ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק י


המשך סימן תטו
ואסיר גבולות עמים -
תאנא:
בו ביום בא יהודה גר עמוני ועמד לפניהם בבית המדרש,

אמר: מה אני לבא בקהל?
אמר ר' יהושע:
מותר אתה לבא בקהל.

א"ל רבן גמליאל:
והא כתיב: לא יבא עמוני ומואבי?!

א"ל רבי יהושע:
וכי עמון ומואב במקומם הם יושבים, והלא כבר עלה סנחריב ובלבל את כל העולם, שנאמר: אסיר גבולות עמים - וכל דפריש מרובא פריש.

א"ל ר"ג:
הא כתיב: ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון וכבר שבו!

א"ל רבי יהושע:
והלא כבר נאמר: ושבתי את שבות עמי ישראל ועדיין לא שבו, מיד התירוהו לבא בקהל.

ותמצא כקן ידי -
הה"ד: שלח מלך ויתירהו מושל עמים ויפתחהו - זה פרעה, שהיה שליט מסוף העולם ועד סופו והיו לו שלטנות על כל העולם כלו, בשביל כבודן של ישראל כו' (בירמיה רמז ש"ח):

לכן ישלח האדון ה' צבאות במשמניו רזון -
(במלכים ברמז רל"ה):

ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש -
א"ר יוחנן:
תחת כבודו ולא כבודו ממש.

רבי יוחנן לטעמיה:
דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי.

ר' אליעזר אומר:
תחת כבודו ממש.

ר' שמעון בן גמליאל אומר:
כשרפת בני אהרן, מה שרפת בני אהרן שרפת נשמה וגוף קיים, אף כאן שרפת נשמה וגוף קיים וכו' (בשמואל ברמז קמ"ח):

והיה אור ישראל לאש -
זה חזקיה.

וקדושו ללהבה -
זה ישעיה.

ובערה ואכלה שיתו ושמירו -
זה המן ובניו.

אמרו רבותינו:
מאה בנים היו להמן, עשרה נהרגו ועשרה נתלו והשאר היו מסבבין על הפתחים י"ב חדש ואח"כ נהרגו.

ושאר עץ יער -
(כתוב במלכים ברמז רמ"א).

הלא עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל - [לבית מלכות].
והכרמל ליער יחשב - לחורשין.

ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר - זה ספר תולדות אדם.

והיה ביום ההוא יסור סבלו -
(במלכים ברמז רל"ה):

בא על עית עבר במגרון -
אמר רב הונא:
עשר מסעות נסע אותו רשע באותו היום ואלו הם:
בא על עית עבר במגרון וגו' - עד: עוד היום בנוב לעמוד.

הני טובא הוו?

צהלי קולך בת גלים -
לאו מחשבון אלא נביא הוא, דקאמר לכנסת ישראל: צהלי קולך בתו של אברהם יצחק ויעקב שעשו מצוות לפני כגלי הים.

הקשיבי לישה -
אמר להו: מהאי לא תסתפי אלא תסתפי מנבוכדנאצר רשיעא דמתיל כאריה, שנאמר: עלה אריה מסובכו.

מאי עניה ענתות?
עתיד ירמיה בן חלקיהו מענתות דאיתנבי עלה.

א"ל: מי דמי התם אריה הכא לישה?
א"ר יוחנן:
שישה שמות יש לו לארי, אלו הן:
ארי,
כפיר,
לביא,
ליש,
שחל,
שחץ.

אי הכי בצרי להו?
עברו מעברה -
תרתי נינהו.

רבי אבא בר כהנא אמר:
צהלי קולך בת גלים.
אמר להם ישעיה לישראל: עד שאתם [עסוקין] בשירים וזמרים לאלילים, צהלי קולך בדברי תורה, צייצי קולך וכליין בקליך.

בת גלים -
מה הגלים הללו מסויימים בים, כך אבותיכם מסויימים בעולם.

דבר אחר:
בת גלים -
ברתהון דגלוואי בתו של אברהם, שנאמר לו: לך לך מארצך.
בתו של יצחק, שנאמר בו: וילך יצחק אל אבימלך.
בתו של יעקב, שנאמר: וילך יעקב פדנה ארם.

הקשיבי -
למצותי.
הקשיבי -
לדברי תורה,
הקשיבי -
לדברי נבואה.
ואם לאו - לישה - הא אריה סליק עלך - זה נבוכדנאצר שכתוב בו: עלה אריה מסבכו.

עניה -
מן הצדיקים,
עניה -
מדברי תורה,
עניה -
ממצוות ומעשים טובים.
ואם לאו- ענתות - הא ירמיה הענתותי אתי ומתנבא עליך תוכחות, שנאמר: דברי ירמיהו וגו'.

עוד היום בנוב לעמוד -
אמר רבי הונא:

אותו היום נשתייר (על) מעון נוב, אמרי ליה כלדאי: אי אזלת האידנא יכלת להו ואי לא לא יכלת להו.
מה עבד?
אורחא דבעי לסגויי בעשרה יומין סגא בחד יומא.

מאי ינופף ידו הר בית ציון?
כי מטא לירושלים שדו ליה בסתרקי סליק ויתיב (חזיא) עילוי שורא עד דחזא לכולה ירושלם כי חזייה איזוטר בעינוי.
אמר: עד כאן יומא רב, וסגיא עדן ליה למיעל.
(הא סנחריב מלכא דאתור אתא וקם בנוב קרית כהניא לקבל שורא דירושלם).
ענה ואמר: לחילוותיה.
הלא דא היא קרתא דירושלם ועלה ארגשית כל משרייתי ועלה כנשית כל מדינתי, הלא דא היא זעירא וחלשא מכל כרכי עממיא דכבשית בתקוף ידי, קם מניד ברישיה ומוביל ומייתי בידיה על טור בית מקדשא דבציון ועל עזרתא דירושלם.
אמרו ליה: נשדי ביה ידא האידנא.
אמר להו: האידנא נייח לכו דאתיתו מארעא רחיקא, ביתו השתא, למחר כל חד מינייכו ליתי לי (טינא לחתמא גולמי ונרגמוניה ונשדי ביה) [גולמהרג מיניה] מיד, ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור וגו'.

אמר רב פפא:
היינו דאמרי אינשי:
בת דינא - בטל דינא:

והלבנון באדיר יפול -
אמר ליה ריב"ז לאספסינוס: שלם עלך מלכא! שלם עלך מלכא!
א"ל: איחייבת תרי קטלי:
חדא דקרית לי מלכא ולא מלכא אנא,
ועוד, אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי?
א"ל: דקאמרת לאו מלכא אנא, אי לאו מלכא את לא הוה מימסרא ירושלים בידך, שנאמר: והלבנון באדיר ייפול - ואין אדיר אלא מלך, שנאמר: והיה אדירו ממנו וגו', ואין לבנון אלא בית המקדש, שנאמר: גלעד אתה לי ראש הלבנון.
וכתיב: ההר הטוב הזה והלבנון.

ולמה נקרא שמו לבנון?
על שם שמלבין עונותיהם של ישראל.


הפרק הבא    הפרק הקודם