מנחת שי, בראשית פרק יח


פרשת וירא

פסוק א
וירא. פתוחה.

והוא ישב. ישב כתיב בקש לעמוד אמר לו הקב"ה שב אתה סימן לבניך וכו' ב"ר פ' מ"ח וש"ט מזמור כ"ב ועיין יפה תואר שם סימן ו'.

פסוק ג
ויאמר אדני. הנו"ן קמוצה ואיתא במס' סופרים פ' ד' כל השמות האמורים באברהם קדש חוץ מאחד שהוא חול. ויאמר אדני אם נא מצאתי חן וגו' והכי איתא בפ' שבועת העדות ותו איתא התם חנניה בן אחי ר' יהושע. וראב"ע משום ר"א המודעי אמרו אף זה קדש כמאן אזלא הא דאמר רב יהודה אמר רב שבת פ' מפנין גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה כמאן כאותו הזוג וק"ל כותיה ובמציעא פ' השוכר את הפועלים איתא נמי כמ"ד קדש ומפני שמצאנוהו קמוץ בכל הספרים יש לנו לומר גם כן שהוא קדש. וכ"כ רבינו בחיי ע"ש ועיין מ"ש לקמן בפסוק כאשר התעו אתי אלהים.

פסוק ה
וסעדו לבכם אחר תעברו. זהו אחד מן המקראות שקראו חכמים עיטור סופרים כמ"ש סוף ס' בהעלותך.

פסוק ו
עגות. בכל ספרים כ"י הגימל רפה.

פסוק ז
רץ. בקמץ.

פסוק ח
וְהוּא-עמד. כן הוא במקצת ס' כתיבת יד.

פסוק ט
ויאמרו אליו. נקוד על איו מציעא פ' הפועלים וב"ר ומסורת ושאר ספרים כמ"ש אצל ביני וביניך (פ' לך לך).

פסוק י
ויאמר שוב. במקרא גדולה על פסוק עד שוב הרודפים (יהושע ב') נמסר ב' חסר אשוב אליך וגם בתיקון ס"ת ישן כתוב זה הלשון. שוב בספר טוב מצאתי שנים חסרים ומחק הוא"ו ומסר ב' וחסר הרדפים ע"כ ואולם בספרים מדוייקים שניהם מלאים וכ"כ הרמ"ה בספרו הלוך ושוב מלא וא"ו כתיב ודכותא ויצא יצוא ושוב ודכותא בלישנא שוב אשוב אליך מלא וכן הוא בהעתק הללי.

פסוק יג
זה. הזי"ן דגושה.

אמנם בכל ספרים כתיבי יד מדוייקים האל"ף בשלש נקודות וכ"כ המאירי ז"ל גם הרמ"ה ז"ל כתב האף אמנם אלד חסר וא"ו כתיב וכל אמנם דכותא וכן האמנם לא אוכל כבדך.

פסוק טו
כי יראה. פסק באמצע.

פסוק טז
ויקמו. שופר הפוך בקו"ף.

פסוק יח
גדול. דגש בגימ"ל.

ונברכו בו. בי"ת בו רפויה. והטעם שעל הנו"ן הוא מקל הבא לפעמים על המלה במקום מתג כמו אַבְנֵי שְׁהַם וכן וְאַבְרָהָם שבפסוק והדומים להם כמ"ש טוב טעם בתמונת הזקף קטן.

גויי. הגימ"ל בדגש.

פסוק כ
כי רבה. הכ"ף והבי"ת דגושה.

פסוק כא
הבאה. חד מן ג' מלעיל ע"פ המסורת.

פסוק כב
ואברהם עודנו עמד לפני ה'. זהו אחד מן י"ח תיקון סופרים. והיה לו לומר וה' עודנו עמד לפני אברהם אלא שכינה הכתוב ב"ר פ' מ"ט וש"ר פ' מ"א וילמדנו פ' בשלח ושוחר טוב מזמור י"ח ומסורת ורש"י וזהו שאמרו בירושלמי פרק ג' דבכורים ובויקרא רבה פרשת ל"ה אני הוא שקיימתי מצות עמידת זקן תחלה. ועוד אבאר ענין זה על תשלומו בזכריה ב' בס"ד.

פסוק כג
האף. הה"א בפתח בספרים מדוייקים כתיבי יד וכן חבירו שבסמוך.

פסוק כה
הזה. דגוש בזי"ן.

פסוק כו
העיר. באתנח.

פסוק כח
אולי. בתלשא אחד לבד בראש התיבה.

פסוק ל
ויאמר אל נא. בתלשא אחד לבד בראש תיבה.

פסוק לג
כלה. דגש בלמ"ד.

הפרק הבא    הפרק הקודם