דפי עבודה
במדבר, פרק ח: יומנו של איתמר הכהן- השלמות מילים / ריינר סיני
במדבר - מבט כולל על ספר במדבר פרקים א-יד. בדגש על נקודת המפנה בבמדבר יא. / ברנע אילה
במדבר - פרק ג / מזרחי רוית
במדבר – פרקים יב- יד: מבחן בתורה / צוויק אורן
במדבר- דברים, תרומות ומעשרות: דף עבודה / קוזלובסקי נ. דינה
במדבר פרק ו: ברכת כהנים, / אנגלהרט דוד אהרן
במדבר פרק א: מתי התרחש ספר במדבר? / בלום אראל
במדבר פרק ב: החניה סביב המשכן / בלום אראל
במדבר -פרק ב: חניית בני ישראל / משה ארז
במדבר פרק ג – מבחן / גבירץ דוד א
במדבר פרק ג: מינוי הלויים / בלום אראל
במדבר פרק ד: התמעטות בני קהת / בלום אראל
במדבר פרק ה: שילוח הטמאים / בלום אראל
במדבר פרק ו: הנזיר / בלום אראל
במדבר פרק ז: ויקריבו נשיאי ישראל / בלום אראל
במדבר פרק ח: המנורה / בלום אראל
במדבר פרק ט - "אין מוקדם ומאוחר בתורה": / קורצוייל ברוך
במדבר פרק ט"ז: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק ט: קרבן פסח / בלום אראל
במדבר פרק טו:מנחות ונסכים / בלום אראל
במדבר פרק טז: מחלוקת קרח ועדתו / בלום אראל
במדבר פרק י"ז: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק י: החצוצרות / בלום אראל
במדבר פרק י: ויהי בנסוע הארון, דף מקורות / ברנע אילה
במדבר פרק י: ויהי בנסוע הארון, דף מקורות / ברנע אילה
במדבר פרק יא: התלונות החוזרות ונשנות / בלום אראל
במדבר פרק יב: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק יב: ותדבר מרים ואהרון / בלום אראל
במדבר פרק יג: חטא המרגלים / בלום אראל
במדבר פרק יד פסוקים יג-סוף: דף עבודה בנושא חטא המרגלים-התוצאות / צורן גלעד
במדבר פרק יד: נתנה ראש ונשובה מצרימה / בלום אראל
במדבר פרק יז: אחרי מות קורח / בלום אראל
במדבר פרק יח: שמירת הקדש / בלום אראל
במדבר פרק יט: פרה אדומה / בלום אראל
במדבר פרק כ"א - דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ"א - לימוד הרמב"ן / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ"ה - חטא "בעל פעור": דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ"ז- בנות צלפחד ומינוי יהושע: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ: מי מריבה / בלום אראל
במדבר פרק כא: מלחמת חרמה במלך ערד / בלום אראל
במדבר פרק ל"ב - דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרקים ט"ו-כ"ג חזרה למבחן / משה ארז
במדבר פרקים ט"ו-כ"ג מבחן / משה ארז
במדבר פרקים י"ג-י"ד- חטא המרגלים: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר, דף לימוד לפרשת בהעלותך / רוזנברג יהודה
במדבר, דף לימוד לפרשת בלק / רוזנברג יהודה
במדבר, דף לימוד לפרשת חוקת / רוזנברג יהודה
במדבר, דף לימוד לפרשת נשוא וחג השבועות / רוזנברג יהודה
במדבר, דף לימוד לפרשת פנחס / רוזנברג יהודה
במדבר, דף לימוד לפרשת קורח / רוזנברג יהודה
במדבר, דף לימוד לפרשת קרח / רוזנברג יהודה
במדבר, דף לימוד לפרשת שלח לך / רוזנברג יהודה
במדבר, בקיאות בפרקים א-ב / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים ג-ד / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים ה-ו / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים ז-ח / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים טו-טז / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים ט-י / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים יא-יב / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים יג-יד / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים יז-יח / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים יט-כ / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים כא-כב / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים כג-כד / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים כה-כו / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים כז-כח / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים כט-ל / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים לא-לב / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים לג-לד / וינשטיין מיכאל
במדבר, בקיאות בפרקים לה-לו / וינשטיין מיכאל
במדבר, כל הספר: שאלות חזרה / ריינר סיני
במדבר, למורה, מבוא / כהן ניסים
במדבר, נספחים למורה / כהן ניסים
במדבר, פסוקים עם רש"י וידיעה בע"פ / רוזנברג שמואל
במדבר, פרק א / עמר אילן
במדבר, פרק א-ו: דף סיכום לקראת מבחן / עמר אילן
במדבר, פרק א-ו: מבחן / עמר אילן
במדבר, פרק א-י: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק ב: סדר חניית השבטים- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק ג: בני לוי- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק ג: מפקד הלויים / עמר אילן
במדבר, פרק ד: יומנו של איתמר הכהן- השלמות מילים / ריינר סיני
במדבר, פרק ד: קיפול הכלים- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק ה, פרשת סוטה / גורביץ ראובן
במדבר, פרק ה: דין אישה סוטה- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק ה: פרשיית אשה סוטה / לב חגי
במדבר, פרק ה: פרשת אשם גזילות / עמר אילן
