תנחומא, בראשית, פרק ב

סימן ו

אלה תולדות השמים והארץ בהבראם
אמר רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל בר נחמן:
כל תולדות שבתורה חסרי וא"ו חוץ מזה, ואחרון, אלה תולדות פרץ, ששניהם מלאין.

אמר רבי יודא הלוי בר שלום:
וא"ו
זו כנגד ששה דברים שחיסר הקב"ה מאדם הראשון לאחר שחטא, ואלו הן:
זיו פניו
וקומתו,
וחייו,
ופירות הארץ,
ונטרד מגן עדן,
וחמה ולבנה.

זיו פניו מנין?
דכתיב: משנה פניו ותשלחהו (איוב יד).

קומתו מנין ?
דכתיב: אחור וקדם צרתני וגו' (תהלים קלט).

חייו מנין?
דאילו זכה, היה חי וקיים לעולם.

פירות הארץ?
דכתיב: ארורה האדמה בעבורך (בראשית ג).

ונטרד מגן עדן?
שנאמר: ויגרש את האדם (שם).

וחמה ולבנה מנין?
דכתיב: חשך השמש בצאתו וגו' (ישעיה יג). ולעתיד הקדוש ברוך הוא מחזירם.

זיו פניו מנין?
דכתיב: כל רואיהם יכירום וגו' (שם סא).

קומתו מנין?
דכתיב: ואולך אתכם קוממיות (ויקרא כו) שיהא כל אחד ואחד מישראל גבה קומה מאה אמות.

רבי שמעון בן [יוחי] (יוסי) אומר:
מאתים אמה. כל קומה, מאה, קוממיות מאתים.

וחייו מניין?
דכתיב: כי כימי העץ ימי עמי (ישעיה סה).

ופירות הארץ מנין ?
דכתיב: ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא יבול עלהו ולא יתום פריו לחדשיו יבכר (יחזקאל מז)

מהו?
שכל חודש וחודש יבכר בכורים חדשים, לא כבכורי חודש זה בכורי חודש אחר, אלא מחדש.

גן עדן מנין ?
שנאמר: (הושע יד) ישובו יושבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן.

חמה ולבנה מנין?
דכתיב: (ישעיה ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים.
וכתיב: ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שופטים ה).
ומתרגמינן ורחמוהי צדיקיא יהון עתידין לאזהרא כזהור יקריה על חד תלת מאה וארבעין ותלתא כמיפק שימשא בגבורתה.

ואימתי?

ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא (ישעיה ל), מחץ מכתו של עולם ירפא:


הפרק הבא    הפרק הקודם