םירוסא תולכאמ - הוצמל םעטה

.םילכאמה רוסיאל הביסה תא תשרפמ הניא הרותה

,"םיקוח"כ תורדגומה תווצמה תרגסמב תללכנ םירוסא תולכאמ לש וז הוצמ

,המודא הרפ ,םיאליכ רוסיא :ומכ) םעט וא רבסה ןהל ןתינ אלש תווצמ -רמולכ

.(הצילחו םובי

:הווצמל רבסהכ םינוש םימעט תתל ונימכח וסינ תאז םע

,ףוגה תואירב

,שפנה תואירב

,השודק

.רציה שוביכ


טירפתל הרזח