מנחת שי, בראשית פרק מג


פסוק ב
שבו. כ"כ הרמ"ה ז"ל שבו שברו לנו קדמאה דויהי מקץ ודויגש אליו תרוייהו בנוסחי דיקי חסר וא"ו כתיב ומסר עליה כל אורייתא חסר וא"ו בר מן ג' בנוסחי דייקי בלישנא וסימן קומו שובו אל האיש. עברו ושובו משער לשער פ' תשא. שובו לכם לאהליכם ע"כ. וכן נמסר בפ' ואתחנן במ"ג.

פסוק ז
שאול. כתב הרמ"ה ז"ל מלא וא"ו כתיב וכן הוא בהעתק הללי ובכל ספרים מדוייקים כ"י ובאחד מהם נמסר עליו ב' ישאלו ור"ל שחברו הוא בשמואל ב' כ' שאול ישאלו באבל ואף שם כתוב ב' מלא שאל האיש.

שאל האיש. בא מלעיל שלא כמנהג מכלול משקל פעל ובמאמר המאריך שיש לי הארכתי בזה הענין וכתבתי דעת מדקדקים אחרים שאין כח המאריך ככח שאר הטעמים לעשות מלעיל לגמרי רק להעמיד מעט.

הידוע נדע. במ"ג יש מסרות רבות חלוקות אם הוא חסר וא"ו או מלא וגם בתיקון ס"ת ישן כתוב הידוע ס"א הידע וכן הוא בהעתק הללי ובכמה ספרים מדוייקים מלא וכ"כ בעל מנחת כהן לית ומלא ועיין מ"ש בירמיה סימן י"ג.

פסוק ח
גם אנחנו. הגימ"ל דגושה.

פסוק י
כי לולא. כל אורייתא כתיב לולי מלא וא"ו ונסיב יו"ד בסוף תיבותא בר מן דין דכתיב נמי מלא וא"ו מיהו נסיב אל"ף בסוף תיבותא.

פעמים. הפ"א רפה.

פסוק יא
בטנים. הבי"ת בקמץ חטוף חזקוני.

פסוק טו
הזאת. הזי"ן דגושה.

ומשנה כסף. הוא מדומי' של אתי מרחיק למי שסובר שהמאריך עושה מלעיל ומי שאינו סובר כן יהיה דגש מדין דחיק ובמאמר מיוחד לזה הענין ארחיב הדבור בעזרת ה' צבאות ואין כאן מקום להאריך.

פסוק יח
וייראו. בהעתק הללי ויראו ירושלמי וייראו עכ"ל ובכל הספרים מלא וכ"כ רש"י ז"ל כתוב בשני יודין ותרגומו ודחילו עכ"ל ובמ"ג פ' וירא על פסוק וייראו האנשים מאד נמסר עליו כל אורייתא מלא וזה שלא כדברי ר' אליה הלוי בפרשת ז' מספר טוב טעם שהביאו ביו"ד אחד לבד וכן מצאתי אחר כך לשון הרמ"ה ז"ל שכתב וייראו האנשים מאד מלא בתרין יודי"ן חד קרי וחד לא קרי וכל אורייתא בהדין עניינא דדחלא דכותא מלא ודכוותא וייראו מכם ונשמרתם מלא ומסר עליה כל אורייתא מלא עכ"ל מסכים למה שכתבתי.

הכסף השב. מטעים ביה ספרי דכתיבי המושב.

באמתחתינו. בהעתק הללי באמתחתנו וחברו. ירושלמי באמתחתינו מלא וחברו עכ"ל. ובכל הספרים מלאים יו"ד כולם וכן במסורה קטנה שבדפוס מסורת עליו כולם חסרים פי' חסר וא"ו גם במסורת כתיבת יד נמסר אמתחתינו אמתחתיכם אמתחת באמתחתיכם כולם חסר וא"ו עכ"ל מכלל שכלם מלאים יו"ד אח"כ מצאתי לשון הרמ"ה מסכים למה שכתבתי והוסיף לומר וכל אמתחתינו חסר וא"ו ומלא יו"ד וכל אמתחת חסר וא"ו.

פסוק כ
לשבר אכל. הבי"ת בקמץ חטוף. חזקוני.

פסוק כו
ויביאו. האל"ף בדגש ע"פ המסורת וחברו ויביאו לנו כיד אלהינו (עזרא ח') והמסרה עליהם ואפ"ס לא לנו פי' ר"ת ואחד פסוק סימן ועיין בריש שער שברי לוחות מר' אליה המדקדק עוד נמסר שם בעזרא וגם בפ' אמר ובאיוב סימן ל"ג ד' אלפין דגשין בקריאה והם שנים האמורים וחביריהם ממושבותיכם תביאו לחם תנופה פ' אמור ושפו עצמותיו לא ראו (איוב ל"ג) ובפי' הרמב"ם לספר יצירה כתוב אבל באלף מצינו בו דגש בשלשה מקומות וכו' ויש לתמוה כי לא נמנה שם לא ראו דאיוב וכתבו שם כי בסוד הקבלה נודע הטעם וכבר חוכה על זה הסוד ספר הנקוד הגדול אשר חברו רב אשי בבבל. ועיין ג"כ מ"ש בפרשת בראשית על מלת ערומים.

פסוק כח
ויקדו וישתחו. וישתחוו ק'.

פסוק כט
יחנך. היו"ד בקמץ חטוף והחי"ת בשוא. חזקוני.

פסוק לד
ממשאת. חסר וא"ו בהעתק הללי ובדפוס קדמון וגם בכל ספרים כ"י מדוייקים והמדפיס שכתבו מלא טעה ולא זכר מסורה שלפניו האומרת משאת ד' ב' חסר וב' מלא בלישנא וסימן וישא משאת מאת פניו ב' בו וחסרים וב' אחרים מלאים שם. וכ"כ הרמ"ה ז"ל בפסוק זה תרין בפסוק וחסרים וא"ו ושארא מלאים.

הפרק הבא    הפרק הקודם