במדבר, פרק ה: שילוח טמאים מן המחנה / עמר אילן
במדבר, פרק ה: שילוח טמאים מן המחנה / לב חגי
במדבר, פרק ה-ו: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק ו: ברכת כהנים / עמר אילן
במדבר, פרק ו: ברכת כהנים / לב חגי
במדבר, פרק ו: נזיר- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק ו: פרשת נזיר / לב חגי
במדבר, פרק ו: פרשת נזיר / עמר אילן
במדבר, פרק ח: הקדשת הלויים / זנד הגר
במדבר, פרק ח-ט: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק ט: פסח מצרים, פסח מדבר ופסח שני / לב חגי
במדבר, פרק ט: פסח שני / עמר אילן
במדבר, פרק טו / עמר אילן
במדבר, פרק טו: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק טז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק טז: קרח-דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק טז-יז: קרח ועדתו / עמר אילן
במדבר, פרק ט-יא: דף סיכום וחזרה / עמר אילן
במדבר, פרק ט-יא: מבחן / עמר אילן
במדבר, פרק י"א: דף עבודה / כהן ירון
במדבר, פרק י"ג: חטא המרגלים / בשן יעל
במדבר, פרק י"ח, פס'' ח''-כ'': מתנות כהונה / בשן יעל
במדבר, פרק י"ט: פרה אדומה / בשן יעל
במדבר, פרק י: מערך שיעור / אלישבע
במדבר, פרק י: החצוצרות / עמר אילן
במדבר, פרק י'': החצוצרות- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק י: חובב, "ויהי בנסוע" / עמר אילן
במדבר, פרק י: חצורות / לב חגי
במדבר, פרק י: פסח שני / עמר אילן
במדבר, פרק יא: אלדד ומידד מתנבאים במחנה / עמר אילן
במדבר, פרק יא: ויהי העם כמתאוננים / עמר אילן
במדבר, פרק יא: פרשיית המן / עמר אילן
במדבר, פרק יא: תגובת משה לתלונות בני ישראל / עמר אילן
במדבר, פרק יא: תלונות בני ישראל- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק יב: ותדבר מרים ואהרון במשה / עמר אילן
במדבר, פרק יג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יג-יד - בוחן / ציקוטאי ליאור
במדבר, פרק יג-יד: פרשת המרגלים / עמר אילן
במדבר, פרק יג-יד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יד: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יז / עמר אילן
במדבר, פרק יז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יז: קרח: דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק יח: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יח: מתנות כהונה- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק יח: שמירת המקדש ומתנות כהונה / עמר אילן
במדבר, פרק יט: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יט: דף עבודה- יומנו של איתמר / ריינר סיני
במדבר, פרק יט: פרה אדומה / עמר אילן
במדבר, פרק י-יב: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כ / טלר טל
במדבר, פרק כ: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כ: המשך הקורות את ישראל במדבר / עמר אילן
במדבר, פרק כא: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כא: דף עבודה / אלישבע
במדבר, פרק כא: המשך תלאות ישראל במדבר / עמר אילן
במדבר, פרק כא: נחש הנחשת / חן הלל
במדבר, פרק כב: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון/ לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כב-כד: פרשת בלק / עמר אילן
במדבר, פרק כג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון/ לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כד: משלי בלק- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק כד-כה: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כה: בעל פעור / עמר אילן
במדבר, פרק כה: פנחס / עמר אילן
במדבר, פרק כה: פרשת פנחס- מעשה זמרי- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק כה: צרור את המדיינים / עמר אילן
במדבר, פרק כו: המפקד בערבות מואב / עמר אילן
במדבר, פרק כז, טו-כג: מינוי יהושע / לב חגי
במדבר, פרק כז: בנות צלופחד- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק כז: בנות צלפחד / עמר אילן
במדבר, פרק כז: לקראת תום ימי מנהיגות משה / עמר אילן
במדבר, פרק כז: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כח- כט: פרשת המועדות- דף עבודה / ריינר סיני
במדבר, פרק ל"א / חגי אביטל
במדבר, פרק ל"ב / חגי אביטל
במדבר, פרק ל: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון/ לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק לא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק לב: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק לה: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרקים טז-יז: מחלוקת קורח ועדתו / כהן ירון
במדבר, פרקים יג-טו: חטא המרגלים / כהן ירון
במדבר, פרשת בהעלותך - דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת בהעלותך - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת בהעלותך - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת בהעלותך - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת בהעלותך תשס"ח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת בהעלותך, דף פרשת שבוע: "כגמול עלי אמו" / גאן עמוס
