רשי, ישעיהו פרק כ


פרק כ, ב
ופתחת השק מעל מתניך. תרגם יונתן: ותיסר סקא בחרצך והדברים מוכיחים שהרי עד עכשיו לא ציוהו לחגור שק שהוא אומר לו להסירו, ועוד שהוא אומר ונעלך תחלוץ והוא סימן לאבלות. ופי' ופתחת כמו (שמות לט) מפותחות פתוחי חותם לחגור שק בדוחק על בשרו כדי שתראה חקוקה בבשרו. מעל מתניך. למעלה ממתניך. ערום. תרגם יונתן: פחיח בבגדים קרועים ובלואים ולא ערום ממש.

פרק כ, ג

שלש שנים. ילך כן לאות ולמופת למצרים ולכוש שלסוף שלש שנים ינהג מלך אשור את שבי מצרים וגו' למדנו שכבש תרתן את אשדוד שלש שנים לפני מפלתו של סנחריב, שהרי מפלתו היתה כשהביא את שבי מצרים ותרהקה מלך כוש לפני ירושלים בקולרין כשבא לצור על חזקיהו.

פרק כ, ד

וחשופי שת. כמו חשף שת והיו"ד יתירה כיו"ד חלוני וחורי ושדי. שת. בית מוצא הרעי וכן (שמואל ב' י) ויכרות את מדויהם עד שתותיהם וגמול זה היה להם תחת חם אביהם אשר ראה ערות אביו ולא כסה אותה מדה כנגד מדה.

פרק כ, ה

וחתו ובושו. כל המביטים ומצפים על עזרת כוש והמתפארים במשען מצרים. תפארתם. ונטיי"ש בלע"ז.

פרק כ, ו

יושב האי הזה. ארץ ישראל שהיו נשענים על פרעה לעזרה. האי. לשון איי הים.

הפרק הבא    הפרק הקודם