רשי, מלכים א פרק יב


פרק יב, י
קטני עבה. אצבע קטנה שלי.

פרק יב, יא

בעקרבים. אשגלנטי"ר בלע"ז, שעוקצין כעקרב.

פרק יב, טז

ראה ביתך. בית המקדש שבנית, לך לבדך יהיה.

פרק יב, יח

אדורם. הוא אדונירם.

פרק יב, כא

ואת שבט בנימן. העומדים על הגבול, שיהודה ובנימין היה גבולם סמוך זה לזה.

פרק יב, כז

אם יעלה העם הזה וגו'. אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, ויהיה הוא יושב ואני עומד, ובמוצאי שביעית בזמן הקהל, יקרא את פרשת המלך, שהוא ראש במדינתו, ואני כשאר העם, נמצאתי בזוי (סנהדרין קא ב).

פרק יב, ל

עד דן. בסוף גבול הארץ.

פרק יב, לג

בחודש השמיני. דרש להם הוא חדש האסיף, ובו ראוי החג להיות. בדא מלבו. לשון כזב, קונטריבי"ר בלע"ז.

הפרק הבא    הפרק הקודם