פרק יג
פרק יג, ו
ולא נשא.
ב' במסורה. הכא: ולא נשא אותם הארץ. ואידך: ולא נשא דוד מספרם (דה"י א' כז, כג). שהיה להם רכוש הרבה עד אין מספר.

פרק יג, ח
רעֵי.
ב' במסורה. ובין רעי. ואידך: ולא דרשו רעי את צאני (יחזקאל לד, ח). מלמד שהוכיחום על שלא היו רועים הצאן כראוי ועל זה היה הריב. וזהו ולא דרשו רעי את צאני.

פרק יג, יא
ויפרדו איש מעל אחיו. אברם.
סופי תיבות: שלום. לומר לך כדי לעשות שלום נתפרדו. וגם רמז לו שיהיה שלום לבניו. וזהו שנאמר (דברים ב, ט) אל תצר את מואב.

פרק יג, יב
אברם.
ב' ריש פסוק. הכא. ואידך: אברם הוא אברהם (דה"י א' א, כו). וזהו שדרשו רבותינו ז"ל (מגילה יא, א) כל מי שנאמר בו "הוא" הוא בצדקו מתחלה ועד סוף. וע"כ אברם ישב ליפרד מלוט הרשע.

פרק יג, יג
ואנשי סדום.
שלשה ואנשי ריש פסוק. הכא. ואידך: ואנשי קדש תהיון לי (שמות כב, ל). ואידך: ואנשי תמיד יבדילו עוברים בארץ (יחזקאל לט, יד). פירוש ואנשי קדש וגו' ובשר בשדה טריפה זה אבר מן החי. זה הוא ואנשי תמיד יבדילו, שהיו מוזהרים להיות קדושים שלא להטמא וכן מקברים אברי ההרוגים. ואנשי סדום רעים וחטאים, מה היתה רעתם, כי מעכבים העוברים בארץ שלא יכנסו להם אורחים. וזהו ואנשי תמיד יבדילו עוברים בארץ, הם סדומיים המבדילין ומעכבין העוברים בארץ.
וחטאים.
ד' במסורה. הכא: רעים וחטאים. ואידך: ושבר פושעים וחטאים יחדו ועוזבי ה' יכלו (ישעיה א, כח). וחטאים אליך ישובו (תהלים נא, טו). וחטאים בעדת צדיקים (שם א, ה). פירוש רעים וחטאים על כן פושעים וחטאים יחדו יכלו. אבל אם יעשו תשובה, כדכתיב וחטאים אליך ישובו. יהיו בעדת צדיקים, כדכתיב: וחטאים בעדת צדיקים.

פרק יג, יד
צפונה ונגבה וקדמה וימה.
וליעקב אמר ימה וקדמה וצפונה ונגבה (בראשית כח, יד). לאברהם התחיל להראות זכות הקרבנות שנשחטים בצפון. וליעקב הראה שבזכותו יעברו הים. והיינו דכתיב (שמות יד, לא) וירא ישראל את היד הגדולה וכו' ישראל סבא.

פרק יג, יח
ויבן שם מזבח.
וסמיך ליה ויהי בימי אמרפל מלך שנער וגו' עשו מלחמה. רמז שצריכים בניו להביא קרבן קודם שיצאו למלחמה. והיינו דכתיב (תהלים כ, ד_ו): יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשנה סלה יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגול.

הפרק הבא    הפרק הקודם