במדבר, פרשת בהעלותך: דף פ"ש / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת בהעלותך: דף פרשת שבוע / לוי דני
במדבר, פרשת בהעלותך: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
במדבר, פרשת בהעלותך: מבחן מסכם / ברזילי שני
במדבר, פרשת בהעלותך: מבחן מסכם / ברזילי שני
במדבר, פרשת בהעלותך: שאלות לסיכום / ברזילי שני
במדבר, פרשת בלק - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת בלק - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת בלק: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת בלק: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת בלק: דף פרשת שבוע / לוי דני
במדבר, פרשת בלק: מבחן / ריינר סיני
במדבר, פרשת בלק: שאלות חזרה / הררי אסתר
במדבר, פרשת במדבר - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת במדבר - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת במדבר תשס"ח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת במדבר, דף פרשת שבוע: חג השבועות - להחזיר עטרה ליושנה / גאן עמוס
במדבר, פרשת במדבר: דף חזרה למבחן / רביבו שלום חיים
במדבר, פרשת במדבר: דף פ"ש / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת במדבר: דף פרשת שבוע / גרין שי
במדבר, פרשת במדבר: דף פרשת שבוע / לוי דני
במדבר, פרשת במדבר: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת במדבר: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת במדבר: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
במדבר, פרשת במדבר: מבחן / ברזילי שני
במדבר, פרשת במדבר: מבחן / ברזילי שני
במדבר, פרשת במדבר: קשיי רש"י / ברזילי שני
במדבר, פרשת חוקת - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת חוקת: דף פ"ש. / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת חוקת: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת חקת - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת חקת: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת מטות - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת מטות - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת מטות מסעי: פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת מסעי - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת מסעי - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת נשא - חג השבועות תשס"ח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת נשא - פרשת השבוע / מזרחי אבישי
במדבר, פרשת נשא - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת נשא ושבועות: דף פ"ש / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת נשא, דף פרשת שבוע / גאן עמוס
במדבר, פרשת נשא, דף פרשת שבוע: "מחוץ למחנה" / גאן עמוס
במדבר, פרשת נשא, חזרה וסיכום / ברזילי שני
במדבר, פרשת נשא: דף חזרה / מרציאנו רונן
במדבר, פרשת נשא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת נשא: דף פרשת שבוע / לוי דני
במדבר, פרשת נשא: מבחן / אופן לאה
במדבר, פרשת נשא: מבחן / ברזילי שני
במדבר, פרשת נשוא - חג השבועות - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת נשוא - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת פינחס - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת פינחס - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת פינחס: דף פרשת שבוע / לוי דני
במדבר, פרשת פינחס: פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת קורח - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת קורח - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת קרח - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת קרח, דף פרשת שבוע / גאן עמוס
במדבר, פרשת קרח: דף פרשת שבוע / לוי דני
במדבר, פרשת קרח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת קרח: מחלוקת קרח ועדתו - דף מקורות / רוזנברג שמואל
במדבר, פרשת שלח - חטא המעפילים / חן הלל
במדבר, פרשת שלח - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת שלח - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת שלח - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
במדבר, פרשת שלח לך: דבר תורה בנושא לחץ חברתי / גאן עמוס
במדבר, פרשת שלח לך: דף פ"ש / רוזנברג יהודה
במדבר, פרשת שלח לך: המרגלים - דף מקורות / רוזנברג שמואל
במדבר, פרשת שלח, דף פרשת שבוע: "ויקרא משה להושע בן נון יהושע..." / גאן עמוס
במדבר, פרשת שלח: דף פרשת שבוע / גרין שי
במדבר, פרשת שלח: דף פרשת שבוע / לוי דני
במדבר, פרשת שלח: מבחן / אופן לאה
במדבר, קורבנות המוספים / כהן ניסים
במדבר, ריכוז דפי עבודה למורה / כהן ניסים
במדבר, ריכוז דפי עבודה לתלמיד / כהן ניסים
במדבר, ריכוז מבחנים / כהן ניסים
במדבר: הקדמה לספר במדבר - כל התאריכים המופיעים בספר / אנגלהרט דוד אהרן
במדבר: משחקלפרשת חוקת / קוזלובסקי נ. דינה
במדבר: סיכום חוויתי לפרשת קורח / קוזלובסקי נ. דינה
במדבר: סיכום לפ'' חוקת / קוזלובסקי נ. דינה
במדבר: פרשת קורח - מבחן / קוזלובסקי נ. דינה
גמרא, בבא בתרא: מצוות צדקה / משה ארז
גמרא, ברכות, יט ע"ב - דף סיכום: נזיר, במדבר ו / פש בעז
