פרק כו
פרק כו, ב
שכון בארץ אשר אומר אליך. ואחר כך אמר מיד גור בארץ הזאת, ואם כן מהו זה שאמר 'אשר אומר אליך', משמע לאחר זמן אומר אליך באיזו ארץ תשכון, ומיד ותיכף אמר לו איזה ארץ הוא, והוא דבר תמוה בפסוק.
והקרוב בעיני לומר בזה שמנע ממנו הליכת חוץ לארץ, לפי ששם אין מקום לגילוי השכינה, ואם כן לא יוכל לאמר אליו שם בנבואה איזו דבר לפי צורך השעה. לפיכך שכון בארץ אשר שם גלוי שכינתי, ושם אומר אליך בעת אשר ארצה לאמר לך איזו דבר נבואה. ובזה מיושב מ"ש מתחלה "שכון בארץ", ואחר כך אמר "גור בארץ", כי שכון משמע יותר דירת קבע מן גור שהוא לשון גרות, לפי שמצד קניית השלמות הרוחנית בארץ הזאת תשכון בה כתושב, אבל מצד קניית הברכות הגופנית תהיה בו כגר, זה הוא שאמר גור בארץ הזאת וגו' כי כל מה שנאמר אחריו מדבר בייעודי הגופנית. וזה הוא שאמר גר ותושב אנכי עמכם, גר מצד ותושב מצד.

פרק כו,ח
ויהי כי ארכו לו שם הימים וגו'. לפיכך הרהר אבימלך בלבו לאמר אם באמת שאחותו היא, אם כן למה אינו נושא אשה כל הזמן הארוך הזה, הנה ודאי יש דברים בגו על כן וישקף אבימלך בעד החלון לראות מה טיבו ועניניו.

פרק כו, י
ויאמר מה זאת עשית לנו וגו'. כתיב באבימלך עשית לנו לשון רבים, וכן אמר אבימלך לאברהם (כ ט) מה עשית לנו וגו', ופרעה אמר לאברהם מה זאת עשית לי. לשון יחיד, ובספר תולדות יצחק כתב בהיתר ספק זה, לפי שהמצריים שטופי זימה, על כן אין חילוק שם אם אמר אחותי היא או אשתי היא, עכ"פ היו מזנים בה, אבל לי לבד חטאת כי אני מלך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, על כן היה לך להגיד לי האמת. אבל אבימלך אמר לנו לכלנו חטאת, כי אני ועמי כולם צדיקים, ולא היו נוגעים בה כלל אלו הגדת האמת.

ותירוץ זה אינו מספיק, שהרי אנו רואין שהמצרים, אף על פי שהם שטופי זימה הרי לא נגעו בה, אלא אמרו הגונה זו למלך, שנאמר ויהללו אותה אל פרעה. ונכון לומר לפי שהמצרים אחיהם של כושים והם שחורים, לא הורגלו באשה יפה, כמו שפירש רש"י פרשת לך לך (יב יא), מסתמא שאינן שולחים יד באשה יפה. וראינו שכן הוא, שהרי כאשר ראו את שרה אמרו ביניהם הגונה זו למלך, אם כן לא רצו ליקח מה שאינו ראוי להם.
ואם כן יפה אמר פרעה מה זאת עשית לי, אבל לא לעמי, כי בין כך ובין כך לא היו נוגעים בה, כי מיראת המלכות ודאי לא יגעו בדבר הראוי למלך לבד ולא להם. אבל עמו של אבימלך לא היו שחורים, והורגלו בנשים יפות, ואין מורא מלכות עליהם בדבר הזה, והכל שולחים יד באשה יפה פנויה, אם כן לנו לכלנו חטאת.
וראייה לזה שהרי אצל אבימלך לא נאמר ויהללו אותה אל אבימלך לאמר הגונה זו אליו, ודאי בענין כזה העם כמלך, לכך אמר מה זאת עשית לנו. ומ"ש פרעה הנה אשתך קח ולך, לפי שחשש שאחר שפטרה המלך מביתו, יאמרו שלא חפץ בה המלך וישלחו בה יד, משא"כ באבימלך, כי דוקא המצרים היו שטופי זימה.

