ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק יב


המשך סימן תיז
אודך ה' כי אנפת בי -
דרש רב יוסף:
במה הכתוב מדבר?
בשני בני אדם שהלכו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהם ברגלו, התחיל מחרף ומגדף. לימים שמע שטבעה ספינת חברו בים, התחיל מודה ומשבח, לכך נאמר: ישוב אפך ותנחמני.
וכן הוא אומר: לעושה נפלאות גדולות לבדו,

אמר ר' אליעזר:
אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו.

הפרק הבא    הפרק הקודם