ילקוט שמעוני, מלכים ב פרק ז


המשך סימן רלא
ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל -
מכאן שמדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה.

וכן שנו רבותינו:
אלו שאין להם חלק לעוה"ב האומר אין תחיית המתים מן התורה, הוא כפר בתחיית המתים לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים.

וארבעה אנשים היו מצורעים
זה גחזי ושלשת בניו.

אם אמרנו נבוא העיר
שנו רבותינו:
רעב בעיר פזר רגליך, שנאמר: ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה.
ואומר: אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם.
מאי ואומר?
וכי תימא הני מלי היכא דליכא סכנת נפשות, אבל היכא דאיכא סכנת נפשות לא, תא שמע: לכו ונפלה אל מחנה ארם.


הפרק הבא    הפרק הקודם