תופועב אמטהו רוהטה: הרותב תורוקמה


ףועה ןמ וצקשת הלא תאו "

םה ץקש ולכאי אל

.הינזעה תאו סרפה תאו רשנה תא

.ונימל ברוע לכ תא .הנימל היאה תאו האדה תאו

.והנימל ץנה תאו ףחשה תאו סמחתה תאו הנעיה תב תאו

.ףושניה תאו ךלשה תאו סוכה תאו

.םחרה תאו תאקה תאו תמשנתה תאו

".ףלטעה תאו תפיכודה תאו הנימל הפנאה הדיסחה תאו


(טי-גי א"י ארקיו).ולכאת הרוהט רופיצ לכ "

םהמ ולכאת אל רשא הזו

.הינזעהו סרפהו רשנה

.ונימל ברוע לכ תאו .הנימל הידהו היאה תאו הארהו

.והנימל ץנה תאו ףחשה תאו סמחתה תאו הנעיה תב תאו

.תמשנתהו ףושניה תאו סוכה תא

.ךלשה תאו המחרה תאו תאקהו

... .ףלטעהו תפיכודהו הנימל הפנאהו הדיסחהו

".ולכאת רוהט ףוע לכ


(כ ,חי-אי ד"י םירבד)
."ולכאת רוהט ףוע לכ ... :םהמ ולכאת אל רשא הזו"

,םירוהטה תופועה ינמיס תא תטרפמ הניא הרותה

םירוהט םניאש תופוע תמישר האיבמ איה אלא

.םירתומ תופועה ראש לכו

:םינמיס ל"זח ונתנ םיאמטה תופועה תומשב יקב וניאש ימל םלוא

.אמט - סרודה ףוע לכ"

.רוהט - ףלקנ ונבקרוקו קפזו הרתי עבצא ול שיש לכ

".אמט - וילגר תא קלוחה ףוע לכ :רמוא קודצ 'רב רזעילא 'ר


(ו 'ג קרפ ןילוח).אמט אוהש עודיב - לכואו סרוד :רמוא לאילמג ןבר"

.רוהט אוהש עודיב - ףלקנ ונבקרוקו קפזו הרתי עבצא ול שי

,החישמ לש טוח ול ןיחתומ :רמוא קודצ 'רב רזעילא 'ר

.אמט - ןאכל םיתשו ןאכל םיתש וילגר תא קלוח םא

.רוהט - ןאכל תחאו ןאכל שולש

:רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר

".אמט - (לכואו טלוק=) ריואה ןמ טלוקה ףוע לכ


(אע ה"ס ןילוח)טירפתל הרזח