ראב"ע ויחי פרק נ

[נ, ב]
ויחנטו -
כדמות אבק.
ויתכן רק על דרך רחוקה מעט להיות כמוה: התאנה חנטה פגיה.

[נ, ה]
אשר כריתי -
חפרתי, כמו: כי יכרה איש.

[נ, ז]
ויעל אתו כל עבדי פרעה -
כל אנשי מצרים לבד מיוסף, עבדי פרעה יקראו.

[נ, י]
ויעש לאביו אבל -
אחר שקברוהו, כאשר אמרו קדמונינו ז"ל.

[נ, יב]
ויעשו בניו -
פירוש והנה עשו בניו כאשר צום. שנשאוהו וקברוהו במקום שצוה.

[נ, טו]
לו ישמטנו -
שמא יטור לנו איבה. כמו: וישטום עשו. ויש לו במקרא על דרכים רבים.

[נ, יז]
אנא -
לשון פיוס.

[נ, יט]
ויאמר הגאון:

כי התחת אלוהים אני. כאילו אני במקום אלוהים שנפלתם לפני ותאמרו אנחנו עבדיך.
[נ, כ]
למען עשה -
שם הפועל:

[נ, כג]
בני שלשים -
בעבור היות מלת בני סמוכה הנה יהיו הבנים רבעים.

ילדו -
גדלו:

[נ, כו]
ויחנטו אותו -
הרופאים

ויישם בארון -
שם אותו אחד. והנה השרש ישם. על משקל וייצר.

ויאמר רבי יונה המדקדק:
כי החירק תחת שורק והוא רחוק בעיני.

וטעם בארון
בקמצוות הבי"ת הוא שהכין לנפשו.

חסלת פרשת ויחי
נשלם ספר בראשית בעזרת האל יתברך


הפרק הבא    הפרק הקודם