םירוהט םיגד ינמיס


:הרותה ןמ תורוקמה

םימב רשא לכמ ולכאת הז תא "

.ולכאת םתוא ,םילחנבו םימיב םימב תשקשקו ריפנס ול רשא לכ

םילחנבו םימיב תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכו

.םכל אוה ץקש םימב רשא היחה שפנ לכמו םימה ץרש לכמ

.וצקשת אל םתלבנ תאו ולכאת אל םרשבמ םכל ויהי ץקשו

".םכל אוה ץקש םימב תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכ


( בי-ט א"י ארקיו )


םימב רשא לכמ ולכאת הז תא "

ולכאת תשקשקו ריפנס ול רשא לכ

ולכאת אל תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכו

" .םכל אוה אמט


( י-ט ד"י םירבד )


תשקשקו ריפנס ול שיש לכ - םיגדבו "

דחא ריפנסו םישקשק ינש :רמוא הדוהי יבר

.וב םיעובקה - ?ןישקשק ןה ולאו

.(י"שר - םימה לע ןהב טש) ןהב חרופה - ןיריפנסו


(ז ,ג קרפ ןילוח)


טירפתל הרזח