רשי, מלכים ב פרק ז


פרק ז, ג
וארבעה אנשים. גיחזי ובניו (סוטה מז א). פתח השער. כמו שנאמר (ויקרא יג מו,) 'בדד ישב מחוץ למחנה מושבו'.

פרק ז, ו
השמיע את מחנה ארם.
נדמה להם כאלו שומעין.

פרק ז, ט

ומצאנו עון. מתחייבין אנו למלכות.

פרק ז, י

כאשר המה. כמו שהיו מלאים מתחלתם, לא הוציאו מה שבתוכם.

פרק ז, יב

כי רעבים אנחנו. ותאבים לצאת אל השלל ואל המזון.

פרק ז, יג

אשר נשארו בה. בתוך העיר, שלא מתו ברעב. הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה. אם יאמרו מסוכנין הם שלא יהרגם ארם, הרי הנם בעיר הזאת בסכנת הרעב כשאר כל המון ישראל אשר נשארו בה, ואם ימותו הנם ככל המון ישראל, אשר תמו ברעב.

פרק ז, טו

בחפזם. במהרם לנוס.

פרק ז, יז

אשר נשען על ידו. אתמול כשבא לבית אלישע.

הפרק הבא    הפרק הקודם