מנחת שי, בראשית פרק כב


פסוק ג
את שני נעריו אתו. ובבלעם נעריו עמו עיין מ"ש שם.

פסוק ה
שבו. במקצת ספרים בלא קדמא.

לכם. במאריך לא בתביר.

פסוק ו
את עצי המלה. בס' ר"ג העולה ובס' ר"מ חסר וק"ל כר"מ וכן כתב הרמ"ה ז"ל והעלהו שם לעלה חסר וא"ו כתיב וכל לישנא באורייתא דכותא חסר בר מן חד מלא וסימן עולה דבכורים והקרבתם עולה לריח דפינחס כמ"ש שם.

פסוק ז
הנני בני. בלא מקף ובסגול נו"ן ראשונה ושתי הנוני"ן דגושות ובא נו"ן יו"ד המדבר בעדו בדגש שלא כמנהג ובמסורת ב' דגושין וסימן הנני בני מי אתה בני דתולדת יצחק.

פסוק ח
יראה לו. בספרים כתיבת יד היו"ד בלא געיא וא"ת כתב שראה בגליון ספר אחד כתוב במחזורא רבא בגעיא.

פסוק יא
אברהם אברהם. חד מן ג' שמות מוכפלים ופסיק בגוויהו כמו שאבאר בפרש' שמות על משה משה בס"ד.

פסוק יג
נאחז. החי"ת בפתח בדפוס קדמון ובספרים מדוייקים כתיבת יד וכן כתב אור תורה ועיין אבן עזרא.

בסבך. גם הבי"ת שניה בפתח במדוייקים וכן כתב במכלול דף קצ"ט וכתב אור תורה שהגהת המדפיס שקר כי במסורה מנו זה חד מן ה' זוגים מן ב' ב' מילין סמוכים ופתחים ע"כ. ובעל רב פעלים כתב שבמסורה אחרת מצא נאחז בסבך לית וקמץ.

פסוק יד
יְהוָֹה יִרְאֶה. יש פסיק אחר השם ועיין מ"ש בירמיה סימן כ"ג.

פסוק טז
ולא חשכת. בלא מקף.

פסוק יז
וירש זרעך. כל יירש ויירש באורייתא מלא בתרין יודי"ן בר מן דין דהוא חסר חד יו"ד.

את שער איביו. קדמאה שער איביו תניינא את שער שנאיו פרשת חיי שרה. ואחד פסוק סימן על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך. ובבראשית רבה פ' נ"ו וירש זרעך את שער שנאיו ר' אומר זו תרמוד וכתב בעל יפה תואר שטעות סופר הוא ור"ל איביו.

פסוק יח
והתברכו. הרי"ש בשוא כמנהגנו.

פסוק כב
ואת בתואל. בלא מקף והאל"ף בצירי ובטעם טפחא כן הוא במדוייקים.

הפרק הבא    הפרק הקודם