פרק כו, יט
ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים.
כתב הרמב"ן וכן בספר תולדות יצחק וכן בספר מנורת המאור:
לפי שכל מה שאירע לאבות היה סימן לבנים, על כן מצאו מקום לדרוש כל עניני בארות אלו על ג' בתי מקדשים שנקראו באר מים חיים, כי כשם שעשו מריבה על שני בארות, והשלישי קרא רחובות, כך במקדש ראשון ושני עשו האומות מריבה עם ישראל עד שהחריבוה אבל השלישי שיבנה במהרה בימינו קרא רחובות.

ואוסיף אני משלי,
להרחיב פרטי הענינים שיסכימו עם דרוש זה, ובו יתורץ מה שנאמר, כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ. כי כפי הנראה שמאמר "ופרינו בארץ", אינו טעם ללשון רחובות, על כן ארחיב בו הדבור בפרטי הענינים שכולם מתאימים עם מה שקרה לנו ומה שיהיה באחרית הימים.
כי ידוע מ"ש רז"ל (יומא ט) שבבית ראשון היה מצה ומריבה ושנאת חנם בין נשיאי ישראל שנקראו רועים, כמו שכתוב (ירמיה כג ד) והקימותי עליהם רועים. ונחרב הבית בסיבת המריבה שהיתה בין מלכי ישראל ומלכי יהודה. ובבית שני היתה מידת השנאת חנם בין כל ישראל כי פשה הנגע בכולם עד לאין מרפא. ועל כן כתיב בבאר ראשון "ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק", לרמוז גם לעתיד שתהיה מריבה בין רועי ישראל, ואגב גררה רבו גם רועי האומות עם ישראל. על כן קרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו, כי יש הבדל בין שנים המתקוטטים על דבר איזו עסק שביניהם, לבין שנים המתקוטטים בחנם על לא דבר כמנהג דורינו.
וזה ההבדל בין בית ראשון לשני כי השנאה שהיתה בין רועי ישראל בבית ראשון היתה על עסק המלכות, כי נחלקה מלכות ישראל, וטבע הענין נותן שאין מלכות נוגעת בחברתה, על כן חשב כל אחד מהם שחבירו נכנס בגבולו, וע"י עסק זו רבתה המשטמה ביניהם.
אבל השנאת חנם של בית שני, היה בחנם על לא דבר, כי אפילו הפחותים היו שונאים זה לזה על לא דבר, כי על כן נקראת שנאתם שנאת חנם אף על פי שלא היה לאחד שום עסק עם חבירו, ואין זה כי אם רוע לב, והשטן היה מרקד ביניהם להכשילם זה בזה, כי מצא אלהים עונם ממקום אחר, על כן הסיתם זה בזה למצוא עונו לשנוא. לכך ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה לא הזכיר במריבה זו הרועים, רמז למריבת בית שני שהיתה בכל ישראל על כן קראוה שטנה כי לא מצאו סבה אל דברי ריבותם, כי אם מה שהיה ודאי השטן מרקד בין קרניהם אשר בהם ינגחו זה לזה, כמו שכתוב (ויקרא כו לז) וכשלו איש באחיו.
ובבאר השלישי לא רבו עליה, כי בית המקדש השלישי יבנה ע"י מלך המשיח, שנאמר בו (ישעיה ט ו) למרבה המשרה ולשלום אין קץ, כי אך שלום ואמת יהיה בימיו. על כן נקרא רחובות, כי אז ירחיב ה' את גבולם, כי בזמן שהמריבה מצוייה או שני עברים נצים, אף בהיותם בעיר גדולה כאנטוכיא לא נשא אותם לשבת יחדיו, ואף במקום רחבת ידים מאוד צר להם המקום ולא יסבלם, כאשר בעונינו עוד היום מנהג זה מצוי בינינו. ובהפך זה בזמן ששלום על ישראל, אף על פי שפרינו בארץ, ויהיו הדרים עליה רבים עד מאוד, מכל מקום רחבת ידים להם ואין צר להם כדמסיק במס' (סנהדרין ז)
כד הוה רחימתין עזיזא, אפותיא דספסירא הוה שכיבן, השתא דלא סגי רחימתין, פוריא בת שיתין גרמידי לא סגי לן,
על כן נאמר כי הרחיב ה' לנו, אף על פי שפרינו בארץ ויהיו הדרים עליה רבים מכל מקום הארץ לפניהם רחבת ידים.
ועוד שמצינו בבית שני שמחמת המחלוקת יצאו שלמים וכן רבים מן הארץ מרעת יושבי בה, על כן אמר שבזמן מציאת השלום, ופרינו בארץ כי לא יצטרכו לצאת מתוכה.

הפרק הבא    הפרק הקודם