רשי, מלכים א פרק טז


פרק טז, ז
וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר ה' היה אל בעשא. כלומר הרי שמלך אלה בן בעשא, ואף גם זאת דבר ה' היה ביד יהוא, שלא תתקיים מלכותו. ועל אשר הכה אותו. הואיל וגם הוא הלך בחטאתיו, נמצא שלא היה לו להורגו, לכך נענש על הריגתו, וכן מצינו (בהושע א ד,) ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, הואיל ולא סרו מדרכי אחאב, נענשו על הריגתם.

פרק טז, ט

שר מחצית הרכב. הוא ואחר היו שרים על הרכב.

פרק טז, יא

וגואליו ורעהו. [תרגום] וקריבוהי ורחמוהי.

פרק טז, כב
וימת תבני. כשנשא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו, הרגו את תבני, כשראו חשיבותו של עמרי, בסדר עולם.

פרק טז, כג

בשנת שלשים ואחת שנה לאסא וגו' מלך עמרי. מלכות שלימה, וחמש שנים היתה מחלוקתו של תבני, מעשרים ושבע לאסא, עד שלושים ואחת. שתים עשרה שנה. סך הכל, חמש במחלוקת ושבע במלכות שלימה, ואי אפשר לומר שתים עשרה במלכות שלימה, שהרי אחאב בנו מלך בשנת שלשים ושמנה לאסא. בתרצה מלך שש שנים. עד שלא בנה את שמרון.

פרק טז, לא

ויעבוד את הבעל. מוסיף על עגלים של ירבעם.

פרק טז, לג

אשרה. אילן הנעבד.

פרק טז, לד

חיאל בית האלי. חיאל אשר מבית אל, כמו (שמואל א טז א,) 'ישי בית הלחמי'. ולא נאמר הבית לחמי, וכן יהושע 'בית השמשי', בספר שמואל (א ו יד,) ולא הבית שמשי, וכן 'בעפרת אבי העזרי' (שופטים ו יא). ולא נאמר האבי עזרי. ויש פותרין, בית האלי, על שקבל עליו קללות יהושע (יהושע ו כו,) 'ארור האיש אשר יקום ובנה וגו''. אמרו רבותינו (ירושלמי סנהדרין י ב) חיאל משל בנימין ויריחו משל יהושפט בנימין ומפני מה תלאו באחאב, שתולין את הקללה במקולקל [ספרים אחרים במקולל]. באבירם בכרו יסדה. כשיסדה, מת בנו בכורו, וקבר והלך וקבר כל בניו, עד שמת האחרון בהצבת דלתות, וכן הוא קללות של יהושע (שם), בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה.

הפרק הבא    הפרק הקודם