מנחת שי, בראשית פרק כא


פסוק ו
יִצֲחַק-לִי. בשטה חדא דכל חד וחד מלעיל ולית דכותא חשיב בגווייהו יצחק מלעיל כל השמע יצחק לי.

פסוק ז
היניקה. בתיקון ס"ת כתוב ס"א הניקה ע"כ ודבר זה מסורת בידינו שהוא מלא דמלא דמסור עליה ה' מלאים בלישנא בתרין יודין. תרין מנהון באורייתא ושארא בנביאים וכתובים.

פסוק יד
וחמת מים. בפתח המ"ם. שרשים.

ויתן אל הגר. בתלשא א' לבד בה"א.

פסוק טו
ויכלו המים מן החמת. בס"א כתיבת יד החי"ת בסגול וכן כתב רד"ק על זה בשרשים שהוא בשש נקודות ויש ספרים בחמש עכ"ל.

פסוק טז
במות. מלא גם הרמ"ה ז"ל כתב כי ביום אכלך ממנו מות תמות תרווייהו מלאים וא"ו כתיב וכל מות וכל תמות באורייתא דכותא מלאים ודכותא בלישנא אל אראה במות הילד אם כמות כל האדם כל לישנא מלא.

פסוק יז
ויקרא מלאך אלהים. בפסק.

פסוק יח
גדול. הגימ"ל דגושה.

פסוק כב
ויהי בעת. פרשה פתוחה.

פסוק כג
השבעה לי באלהים. קדש.

גרתה בה. במקצת ספרים בלא מקף.

פסוק כה
אבימלך. באתנח.

עבדי. הדלי"ת רפה.

פסוק לג
ויטע אשל. ברוב הספרים האל"ף בצירי ובספר אחר כתיבת יד מדוייק בסגול ונמסר עליו לית גם רד"ק כתב ויטע אשל תחת האשל בשש נקודות (שמואל א' כ"ב) ובעל רב פעלים כתב ויטע אשל יש ספרים בב' נקודות ויש ספרים בג' נקודות ועיין מ"ש בשמואל א' סימן כ"ב וסימן ל"א.

אל עולם. האל"ף בצירי.

הפרק הבא    הפרק הקודם