רסוא החמש ר"ה ירומו .הלעבל התוא ןיריתמ יתוברמ ויהו" :וז
בורק דידיו רבח ,רומאכ ,היה ה"יבאר ."ריתהל ול בישהו ,יולה ל"צז לאוי וניבר ןב רזעילא
השיאה לש התוכזל ףוקזל שי ,ותעדל .הלאשב הבורמ תוכיראב ןתנו אשנ אוה .החמש 'ר לש
הנוצרמ רזה רבגה םע הבכש ול .םיברב רבדה תא המסרפ איה (א) :תודבוע יתש תסנאנה
תע התואב וגהנ תופסונ םישנ (ב) .רבדה עדונ היה אל ךכו ,ולוכ עוריאה תא הריתסמ התיה
ףא םימכח .הכלהה יפ-לע רוסא רבדהש תעדל ילבמ םיקחרמל רחסמל םירבג םע תאצל
ריאשה ,הרתי הוונע ךותמ ,ותבושת ףוסב ,םנמא .ןהישעמ לע וחמ אלו ךכמ ןיע םילעהל וגהנ
תלוג ינודא ךלו") החמש 'ר לש וידיב תאזה השיאה ןידב תיפוסה הערכהה תא ה"יבאר
הניוומ קחצי 'ר .ןושארה וקספמ וב רזחו ה"יבאר תעד תא לביק החמש 'ר לבא .("תרתוכה
35."הלעבל השאה וריתהו (ה"יבאר לש=) וירבדל םלוכ ומיכסהו" :עוריאה תא םכיס

?השיאה םע הליחתב רימחהו םישנה לע תוכז דמלל וכרדמ החמש 'ר גרח הז הרקמב עודמ
הכורא ךרדל האציש השיאה השעמ תא הרמוחב האר אוהש רעשל ןתינ ךא ,וטרופ אל ויקומינ
הטנ אוה הז הז הרקמב .רעיל ורבח םעו ומע הסנכנו םיימוי ךשמב ומע התהש ,רז רבג םע
םג .י"שר תובקעב ךלה וז וכרדב .תועינצ תוכלה לע דיפקהל םירחא ךנחל ידכ םג ,רימחהל
תלאשב ךא ,ןהיתויוכזלו ןדובכל גאדו םישנה לש ןתוכזב ךופהל דאמ הברה חרט תפרצב י"שר
36.ןהמע רימחה תועינצה

םוכיס
.יבויח ונניא םייניבה-ימימ םידוהי תועד יגוה המכ לש םתריציב הידוהיה השיאה לש יומידה
תועד יגוה לע םג תלבוקמ התיה וז העד .הרימשו ךוניחל הקוקזה תעד תלקכ הספתנ איה
ןאכמ .תאז העדב וקיזחה םידוהי הכלה ילעבמ המכ םג 37.ימלסומהו ירצונה םלועב םיבר
ןהיתויוכז לעו ןדובכ לע הנגהב אריפשמ החמש 'ר לש הפיקתה ותדמעל תובישח הנשמ שיש
םירחא םימכח לע שממ לש םשור ושע וירבדו ,ודי לע תוכז הלגלגתנ .תוידוהיה םישנה לש
.ןכמ רחאלש תורודב ולעפש הלא לעו ונמזב

:תורעה


'מע ,א"נשת םילשורי ,ירוטסיה רוקמכ ת"וש ,קי'ציבולוס 'ח :האר הלא ןיעמ תואמגוד המכל .1
,א"נשת םילשורי ,םייניבה-ימיב הפוריאב תוידוהי םישנ ,תודרומו תודיסח ,ןמסורג 'א ;65-64
.1267-1253 'מע ,4ח"משת םילשורי ,ג ,ירבעה טפשמה ,ןולא 'מ םג האר .148-145 'מע
'מע ,ח"ירפת םילשורי ,ה"יבארל אובמ ,רציבוטפא 'א :האר תיתורפסה ותריציו ותלועפ לע .2
.420-411 'מע ,4מ"שת םילשורי ,א ,תופסותה ילעב ,ךברוא א"א ;414-412
ילעב ,ךברוא :הארו .אצ ןמיס ,ז"כשת םילשורי ,רמייהטרו י"א תרודהמ ,ד"ירה ת"וש .3
.413 'מע ,םש ,תופסותה
.דסשת ןמיס ,ב"כרת רימוטיז ,א ,עורז רוא .4
."לופלפב" רמול ןווכתה הארנכו ,"לופלפמו" םש רוקמב .דס ןמיס ,עורז רוא םייח 'ר ת"וש .5
ןיידעו הברה בתכנ המלוע תפקשה לעו תיתורפסה התריצי לע ,העונתה לש הביט לע .6
רפס לש וביטלו םתעונת יפואל תועגונה לקשמ תודבכ תולאש המכב םהיניב םיקולח םירקוחה
