ףועה ץרשב אמטהו רוהטה

םהימודו םישותי,םירובד ,םיבובז :עברא לע םיכלוהה םיפפועמה םינימה

.הליכאב םה םירוסאו ףועה ץרש םיארקנה םה

םריכמש ימל םתליכא תא הרותה הריתהש םיבגח ינימ העברא םנשי

.םתוהזל עדויו םהיתומשב יקבו: הרותב תורוקמה

.םכל אוה ץקש עברא לע ךלוהה ףועה ץרש לכ "

ףועה ץרש לכמ ולכאת הז תא ךא

.ץראה לע ןהב רתנל וילגרל לעממ םייערכ ול רשא עברא לע ךלוהה

ולכאת םהמ הלא תא

והנימל לוגרחה תאו והנימל םעלסה תאו והנימל הבראה תא

.והנימל בגחה תאו

" .םכל אוה ץקש םיילגר עברא ול רשא ףועה ץרש לכו


(גכ-כ א"י ארקיו).(םיערכ=) םילוסרקו םיפנכ עבראו םילגר עברא ול שיש לכ - םיבגחב"

.בגח ומשו רמוא יסוי יבר .ובור תא ןיפוח ויפנכו


(ז 'ג קרפ ןילוח)טירפתל הרזח