בעל הטורים לפרשת וירא

פרק יח
פרק יח, א
וירא אליו
סמך נמולו (לעיל יז, כז) אצל וירא. מלמד שנראה לו בשביל החולה
(דבר אחר: המילה).

דבר אחר:

נמולו אתו וסמיך ליה והוא יושב פתח האהל כחם היום. וזה הוא שאמרו חכמינו ז"ל (עירובין יט, א) שאברהם יושב על פתח גיהנם ואינו מניח למי שנימול ליכנס שם, חוץ ממי שבא על הגוייה, שנמשכה ערלתו ואינו מכירו.
וירא אליו ה'. סופי תיבות: אוה. מלמד שאוה לשכון באהלו של אברהם.
וירא אליו.
בגימטריא זה בכבוד מילה נגלה אליו.
וירא אליו ה' באלני.
בגימטריא לבקר בחולה.
יושב פתח האהל.
בגימטריא להכניס את האורחים.
כחם.
ד' במסורה. פתח האהל כחם היום. כחם השמש (ש"א יא, ט). כחם צח עלי אור (ישעיה יח, ד). ויבאו כחם היום אל בית איש בושת (ש"א ד, ה). שאברהם היה יושב פתח האהל ואינו מניח למי שנימול ליכנס כחם היום, אלא כחם צח עלי אור, דהיינו בגן עדן כדכתיב (ישעיה ס, יט) והיה לך ה' לאור עולם. אבל איש בושת, פירוש שבא על הגוייה, שאין לך בושת גדול ממי שבא על הגוייה, כחום השמש יכנס לגיהנם דכתיב (מלאכי ג, יט) הנה יום בא בוער כתנור.
כחם היום. בגימטריא זהו בגיהנם ובגימטריא דם מילה.

פרק יח, ב
והנה שלשה.
בגימטריא אלו מיכאל גבריאל ורפאל.

פרק יח, ד
יוקח.
ג' במסורה. יוקח נא מעט מים. ברזל מעפר יוקח (איוב כח, ב). גם שבי גבור יוקח (ישעיה מט, כה). פירוש גם שבי צדיק גבור יוקח, בזכות יוקח נא מעט מים. ברזל מעפר יוקח, פירוש ברזל חרב של פורענות יוקח מישראל שנמשלו לעפר, בזכות אברהם, שאמר: ואנכי עפר ואפר.
יוקח נא מעט מים.
בגימטריא מכאן זכו לבאר.
ורחצו רגליכם.
ב' במסורה. הכא. ואידך: בהאי פרשתא (יט, ב) גבי לוט. מהכא: ילפינן שחשש לע"ז, מדלוט הקדים לינה לרחיצה ואברהם הקדים רחיצה ללינה, מלמד שהיה חושש שמא ערביים הם ויכניסו ע"ז לתוך ביתו.

פרק יח, ה
ואקחה פת לחם.
היה לו לומר "קחו פת לחם", מכאן רמז שבעל הבית בוצע.
לבכם.
ג' במסורה. הכא: וסעדו לבכם. ואידך: שיתו לבכם לחילה (תהלים מח, יד). וראיתם ושש לבכם (ישעיה סו, יד). וזה הוא שאמרו (בבא מציעא פו, ב) שהיה מצטער על שלא באו אורחים. וזהו שיתו לבכם שהיה מצטער בלבו, כיון שראה אלו, ושש לבכם.

פרק יח, ז
ואל הבקר.
שלשה תגין על הקו"ף לומר ששלשה היו, ובזכות זה נתן לו בן למאה שנה.
ואל הבקר רץ.
אותיות ואל הקבר רץ שרץ אחריו למערה.
ואל הבקר רץ בגימטריא רץ למערה.

פרק יח, ח-ט
ויאכלו.
והדר ויאמרו אליו. רמז למה שאמרו (תענית ה, ב) אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט.
ויאמרו אליו. בגימטריא אמרו אליה איו.

פרק יח, יא
אורח כנשים.
ראשי תיבות וסופי תיבות: בגימטריא נידה.

פרק יח, יב
ואדוני זקן.
בגימטריא טוחן ולא פולט.

פרק יח, טז
על פני סדום.
סופי תיבות: מיל ששיעור מיל הלך עמם לשלחם דשיעור לויה מיל.
הולך עמם לשלחם.
וה'. מלמד שהשכינה מלוה לצדיקים.

פרק יח, יח
ואברהם.
שלשה ראש פסוק. ואברהם ושרה זקנים (פסוק יא). ואברהם הי' יהיה, ואברהם זקן. פירוש אע"פ שאברהם ושרה זקנים אברהם היו יהיה לגוי גדול. היו יהיה לגוי. בגימטריא ק'. פירוש כשיהיה בן ק' אז יהיה לגוי גדול. וזהו שנאמר (תהלים קכח, ד) כי כן יבורך גבר פירוש כשיהיה בן כי כן אז יהיה מבורך מגבר שנולד לו יצחק.

פרק יח, יט
אשר יצוה את בניו.
סופי תיבות: תורה.
אשר יצוה.
בגימטריא תורה ובגימטריא ברית.

פרק יח, כ
כי רבה.
בגימטריא בחטא ריבה.

פרק יח, כז
ואנכי עפר ואפר.
מכאן זכה לאפר פרה ועפר סוטה.
עפר בגימטריא לשוטה. ואפר בגימטריא בפרה.
עפר ואפר.
ב' במסורה. הכא. ואידך: באיוב (מב, ו) ונחמתי על עפר ואפר. וזהו מה שאמרו (בבא בתרא טו, ב) גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם.

פרק יח, כח
הצדיקם.
צדיקם. הצדיקם. (פסוק כד) כנגד ד' דיינים שהיו בסדום, וכולם חסרים דסאבי דבהתא הוו.

הפרק הבא    הפרק הקודם