'א תכירעב ,זנכשא ידיסח לש םתנשמב הרבחו תד :רפסב וסנוכ םיבר םירקחמ .םידיסח
.15-12 תורעה ,ןלהל םג הארו .ז"משת םילשורי ,סוכרמ
.אסק ןמיס ,אמק אבב יקספ ,עורז רוא .7
.380-373 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ,ןמסורג 'א :האר .8
האמה ףוסב תפרצב לעפו יחש ,והילא 'רב ץרפ 'ר ,םינורחאה תופסותה ילעבמ דחא ,םנמא .9
,םהיתושנ יפלכ םילעב לש תומילאב םחליהל ידכ עיצה אוהש הנקתב םרחה תא ריכזה ,ג"יה
לש התוכז לע אלא ,ותשא תא הכהש לעב תמרחה לע םש רבודמ ןיא .הנוש תועמשמב ךא
הליחתכלמ וילע וליטיש ןידה תיבמ שקבל ,התוכהל דיתע אוהש הילע םייאמ הלעבש השיאה
םרחב סנכיל לארשימ שיא לכ לע הלאו הרזג ףקתב ונרזג ןכל" :וממז תא עצבי םא םרח
ךרד וא עשר ךרד וא סעכ ךרד ותשא תוכהל אלש ...היבורקמ דחא תשקבל וא ותשא תשקבל
תא הרמי רשא הנעלו שאר הרפ שרש שי (םולשו סח=) ו"ח םאו .לארשיב השעי אל ןכ יכ ןויזב
תקעצ וא השאה תקעצ םש אבתש םוקמ ותוא לש ד"בל ונעדוה הזל דרחו ארי תויה יתלבל וניפ
:ידיב םסרופ רוקמה ."הדובכ יפל תונוזמ הל קוספל היבורק
L. Finkelstein, Jewish Self-Government in the Middle Ages, New York 1924, p. 216
.ופוג דיה בתכב יוצמה יפ-לע אוה ןאכ חסונהו ,130 ירויפטנומ י"תכב םירבדה רוקמ
.חכר ףלא ןמיס ,ז"בדרה תובושת .10
.412 'מע ,(2 הרעה ,ליעל) תופסותה ילעב ,ךברוא האר .11
'מע ,(ח"צרת) ג ,ןויצ ,"םידיסח רפס לש תיתרבחה-תיתדה המגמה" ,רעב 'י :לשמל ,האר .12
.50-1
,םידיסח רפס ,"הניכש לש עול רטוס וליאכ וריבח לש ועול רטוסה לכ םימכח ורמאו" .13
.ב"ע ,חנ ןירדהנס :הוושה .תוילגרמ לש ויתורעהב םש הארו ,טמ ןמיס ,תוילגרמ תרודהמ
.277 'מע ,ופרתת ןמיס ,יקצניטסיו תרודהמ ,םידיסח רפס .14
ידיסח לש םתרות לא הז רמאמ לש רשקה לע .10 'מע ,דמ ןמיס ,אתיב אפלא ,עורז רוא .15
זנכשא ידיסח לש הלודגה םתושיגר לע .420 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) ךברוא ריעה רבכ זנכשא
,"זנכשא ידיסח לש םתנשמב תוירבה דובכו םידסח תולימג" ,ןמסורג 'א :האר תוירבה דובכ לא
.128-111 'מע ,ז"נשת םילשורי ,ןייטש יבאל ןורכיז רפס
,ליעל) תודרומו תודיסח ירפסב האר ,הניוומ קחצי 'ר ינפל דמלש ם"רהמ לש ותדמעל .16
.392-391 'מע ,(1 הרעה
אנ ,ץיברת ,"תידומלת-רתבה הפוקתב הצילחו םובי" ,ץ"כ 'י :האר הלא תונכס לע .17
.165-159 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ,ןמסורג ;106-59 'מע ,(ב"משת)
.בק ןמיס ,ג"לשת םילשורי ,(ק"ירהמ) ןולוק ףסוי 'ר תובושת .18
יוהיזב ןויד יוצמ םש תורעהב .203 'מע ,ח"ירפת םילשורי ,ה"יבארל אובמ ,רציבוטפא 'א .19
.ןאכ םירכזנה םימכחה
אוה ,הדיזמ איהו גגוש אוה 'יפא ,ןוצרב ןיב סנואב ןיב דיזמב ןיב גגושב ןיב ותמבי לע אבה" .20
ןיב קלח אלו ,הנק ...סונא אל אוהו הסונא איה ,הסונא אל איהו סונא אוה ,תגגוש איהו דיזמ
