מנחת שי, בראשית פרק יג


פסוק ג
למסעיו. בס' הזוהר למסעו כתיב ובכל הספרים חדשים גם ישנים. ובהללי מלא וכן בזוהר פ' בראשית דף ע"ט וילך למסעיו למסעו מבעי ליה מאי למסעיו וכו'. וגם הרמ"ה והמאירי ז"ל כתב דמלא יו"ד הוא ובעל א"ת טרח לקיים דברי הזוהר שלא יחלוק עם הספרים ע"ש וצ"ע.

היה שם. מלעיל הקדמא בה"א בספרים כ"י וגם ברוב ספרי הדפוס.

פסוק ז
ויהי ריב. כתוב בספר הזוהר רב כתיב חסר יו"ד אך בכל הספרים מלא וכן ראוי כי לא נמנה במסורת רק ו' חסר בלישנא וסימן נמסר במסורה גדולה פרשת משפטים על פסוק ולא תענה על רב ואין זה מהם וזה לשון הרמ"ה ז"ל ויהי ריב בין רעי מקנה אברם מלא יו"ד כתיב וכל לישנא דריב באורייתא דכותא מלא בר מן חד חסר יו"ד וסימן ולא תענה על רב.

פסוק ח
אל נא תהי. התיו רפויה שמלת נא בקדמא על הנו"ן ואינו טעם מפסיק ודומה לו והנה תנור עשן שהקדמא בנו"ן של והנה וכן ואקחה פת לחם שהקדמא בחי"ת של ואקחה.

פסוק טו
ולזרעך עד עולם. ג' פסוקים דמטעים בהון. וסימן כי את כל הארץ ולזרעך עד עולם. והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. צרעת נעמן ובזרעך לעולם.

פסוק טז
גם זרעך. בלא מקף.

פסוק יח
ויאהל. הוא"ו במאריך ולא אחר היו"ד במקצת ספרים כתיבת יד וכן מצאתי בחילופים כתיבי יד לבן אשר.

ויבא. בתביר לא בדרגא.

הפרק הבא    הפרק הקודם