גמרא, פסחים: חזרה למבחן עמודים ק"ד-ק"ה / משה ארז
גמרא, פסחים: ערבי פסחים דף צ"ט-ק"ה / משה ארז
גמרא, פסחים:ערבי פסחים דף ק"ה-ק"ו / משה ארז
דברים, פרשת ואתחנן פרק ה: דף שאלות / דניאל חנוך
דברים, פרשת ואתחנן: מבחן / דניאל חנוך
דף לימוד לפרשת בהעלותך - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בהעלותך -תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת במדבר - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת במדבר - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת במדבר / שבועות -תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת חוקת - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת חוקת- תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת חוקת-תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת נשא - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת נשוא - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת נשוא -תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת קרח - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת קרח -תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת שלח - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת שלח - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת קרח תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת בהעלותך תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת בהעלותך תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת במדבר- חג השבועות תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת במדבר תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת חוקת תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת נשא וחג השבועות תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת קרח תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת שלח לך תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת שלח תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בהעלותך - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בהעלותך - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בהעלותך - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בלק - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת במדבר - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת במדבר - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת במדבר - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת חוקת - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת נשא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת נשא- תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת נשא- תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת קורח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת קרח - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שלח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שלח לך - תשע"ו / רוזנברג יהודה
ויקרא א-ד: מבחן בתורה / צוויק אורן
ויקרא ח-יא: מבחן בתורה / צוויק אורן
ויקרא ט-י: מבחן בתורה / צוויק אורן
חוברת עבודה לחומש במדבר לפי שיטת ברקאי / כהן ניסים
חומש במדבר- חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
טבלת סיכום: משכן וכליו - מפרשיות: תרומה, תצוה, ויקהל פקודי / איצקוביץ ישראל
כתב חידה: במדבר פרקים א – ד / קליין חנה
מבוא לתושב"ע / משה ארז
מדור לדור חלק ג: פרק ד חכמי ישראל וספריהם / משה ארז
מדור לדור חלק ג: פרקים א-ד / משה ארז
מדור לדור חלק ג: פרקים כ"ה-כ"ח / משה ארז
מלכים א פרקים י"א-י"ח / משה ארז
מלכים ב פרק יז גלות 10 השבטים / משה ארז
מלכים ב פרקים ה-ז / משה ארז
מלכים ב פרקים י"א-י"ח / משה ארז
מצגת בנושא פרה אדומה / בנימין אברהם
סיכום הלכות שבת / משה ארז
ספר במדבר פרקים ב-יח / משה ארז
ספר במדבר: עבודת חקר - מפקדים / משה ארז
ספר ירמיהו- חזרה למבחן מסכם / משה ארז
ספר ירמיהו- מבחן מסכם / משה ארז
עבודות בתנ"ך לכיתה י'' לפי תכנית הלימודים תשע"ד / דומוביץ עמירם
פרשת במדבר - דף חזרה / בנימין אברהם
פרשת במדבר - דף עזר: כיצד לזכור מנין כל שבט ושבט / בנימין אברהם
פרשת במדבר - סדר חניית בני ישראל / בנימין אברהם
פרשת מטות - דף חזרה / בנימין אברהם
פרשת מטות - דף סיכום: חלוקת שלל מדין / בנימין אברהם
פרשת מסעי - דף חזרה / בנימין אברהם
פרשת קרח - דף סיכום - מתנות כהונה / בנימין אברהם
פרשת קרח - כיצד לזכור את מתנות הכהונה / בנימין אברהם
שירה עברית –רחל המשוררת / משה ארז
שמואל ב'' פרק כ"ד מפקד דוד / משה ארז
שמות - יחידת בקיאות תנ"ך 3 י"ל פרשת בשלח / צוויק אורן
שמות - פרשת בא, מבחן / צוויק אורן
שמות, פרק לב, במדבר, פרק יט: דף לפרשת כי תשא / רוזנברג שמואל
תולדות עם ישראל, אברהם (לפני 3700) / לב חגי
תורה, במדבר א-ח: הבנה ברש"י והכנה למיצב / רוזנברג שמואל
תורה, במדבר לפי תכנית הלימודים לכתה י / דומוביץ עמירם
תפילה - סדר הנחת וחליצת תפילין / משה ארז
תפילה - סדר הנחת וחליצת תפילין / משה ארז
תפילה - תפילין - מצגת / משה ארז