השע וליפאש ,י"שרב םש הארו .ב"ע ,גנ תומבי ;א הנשמ ,ו קרפ ,תומבי תנשמ ,"האיבל האיב
.םוביי םושמ ךכב שי "הוצמ םושל אלו תונז םשל" ןכ
םובי ,ץ"כ ;ב"ע בס ,ח"נת םדרטסמא ,אצת יכ תשרפ ,אזר אחנעפ ,יולה הדוהי ןב קחצי 'ר .21
,הק תומבי :האר הצילחה ךילהמ קלחכ הקיקרה תלאשל .73 'מע ,(17 הרעה ,ליעל) הצילחו
.הנשמ דיגמב םשו ,די הכלה ,ד קרפ ,הצילחו םובי תוכלה ,ם"במרל הרות הנשמ ;א"ע
,םש י"שרבו .ב"ע ,וכ תובותכ ,ילבבה דומלתב הארו ,ט הכלה ,ב קרפ ,תובותכ תנשמ .22
."תורוסא" :ה"ד
'מע ,(ו"לשת) ג ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"תודמושמו תויובש לש ןדמעמ" ,ןייטשדילב 'י .23
.90 'מעב םש םייוצמ םיטטוצמה םירבדה .116-37
השוע השאהש תוכאלמ ולא" :ה הנשמ ,ה קרפ תובותכ תנשמב וטרופ הלא תוכאלמ .24
."רמצב השועו ,הטמה תא ול תעצמ ;הנב תא הקינמו ,לשבמ ;תסבכמו ,הפואו ,תנחוט :הלעבל
.ב"ע ,דס - א"ע ,גס תובותכ :האר תדרומ תייגוסל
תנשב לבב תא ושבכ םימלסומהש רחאל תוטעמ םינש - םיירוטסיהה היעינמו וז הנקת לע .25
-ד"משת) בי-אי ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"?םיקקוחמ םינואגה ויה םולכ" ,ידורב 'ר :האר ,637
.315-279 'מע ,(ו"משת
.443-438 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ירפסב האר וז הגיסנל ירוטסיהה עקרה לע .26
.כ תוא ,די קרפ ,תושיא תוכלה .27
.ב"ע ,המ תוכרב ילבב ;ב ,ז תוכרב תנשמ .28
.ז הכלה ,ה קרפ ,תוכרב תוכלה ,הרות הנשמ .29
.חנק זמר ,תוכרב ,יכדרמ .30
.א"ע ,ד הציב :האר רכזנה הקיספה ללכל .א"ע ,זכ ,הרז הדובע :האר תקולחמל .31
השאה" ,לגיפש ש"י לש ורמאמב יוצמ לומל השיאה לש התורשכ תלאשב טרופמ ןויד .32
.157-149 'מע ,(ט"משת) ה ,ארדיס ,"ג"מסב הילוגלגו הכלהה - תלהומכ
'ד תרודהמ ,ה"יבאר תובושת ;166 'מע ,וטרת ןמיס ,ןישודיקו םובי תוכלה ,עורז רוא .33
השיאה תנולת לשבש ,םש ,רפסמ הניוומ קחצי 'ר .כקתת ןמיס ,ט"משת קרב-ינב ,יקצילבד
אלכהמ וררחוש ,דחוש ומליש םה ךא ,םיפקותה םירבגה ינש תא םירכונה תונוטלשה ורצע
.םוקמהמ וחרבו
.ב"ע ,פ ,ןישודיק .34
.168 'מע ,םש ,עורז רוא .35
הווקא .(1 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ירפסב יתאבה י"שר לש וכרדל תואמגוד רפסמ .36
.רחא םוקמב טוריפב הז אשונב ןודל
ןקנקב ןשי ,ץרווש 'ד :דבלב השימח לא הינפהב ןאכ קפתסאו הז אשונ לע בתכנ תובר .37
;43-26 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ,ןמסורג ;233-230 'מע ,ז"נשת םילשורי ,שדח
;ג"משת ביבא-לת ,םייניבה-ימי תרבחב השאה ,יעיברה דמעמה ,רחש 'ש
J.A. Bellamy, "Sex and Society in Islamic Popular Literature", Society and
the Sexes in Medieval A.J. Schmidt, Veiled and Silenced, Islam, ed. A.L
Al-Sayyid-Marsot, Malibu 1979, pp. 23-41 Georgia 1989