הליכאב רוסאה ץראה ץרש

: הרותב תורוקמה

ץראה לע ץרושה ץרשב אמטה םכל הזו "

.והנימל בצהו רבכעהו דלוחה

" .תמשנתהו טמוחהו האטלהו חוכהו הקנאהו


(ל - טכ ,א"י ארקיו)

טירפתל הרזח