ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק כג


המשך סימן תכג
בושי צידון כי אמר ים וגו' -
אמר הים: ומה אני שאיני מתירא שמא אחיל ושמא אוליד בנים ובנות, שמא אקבור חתנים וכלות, שנאמר: האותי לא תיראו נאם ה' וגו'.
אמר הים: ומה אני שאין בי אחת מכל המדות הללו, הריני עושה רצון קוני, עאכ"ו בושי צידון!

סימן תכד
כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צור -
אמר ר' אלעזר בן פדת:
כשם שהביא הקב"ה על המצריים במצרים, כך עתיד להביא על ארם.

דאמר רבי אלעזר:
כל צֹר שבמקרא חסר על אומה זאת הוא מדבר.
וכל צוֹר שבמקרא מלא, על צור המדינה הוא מדבר.
מה במצרים דם,
אף כאן, שנאמר: ונתתי מופתים בשמים וארץ דם ואש.

הביא עליהם צפרדעים, שהיה קולם קשה,
אף כאן, שנאמר: קול שאון מעיר.

כנים,
אף כאן, שנאמר: (ט) ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית.

ערוב,
אף כאן, שנאמר: וירשוה קאת וקפוד וגו'.

דבר,
אף כאן, שנאמר: ונשפטתי אתו בדבר ובדם.

שחין,
אף כאן, שנאמר: וזאת תהיה המגפה וגו' המק בשרו.

ברד,
אף כאן, שנאמר: וגשם שוטף ואבני אלגביש.

ארבה,
אץ כאן, שנאמר: בן אדם אמר לציפור כל כנף.

חשך,
אף כאן, שנאמר: ונטה עליה קו תהו ואבני בהו.

בכורות,
אף כאן, שנאמר: שמה נסיכי צפון.

ר' מאיר אומר:
וירדו ראמים עמם - וירדו רומיים עמם, והדר: יפקוד ה' על צבא המרום במרום.

סימן תכה
הן ארץ כשדים זה העם לא היה -
אמר רב אדא אמרי בי רב:
ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם בכל יום שבראם, ואלו הם:
כשדים,
וישמעאלים,
וגלות,
ויצר הרע.

כשדים, דכתיב: הן ארץ כשדים זה העם לא היה - הלואי לא היה.
ישמעאלים, דכתיב: ישליו אהלים לשודדים ובטיחות למרגיזי אל.
גלות, דכתיב: ועתה מה לי פה נאם ה' וגו'.
יצר הרע, אספה הצולעה והנדחה אקצבה ואשר הרעותי:

והיה ביום ההוא ונשכחת צור -
אמר ר' אלעזר בן עזריה:
ימות המשיח לישראל שבעים שנה, שנאמר: והיה ביום ההוא ונשכחת צור שבעים שנה כימי מלך אחד.

ואי זהו מלך מיוחד?
הוי אומר: זה משיח.

והיה סחרה ואתננה קדש לה' -
אמר רב כהנא:
כשחלה ר' ישמעאל בר' יוסי שלחו לו: רבי, אמרו לנו שנים ושלשה דברים שאמרת לנו, משם אביך!
שלח להו:
שס"ה שווקים יש בכרך גדול,
וכל אחד ואחד יש בו שס"ה בירניות,
וכל בירנית ובירנית יש בה שס"ה מעלות,
וכל מעלה ומעלה יש בה כדי לזון את כל העולם כלו,

א"ל רבי שמעון בר רבי לרבי ואמרי לה: רבי ישמעאל רב ר' יוסי לרבי:
הללו למאן?
א"ל: לך ולחברך ולחברותך, שנאמר: והיה סחרה ואתננה קדש לה'.

לא יאצר -
תני ר' ישמעאל:
לא יאצר -
זה בית אוצרותיהן.

ולא יחסן -
זה בית גנזיהם.

מאי כי ליושבים לפני ה'?
א"ר אלעזר:
זה המכיר פני חברו בישיבה.

מאי ולמכסה עתיק?
זה המכסה דברים שכסה עתיק יומין.

מאי ניהו?
אלו סתרי תורה.

איכא דאמרי:
זה שמגלה דברים שכסה עתיק יומין.
מאי ניהו?
אלו סתרי תורה.

איכא דאמרי:
זה שמגלה דברים (שגלה) [שכסה] עתיק יומין.
מאי ניהו?
אלו טעמי תורה.הפרק הבא    הפרק הקודם